Sosiaalityön kandidaattiseminaari, kandidaatin tutkielma ja kypsyysnäyte 10 op AY5513310

ENNAKKOTIETO - muutokset opetusohjelmaan mahdollisia

Ajankohta:
Syksy 2018 - Kevät 2019.
Tapaamisia n. 5-6 kertaa, kerran kuukaudessa lauantaisin.

Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa tuottaa itsenäisen tieteellisen tutkielman sekä argumentoida tieteellisesti ja antaa sekä ottaa vastaan palautetta tieteellisestä tekstistä.

Sisältö:

Tutkimuksen tekemiseen, kansalliseen - ja kansainväliseen tutkimuskirjallisuuteen, tieteelliseen raportointiin ja tutkimuksen arviointiin perehtyminen.

Suoritustavat:

Suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista seminaarityöskentelyyn 30 h, tutkimussuunnitelman laatiminen kandidaatintutkielmaa varten, suunnitelman esittäminen seminaarissa, oppilasvastaväittäjänä toimiminen, kevään kandikonferenssiin osallistuminen sekä kandidaatin tutkielman itsenäinen laatiminen. Kandikonferenssin voi korvata pitämällä tutkielmastaan esitelmän kansallisella tai kansainvälisellä foorumilla. Tavoitteena on, että kandidaatin tutkielma kirjoitetaan valmiiksi opintojakson aikana.

Toteutustavat:

Ryhmätyöskentely 30 h.

Oppimateriaalit
Hirsjärvi S. & Remes P. & Sajavaara P.: Tutki ja kirjoita. Tammi 2009 ja Kin-nunen, M. & Löytty, O. (toim.): Tieteellinen kirjoittaminen. Vastapaino 2002.

Arvosteluperusteet:

0 - 5

Opettajat:
Vahvistetaan myöhemmin.

Edeltävät opinnot:
Kandidaattiseminaari sijoittuu sosiaalityön aineopintojen loppuvaiheeseen. Tapaustutkimus sosiaalityössä -opintojakso ja Tutkiva sosiaalityö-opintojaksot tulee olla suoritettuna ennen kandidaattiseminaarin aloittamista. Tutkielman ideapaperi tulee lähettää kolmea päivää ennen ensimmäistä seminaarikokoontumista opintojakson vastuuopettajalle.

Lisätietoja:
Opintojaksolla käytetään Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmää. Sosiaalityön kandidaattiseminaaria ja kandidaatintutkielmaa ei voi korvata amk- /ylempi amk -tutkielmalla. Jos tutkielma ei valmistu kahdessa lukukaudessa, tulee seminaarityöskentelyä joko jatkaa seuraavalla lukukaudella uudessa seminaarissa tai tutkielman ollessa viimeistelyvaiheessa itsenäisenä työskentelynä ohjaajan tukemana.

Opintomaksu
Vahvistetaan myöhemmin (sis. Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston perimän maksun).

Ilmoittautuminen

Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli,
puh. 044 710 4240.


Toteuttaja

Mikkelin kesäyliopisto

Lönnrotinkatu 5

50100 Mikkeli
Puhelin: 015 210 300

Sähköposti: koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
WWW: http://www.mikkelinkesayliopisto.fi

Yhteyshenkilö
Mikkelin kesäyliopiston koulutussuunnittelija Tiina Roikonen, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi