Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op (HY)

Opetus ja kasvatus, avoin

01.08.2020 00:00 - 31.07.2021 00:00

Lukuvuosi 2020-2021. Opintojaksokohtaiset aikataulut kunkin opintojakson tiedoissa.

Syyslukukauden opetus toteutuu verkkokursseina yhteistyössä Päijät-Hämeen kesäyliopiston kanssa.

Kevätlukukauden opetus toteutuu ensisijaisesti lähiopetuksena Mikkelin kesäyliopistossa, mutta mikäli lähiopetusta ei voida toteuttaa niin opetus toteutuu etäopetuksena (luennot verkkovälitteisesti) VERKKOVÄLITTEISESTI samaan tapaan kuin syyslukukauden opetus (päivitetty 26.8.2020).

Näissä opinnoissa perehdyt esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimisen ja opettamisen erityisluonteeseen. Opintokokonaisuudessa käsitellään esi- ja alkuopetuksen kysymyksiä ikäkausididaktisesta näkökulmasta. Erinomainen kokonaisuus kaikille esi- ja alkuopetusikäisten lasten kanssa työskenteleville sekä muissa kasvatus- tai opetustehtävissä toimiville.

Opintokokonaisuus soveltuu esi- ja alkuopetusikäisten lasten kanssa työskenteleville, muissa kasvatus- tai opetustehtävissä toimiville ja kaikille esi- ja alkuopetuksesta kiinnostuneille.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimisen ja opettamisen erityisluonteen.
 • opiskelijalla on valmiuksia esiopetuksen ja alkuopetuksen tiedonalojen tavoitteiden, sisältöjen ja menetelmien eheyttämiseen sekä tiedonalapohjaiseen opettamiseen.
 • ymmärtää esi- ja alkuopetuksen oleelliset yhtäläisyydet ja erot.

 • Opintokokonaisuudessa käsitellään:
 • esi- ja alkuopetuksen kysymyksiä ikäkausididaktisesta näkökulmasta.
 • esiopetuksen ja alkuopetuksen tiedonalojen perusteita, mahdollisuuksia ja haasteita.

HUOM! Aikatauluihin tullut muutoksia!

Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op

Verkkoluento to 10.9. klo 16.45-20.00.

Uudet ryhmäwebinaarit:

1. ryhmäkerta to 24.9. klo 16-18.30
2. ryhmäkerta ke 7.10. klo 16-18.30
3. ryhmäkerta la 10.10. klo 9-15

Ryhmäwebinaarit: (aiemmin ilmoitetut)
1. ryhmäkerta ti 29.9. (3h) klo 16-18.30 (sisältää 15 min tauon)
2. ryhmäkerta ke 7.10. (3h) klo 18.30-20.45 (ei taukoa)
3. ryhmäkerta la 24.10. (6h) klo 9-15 (tauot sovitaan ryhmän kanssa)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee perustiedot esi- ja alkuopetusikäisen lapsen ajattelun ja oppimisen eri tavoista ja näiden taitojen opettamisesta.
 • hallitsee perustiedot lapsikeskeisestä esiopetuksesta, koulun alusta ja alkuopetuksesta.
 • kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan esi- ja alkuopetusta käytännön toimintana.
 • ymmärtää joustavan esi- ja alkuopetuksen merkityksen.
 • osaa soveltaa esi- ja alkuopetuksen keskeisiä pedagogisia periaatteita.

Suoritustapa: verkkoluennot, luentotallenteet, ryhmäwebinaarit, osallistuminen aktiivisesti ryhmätunteihin, oppimistehtävät
Opettaja: KM Heidi Sairanen
Yksittäisenä opintojaksona opintomaksu 175 €.


Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo esi- ja alkuopetuksessa 5 op

Verkkoluennot ja webinaarit:
Yhteinen aloitus ma 26.10. klo 17.30-19.45
Marja Syrjämäki: ma 2.11. klo 16.30-19.30
Jaana Pesonen: ma 9.11. klo 16.30-19.30

Opintojaksolla on kaksi aihealuetta, monikulttuurisuus ja erityispedagogiikka.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
Monikulttuurisuus:

 • tuntee ja osaa käyttää monikulttuurisuuskasvatuksen keskeisiä käsitteitä
 • kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan esi- ja alkuopetusta moninaisuus ja monikulttuurisuus huomioiden
 • ymmärtää inkluusion perusperiaatteita sekä erilaisia monikulttuurisuuskasvatuksen ulottuvuuksia ja lähestymistapoja.
 • ymmärtää perheiden moninaisia taustoja ja kykenee tekemään yhteistyötä erilaisten perheiden kanssa
 • kykenee tukemaan lapsen positiivisen identiteetin kehitystä.

Erityispedagogiikka:
opiskelija ymmärtää

 • havainnoinnin ensisijaisuuden käyttäytymisen ja oppimisen erilaisten ilmenemismuotojen tunnistamisessa.
 • oppimisen, tunnesäätelyn ja käyttäytymisen taustalla olevia biologisia, kehityksellisiä ja kulttuurisia mekanismeja.
 • lapsen lukivaikeuden ja siihen liittyvän lukiopetuksen.
 • opettajan myönteisen ohjauksen tärkeyden kaikkien lasten oppimisessa.
 • vertaissuhteiden, aktiivisen osallisuuden ja ryhmätoiminnan tärkeyden oppimisprosessissa.

Suoritustapa: Verkkoluennot ja webinaarit, verkkotyöskentely, oppimistehtävä
Opettajat: KT Jaana Pesonen ja KT Marja Syrjämäki
Yksittäisenä opintojaksona opintomaksu 175 €.


Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden pedagogiikka I, 5 op

Katsomusaineet (Arto Kallioniemi): verkkoluennot/webinaarit: pe 15.1. klo 16-20.30 ja la 16.1. klo 9-15
Taito- ja taideaineet (Sara Sintonen): verkkoluennot/webinaarit: ke 27.1.-17.2. klo 16.30-19.45

Katsomusaineiden osio lähiopetuksena pe-la 22.-23.1.2021, kellonajat vahvistuu myöh. (pe ilta ja la päivä).
Taito- ja taideaineiden osio lähiopetuksena pe-la 12.-13.2.2021, kellonajat vahvistuu myöh. (pe ilta ja la päivä).

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää katsomuskasvatuksen ja -opetuksen merkityksen ja sen eri ulottuvuudet osana laadukasta esi- ja alkuopetusta.
 • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida toiminnallisia, elämyksellisiä ja eheyttäviä katsomusopetuksen työtapoja.
 • ymmärtää esi- ja alkuopetuksen taide- ja taitokasvatuksen merkityksen ja mahdollisuudet lasten kokonaisvaltaisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemisessa sekä oppimisen ja osaamisen edistämisessä
 • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kuvataiteellisia, käsitöiden, liikunnan, musiikillisen sekä suullisen ja kehollisen ilmaisun työtapoja.

Suoritustapa: luennot, ryhmäopetus ja soveltavat pedagogiset esseet
Opettajat: Prof. Arto Kallioniemi (katsomusaineet) ja dos. Sara Sintonen (taito- ja taideaineet)
Yksittäisenä opintojaksona opintomaksu 175 €.


Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman pedagogiikka I, 5 op

Draama: (Tapio Toivanen): verkkoluento: ti 9.3. klo 17-20
webinaarit (Riikka Herva): tiistaisin 6.4. klo 17.00-18.30, 20.4. klo 17.00-19.15 (tarkemmat ohjeet kirjalliseen työhön, jonka voi tehdä joko ryhmä- tai yksilötyönä) ja 22.4. klo 17.00-17.45 (vapaaehtoinen, opettaja on paikalla ja hänelle voi esittää tarkentavia kysymyksiä kurssin sisällöstä ja suorituksista).

Äidinkieli ja kirjallisuus: (Päivi Okkonen): verkkoluennot: to 11.3. klo 16.30-19.45 ja to 18.3. klo 16.30-19.45.
Ryhmäwebinaarit:
ma 29.3. klo 17.00-18.15
ke 7.4. klo 17.00-18.15
ti 13.4. klo 17.00-18.15
ke 21.4. klo 17.00-18.15

 Verkkoluennot: ma 8.3. ja to 11.3. klo 16.30-19.45
ryhmäwebinaarit maanantaisin 15.3.-29.3. ja 12.4. klo 17.00-18.15

Äidinkielen ja kirjallisuuden osiossa yhteinen webinaari ma 8.3. klo 16.30-19.45 ja lähiopetus pe-la 26.-27.3.2021, kellonajat vahvistuu myöh. (pe ilta ja la päivä).
Draaman osio lähiopetuksena pe-la 12.-13.3.2021, kellonajat vahvistuu myöh. (pe ilta ja la päivä).

