Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op (HY)

Opetus ja kasvatus, avoin

01.08.2020 00:00 - 31.07.2021 00:00

Lukuvuosi 2020-2021. Opintojaksokohtaiset aikataulut kunkin opintojakson tiedoissa.

Syyslukukauden opetus toteutuu verkkokursseina yhteistyössä Päijät-Hämeen kesäyliopiston kanssa.

Kevätlukukauden opetus toteutuu ensisijaisesti lähiopetuksena Mikkelin kesäyliopistossa, mutta mikäli lähiopetusta ei voida toteuttaa niin opetus toteutuu etäopetuksena (luennot verkkovälitteisesti).

Näissä opinnoissa perehdyt esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimisen ja opettamisen erityisluonteeseen. Opintokokonaisuudessa käsitellään esi- ja alkuopetuksen kysymyksiä ikäkausididaktisesta näkökulmasta. Erinomainen kokonaisuus kaikille esi- ja alkuopetusikäisten lasten kanssa työskenteleville sekä muissa kasvatus- tai opetustehtävissä toimiville.

Opintokokonaisuus soveltuu esi- ja alkuopetusikäisten lasten kanssa työskenteleville, muissa kasvatus- tai opetustehtävissä toimiville ja kaikille esi- ja alkuopetuksesta kiinnostuneille.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimisen ja opettamisen erityisluonteen.
 • opiskelijalla on valmiuksia esiopetuksen ja alkuopetuksen tiedonalojen tavoitteiden, sisältöjen ja menetelmien eheyttämiseen sekä tiedonalapohjaiseen opettamiseen.
 • ymmärtää esi- ja alkuopetuksen oleelliset yhtäläisyydet ja erot.

 • Opintokokonaisuudessa käsitellään:
 • esi- ja alkuopetuksen kysymyksiä ikäkausididaktisesta näkökulmasta.
 • esiopetuksen ja alkuopetuksen tiedonalojen perusteita, mahdollisuuksia ja haasteita.

Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op

Verkkoluento to 10.9. klo 16.45-20.00.
Ryhmäwebinaarit:

1. ryhmäkerta ti 29.9. (3h) klo 16-18.30 (sisältää 15 min tauon)
2. ryhmäkerta ke 7.10. (3h) klo 18.30-20.45 (ei taukoa)
3. ryhmäkerta la 24.10. (6h) klo 9-15 (tauot sovitaan ryhmän kanssa)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee perustiedot esi- ja alkuopetusikäisen lapsen ajattelun ja oppimisen eri tavoista ja näiden taitojen opettamisesta.
 • hallitsee perustiedot lapsikeskeisestä esiopetuksesta, koulun alusta ja alkuopetuksesta.
 • kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan esi- ja alkuopetusta käytännön toimintana.
 • ymmärtää joustavan esi- ja alkuopetuksen merkityksen.
 • osaa soveltaa esi- ja alkuopetuksen keskeisiä pedagogisia periaatteita.

Suoritustapa: verkkoluennot, luentotallenteet, ryhmäwebinaarit, osallistuminen aktiivisesti ryhmätunteihin, oppimistehtävät
Opettaja: KM Heidi Sairanen


Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo esi- ja alkuopetuksessa 5 op

Verkkoluennot ja webinaarit:
Yhteinen aloitus ma 26.10. klo 17.30-19.45
Marja Syrjämäki: ma 2.11. klo 16.30-19.30
Jaana Pesonen: ma 9.11. klo 16.30-19.30

Opintojaksolla on kaksi aihealuetta, monikulttuurisuus ja erityispedagogiikka.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
Monikulttuurisuus:

 • tuntee ja osaa käyttää monikulttuurisuuskasvatuksen keskeisiä käsitteitä
 • kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan esi- ja alkuopetusta moninaisuus ja monikulttuurisuus huomioiden
 • ymmärtää inkluusion perusperiaatteita sekä erilaisia monikulttuurisuuskasvatuksen ulottuvuuksia ja lähestymistapoja.
 • ymmärtää perheiden moninaisia taustoja ja kykenee tekemään yhteistyötä erilaisten perheiden kanssa
 • kykenee tukemaan lapsen positiivisen identiteetin kehitystä.

Erityispedagogiikka:
opiskelija ymmärtää

 • havainnoinnin ensisijaisuuden käyttäytymisen ja oppimisen erilaisten ilmenemismuotojen tunnistamisessa.
 • oppimisen, tunnesäätelyn ja käyttäytymisen taustalla olevia biologisia, kehityksellisiä ja kulttuurisia mekanismeja.
 • lapsen lukivaikeuden ja siihen liittyvän lukiopetuksen.
 • opettajan myönteisen ohjauksen tärkeyden kaikkien lasten oppimisessa.
 • vertaissuhteiden, aktiivisen osallisuuden ja ryhmätoiminnan tärkeyden oppimisprosessissa.

Suoritustapa: Verkkoluennot ja webinaarit, verkkotyöskentely, oppimistehtävä
Opettajat: KT Jaana Pesonen ja KT Marja Syrjämäki


Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden pedagogiikka I, 5 op

Katsomusaineiden osio lähiopetuksena pe-la 22.-23.1.2021, kellonajat vahvistuu myöh. (pe ilta ja la päivä).

