Aikuiskasvatuksen psykologia 4 op (TY)

Opetus ja kasvatus, avoin

01.01.2022 00:00 - 28.02.2022 00:00

Kevät 2022. Opintojakso toteutetaan tammi-helmikuu 2022

Tutustu aikuisen oppimisen psykologisiin perusteisiin! Hallitset elinkaaren, asiantuntijuuden sekä osaat tarkastella aikuisen oppimisen ja opiskelun kysymyksiä monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti.

Opiskelija hallitsee aikuisen oppimisen psykologiset perusteet, tuntee elinkaaren, asiantuntijuuden ja työelämän psykologiaa sekä osaa tarkastella aikuisen oppimisen, opiskelun kysymyksiä monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti.

  • aikuiskasvatuksen psykologian keskeiset suuntaukset
  • aikuiset oppijoina
  • asiantuntijuus ja sen kehittyminen
  • ammatillinen kasvu ja identiteetti
  • aikuisen oppimisen erityiskysymyksiä

Osallistuminen verkko-opetukseen (verkkoluennot 6 t ja työskentelyä Moodle-alustalla 6 t), pienryhmäopetusta (ryhmätapaamiset tuutorin johdolla kesäyliopistossa/verkossa 6 t) ja kirjallinen tentti.

Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot:

Kirjallinen tentti suoritetaan moodletenttinä. Kirjallisessa tentissä tentitään artikkelit ja toinen kirja suoritetaan osallistumalla verkko-opetukseen.

Opintoryhmätapaamisten tuutor työyhteisövalmentaja ja -sovittelija, työnohjaaja STOry, KM, AmO Tuula Kämäräinen.

Kirjallisuus

Kallio, E. (toim.) 2016. Ajattelun kehitys aikuisuudessa - kohti moninäkökulmaisuutta. Jyväskylä: Suomen Kasvatustieteellisen seuran tutkimuksia.(luvut 1-12)

Murtonen, M. (toim.) 2017. Opettajana yliopistolla. Korkeakoulupedagogiikan perusteet. Tampere: Vastapaino. (Luvut 1-7)

Muu opintojaksolla ilmoitettava materiaali.

Vahvistetaan myöhemmin.

19.12.2021 mennessä