Henkilöstöjohtaminen perusopinnot
  (28 op) (JY)
 

Opintojen kuvaus

Henkilöstöjohtaminen opintojen avulla opiskelija perehtyy henkilöstöjohtamisen kokonaisuuteen sekä erityisesti henkilöstön osaamisen kehittämiseen, työyhteisön hyvinvoinnin kysymyksiin sekä moninaisen henkilöstön johtamisen haasteisiin.

Opintojen alussa laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS). Opiskelija laatii HOPS:n osana jaksoa TTKY112 Tavoitteena taloustieteet (1 op), joka suoritetaan ennen pakollisia opintojaksoja. Tarkemmat ohjeet HOPS:n laatimisesta löydät Koppa-portaalista jakson TTKY112 alta.

Paikka

Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli

Pakolliset opintojaksot (24 op)

YTPP210 Yrityksen johtamisen ja johtajuuden perusteet (6 op)

Aika: pe-la 16.-17.11.2012,
pe klo 16.30 -21.00 ja la klo 9.00-16.00.

Opettaja: KTM Minna Kallinen-Kuisma

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• tunnistaa johtamisen ja johtajuuden keskeisiä perusteorioita ja käsitteitä
• tarkastella organisaatiokäyttäytymistä yksilön, ryhmän ja koko organisaation näkökulmista
• ymmärtää etiikan ja arvojen merkityksen johtamistyössä
• ymmärtää strategisen johtamisen sisältöä
• eritellä johtamista eri organisaatiotasojen ja toimintaympäristöjen mukaan
• ymmärtää johtamisen historiallisen kehityksen merkityksen nykypäivän johtamiselle
• eritellä ja vertailla erilaisia johtamisen toimintamalleja ja niiden muutoksia
• arvioida ja pohtia omaa kiinnostustaan esimiehen työhön

Sisältö:
• johtamisen ja organisaatioiden peruskäsitteet
• johtamisajattelun ja johtajuuden teorioiden kehitys
• strateginen johtaminen
• organisaatio ja ympäristö
• arvot, yrityskulttuuri ja johtaminen
• vastuullinen liiketoiminta
• johtamisen ajankohtaisia teemoja

Suoritustapa: Lähiopetus ja oppimistehtävät tai tentti (tenttimismahdollisuutta ei 9.7.).

Kirjallisuus:
• Lämsä, A-M & T. Hautala 2004 (tai uudempi). Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Edita: Helsinki.
• Tienari, J. & S. Meriläinen. 2009. Johtaminen ja organisointi globaalissa taloudessa. WSOY: Helsinki.

Edeltävät opinnot: Suositellaan suoritettavaksi jakso TTKY112 Tavoitteena taloustieteet (1 op).

Jakson hinta: 130 € (sis. Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston perimän maksun 60 €)
 

YJOA240 Henkilöstöjohtaminen (6 op)

Aika: pe-la 8.-9.3.2013,
pe klo 16.30 -20.00 ja la klo 9.00-15.00

Opettaja: KTT Tommi Auvinen

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• selittää henkilöstöjohtamisen kokonaisuuden, keskeiset teoriaperinteet ja ymmärtää niiden yhteyden henkilöstöjohtamiseen käytännössä ja tutkimuksessa
• eritellä, arvioida ja vertailla henkilöstöjohtamisen rooleja ja niiden muutossuuntia
• arvioida ja pohtia omaa kiinnostusta henkilöstöjohtamisen työhön
• etsiä ja perustella tärkeitä henkilöstöjohtamisen tutkimusaiheita toteuttaa tutkivalla otteella pienimuotoisen selvityksen jostakin henkilöstöjohtamisen osa-alueesta
• tuottaa selkeän ja tieteellisten kirjoitusohjeiden mukaan tehdyn raportin selvityksestä
• ymmärtää henkilöstöjohtamisen tärkeyden organisaatioiden toiminnassa ja tutkimuksellisesti

