HAE OPINTOSETELIÄ MIKKELIN KESÄYLIOPISTON KOULUTUKSIIN!


Opetusministeriö on päättänyt vapaan sivistystyön opintosetelityyppisistä valtionavustuksista vuodelle 2014–2015. Opintosetelityyppisellä valtionavustuksella on tarkoitus edistää opintomaksujen takia aikuisopiskeluun vähän osallistuvien henkilöiden koulutukseen hakeutumista. Opintosetelirahoituksella voidaan alentaa työttömien, maahanmuuttajien, opintonsa keskeyttäneiden, alhaisen pohjakoulutuksen omaavien ja eläkeläisten kurssimaksuja. Opintoseteleillä voi korvata osan opintomaksuista (maksimissaan 50 %).
Opintoseteliavustusta myönnetään niin kauan kuin Opetusministeriön myöntämää valtionavustusta on jaettavissa.   

Maahanmuuttajalla tarkoitetaan Suomeen muuttanutta ulkomaalaista henkilöä, jolla on kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa. Maahanmuuttaja-käsitteeseen ei tässä vaiheessa katsota kuuluvan turvapaikanhakijoita.

Työttömällä henkilöllä tarkoitetaan työhallinnon määritelmän mukaisesti työnhakijaa, joka on ilman työtä ja kokopäivätyöhön käytettävissä tai joka odottaa sovitun työn alkamista. Opintosetelikokeilussa työttömäksi voidaan lukea myös pitkähköksi ajaksi lomautettu henkilö.

Eläkkeellä olevalla tarkoitetaan henkilöä joka Kansaneläkelaitoksen tai Eläketurvan tietojen mukaan saa eläkettä eikä ole ansiotyössä.

Ikääntyneellä tarkoitetaan henkilöä, joka kokee että ikä asettaa rajoituksia tai aiheuttaa syrjintää esimerkiksi työelämässä. Ikääntyneillä tarkoitetaan yleensä yli 55 vuotiaita, mutta kesäyliopisto ja opiskelija voivat myös arvioida yhdessä kohderyhmään kuulumisen.

Alhaisen pohjakoulutuksen omaavalla tarkoitetaan henkilöä, joilla ei ole perusopetuksen jälkeistä koulutusta tai pelkän toisen asteen koulutuksen omaava henkilö, jolla ei ole opiskelupaikkaa.

Opintonsa keskeyttäneiden kohderyhmään kuulumisen arvioivat kesäyliopisto ja opiskelija yhdessä.

Opintoseteliä voi hakea joko opintosetelihakemuksella tai vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemukset pyydetään toimittamaan Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli. Opintoseteleitä myönnetään kriteerit täyttäville opiskelijoille hakijoille sitä mukaa, kun hakemuksia saapuu.

Tästä avautuu opintosetelihakemus.