Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen 4 op (UTU)

Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen

14.02.2024 00:00 - 31.05.2024 00:00

Opintojakso alkaa 14.2.2024 tuutortapaamisella (verkossa) ja jakson loppuessee palautetaan 15.5.2024 mennessä.

Tarkemmat ajankohdat tuutortapaamisille löytyvät alta, kohdasta 'ohjelma'.

Mitä on kestävä kehitys sosiaalisesta, ympäristöllisestä, taloudellisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta katsottuna?

Tämä opintojakso tutustuttaa kestävään kehitykseen määreenä sekä kestävän kehityksen ja kasvatuksen lähtökohtiin ja ulottuvuuksiin. Samalla jakso tarjoaa tietoa tarpeista ja lähtökohdista, joita kestävää kehitystä edistävällä kasvatuksella, opetuksella ja koulutuksella on.

Opintojakso soveltuu kaikille kestävästä kehityksestä ja kasvatuksesta kiinnostuneille: opetus-, kasvatus- ja kehittämistehtävissä oleville ja sivistyksen parissa työskenteleville, aina varhaiskasvatuksesta korkealle asteelle saakka. Jakson sisältö sopii mainiosti koulutussektorilla eri tehtävissä työskenteleville täydennyskoulutukseksi sekä opettajaksi opiskeleville ja opettajan pedagogisia opintoja tekeville lisä- ja täydennysopinnoiksi. Opinnot soveltuvat erinomaisesti kansalaisjärjestöissä tai muussa järjestötoiminnassa toimiville, jotka tarvitsevat tietoa ja osaamista kansalaistaidoista kestävän kehityksen ja kasvatuksen edistämiseksi.

Opintojaksolla keskitytään seuraaviin teemoihin:

  • kestävän kehityksen käsitteen määrittely, lähtökohdat ja tulkinnat sekä kestävän elämäntavan ja tulevaisuuden yleispiirteet
  • kestävän kehityksen näkökulman pääulottuvuudet (ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen) ja näihin liittyvät nykyiset ja tulevat haasteet
  • kestävä kehitys osana sivistysajattelua ja ekosysteemikeskeisyyttä
  • kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen merkityksen lähtökohdat ja muutostarpeet

Opintojakson suoritettuaan

  • Opiskelija kykenee tarkastelemaan erilaisia ilmiöitä sosiaalisen, ympäristöllisen, taloudellisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmasta ja tunnistaa kestävän kehitykseen liittyvien osa-alueiden keskinäisen yhteyden ja niihin liittyvät vaikutussuhteet.
  • Opiskelija ymmärtää, mitä kestävä kehitys edellyttää yhteiskunnan makro- ja mikrotasoilla.
  • Opiskelija tuntee kestävän kehityksen poliittisena ja normatiivisena käsitteenä sekä tieteellisenä tutkimuskohteena.
  • Opiskelija ymmärtää, ettei jatkuvaan taloudelliseen kasvuun perustuva yhteiskuntajärjestelmä ja ”hyvän elämän” rakentuminen ole ainoa, eikä edes toivottava, mahdollinen tulevaisuuden todentumisen kehityssuunta, vaan voimme valita toisenkin tien. Opiskelija saa näin työkaluja myös sen hahmottamiseksi, ettei tulevaisuus rakennu itsestään, vaan se on paljolti riippuvainen ihmisten tätä koskevista valinnoista Lisäksi opiskelija hahmottaa sen, kuinka merkittävä tekijä kasvatus ja koulutus on kestävän kehityksen orientaation ja tulkinnan vahvistumiselle nyt ja tulevaisuudessa.

Opintojakso alkaa helmikuussa opintoryhmätapaamisella verkossa. Jakson aikana opintoryhmä kokoontuu tuutorin johdolla verkossa n. 4 kertaa. Välitehtävät  (4 kpl) palautetaan opintoryhmän tuutorille, ja jakson lopuksi työstetään essee, joka palautetaan MOOC-ympäristöön. Tämän loppuesseen palautus 15.5. mennessä.

Opintojaksossa on neljä osiota:

I Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen
II Kestävän kehityksen käsite, neljä keskeistä ulottuvuutta
III Kestävä kehitys,kasvatus ja koulutus - pyöreän pöydän keskustelua asiantuntijoilta
IV Haasteita, vastauksia ja koontaa

Opintojakson ensimmäisessä osiossa avataan kestävän kehityksen ja kasvatuksen viitekehystä yleisellä tasolla. Seuraavassa osiossa avataan kestävän kehityksen käsitteeseen liittyvää neljä keskeistä ulottuvuutta. Kolmannessa osiossa kestävyydestä ja kasvatuksesta keskustellaan pyöreän pöydän äärellä. Opintojakson neljännessä  osiossa tarkastellaan kestävään kehitykseen ja kasvatukseen liittyviä haasteita ja "vastauksia” sekä vedetään opintojakso yhteen eri osioista nousseiden tulkintojen avulla.

Tuutortapaamiset (verkossa, Teams):

ke 14.2.2024 klo 17-18
ke 13.3.2024 klo 17
ke 3.4.2024 klo 17
ke 24.4.2024 klo 17

Opintojakso toteutetaan tuutorryhmäopetuksena (verkossa), itsenäisenä opiskeluna sekä verkko-opintoina MOOC-alustalla, joka on kaikille avoin oppimisympäristö. Opintojakso sisältää neljä erillistä osiota alustuksineen, tehtävineen ja muine oheismateriaaleineen ja – kirjallisuuksineen.

Toteutustapa:

  • verkkoalustukset ja muu vastaava oheismateriaali 20 t
  • opintoryhmätyöskentely (n. 10 t)  ja itsenäinen työskentely (yht. 88 t) opintojakson MOOC-oppimisympäristön sivuilla 

Tuutorina globaalikasvatuksen asiantuntija, KM Anna Kivimäki-Pelluz.

Anna työskentelee kestävän kehityksen ja globaalikasvatuksen parissa, uskoen vahvasti kasvatuksen olevan avainsanana globaalisti kestävän ja oikeudenmukaisen tulevaisuuden rakentamiseen.

150 €

01.02.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 1.2.2024 mennessä. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen perimme koko hinnan riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Turun avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).