Kielitietoinen ja toiminnallinen opetus 5 op (UEF)

Opetus, kasvatus ja psykologia, yksittäiset opintojaksot

01.08.2021 00:00 - 31.07.2022 00:00

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää, mitä funktionaalisella kielikäsityksellä ja toiminnallisella pedagogiikalla tarkoitetaan;
  • ymmärtää, mitä kielitietoisuudella tarkoitetaan;
  • ymmärtää kielen, kielitietoisuuden ja laajojen oppimisympäristöjen merkityksen oppimisessa, opiskelussa ja työelämässä;
  • ymmärtää äidinkielen ja monikielisyyden merkityksen osana ihmisen identiteettiä;
  • osaa tunnistaa ja analysoida oman alansa kielellisiä käytänteitä kielitietoisuuden näkökulmasta;
  • ymmärtää oman oppiaineensa merkityksen suomen kielen oppimisympäristönä;
  • osaa reflektoida ja kehittää omaa pedagogiikkaansa funktionaalisuuden, toiminnallisuuden ja kielitietoisuuden näkökulmista.

Funktionaalinen kielikäsitys ja sen vaikutukset pedagogiikkaan, toiminnalliset opetusmenetelmät ja oppimisympäristöt, oman oppiaineen opetusmenetelmien ja oppimistehtävien kehittäminen, toiminnallinen pedagogiikka ja kielitietoisuus ilmiöinä ja tutkimuskohteina, oman opetuksen reflektointi ja kehittäminen.

Luennot (10 t) ja niihin liittyvät oppimistehtävät (125 t). Opintojakso on mahdollista suorittaa etäopiskeluna.

Opintojakson hinta on 95 €. Hinta sisältää Mikkelin kesäyliopiston maksun ja Itä-Suomen avoimen yliopiston opintojaksokohtaisen maksun yhteensä 45 €.

30.09.2021 mennessä

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 30.9.2021 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan perimme kesäyliopiston maksuosuuden, riippumatta siitä onko rekisteröitymistä tehty opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opintomaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen tehdään aina kirjallisesti sähköpostitse (koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi).