Hoitotieteen pääaine (UEF)
Hoitotyön johtamisen suuntaavat opintojaksot 23 op

Mikkelin kesäyliopiston opiskelijana sinulla on lukuvuonna 2015-2016 mahdollisuus suorittaa kauttamme sekä terveystieteiden kandidaatintutkintoon (180 op) että terveystieteiden maisteritutkintoon (120 op) (pääaine hoitotiede) kuuluvia pakollisia hoitotyön johtamisen aineopintojaksoja.
Aika
Opinnot alkavat pe-la 20.-21.3.2015 Hoitotieteen tutkimusmenetelmät  5 op -jaksolla.
Paikka
Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, Unica, Mikkeli
 
Edeltävät opinnot
Terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, väistyvän terveydenhuollon opistoasteen tutkinto tai 1994 päättyneen terveydenhuollon opistoasteen erikoistumistutkinto.

Opintojen kuvaus
Hoitotyön johtamisen suuntaavissa opinnoissa opiskelijat hankkivat modernit johtamisvalmiudet toimiakseen muuttuvissa terveyspalvelujärjestelmissä. Valmistuvilla hoitotyön johtajilla on näyttöön perustuva potilaan hoitotyön asiantuntemus sekä valmiudet kehittää potilasturvallista, -keskeistä ja väestön terveyttä edistävää tuloksellista hoitotyötä terveydenhuollon johtamis-, suunnittelu- ja tutkimustehtävissä.
Hoitotyön johtamisen suuntaavissa opinnoissa erityistavoitteena on kouluttaa hoitotyön johtamiseen terveystieteiden maistereita, joilla on osaamisvalmiudet:

• kehittää hoitotyötä ja palvelujärjestelmää väestön terveystarpeiden ja terveyspoliittisten linjausten mukaisesti hoitotieteellisistä ja modernin johtamisen lähtökohdista

• edistää näyttöön perustuvaa ajattelu- ja toimintatapaa hoitotyön palvelujen, työyhteisön ja oman johtamisen kehittämisessä

• arvioida ja kehittää johtamista ja työyhteisön toimintaa eettisistä ja monikulttuurisista lähtökohdista

• kehittää tavoitteellisesti henkilöstön sitouttamista, hankintaa, osaamista ja hyvinvointia

• käyttää monipuolisia toiminnan laadun, tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden seuraamisen, arvioimisen ja kehittämisen menetelmiä

• kehittää aktiivisesti moniammatillisia ja oman alan yhteistyömuotoja sekä hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa

• osallistua hoitotyötä ja sen johtamista koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja alan kehittämiseenan suoritetuksi hoitotieteen perusopinnot.
 

Opintojen rakenne


Hoitotyön johtamisen koulutusalaan (pääaine hoitotiede) kuuluvat opinnot koostuvat viidestä (5) jaksosta:

Hoitotieteen tutkimusmenetelmät 5 op
  - Luennot pe-la 20-21.3.2015
  - Lähiopetus + tentti (tenttipvät: ma 20.4. klo 16-20, I uusinta ma 18.5. klo 16-20 ja II uusinta ma 15.6. klo 16-20)

Hoitotyön johtamisen teoreettiset perusteet 5 op
  - Luennot la 19.9.2015.
  - Luento-opetus, seminaarityöskentely, itsenäinen työskentely
  - Kirjallinen oppimistehtävä

Terveyspolitiikka ja -palvelujärjestelmä 4 op
    Syksy 2015
  - Kirjatentti (tenttipvät: ma 23.11.2015 klo 16-20, I uusinta 18.1.2016 klo 16-20 ja II uusinta 8.2.2016 klo 16-20)

Hoitotyön henkilöstövoimavarojen johtaminen 4 op
  - Luennot la 23.1.2016 ja la 12.3.2016, klo 10.30-15.45 (yht. 12 t.)
  - Luento-opetus, seminaarityöskentely, itsenäinen työskentely
  - Kirjallinen oppimistehtävä
 
Muutoksen ja innovaation johtaminen (5 op)
    Kevät 2016
  - Kirjatentti (tenttipvät: ma 4.4.2016, klo 16-20, I uusinta 23.5.2016, klo 16-20 ja II uusinta 20.6.2016, klo 16-20)

Opintojaksot
 

Hoitotieteen tutkimusmenetelmät (5 op)


Aika

Pe-la 20.-21.3.2015, (pe 8.00–18.30 ja la 8.00–15.00, yht. 20 t).

Tentti (luennot + kirjallisuus): ma 20.4. klo 16-20, I uusinta ma 18.5. klo 16-20 ja II uusinta ma 15.6. klo 16-20

llmoittautuminen viimeistään 7 pv ennen tenttiä Mikkelin kesäyliopistoon.

