MUU KORKEAKOULUOPETUS

Hoitotieteen pääaine (UEF)
Hoitotyön johtamisen suuntaavat opintojaksot 23 op

Mikkelin kesäyliopiston opiskelijana sinulla on lukuvuonna 2013-2014 mahdollisuus suorittaa kauttamme sekä terveystieteiden kandidaatintutkintoon (180 op) että terveystieteiden maisteritutkintoon (120 op) (pääaine hoitotiede) kuuluvia pakollisia hoitotyön johtamisen aineopintojaksoja.
Aika
Opinnot alkavat 22.-23.3.2013 Hoitotieteen tutkimusmenetelmät -jaksolla.

HUOM! Aiemmin ilmoitetusta aikataulusta poiketen jakson lähiopetus toteutetaan intensiiviopetuksena yhtenä viikonloppuna pe-la 22.-23.3.2013. Tarkka ajankohta on ilmoitettu aina kyseisen jakson kohdalla.

Paikka
Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, Unica, Mikkeli
 
Edeltävät opinnot
Terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, väistyvän terveydenhuollon opistoasteen tutkinto tai 1994 päättyneen terveydenhuollon opistoasteen erikoistumistutkinto.

Opintojen kuvaus
Hoitotyön johtamisen suuntaavissa opinnoissa opiskelijat hankkivat modernit johtamisvalmiudet toimiakseen muuttuvissa terveyspalvelujärjestelmissä. Valmistuvilla hoitotyön johtajilla on näyttöön perustuva potilaan hoitotyön asiantuntemus sekä valmiudet kehittää potilasturvallista, -keskeistä ja väestön terveyttä edistävää tuloksellista hoitotyötä terveydenhuollon johtamis-, suunnittelu- ja tutkimustehtävissä.
Hoitotyön johtamisen suuntaavissa opinnoissa erityistavoitteena on kouluttaa hoitotyön johtamiseen terveystieteiden maistereita, joilla on osaamisvalmiudet:

• kehittää hoitotyötä ja palvelujärjestelmää väestön terveystarpeiden ja terveyspoliittisten linjausten mukaisesti hoitotieteellisistä ja modernin johtamisen lähtökohdista

• edistää näyttöön perustuvaa ajattelu- ja toimintatapaa hoitotyön palvelujen, työyhteisön ja oman johtamisen kehittämisessä

• arvioida ja kehittää johtamista ja työyhteisön toimintaa eettisistä ja monikulttuurisista lähtökohdista

• kehittää tavoitteellisesti henkilöstön sitouttamista, hankintaa, osaamista ja hyvinvointia

• käyttää monipuolisia toiminnan laadun, tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden seuraamisen, arvioimisen ja kehittämisen menetelmiä

• kehittää aktiivisesti moniammatillisia ja oman alan yhteistyömuotoja sekä hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa

• osallistua hoitotyötä ja sen johtamista koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja alan kehittämiseenan suoritetuksi hoitotieteen perusopinnot.
 
Opintojen rakenne

Hoitotyön johtamisen koulutusalaan (pääaine hoitotiede) kuuluvat opinnot koostuvat viidestä (5) jaksosta:

Hoitotieteen tutkimusmenetelmät (5 op)
  - Lähiopetus + vaadittavat tehtävät

Hoitotyön johtamisen teoreettiset perusteet (5 op)
  - Luennot 6 t.
  - Verkkokeskustelu + oppimistehtävät verkossa
  - Kirjallinen oppimistehtävä

Terveyspolitiikka ja -palvelujärjestelmä (4 op)
  - Kirjatentti

Hoitotyön henkilöstövoimavarojen johtaminen (4 op)
  - Luennot 6 t.
  - Kirjallinen oppimistehtävä
  - Seminaari 6 t.

Muutoksen ja innovaation johtaminen (5 op)
  - Kirjatentti
 

Maksut
Opintokokonaisuuden hinta on 695 €.
Opinto-oikeus hoitotyön johtamisen suuntaavissa opinnoissa on kaksi lukukautta. Opinnot laskutetaan neljässä erässä. 
 
Ilmoittautuminen ja lisätiedot
13.3.2013 mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, p. 015 210 300 tai koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi 
Ilmoittautumisen voi tehdä myös sähköisesti ilmoittautumislomakkeella.

Järjestäjä
Mikkelin kesäyliopisto yhdessä Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksen kanssa.