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee perustiedot esi- ja alkuopetuksen pedagogisista, äidinkieleen, kirjallisuuteen ja draamaan liittyvistä perusteista.
 • ymmärtää esi- ja alkuopetusikäisen lapsen äidinkielen oppimiseen liittyviä erityiskysymyksiä.
 • kykenee toteuttamaan esi- ja alkuopetuksen kielen opetusta monilukutaidon keinoin
 • ymmärtää draaman teorian perusteita ja merkitystä osana varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisen lapsen kielen kehityksen, oppimisen ja opettamisen tukea.
 • hallitsee draaman toimintamuotoja ja työtapoja suunnittelemisen ja toteuttamisen perusteet osana äidinkielen opetusta.

Suoritustapa: verkkoluennot, luento- ja ryhmäopetus ja oppimistehtävät
Opettajat: KT Päivi Okkonen (äidinkieli ja kirjallisuus) ja Tapio Toivanen (draama)
Yksittäisenä opintojaksona opintomaksu 205 €.


Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon pedagogiikka I, 5 op


Yhteinen aloitusverkkoluento pe 23.4.2021 klo 17.30-19.30.

Ympäristö- ja luonnontiedon pedagogiikka (Arja Kaasinen):
Ryhmäopetus ma 26.4. klo 16-17
Itsenäiset tehtävät ja ryhmätehtävät 24.4.-1.6.
Tehtävien palautus 1.6. mennessä

Matematiikan pedagogiikka (Jenni Vartiainen):
Verkkotyöskentely Moodlessa 24.4.-25.5.
Tehtävien palautus 24.5. mennessä.
Ryhmäopetus 25.5. klo 16-18

Matematiikka -osio lähiopetuksena pe-la 23.-24.4.2021, kellonajat vahvistuu myöh. (pe ilta ja la päivä).
Ympäristö- ja luennontiedon osio lähiopetuksena pe-la 7.-8.5.2021, kellonajat vahvistuu myöh. (pe ilta ja la päivä).

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • Hallitsee esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmien perusteet matematiikan, ympäristökasvatuksen ja ympäristöopin osalta
 • Ymmärtää ja osaa suunnitella sekä soveltaa integrointia eri oppiaineiden välillä.
 • Tietää esi- ja alkuopetusikäisen matemaattisen ajattelun kehityksen.
 • Kykenee innostamaan ja motivoimaan matematiikan oppimiseen erilaisia työtapoja ja oppimisympäristöjä hyödyntäen
 • Tunnistaa matematiikan oppimisvaikeuksien tunnusmerkkejä ja osaa eriyttää opetusta lasten erilaiset tarpeet huomioiden
 • Ymmärtää ympäristöopin tiedonalojen ominaispiirteitä ja luonnontieteellisen ajattelutavan merkitystä maailmankuvan muodostumisessa.
 • Opiskelijalla on valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja arvioida ympäristökasvatuksen ja ympäristöopin opetusta ja oppimista opetussuunnitelmien perusteiden suuntaisesti.
 • Osaa hyödyntää leikkiä ja leikillisiä lähestymistapoja matematiikan sekä ympäristökasvatuksen ja ympäristöopin opetuksessa
 • Osaa huomioida ja edistää kestävän kehityksen ekologista, taloudellista, kulttuurista ja sosiaalista ulottuvuutta toiminnassaan.

Suoritustapa: luennot, ryhmäopetus ja oppimistehtävä
Opettajat: Jenni Vartiainen (matematiikka) ja KT Arja Kaasinen (ympäristö- ja luonnontieto)
Yksittäisenä opintojaksona opintomaksu 175 €.

Jälki-ilmoittautuminen mahdollista 6.9. saakka (viimeinen ilmoittautumispäivä ollut 1.9.2020)

Opintokokonaisuus 825 € (sis. rekisteröintimaksun).

06.09.2020 mennessä

Ilmoittautuminen koulutuksiin, opintojaksoille ja opintokokonaisuuksiin on sitova. Opintoihin rekisteröitymisen / opintojen alkamisen jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään koko opintomaksu. Samoin menetellään myös silloin, jos opiskelija jättäytyy pois opinnoista. Nämä ehdot koskevat myös opiskelijan keskeyttämiä tai jäädyttämiä opinto-oikeuksia. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Huomioithan, että maksujen maksamatta jättäminen ei ole sama kuin opintojen peruuttaminen.