Draama, 5 op (JY)

-

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
•    tunnistaa draaman keskeiset laji- ja ominaispiirteet
•    määritellä draaman teoreettisin käsittein osana kirjoittamisen lajeja, traditiota ja omaa kirjoittamistaan
•    kirjoittaa draamatekstin ja arvottaa sitä suhteessa lajin vaatimuksiin
•    tunnistaa ja etsiä käsikirjoitukselleen julkaisukanavia.
 

Draaman keskeisten piirteiden harjoittelu ja dramaturginen ajattelu: kirjoittaminen, lukeminen, analysoiminen ja tulkitseminen.

Oppimateriaalit:
Aaltonen, J. 2018. Käsikirjoittajan työkalut: audiovisuaalisen käsikirjoituksen tekijän opas (4. painos). Helsinki: SKS.
Aro, E. & Viljanen M. (toim.) 2011. Korville piirretyt kuvat. Kirjoituksia kuunnelmasta ja äänitaiteesta. Helsinki: Like.
Cantell, S. 2011. Timantiksi tiivistetty. Kerronnalliset strategiat fiktiivisessä lyhytelokuvassa. Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto.
Hietalahti, J. 2018. Huumorin ja naurun filosofia. Helsinki: Gaudeamus.
Hiltunen, A. 1999. Aristoteles Hollywoodissa. Helsinki: Gaudeamus.
Lehmann, H.-T. 2009. Draaman jälkeinen teatteri. Helsinki: Like.
Numminen, K., Kilpi, M. & Hyrkkänen, M. 2018. Dramaturgiakirja: kaikki järjestyy aina. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-353-006-5
Rosenthal, A. 2013. From chariots of fire to the king's speech: Writing biopics and docudramas. Carbondale: Southern Illinois University Press.
Salminen, P. & Snicker, E. (toim.) 2012. Jumalainen näytelmä. Dramaturgisia työkaluja. Helsinki: Like
Soikkeli, M. 2018. Rakkauselokuvan käsikirja.
Soikkeli, M. 2016. Tieteiselokuvan käsikirja.
Steinby, L. & Tanskanen, K. 2013. Näytelmäkirjallisuus eli draama. Teoksessa Mäkikalli, A. & Steinby, L. (toim.) Johdatus kirjallisuusanalyysiin. Helsinki: SKS, 255–350.
Vacklin, A. & Roosenvall, J. 2015. Käsikirjoittamisen taito. Helsinki: Like.
Visapää, L. 2013. Näyttämöohjeet ja dialogin tulkinta – Lingvistinen näkökulma. Teoksessa Koivisto, A. & Nykänen, E. (toim.) Dialogi kaunokirjallisuudessa Helsinki: SKS, 183–209.
Lisäksi opettajan antama muu materiaali.