Luennoitsija

Yliopisto-opettaja, TtL Pirkko Mikkanen, Itä-Suomen yliopisto, Hoitotieteen laitos.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • nimetä hoitotieteellisen tutkimuksen keskeiset tutkimusmenetelmät ja lähestymistavat
  • muotoilla tutkimusongelman, tarkoituksen ja tavoitteet
  • laatia tutkimussuunnitelman sekä ymmärtää sen merkityksen
  • perustella ja arvioida tutkimuksen metodologiset valinnat
  • lukea tieteellistä kirjallisuutta kriittisesti sekä valita ja arvioida tieteellistä kirjallisuutta
  • nimetä tutkimuksen etiikan ja luotettavuuden peruskysymykset ja osaa soveltaa niitä oman tutkimusaiheensa valinnassa.
Sisältö

Hoitotieteellisen tutkimuksen keskeiset tutkimusmenetelmät ja lähestymistavat. Tutkimusprosessin vaiheet. Tutkimussuunnitelma ja sen merkitys. Tutkimuskirjallisuuden kriittinen lukeminen. Tutkimuksen etiikan ja luotettavuuden peruskysymykset.

Kirjallisuus

- Kankkunen, Päivi ja Vehviläinen-Julkunen Katri. Tutkimus Hoitotieteessä. 2013. Sanoma Pro. 3. uudistettu painos.

- Muu luenneilla jaettu materiaali.

Hoitotieteen tutkimusmenetelmät -jakson tenttiin ilmoittautuminen viimeistään 7 pv ennen tenttiä Mikkelin kesäyliopistoon.

Hinta: 245 €


Hoitotyön johtamisen teoreettiset perusteet (5 op)
 

Aika

La 19.9.2015, klo 10.30-15.45 (6 t.)

Opettaja

Yliopistonlehtori, TtT Pirjo Partanen, Itä-Suomen yliopisto, Hoitotieteen laitos.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• kuvata toimintaympäristön muutospaineet ja analysoida niiden vaikutuksia tarvittavaan hoitotyön johtamisosaamiseen
• soveltaa tietoa toimintaympäristön muutoksesta johtamistoiminnan suunnitteluun
• määritellä terveyspalvelujärjestelmän vetovoimaisuutta lisäävät tekijät ja analysoida niiden käyttöä hoitotyön johtamisen kehittämiseksi
• tunnistaa turvallisen potilashoidon ja henkilöstöturvallisuuden edellytykset ja analysoida niiden merkitystä johtamistoiminnan kehittämistarpeiden kannalta
• arvioida eettisiä kysymyksiä johtamistoiminnan kannalta

Sisältö

Toimintaympäristön muutospaineet, johtamisosaaminen, johtamisen uudet organisointimallit, vetovoimaisen organisaation konsepti (magneettisairaalamalli), transformationaalinen johtaminen, potilas- ja hoitajaturvallisuus, turvallisuuskulttuuri, hoitotyön johtamisen etiikka, näyttöön perustuva johtaminen

Suoritustapa

Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn, kirjallinen oppimistehtävä

Toteutustavat

Luento-opetus, seminaarityöskentely, itsenäinen työskentely

Kirjallisuus

- Blanchard KH. 2010. Leading at Higher Level. Revised and expanded edition. BMC, Blanchard Management Corporation. FT Press, New Jersey. (Saatavilla verkkokirjana)
- Sydänmaanlakka P. 2004. Älykäs johtajuus. Helsinki: Talentum.
- Sullivan EJ & Decker PJ. 2009. Effective Leadership & Management in Nursing. 7th ed. Pearson Prentice Hall, New Jersey (osa 1)
- Muu opintojakson aikana osoitettu ajankohtainen materiaali.

Arviointi: Arvosana 1 - 5

Hinta: 155 €

Terveyspolitiikka ja -palvelujärjestelmä (4 op)


Aika

Kirjallisuustentti ma 23.11.2015 klo 16-20
I uusinta 18.1.2016 klo 16-20
II uusinta 8.2.2016 klo 16-20

Opettaja

Yliopistonlehtori, TtT Pirjo Partanen, Itä-Suomen yliopisto, Hoitotieteen laitos.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• kuvata keskeiset kansalliset terveyspolitiikan linjaukset
• kuvata kansallista terveyspalvelujärjestelmää ja sen kehittämisen suuntaa
• analysoida terveyspolitiikan ja palvelujärjestelmän kehittämislinjauksia hoitotyön johtamisen kannalta

Sisältö

Ajankohtaiset terveyspolitiikan kansalliset linjaukset, sosiaali- ja terveyspalvelurakennemuutos, terveydenhuollon uusi lainsäädäntö, tulevaisuuden suunta

Suoritustapa

Kirjallinen kuulustelu Itä-Suomen yliopiston tenttipäivinä

Toteutustapa

Itsenäinen työskentely 108 t.

