PERHEARVIOINTI Perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä (3 op) 27.9., 1.11. ja 29.11.2022 -verkkokoulutus

Sosiaali ja terveys

27.09.2022 09:00 - 29.11.2022 15:00

Opetuspäivät: ti 27.9., ti 1.11. ja ti 29.11.2022.
Opetuspäivien pituus on klo 9.00–15.00.

verkossa

Perheen arviointi on vaikeimpia tehtäviä, joita työntekijä voi kohdata. Perhearviointimenetelmän kautta saat konkreettisia työkaluja työhösi, jotka auttavat selvittämään perheen toimintakykyä, voimavaroja, vahvuuksia ja vaikeuksia.

Perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä on suunniteltu ammattiauttajille ja tutkijoille, jotka tekevät  arvioita perhe-elämästä perhesuhteista joko perheen kotona tai vastaanotoilla.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää työskentelyä perheiden kanssa.  Menetelmää voi käyttää joko yksinään tai osana laajempaa arviointikehystä. Se auttaa työntekijää kohtaamaan perheen ja selvittämään, miten sen jäsenet näkevät vahvuutensa ja vaikeutensa, sekä arvioimaan perheen elämää ja sen jäsenten keskinäisiä suhteita eri näkökulmista.

Perheen toimintakyvyn, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointi voi auttaa seuraavissa haasteissa:

  • kun suunnitellaan lapsen ja perheen mahdollisesti tarvitsemia palveluja, tukitoimia tai interventioita
  • kun arvioidaan ja mitataan perhetyöstä seuraavia muutoksia
  • kun suoritetaan tutkimusta perhe-elämän ja perhesuhteiden alueella.

Koulutukseen hakeutuvalla tulee olla sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (myös lähihoitaja).

Perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä keskittyy perheen elämään ja keskinäisiin suhteisiin, sekä siihen miten ne vaikuttavat jokaiseen perheenjäseneen.

Perheen arviointi on vaikeimpia tehtäviä, joita työntekijä voi kohdata. Lapsen kasvaessa perheessä, juuri perhe muodostaa hänen kehitystään ja hyvinvointiaan keskeisimmin määräävän viitekehyksen. Perhe on myös oleellinen tekijä, kun arvioidaan lapsen avuntarvetta. Lasten hyvinvointi riippuu kyvystämme tunnistaa perheessä ne vahvuudet, joiden varaan voi rakentaa ja ne vaikeudet, joita suunnitelmallisesti pyrimme lievittämään. Kun perhettä arvioidaan kokonaisuutena yhdessä perheen kanssa, saamme tietoa lapsesta osana perheyhteisöä.

Perhearviointi tarjoaa järjestelmällisen havainnoinnin, kuvailun ja arvioinnin mallin ja rakenteen, jonka avulla työntekijä voi oppia perheen kanssa käymistään keskusteluista ja perheen keskinäisen vuorovaikutuksen tarkastelusta. Se tarjoaa myös joukon menetelmiä, jotka auttavat perhearviointia suorittavaa työntekijää edistämään perheen keskinäistä vuorovaikutusta.

Arviointimenetelmän avulla perheen toimintakykyä, vahvuuksia ja vaikeuksia voidaan kuvata yksityiskohtaisesti ja suhteellisen objektiivisesti havainnoiden. Perheterapian kentästä nouseva perhearviointi pyrkii arvioimaan niin perhettä kokonaisuutena kuin sen jäsenten keskinäisiä suhteita. Perheen toimintaa arvioitaessa ja tukitoimia suunniteltaessa tulee ottaa huomioon myös ne perheen ulkopuolelta tulevat tekijät, jotka haittaavat perheenjäsenten kykyä vastata lasten tarpeisiin.

Perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä koostuu menetelmistä ja työkaluista, jotka auttavat perheen toimintakyvyn, voimavarojen ja vaikeuksien arvioinnissa.

Niitä ovat

  • toimintamalli jolle perhearviointi perustuu, sekä perhearvioinnin tapa kuvailla, arvioida ja tallentaa perheen elämää ja keskinäisiä suhteita koskevia tietoja
  • taidot ja menetelmät, joilla työntekijä voi auttaa arvioitavan perheen jäseniä kehittämään keskinäistä vuorovaikutustaan ja puhumaan työntekijälle elämästään perheenä
  • haastattelumallit, joita vuorovaikutusmenetelmiä käyttävä työntekijä voi hyödyntää
  • perhearviointilomakkeet.

Koulutusprosessi vastaa sisällöltään viittä päivää

  • joista kolme päivää on lähiopetusta, sisältäen luentoja ja toiminnallisia harjoituksia.
  • kahden työpäivän panos kuluu etukäteis- ja välitehtävien suorittamiseen.

Psykoterapeutti VET Marjukka Laukkanen, MIELI Suomen Mielenterveys ry

Lisätietoja koulutuksesta antaa rehtori Anne Havukainen, puh. 050 367 1449 tai anne.havukainen@mikkelinkesayliopisto.fi.

Huomioithan, että saat perille tulleen ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, jossa lukee, että ilmoittautuminen on vastaanotettu. Mikäli et saa automaattista vahvistusviestiä sähköpostiisi, otathan yhteyttä p. 044 710 4242 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi. Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla vahvistuskirje, joka sisältää koulutukseen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot. Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on riittävä määrä. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen koulutukseen voidaan ottaa osallistujia mikäli tilaa on, eikä osallistujamäärä ole etukäteen rajattu.

Mikkelin kesäyliopisto yhteistyössä MIELI Suomen Mielenterveys ry:n kanssa.

745 € sisältää opetuksen, jaettavan koulutusmateriaalin sekä suomenkielisen Perhearviointioppaan haastattelulomakkeineen.

25.09.2022 mennessä

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli perut ilmoittautumisen 11.9.2022 jälkeen tai et osallistu koulutukseen, veloitamme koko osallistumismaksun.