Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen 4 op (UTU)

Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen , Ympäristö, yhteiskunta ja psykologia, avoin

14.02.2024 00:00 - 31.05.2024 00:00

HUOM! Tiedot on julkaistu ennakkotietona, muutokset mahdollisia. Kevään 2024 aikataulut ja hintatiedot pyritään julkaisemaan viimeistään elokuussa.

Ajankohta kevät -24. 

Mitä on kestävä kehitys sosiaalisesta, ympäristöllisestä, taloudellisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta katsottuna?

Tämä opintojakso tutustuttaa kestävään kehitykseen määreenä sekä kestävän kehityksen ja kasvatuksen lähtökohtiin ja ulottuvuuksiin. Samalla jakso tarjoaa tietoa tarpeista ja lähtökohdista, joita kestävää kehitystä edistävällä kasvatuksella, opetuksella ja koulutuksella on.

Opintojakso soveltuu kaikille kestävästä kehityksestä ja kasvatuksesta kiinnostuneille: opetus-, kasvatus- ja kehittämistehtävissä oleville ja sivistyksen parissa työskenteleville, aina varhaiskasvatuksesta korkealle asteelle saakka. Jakson sisältö sopii mainiosti koulutussektorilla eri tehtävissä työskenteleville täydennyskoulutukseksi sekä opettajaksi opiskeleville ja opettajan pedagogisia opintoja tekeville lisä- ja täydennysopinnoiksi.

·       kestävän kehityksen käsitteen määrittely, lähtökohdat ja tulkinnat sekä kestävän elämäntavan ja tulevaisuuden yleispiirteet

·       kestävän kehityksen näkökulman pääulottuvuudet (ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen) ja näihin liittyvät nykyiset ja tulevat haasteet

·       kestävä kehitys osana sivistysajattelua ja ekosysteemikeskeisyyttä

·       kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen merkityksen lähtökohdat ja muutostarpeet

· Opiskelija kykenee tarkastelemaan erilaisia ilmiöitä sosiaalisen, ympäristöllisen, taloudellisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmasta ja tunnistaa kestävän kehitykseen liittyvien osa-alueiden keskinäisen yhteyden ja niihin liittyvät vaikutussuhteet.

·  Opiskelija ymmärtää, mitä kestävä kehitys edellyttää yhteiskunnan makro- ja mikrotasoilla.

·  Opiskelija tuntee kestävän kehityksen poliittisena ja normatiivisena käsitteenä sekä tieteellisenä tutkimuskohteena.

·   Opiskelija ymmärtää, ettei jatkuvaan taloudelliseen kasvuun perustuva yhteiskuntajärjestelmä ja ”hyvän elämän” rakentuminen ole ainoa, eikä edes toivottava, mahdollinen tulevaisuuden todentumisen kehityssuunta, vaan voimme valita toisenkin tien. Opiskelija saa näin työkaluja myös sen hahmottamiseksi, ettei tulevaisuus rakennu itsestään, vaan se on paljolti riippuvainen ihmisten tätä koskevista valinnoista Lisäksi opiskelija hahmottaa sen, kuinka merkittävä tekijä kasvatus ja koulutus on kestävän kehityksen orientaation ja tulkinnan vahvistumiselle nyt ja tulevaisuudessa.

Opintojakso alkaa helmikuussa opintoryhmätapaamisella. Jakson aikana opintoryhmä kokoontuu tuutorin johdolla 4-5 kertaa. Välitehtävät  (4 kpl) palautetaan opintoryhmän tuutorille, ja jakson lopuksi työstetään essee, joka palautetaan MOOC-ympäristöön.

Opintojakso toteutetaan tuutorryhmäopetuksena, itsenäisenä opiskeluna sekä verkko-opintoina MOOC-alustalla, joka on kaikille avoin oppimisympäristö. Opintojakso sisältää neljä erillistä osiota alustuksineen, tehtävineen ja muine oheismateriaaleineen ja – kirjallisuuksineen.

Toteutustapa:

•    verkkoalustukset ja muu vastaava oheismateriaali 20 t 
•    opintoryhmätyöskentely (n. 10 t)  ja itsenäinen työskentely (yht. 88 t) opintojakson MOOC-oppimisympäristön sivuilla 
 

Vahvistetaan myöhemmin