Tietokirjoittaminen, 5 op (JY)

-

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
•    nimetä tietokirjoittamisen alalajeja ja asettaa ne osaksi omaa kirjoittamistaan
•    tunnistaa tietokirjoittamisen vaiheita suunnittelusta ja tiedonhankinnasta julkaisemiseen
•    kirjoittaa tietotekstejä ja arvottaa niitä suhteessa lajin vaatimuksiin ja traditioon
•    tunnistaa ja etsiä teksteilleen julkaisukanavia.
 

Tietokirjoittamisen keskeisten keinojen harjoittelu: kirjoittaminen, lukeminen, analysoiminen ja tulkitseminen.

Oppimateriaalit:
Hart, J. 2011. Storycraft. The Complete Guide to Writing Creative Nonfiftion. Chicago: The University of Chicago Press, Chapter 2 Structure, 20–40. pdf
Jaakkola, M. 2013. Hyvä journalismi. Käytännön opas kirjoittajalle.
Journalistin ohjeet. Luettu 19.3.2020.
Poutanen, P. & Laaksonen, S.-M. 2019. Faktat nettiin. Helsinki: Gaudeamus, 112–156.
Raevaara, T. & Strellman, U. 2019. Tietokirjailijan kirja. Jyväskylä: Docendo.
Reilun somen säännöt. Luettu 19.3.2020.
Venho, J. 2012. Mitä essee tarkoittaa? Turku: Savukeidas.
Töyry, M., Räty, P. & Kuisma, K. 2008. Editointi aikakauslehdessä. (Erityisesti luvut 4, 5 ja 6). Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu ja IADE.
Lisäksi opettajan antama muu materiaali.