Sisältö:
• henkilöstöjohtamisen kokonaisuus, koulukunnat, historiallinen kehitys ja roolit
• strateginen henkilöstöjohtaminen
• henkilöstöjohtamisen ammatilliset käytännöt
• organisaatiokulttuuri ja muutoksen johtaminen
• esimiestyö
• osaamisen johtaminen
• urajohtaminen
• diversiteettinäkökulma henkilöstöjohtamiseen

Suoritustapa: Lähiopetus ja oppimistehtävät

Kirjallisuus:
• Viitala, R. 2007. Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä. Helsinki: Edita.
• Österberg, M. 2009. Henkilöstöasiantuntijan käsikirja. Helsinki: Helsingin seudun kauppakamari. TAI Kauhanen, J. 2009. Henkilöstövoimavarojen johtaminen. Helsinki: WSOYpro Oy.
•Tieteelliset julkaisut, joista osa englanninkielisiä (saatavilla ilmoittautumisen jälkeen oppimateriaali-Kopasta).

Edeltävät opinnot: Suositellaan suoritettavaksi jakso YTPP210 Yrityksen johtamisen ja johtajuuden perusteet (6 op).

Jakson hinta: 130 € (sis. Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston perimän maksun 60 €)
 

YJOA250 Työhyvinvoinnin johtaminen (6 op)

Aika: la 13.4.2013 klo 10.00-15.00

Opettaja: FM, KTM Elina Riivari

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• määritellä työhyvinvoinnin luonteen yksilön ja organisaation näkökulmista
• arvioida työhyvinvointia organisaation strategisena tekijänä
• arvioida mahdollisuuksia työhyvinvoinnin johtamiseen, seurantaan ja mittaamiseen työorganisaatiossa
• käyttää aiheeseen liittyvää tutkimusmateriaalia työhyvinvointia koskevan suunnittelun pohjana
• tuottaa ryhmässä pienimuotoisen ohjelman työhyvinvoinnin edistämiseksi (kuvitteellisessa) organisaatiossa ja perustella sitä muille
• seurata ja reflektoida omaa työhyvinvointiaan

Sisältö:
• työhyvinvoinnin tasot ja näkökulmat: työn merkitys, stressi, työuupumus, työn ilo
• työn muutos työhyvinvoinnin taustalla
• kriittiset näkemykset
• työhyvinvoinnin tutkimus
• työhyvinvoinnin johtamisen mahdollisuudet

Suoritustapa: Lähiopetus ja oppimistehtävät

Kirjallisuus:  Kurssin aikana käytettävät tieteelliset ja ammatilliset artikkelit

Jakson hinta: 130 € (sis. Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston perimän maksun 60 €)
 

YJOA260 Johdon ja henkilöstön kehittäminen (6 op)

Aika: la 4.5.2013 klo 10.00-16.00

Opettaja: KT Kirsi-Marja Saurén

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• selittää johdon ja henkilöstön kehittämisen johtamis- ja organisaatioteoreettisen taustan
• vertailla ja problematisoida erilaisten kehittämismallien perusolettamuksia ja näkökulmia
• suunnitella ja arvioida johdon ja henkilöstön kehittämisen käytäntöjä
• arvioida oman ryhmänsä sekä toisten ryhmien työtä ja tuotoksia

Sisältö:
• Johdon ja henkilöstön kehittämisen
• johtamis- ja organisaatioteoreettinen ajankohtainen keskustelu, lähtökohdat ja historiallinen tausta
• tehtäväkenttä, roolit ja vaikuttaminen
• trendit (strategiat, prosessit, työkalut ja mallit)

Suoritustapa: Lähiopetus ja oppimistehtävät

Kirjallisuus:
Tieteelliset artikkelit (saatavilla ilmoittautumisen jälkeen oppimateriaali-kopasta).

Jakson hinta: 130 € (sis. Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston perimän maksun 60 €)

Huom!

