Lasten tunnetaito-ohjaajakoulutus (40 op)

Sosiaali ja terveys , Opetus ja kasvatus

07.11.2019 09:00 - 16.01.2021 17:00

7.11.2019–16.1.2021, yhteensä 16 lähiopetuspäivää (7 osiota).

Koulutuspäivät kello 9.00–17.00.

Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli

Koulutus on tarkoitettu pedagogisen, hoidollisen, terapeuttisen sekä sosiaalialan työntekijöille, jotka työskentelevät lasten ja lapsiryhmien kanssa päätoimisesti tai avustavissa tehtävissä tai aikovat sellaisiin tehtäviin. Koulutus soveltuu varhaiskasvatuksen opettajille, luokanopettajille, erityisopettajille, sairaalakoulujen opettajille ja ohjaajille, toiminta-, puhe- ja fysioterapeuteille, lasten ja nuorten psykiatrisille hoitajille.

Koulutus antaa perustason valmiuden käyttää Tunnetaito-ohjaamisen menetelmiä osallistujan oman työyhteisön lapsiryhmissä tai yksilöohjauksessa lapsen kanssa (omaan työtaustaan ja kokemukseen soveltuen), osana normaalia perustehtävää tai sen lisänä.

Soveltuu myös esimerkiksi yrittäjille tai yhdistysten jäsenille, jotka haluavat tarjota tunnetaitoryhmiä tai tukea lasta tunnetaidoissa osana omaa toimintaansa.

Koulutus antaa konkreettisia työkaluja tukea lapsia ja nuoria tunnetaitojen kehittymisessä tavoitteellisesti erilaisia toiminnallisia, luovia ja kehollisia menetelmiä hyödyntäen. Omiin tunteisiin tutustumisen myötä kasvattaja pystyy vahvemmin ja läsnäolevammin tukemaan lapsia ja nuoria tunnetaitojen kehittymisessä sekä vuorovaikutustilanteissa, että tavoitteellisissa ohjaushetkissä. Koulutus toimii myös voimaannuttavana kokemuksena ja henkilökohtaisena kasvuprosessina.

Lasten Tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutuksessa opiskellaan tunnetaitojen ohjaamista 3-16 vuotiaille lapsille ja nuorille omakohtaisesti ja monimenetelmällisesti (MM). Koulutuksen laajuus on 40 op.

Koulutus perustuu tunne- ja taideterapiasta sovellettuihin kokemuksellisiin menetelmiin, positiivisen pedagogiikan ja psykofyysisyyden näkökulmiin, tarkoitus- ja voimavarakeskeiseen logoterapiaan, toiminnallisiin ja luoviin tunnetaitojen oppimisen menetelmiin sekä koulutuksen kehittäjän, Anne-Mari Jääskisen omassa työssään vuosien mittaan kehittämiin harjoitteisiin lasten ja aikuisten tunnetyöskentelyssä.

Tunnetaitoharjoitteissa aktivoimme niin kinesteettis-sensorista tasoa, havainto-tunnetasoa kuin kognitiivismerkityksenkin tasoa. Näin opittu voi juurtua parhaiten arkeen käytettäväksi.

Koulutuksessa opiskellaan tunne- ja tarvelähtöisen vuorovaikutuksen perusteet Marshall Rosenbergin (NVC – Non Violent Communication) oppeihin nojautuen. Nämä tunne- ja vuorovaikutustaidot tukevat lasta tunnekehityksessä sekä itsensä ilmaisemisessa ja eritoten auttavat aikuista kohtaamaan ja kuulemaan lasta tunnetilanteissa.

Koulutuksen käytyään osallistuja on saanut työkalut ohjata ryhmämuotoisia lasten tunneryhmiä, auttaa lapsia tunnekehoyhteyden ja itsetunnon vahvistamisessa sekä tukea lasta vuorovaikutuksellisesti omassa tunneilmaisussaan. Osallistujalla on ymmärrystä katsoa lapsen käyttäytymisen takana vaikuttaviin syihin ja tukea lasta hänen omalla kielellään.

Koulutuksessa on mukana myös Satuhieronta, Draamamenetelmät sekä myötäelävän ja rakentavan vuorovaikutuksen menetelmät (NVC-menetelmään pohjautuen).

Koulutuksessa on kaksi rinnakkain etenevää oppimispolkua. Toinen on henkilökohtainen matka omien tunteiden äärelle sekä omien tunnetaitojen kehittäminen ja toinen on ammatillinen polku lapsen tunne-elämän kehittymisen ymmärtämiseen ja ohjaamisen taitojen kehittämiseen.