Kirjallisuus

-Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) 2012-2015. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2012:1. STM. http://www.stm.fi/vireilla/kehittamisohjelmat_ja_hankkeet/kaste (5.12.2014)

-Johtamisella vaikuttavuutta ja vetovoimaa hoitotyöhön. Toimintaohjelma 2009-2011. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2009:18. Helsinki. https://www.julkari.fi/handle/10024/111909 (5.12.2014)

- Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326. Finlex. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326 (5.12.2014)

- Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus. http://stm.fi/sote-uudistus

-STM. 2006.Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat 2015. Sosiaali- ja terveysministeriö. http://www.julkari.fi/handle/10024/112293 (5.12.2014)

-Teperi J, Porter ME, Vuorenkoski L, Baron JF. 2009. The Finnish health care system: A value-based perspective. Sitra Reports Serie, 82. Saatavissa www-osoitteesta: http://www.sitra.fi/julkaisut/raportti82.pdf?download=Lataa+pdf (5.12.2014)

Arviointi: Hyväksytty - hylätty

Hinta: 95 €
 

Hoitotyön henkilöstövoimavarojen johtaminen (4 op)
 

Aika

Lähiopetusta la 23.1.2016 ja la 12.3.2016, klo 10.30-15.45 (yht. 12 t.)

Opettaja

Yliopistonlehtori, TtT Pirjo Partanen, Itä-Suomen yliopisto, Hoitotieteen laitos.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• kuvata henkilöstövoimavarojen johtamisen keskeiset peruskäsitteet ja -elementit
• kriittisesti arvioida ja kehittää henkilöstöjohtamista hoitotyön työvoiman riittävyyden, osaamisen, sitoutumisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi
• arvioida henkilövoimavarojen johtamisen tuloksellisuutta

Sisältö

Henkilöstöjohtamisen peruskäsitteet ja -elementit, henkilöstösuunnittelu ja -mitoitus, rekrytointi, suorituksen johtaminen, osaamisen johtaminen, työhyvinvoinnin johtaminen, palkitseminen, henkilöstövoimavarojen johtamisen tunnusluvut ja bechmarking toiminta

Suoritustapa

Oppimistehtävä yksin/pareittain, osallistuminen seminaarityöskentelyyn

Toteutustavat

Luento-opetus 6 t, seminaarityöskentely 6 t, itsenäinen -/pienryhmätyöskentely

Kirjallisuus

- Viitala R. 2009. Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä. Business Edita. Edita Publishing Oy. Helsinki.
- Sullivan EJ & Decker PJ. 2009. Effective Leadership & Management in Nursing. 7th ed. Pearson Prentice Hall, New Jersey (osat 2 -4)
- Heiskanen A. 2011. Nollatoleranssi. Taltuta tuloksen tuhoojat. Talentum Media Oy. Kariston kirjapaino, Hämeenlinna.
- Muu opintojakson aikana osoitettu ajankohtainen materiaali

Edeltävät opinnot

Hoitotyön johtamisen teoreettiset perusteet

Arviointi: Arvosana 1 - 5

Hinta: 195 €

Ilmoittautuminen Mikkelin kesäyliopiston toimistoon

Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, puh. 015 210 300 tai ilmoittautumislomakkeella
 

Muutoksen ja innovaation johtaminen (5 op)


Aika

Tenttipäivä 4.4.2016, klo 16-20
I uusinta 23.5.2016, klo 16-20
II uusinta 20.6.2016, klo 16-20

Opettaja

Yliopistonlehtori, TtT Pirjo Partanen, Itä-Suomen yliopisto, Hoitotieteen laitos.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• edistää henkilöstön luovuuden käyttöä toiminnan uudistamiseksi
• tunnistaa ja analysoida toimintaympäristön monimuotoisuuden merkitystä johtamistyölle
• analysoida ja soveltaa innovatiivisia johtamisen menetelmiä terveydenhuollon johtamisessa
• kehittää omia luovia johtamisvalmiuksiaan

Sisältö

Jatkuvan uudistumisen haaste, jatkuvan muutoksen johtaminen, innovaatiot, innovaatiojohtaminen

Suoritustapa

Kirjatentti Itä-Suomen yliopiston tenttipäivinä

Toteutustapa

Itsenäinen työskentely 135 t.

Kirjallisuus

- Sydänmaalakka P. 2009. Jatkuva uudistuminen. Luovuuden ja innovatiivisuuden johtaminen. Talentum. Kariston kirjapaino Oy. Hämeenlinna.
- Porter-O’Grady T & Malloch K. 2007. Quantum Leadership. A Resourse for Health Care Innovation. Jones and Bartlett.

Arviointi: Arvosana 1 - 5

Hinta: 95 €

Ilmoittautuminen Mikkelin kesäyliopiston toimistoon

Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, puh. 015 210 300 tai ilmoittautumislomakkeella

Maksut
Opintokokonaisuuden hinta 695 €. Opintokokonaisuuteen ilmoittautuneilla opinto-oikeusaika on kolme lukukautta. Opintokokonaisuuden hinta laskutetaan neljässä erässä. Yksittäisen jakson suorittajille hintatieto näkyvillä aina jakson kohdalla.
 
Ilmoittautuminen ja lisätiedot
Ilmoittautuminen 9.3.2015 mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, UNICA, 50100 Mikkeli, p. 015 210 300 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi 

Järjestäjä

Mikkelin kesäyliopisto yhdessä Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksen kanssa.