Psykologian aineopinnot 35 op (UEF)

Ympäristö, yhteiskunta ja psykologia, avoin

01.08.2024 00:00 - 31.07.2026 00:00

Psykologian aineopinnot tukevat monenlaisia työtehtäviä ja toimintaa arjen muuttuvissa toimintaympäristöissä. Opinnot sopivat kaikille alasta kiinnostuneille ja muiden opintojen tueksi. Psykologian perus- ja aineopinnot vastaavat asetuksen (A986/1998, 5 §) mukaisia aineenopettajalta vaadittavia opetettavan aineen 60 opintopisteen laajuisia opintoja.

Psykologian aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee psykologian eri osa-alueet ja niiden sovelluksia. Opiskelijalla on valmiudet psykologian alan kehityksen seuraamiseen ja alan tieteellisen ajattelun ymmärtämiseen.

Psykologian aineopinnot (35 op) muodostuvat neljästä pakollisesta opintojaksosta (20 op) ja kolmesta valinnaisesta opintojaksosta (15 op).

Opintokokonaisuuteen kuuluu seuraavat opintojaksot:

Pakolliset opintojaksot 20 op:
Sosiaalinen ihminen 5 op
Työhyvinvoinnin psykologia (Psykonet) 5 op
Elämänkulun psykologia I: Perhe lapsen kasvuympäristönä 5 op
Persoonallisuuspsykologia II: Ihminen kehittyvänä toimijana 5 op

Valitse seuraavista 15 op:
Organisaatiopsykologia 5 op
Terveyspsykologia 5 op
Kognitiiviset prosessit (Psykonet) 5 op
Riippuvuuskäyttäytymisen psykologia 5 op
Koulutuksen sosiaalipsykologia 5 op

Oppimistehtävät, oppimispäiväkirjat, artikkelikatsaukset ja/tai verkkotentit. Opiskelu tapahtuu joustavina etäopiskeluun soveltuvina monimuoto-opintoina ja opinnot voi aloittaa milloin tahansa ympäri vuoden.

Edeltävät opinnot: Opintoihin (tai yksittäiselle opintojaksolle) ilmoittautuminen edellyttää Psykologian perusopintokokonaisuuden 25 op suorittamista vähintään arvosanalla 3/5. Terveyspsykologian ja Organisaatiopsykologian opintojaksot ovat kaikille avoimia opintojaksoja, eivätkä edellytä Psykologian perusopintojen suorittamista.

545 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut yhteensä 420 €.

03.11.2024 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme Mikkelin kesäyliopiston maksuosuuden riippumatta siitä, onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).