Lopputyönään osallistuja suunnittelee ja toteuttaa ohjatun lasten tai nuorten tunnetaitoryhmän omassa lähipiirissään tai työyhteisössään. Lopputyön kautta opiskelijan työyhteisö hyötyy koulutuksesta jo koulutuksen aikana.

Koulutuksessa on lähiosioiden lisäksi itsenäisenä työskentelynä kirjallisuuteen tutustumista, kirjallisia sekä toiminnallisia etätehtäviä ja pienryhmätyöskentelyä kunkin lähiosion välissä syventämässä oppimista.

Koulutuksessa on seitsemän lähiosiota, joissa kokemuksellisuus ja omat oivallukset ovat tärkeässä osassa teorian ja keskustelun lisäksi.

Koulutuksen läpikäyminen edellyttää läsnäoloa jokaisella lähijaksolla ja sitoutumista koulutukseen. Koulutus on intensiivinen matka tunteiden maailmaan eikä lähiosioiden kokemuksellisuutta voida korvata etätehtävillä.

1. OSIO to-la 7.-9.11.2019
•    Perustietoa tunteista ja tunnetaidoista
•    Tunnetilanteissa toimiminen, tunnekehoyhteys ja turva
•    Tunteen takana olevat tarpeet
•    Lapsen henkiset tarpeet ja niiden täyttämisen strategiat

Kouluttajana: Inkeri Meriluoto

2. OSIO pe-la 10–11.1.2020
•    Lapsen tunne-elämän kehitys
•    Kehitystä vakauttavat ja myönteiseen ohjaavat tekijät
•    Selviytymisstrategiat ja roolit
•    Oma sisäinen lapseni (tunnetason avaaminen)

Kouluttajana: Inkeri Meriluoto

3. OSIO pe-la 6.–7.3.2020
•    Lapsuuteni tarina ja sen vaikutus
•    Lapsuuskollaasit

Kouluttajina: Inkeri Meriluoto ja Eija Reinikainen

4. OSIO to-la 7.–9.5.2020
•    Tunnetaito-opetusmenetelmiä - miten tunteista voi kertoa lapsille?
•    Ohjaajana toimiminen
•    Ryhmien rakentaminen ja periaatteet
•    Draaman menetelmät

Kouluttajina: Inkeri Meriluoto ja Leena Ylimäki

5. OSIO pe-la 28.–29.8.2020
•    Tunnetaito-opetusmenetelmiä
•    Harjoitusohjaukset
•    Satuhieronta

Kouluttajina: Inkeri Meriluoto ja Sanna Tuovinen

6. OSIO pe-la 23.10.-24.10.2020
•    Tunne- ja tarvelähtöiset vuorovaikutustaidot
•    Havainto, tunne, tarve ja pyyntö
•    Kuunteleminen ja minä-viestit

Kouluttajana: Sara Hellsten

7. OSIO pe-la 15.1.-16.1.2021
•    Lopputyöraporttien esitykset ja harjoitteet
•    Koulutuksen päätös

Kouluttajana: Inkeri Meriluoto

Lähijaksot
Lähiosioilla opiskelu tapahtuu monimenetelmällisesti ja kokemuksellisesti. Osallistujan omat kokemukset ja oivallukset ovat siten tärkeässä roolissa. Käytämme luovaa tunnetyöskentelyä, kehollista, liikkeellistä ja mielikuvallista työskentelyä, myönteistä kosketusta, sadun maailmaa, tietoisuus- ja hengitysharjoituksia, draaman keinoja sekä kirjoittamista välineenämme.

Itsenäinen työskentely
Koulutuksessa käytetään helppokäyttöistä ”Opiskelijan sivut” -verkko-oppimisympäristöä (Moodle-pohjainen). Sivuilla on koulutukseen liittyvää materiaalia osioittain aukeavissa moduuleissa, myös tehtäväpalautukset tehdään helposti sen kautta.

Itsenäinen opiskelu etäjaksoilla sisältää:

 • Kirjallisuuteen tutustumista ja kirjallisuusreflektioita
 • Opitun soveltamista arkeen ja työhön sekä sen kirjallista pohdintaa
 • Vertaisryhmätyöskentelyä itsenäisesti toimivissa pienryhmissä etäjaksoilla
 • Muutama lyhyt opponointi eli vertaispalaute erikseen ohjeistetuista töistä
 • Verkkokurssin muodossa etäopiskeltava draaman keinojen perusteista käytävä lyhyt verkkokurssi sekä oman mielenkiinnon mukaan myös tunteiden vapautustekniikka EFT verkkokurssina.
 • Lopputyönä oman tunnetaitoryhmän suunnittelu, toteutus ja raportointi

Lopputyönään osallistuja suunnittelee ja toteuttaa ohjatun lasten tai nuorten tunnetaitoryhmän omassa lähipiirissään tai työyhteisössään. Lopputyön kautta opiskelijan työyhteisö hyötyy koulutuksesta jo koulutuksen aikana. Lopputyöhön liittyy henkilökohtainen konsultaatioaika oman kouluttajan kanssa puhelimitse tai verkkotapaamisena.

Lisäksi koulutukseen sisältyy verkkotapaaminen koulutuksen loppuvaiheessa koko ryhmän ja kouluttajan kesken. Verkkotapaamiseen tarvitaan vain tietokone tai mobiilipääte, nettiyhteys ja kuulokkeet tai kaiuttimet. Erillisiä ohjelma-asetuksia ei tarvita eikä tekniikka edellytä aiempaa osaamista.

Koulutuksen lähiosioiden kouluttajina toimii VTM, Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja-kouluttaja Inkeri Meriluoto ja koulutuksen johtajana Anne-Mari Jääskinen.

Vierailevina kouluttajina Sanna Tuovinen (Satuhieronta), Leena Ylimäki (Draaman menetelmät) sekä Sara Hellsten (myötäelävä vuorovaikutus) sekä Eija Reinikainen (ohjaajana toimiminen ja vanhemmuuden tukeminen).

Lisätietoja koulutuksesta antaa rehtori Anne Havukainen, puh. 050 367 1449 tai anne.havukainen@mikkelinkesayliopisto.fi.

Ilmoittautumiset 20.10.2019 mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, puh. 015 210 300 tai www.mikkelinkesayliopisto.fi

Ilmoittautumisen lisäksi hakijan tulee toimittaa vapaamuotoinen hakemus Mikkelin kesäyliopistoon (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi) 20.10.2019 mennessä.

Kirjoita itsestäsi ja elämäntilanteestasi vapaa, tiivis (max. 1,5 s) kuvaus, jossa kerrot ainakin seuraavat asiat:

 1. Aiemmat koulutukset ja työtehtäväsi (eritoten tunnetaito-ohjaajuuteen mielestäsi liittyvät).
 2. Miksi hakeudut koulutukseen?
 3. Miksi haluat oppia tunnetaitojen ohjaamista lapsille ja/tai nuorille?
 4. Millaista työskentelyä olet itsesi ja tunteidesi kanssa tehnyt?
 5. Kerro lyhyesti elämäntilanteestasi.
 6. Miten mahdollistat opiskelun ajallisesti (sekä lähiosiot että niiden väliset oma-aikaiset opiskelut)?
 7. Tuo halutessasi esille myös muita asioita itsestäsi, kuten vahvuutesi ja haasteesi.
 8. Muista yhteystietosi.

Koulutus ei sovellu akuutissa kriisissä oleville ilman henkilökohtaista terapiaa koulutuksen rinnalla ja mahdollisuutta terapiatyöskentelyyn lähiosioiden yhteydessä. Ilmoita silloin hakemuksessasi näistä. Tarvittaessa kouluttaja on sinuun yhteydessä ennen koulutuksen alkua.

Koulutukseen voidaan ottaa enintään 16 opiskelijaa. Paikat varataan soveltuville hakijoille ilmoittautumisjärjestyksessä.

Osallistujille lähetetään sähköpostitse tieto koulutukseen hyväksymisestä ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

2995 €. Hinta sisältää opetuksen, materiaalin lähiopetuspäiville, Lasten tunnetaito-ohjaajan harjoitekansion, tehtävien arvioinnin, henkilökohtaisen konsultaation kouluttajan kanssa, etäopiskelutehtävät ja tehtävien arvioinnin ja koulutustodistuksen. Maksun voi suorittaa useammassa erässä koulutuksen aikana. Lisäksi opiskelija hankkii pienen henkilökohtaisen tarvikepaketin, jota hän käyttää lähijaksoilla ja itsenäisessä työskentelyssään, tarvikkeiden kustannukset noin 15-20 euroa.

27.10.2019 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 7.10.2019 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin, perimme 50 % koulutusmaksusta. Mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan tai jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.