Taito- ja taideaineiden osio lähiopetuksena pe-la 12.-13.2.2021, kellonajat vahvistuu myöh. (pe ilta ja la päivä).

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää katsomuskasvatuksen ja -opetuksen merkityksen ja sen eri ulottuvuudet osana laadukasta esi- ja alkuopetusta.
 • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida toiminnallisia, elämyksellisiä ja eheyttäviä katsomusopetuksen työtapoja.
 • ymmärtää esi- ja alkuopetuksen taide- ja taitokasvatuksen merkityksen ja mahdollisuudet lasten kokonaisvaltaisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemisessa sekä oppimisen ja osaamisen edistämisessä
 • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kuvataiteellisia, käsitöiden, liikunnan, musiikillisen sekä suullisen ja kehollisen ilmaisun työtapoja.

Suoritustapa: luennot, ryhmäopetus ja soveltavat pedagogiset esseet
Opettajat: Prof. Arto Kallioniemi (katsomusaineet) ja dos. Sara Sintonen (taito- ja taideaineet)


Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman pedagogiikka I, 5 op

Äidinkielen ja kirjallisuuden osiossa yhteinen webinaari ma 8.3. klo 16.30-19.45 ja lähiopetus pe-la 26.-27.3.2021, kellonajat vahvistuu myöh. (pe ilta ja la päivä).

Draaman osio lähiopetuksena pe-la 12.-13.3.2021, kellonajat vahvistuu myöh. (pe ilta ja la päivä).

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee perustiedot esi- ja alkuopetuksen pedagogisista, äidinkieleen, kirjallisuuteen ja draamaan liittyvistä perusteista.
 • ymmärtää esi- ja alkuopetusikäisen lapsen äidinkielen oppimiseen liittyviä erityiskysymyksiä.
 • kykenee toteuttamaan esi- ja alkuopetuksen kielen opetusta monilukutaidon keinoin
 • ymmärtää draaman teorian perusteita ja merkitystä osana varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisen lapsen kielen kehityksen, oppimisen ja opettamisen tukea.
 • hallitsee draaman toimintamuotoja ja työtapoja suunnittelemisen ja toteuttamisen perusteet osana äidinkielen opetusta.

Suoritustapa: verkkoluennot, luento- ja ryhmäopetus ja oppimistehtävät
Opettajat: KT Päivi Okkonen (äidinkieli ja kirjallisuus) ja Tapio Toivanen (draama)


Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon pedagogiikka I, 5 op

Matematiikka -osio lähiopetuksena pe-la 23.-24.4.2021, kellonajat vahvistuu myöh. (pe ilta ja la päivä).
HUOM, ENNAKKOTIETO!

Ympäristö- ja luennontiedon osio lähiopetuksena pe-la 7.-8.5.2021, kellonajat vahvistuu myöh. (pe ilta ja la päivä).

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • Hallitsee esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmien perusteet matematiikan, ympäristökasvatuksen ja ympäristöopin osalta
 • Ymmärtää ja osaa suunnitella sekä soveltaa integrointia eri oppiaineiden välillä.
 • Tietää esi- ja alkuopetusikäisen matemaattisen ajattelun kehityksen.
 • Kykenee innostamaan ja motivoimaan matematiikan oppimiseen erilaisia työtapoja ja oppimisympäristöjä hyödyntäen
 • Tunnistaa matematiikan oppimisvaikeuksien tunnusmerkkejä ja osaa eriyttää opetusta lasten erilaiset tarpeet huomioiden
 • Ymmärtää ympäristöopin tiedonalojen ominaispiirteitä ja luonnontieteellisen ajattelutavan merkitystä maailmankuvan muodostumisessa.
 • Opiskelijalla on valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja arvioida ympäristökasvatuksen ja ympäristöopin opetusta ja oppimista opetussuunnitelmien perusteiden suuntaisesti.
 • Osaa hyödyntää leikkiä ja leikillisiä lähestymistapoja matematiikan sekä ympäristökasvatuksen ja ympäristöopin opetuksessa
 • Osaa huomioida ja edistää kestävän kehityksen ekologista, taloudellista, kulttuurista ja sosiaalista ulottuvuutta toiminnassaan.

Suoritustapa: luennot, ryhmäopetus ja oppimistehtävä
Opettajat: Matematiikka -osion osalta vahvistetaan myöh. ja KT Arja Kaasinen (ympäristö- ja luonnontieto)

825 € (sis. rekisteröintimaksun).

01.09.2020 mennessä

Ilmoittautuminen koulutuksiin, opintojaksoille ja opintokokonaisuuksiin on sitova. Opintoihin rekisteröitymisen / opintojen alkamisen jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään koko opintomaksu. Samoin menetellään myös silloin, jos opiskelija jättäytyy pois opinnoista. Nämä ehdot koskevat myös opiskelijan keskeyttämiä tai jäädyttämiä opinto-oikeuksia. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Huomioithan, että maksujen maksamatta jättäminen ei ole sama kuin opintojen peruuttaminen.