Jos pakollinen opintojakso on suoritettu muun opintokokonaisuuden tai muun tutkinnon yhteydessä, sen sijasta on suoritettava valinnaisia opintojaksoja niin paljon, että kokonaisuuden laajuudeksi tulee vähintään 28 opintopistettä.

Valinnaiset opintojaksot (valitaan 4-5 op):

Valinnaisista opintojaksoista järjestetään toiveiden mukaan lähiopetusta 1-2 jaksolla, jos riittävä määrä opiskelijoita ilmoittautuu jaksolle. Ennakkokysely valinnaistoiveista keväällä 2013.
 

YJOA264 Henkilöstön rekrytoinnin ja arvioinnin perusteet (4 op)

Opettaja: KTM Minna Kallinen-Kuisma (lv. 2012 - 2013)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• selittää rekrytoinnin merkityksen osana organisaation henkilöstösuunnittelua
• kuvata rekrytointiprosessin vaiheet, käytänteet ja menetelmät
• arvioida erilaisia rekrytointimenetelmiä, -kriteereitä ja niihin liittyviä käsitteitä
• kuvailla henkilöarvioinnin keskeiset käsitteet ja menetelmät
• määritellä henkilöarvioinnin keskeiset käsitteet, tavoitteet ja käytänteet

Sisältö:
• Rekrytoinnin strategiat, menetelmät ja prosessit
• Henkilöarvioinnin lähtökohdat, menetelmät, luotettavuus, etiikka ja haasteet
• Rekrytoinnin ja henkilöarvioinnin trendit ja tutkimus

Suoritustapa: Kirjatentti. Tenttimismahdollisuus seuraavina avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä:
Syyslukukausi 2012: 11.9. ja 6.11.2012
Kevätlukukausi 2013: 19.2. ja 16.4.2013
Kesä 2013: 11.6. ja 20.8.2013

Kirjallisuus:
• Vaahtio, E-L. 2005. Rekrytointi menestystekijänä. Helsinki: Edita.
• Honkanen, H. (toim.) 2005. Henkilöarviointi työelämässä. Helsinki: Edita.
•Tieteelliset artikkelit (saatavilla ilmoittautumisen jälkeen oppimateriaali-Kopasta).

Jakson hinta: 105 € (sis. Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston perimän maksun 40 €)
 

YJOA265 Urajohtamisen perusteet (4 op)

Lähiopetus: la 31.8.2013 klo 11.00 - 16.00

Opettaja: FM, KTM Elina Riivari (lv. 2012 - 2013)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• selittää urajohtamisen kokonaisuuden ja sen keskeiset teoriaperinteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• selittää urajohtamisen kokonaisuuden ja sen keskeiset teoriaperinteet
• eritellä, arvioida ja vertailla uratutkimuksen teorioita
• ymmärtää uratutkimuksen ajankohtaisimmat suuntaukset sekä arvioida ja pohtia omia kiinnostuksen kohteita uratutkimuksen alueella
• tarkastella ja arvioida urajohtamista osana henkilöstöjohtamista
• tarkastella ja arvioida uran ja elämän kokonaisuutta yksilön ja organisaation näkökulmista
• tarkastella ja arvioida monimuotoisen henkilöstön uria ja niiden johtamista
• arvioida ja pohtia omaa uraansa ja sen suuntaa

Sisältö:
• Uratutkimuksen kokonaisuus, koulukunnat, historiallinen kehitys
• Uudet urakäsitteet
• Urat yksilön näkökulmasta
• Urat organisaation näkökulmasta
• Urajohtamisen käytännöt henkilöstöjohtamisessa
• Uran ja perheen yhteensovittaminen
• Diversiteettinäkökulma urajohtamiseen

Suoritustapa: Kirjatentti. Tenttimismahdollisuus seuraavina avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä:
Syyslukukausi 2012: 9.10. ja 4.12.2012
Kevätlukukausi 2013: 19.2. ja 16.4.2013
Kesä 2013: 11.6.2013
Syyslukukausi 2013: 10.9. ja 8.10.2013

Kirjallisuus:
• Tieteelliset artikkelit (saatavilla ilmoittautumisen jälkeen oppimateriaali-Kopasta).
• Baruch, Y. 2004. Managing Careers: Theory and Practice. Harlow: FT Prentice Hall.

