Tietosuojavastaavan peruskoulutus. VERKKOKOULUTUS

Markkinointi, talous ja yrittäjyys , Ilmoittaudu nyt

03.12.2020 15:30 - 17.12.2020 17:00

3.12, 10.12. ja 17.12. klo 15.30-17.00
 

Pe­rus­tie­toa verk­ko­kou­lu­tuk­sesta:

 • re­aa­li­ai­kai­nen ja vuo­ro­vai­kut­tei­nen kou­lu­tus ver­kos­sa
 • osal­lis­tu­mi­nen mah­dol­lis­ta Suo­mes­sa ja ulko­mail­la
 • voit osal­lis­tua tie­to­ko­neel­la, tab­le­til­la tai äly­pu­he­li­mel­la
 • tar­vit­set toi­mi­van net­ti­yh­tey­den ja tie­to­ko­neen pe­rus­käyt­tö­tai­dot
 • saat säh­kö­pos­tii­si osal­lis­tu­mis­lin­kin en­nen kou­lu­tuk­sen al­kua
 • kom­men­toin­ti­mah­dol­li­suus cha­tis­sa
 • kou­lu­tuk­sen jäl­keen saat tal­len­teet käyt­töö­si
 • hen­ki­lö­kun­tam­me aut­taa si­nua kou­lu­tuk­sen ai­ka­na tek­ni­sis­sä asi­ois­sa

Voit ky­syä jo etu­kä­teen, jos ha­lu­at lisä­tie­to­ja!

Verkkokoulutus

Mitä ni­me­tyn tie­to­suo­ja­vas­taa­van teh­tä­viin kuu­luu ja mi­ten teh­tä­vä hoi­de­taan? Tie­to­suo­ja­vas­taa­van pe­rus­kou­lu­tuk­ses­sa or­ga­ni­saa­ti­on tie­to­suo­ja­vas­taa­vat saa­vat tar­vit­ta­vat tie­dot teh­tä­vän­sä hoi­ta­mi­sek­si ja luo­vat ke­hit­tä­mis­teh­tä­vän muo­dos­sa oman teh­tä­vä­ku­vauk­sen­sa.

Ke­vääl­lä 2018 voi­maan tul­leen GDPR-lain­sää­dän­nön seu­rauk­se­na kai­kis­sa työ­yh­teisöis­sä tuli kiin­nit­tää ai­em­paa enem­män tie­to­suo­ja­ky­sy­myk­siin ja tie­to­tur­vaan. Sää­dök­sis­sä ase­tet­tiin myös kri­tee­rit or­ga­ni­saa­ti­on tie­to­suo­ja­vas­taa­van ni­me­ä­mi­sek­si.

Or­ga­ni­saa­ti­on tie­to­suo­ja­vas­taa­vak­si ni­me­tyil­le tai ko. teh­tä­väs­tä kiin­nos­tu­neil­le. Kou­lu­tus so­vel­tuu myös työ­yh­tei­sön tie­to­hal­lin­nos­ta vas­taa­vil­le.

Tietosuojavastaavan tehtävä ja henkilötietojen käsittelyn perusteita

 • Tietosuojavastaavan tehtävät, vastuut ja rooli työpaikalla
 • Henkilötietojen käsittelyn selosteen ja informoinnin laatiminen
 • Henkilötietojen käsittelyn tarpeet ja tarkoitukset - mitä on mahdollista tehdä, mitä ei?
 • Tietosuojaan liittyvät ohjeistukset

Työelämän tietosuoja ja tietosuojavastaavan työkalupakki

 • Työelämän tietosuoja työnantajan ja työntekijän näkökulmista
 • Osoitusvelvollisuus ja dokumentointi
 • Henkilötietojen käsittelijät ja sopimukset
 • Riskiarvioinnin teko eri tilanteissa
 • GDPR:n mukaiset työkalut: tasapainotesti ja vaikutustenarviointi

Tietoturva ja tietoturvaloukkaukset

 • Tietoturva ja riskienhallinta osana tietosuojavastaavan työtä
 • Sähköinen viestintä, viestintäsalaisuus ja GDPR:n vaatimukset
 • Tietotyövälineiden turvallinen käyttö: laitteet, ohjelmistot ja sovellukset
 • Toiminta tietoturvaloukkauksen sattuessa, ilmoitusvelvollisuus

Lisäksi tehdään omaan työhön liittyvä kehittämistehtävä koulutuksen aikana.

Verk­ko­kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen ja sen poh­jal­ta oman ke­hit­tä­mis­teh­tä­vän tuot­ta­mi­nen Pu­rot.net -verk­ko­kou­lu­tus­ym­pä­ris­tös­sä. Hy­väk­sy­tyn suo­ri­tuk­sen laa­juus on 2 op.

Harto Pönkä, KM on ohjelmistoalan yrittäjä, tietokirjailija sekä sosiaalisen median ja koulutusteknologian tunnettu asiantuntija. Kouluttajana Pönkä on toiminut vuodesta 2008 lähtien. Hän on perehtynyt henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan mm. seuraavista näkökulmista:

 • GDPR:n vaatimukset henkilötietojen käsittelylle yrityksissä ja muissa organisaatioissa (mm. asiakasrekisterit, markkinointi ja viestintä)
 • Tietosuoja tietojärjestelmissä, verkkopalveluissa ja sosiaalisen median palveluissa
 • Tietosuojan ja salassapidon huomiointi mm. opetuksessa, varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä.
 • Henkilökohtainen tietosuoja ja tietoturva netissä ja somessa

EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen liittyviä koulutuksia Harto on pitänyt yrityksille, kunnille, oppilaitoksille ja järjestöille sekä konsultoinut GDPR:n käytännön soveltamiseen liittyvissä asioissa. Pönkä on julkaissut kirjat Sosiaalisen median käsikirja (2014) ja Open somekirja (2017, Docendo) sekä lukuisia artikkeleita ja kirjankappaleita. Pönkä on aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija, jonka näkemyksiä myös korkeakoulut, yritykset sekä media arvostavat.

 Mikkelin kesäyliopisto yhteistyössä Snellman-kesäyliopiston kanssa.

250 €

25.11.2020 mennessä

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli perut ilmoittautumisen 25.11.2020 jälkeen tai et osallistu koulutukseen, veloitamme koko osallistumismaksun.