Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op (HY)

Opetus ja kasvatus, avoin

13.09.2019 00:00 - 31.07.2020 00:00

HUOM! Tämän hetkisen tilanteen vuoksi lähiopetukseen mietitään korvaavia tapoja tai lähiopetus siirtyy myöhemmin pidettäväksi.

UUTTA! Näissä opinnoissa perehdyt esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimisen ja opettamisen erityisluonteeseen. Opintokokonaisuudessa käsitellään esi- ja alkuopetuksen kysymyksiä ikäkausididaktisesta näkökulmasta. Erinomainen kokonaisuus kaikille esi- ja alkuopetusikäisten lasten kanssa työskenteleville sekä muissa kasvatus- tai opetustehtävissä toimiville.

Opintokokonaisuus soveltuu esi- ja alkuopetusikäisten lasten kanssa työskenteleville, muissa kasvatus- tai opetustehtävissä toimiville ja kaikille esi- ja alkuopetuksesta kiinnostuneille.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan:

  • opiskelija ymmärtää esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimisen ja opettamisen erityisluonteen.
  • opiskelijalla on valmiuksia esiopetuksen ja alkuopetuksen tiedonalojen tavoitteiden, sisältöjen ja menetelmien eheyttämiseen sekä tiedonalapohjaiseen opettamiseen.
  • opiskelija ymmärtää esi- ja alkuopetuksen oleelliset yhtäläisyydet ja erot.

Opintokokonaisuudessa käsitellään:

  • esi- ja alkuopetuksen kysymyksiä ikäkausididaktisesta näkökulmasta.
  • esiopetuksen ja alkuopetuksen tiedonalojen perusteita, mahdollisuuksia ja haasteita.

Esi- ja alkuopetuksen teoreettiset opinnot:

Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op
Verkkoluento pe 13.9. klo 16-20.30 (luennot välitetään toisesta opistosta)
Lähiluennot: pe 4.-5.10. pe klo klo 16-20.30 ja la klo 9-15.30 ja la 19.10. klo 9-15.30
Tenttipäivät : ma 4.11.2019 klo 17-20 (ryhmätentti), to 12.12.2019 klo 17-20 (yksilötentti), ti 10.3.2020 klo 16-19 (yksilötentti)
Sisältö:  Opintojaksossa käsitellään
- pedagogisina lähtökohtina lapsen ajattelua ja oppimista.
- opettajan opettamista ja ympäristöä.
- esioppilaaksi ja koululaiseksi kasvamista.
- esi- ja alkuopetuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia.
- esi- ja alkuopetuksen yhteisiä ja erottavia piirteitä.
Opettaja: KT Annu Brotherus
Opintomaksu 175 €

Erityispedagoginen näkökulma oppimiseen 5 op
Lähiluennot 24.-25.4. ja 8.-9.5. pe klo klo 16-20.30  ja la klo 9-15.30.
Tenttipäivät la 9.5.2020 klo 9-12 (ryhmätentti), ti 23.6.2020 klo 16-19 (yksilötentti), ti 25.8.2020 klo 16-19 (yksilötentti)
Sisältö: Opintojaksossa käsitellään
- käyttäytymis- ja oppimisvaikeuksien tunnusmerkkejä.
- aivojen toiminnallisia häiriöitä.
- myönteisen ohjauksen toimintatapoja.
- vertaissuhteiden tukemisen tapoja.
- erityispedagogisia käytänteitä.
Opettaja: KM Marja Syrjämäki
Opintomaksu 175 €

Esiopetuksen ja alkuopetuksen tiedonalaopinnot:

Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman didaktiikka I 5 op
Lähiopetus:
10.-11.1., pe klo 16-20.30 ja la klo 9-15 ja la 25.1. klo 9-15.30 (Päivi Okkonen-Sotka: äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikka) ja 31.1.-1.2., pe klo 16-20.30 ja klo 9-15.30 (Tapio Toivanen: draaman didaktiikka). Lisäksi oppimistehtävät.
Sisältö: Opintojaksossa käsitellään
- tietoa kielestä ja vuorovaikutuksesta esiopetuksen sisältöalueena ja äidinkielestä sekä kirjallisuudesta alkuopetuksen oppiaineena.
- valmiuksia esi- ja alkuopetusikäisen lapsen kielellisen ajattelun kehittämiseen.
- äidinkielen keskeisiä tavoitteita, sisältöjä ja opetusmenetelmiä sekä opettajan roolia oppimisprosessin ohjaajana.
- lapsen kielen kehitystä tukevien draamatuokioiden ja prosessien suunnittelemista, toteuttamista ja reflektoimista monipuolisia draaman työtapoja käyttäen ja soveltaen.
Opettaja: KT Päivi Okkonen-Sotka
Opintomaksu 205 €

Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon didaktiikka I 5 op
Lähiopetus: 8.-9.11. pe klo 16-20.30 ja la klo 9-15.30 (Jari-Matti Vuorio: matematiikan didaktiikka) ja 20.-21.3.,pe klo 16-20.30 ja la klo 9-15.30 (Arja Kaasinen: ympäristö- ja luonnontiedon didaktiikka). Lisäksi oppimistehtävä.
Sisältö: Opintojaksossa käsitellään
- matemaattis-luonnontieteellisen ajattelun ja tiedon rakennetta sekä merkitystä osana matemaattis - luonnontieteellistä oppimista ja opetuksen eheyttämistä.
- esi- ja alkuopetusikäisen matemaattisen ajattelun kehitystä.
- esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmien keskeisiä matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon sisältöjä ja opetusmenetelmiä.
- matematiikan opetuksen suunnittelua ja integrointia.
- matematiikan osaamisen arviointia, oppimisvaikeuksien tunnistamista ja varhaisen tuen muotoja.
- esi- ja alkuopetusikäisen luonnontieteisiin liittyvän ajattelun ominaispiirteitä.
- luonnontieteelliselle opetukselle ominaista tutkimuksellisuuteen, kokemuksellisuuteen sekä havainnointi-, ajattelu- ja toimintataitoja kehittävien työtapojen käyttöä sekä oppimisympäristöjä.
Opettaja: KT Jari-Matti Vuorio ja KT Arja Kaasinen
Opintomaksu 175 €

Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden didaktiikka I 5 op
Lähiopetus: 15.-16.11., pe klo 16-20.30 ja la klo 9-15.30 (Arto Kallioniemi: katsomusaineiden didaktiikka) ja 3.-4.4., pe klo 16-20.30 ja la klo 9-15.30 (Seija Karppinen: taito- ja taideaineiden didaktiikka). Lisäksi soveltavat pedagogiset esseet.
Sisältö: Opintojaksossa käsitellään
- esi- ja alkuopetusikäisen lapsen kasvu- ja oppimisympäristöjä katsomuksellisen moninaisuuden näkökulmasta.
- eettisen kasvatuksen sekä uskonto- ja katsomuskasvatuksen ainedidaktisia sovelluksia.
- ilmaisun monia muotoja ja oppiaineita integroivaa pedagogista suunnittelua.
- esi- ja alkuopetuksen ainedidaktisia sovelluksia kuvataiteen, käsityön, liikunnan ja musiikin keinoin.
- esi- ja alkuopetusikäisten lasten eheyttävää taide- ja taitokasvatusta.
Opettaja: prof. Arto Kallioniemi ja dos. Seija Karppinen
Opintomaksu 175 €

Lähi- ja pienryhmäopetus ilmoitetun aikataulun mukaisesti ja lisäksi tentti/oppimistehtävä/pedagoginen essee opintojaksosta riippuen.

Kahdella jaksolla tentti ilmoitetun aikataulun mukaan. Varsinainen tentti on ryhmätentti ja uusintatentit yksilötenttejä. Tenttiaika 3 tuntia.

Opintokokonaisuus 825 € (sis. rekisteröintimaksun). Yksittäisen opintojakson suorittajalle opintomaksu jaksotiedoissa.

08.09.2019 mennessä

Ilmoittautuminen koulutuksiin, opintojaksoille ja opintokokonaisuuksiin on sitova. Opintoihin rekisteröitymisen / opintojen alkamisen jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään koko opintomaksu. Samoin menetellään myös silloin, jos opiskelija jättäytyy pois opinnoista. Nämä ehdot koskevat myös opiskelijan keskeyttämiä tai jäädyttämiä opinto-oikeuksia. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Huomioithan, että maksujen maksamatta jättäminen ei ole sama kuin opintojen peruuttaminen.