Jakson hinta: 105 € (sis. Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston perimän maksun 40 €)
 

YJOA266 Introduction to International Human Resources Management (4 op)

Opettaja: KT Tommi Auvinen

On successful completion of the course, students will be able to:
• recognize and evaluate main research traditions in IHRM
• recognize and evaluate the research traditions and focal theories behind IHRM
• describe and consider (critically) the applicability of some essential and well-known HRM, SHRM and IHRM models
• analyze, assess and estimate the roles of human resource management in the international context
• assess and evaluate one’s own interest and aspects towards the work of international human resources from both academic and pragmatic aspect
• understand the meaning and significance of IHRM both in the fields of research and business
• understand the basic theoretical and methodological underpinnings in IHRM research

Sisältö:
• HRM, SHRM, IHRM: Definitions and models
• Culture, organizational culture and communication
• Expatriation
• Leadership and management work in the international context
• International dimension for organizational behavior
• IHRM research (emphasis on narrative approach)

Suoritustapa: Written assignments, Itsenäiset oppimistehtävät

Kirjallisuus:
• Adler, N. 2008 (or older). International Dimensions of Organizational Behavior.
• Siljanen, T. 2007. Narratives of Expatriates in Middle East. Adaptation, Identity and Learning in Non-Profit Organizations. Jyväskylä: University of Jyväskylä. (Saatavana sähköisesti https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/13192)

Jakson hinta: 105 € (sis. Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston perimän maksun 40 €)

 

YJOA267 Diversiteettijohtamisen perusteet (4 op)

Opettaja: YTT Teppo Sintonen

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• hallita diversiteetin johtamiseen tarvittavat tiedot ja taidot
• tunnistaa työyhteisöjen diversiteetin ja sen seuraamuksia
• ymmärtää johtajan ja organisaatiokulttuurin merkityksen diversiteettiasioiden suunnittelussa
• selittää johtajuuden teoriaperinteen ja analysoida sitä diversiteetin näkökulmasta
• toimia diversiteetin suhteen luovasti henkilöstöjohtamisessa ja parantaa siten organisaation toimintakykyä
• ymmärtää tasavertaisuuden keskeisyyden ja edistää sitä työyhteisöissä

Sisältö:
• diversiteetin käsite ja historia
• johtajuus diversiteetin näkökulmasta: monikulttuurisuuden johtaminen, ikäjohtaminen, johtaminen ja sukupuoli, johtaminen ja vammaisuus, johtaminen ja seksuaalinen suuntautuneisuus
• diversiteetin johtamisen käytännöt, strategiat ja hyödyt
• diversiteetin johtaminen osana henkilöstöjohtamista
• diversiteetti organisaatioiden kontekstissa

Suoritustapa: Oppimistehtävä tai tentti.
Tenttimismahdollisuus seuraavina avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä:
Syyslukukausi 2012: 13.9. ja 8.11.2012
Kevätlukukausi 2013: 22.1. ja 19.3.2013

Oppimistehtävän voit palauttaa koska tahansa opinto-oikeutesi aikana, huomioithan kuitenkin, että tehtävät otetaan arvioitaviksi mainittuina päivinä.

Kirjallisuus:
• Aaltio, I. & Mills, A. (eds.). 2002. Gender, Identity and the Culture of Organizations. London: Routledge.
• Trux, M.-L. (toim.) 2000. Aukeavat ovet – kulttuurien moninaisuus Suomen elinkeinoelämässä. Helsinki: WSOY.
• Wood, P. 2003. Diversity: the invention of a concept. San Fransisco (CA): Encounter Books. (Myös verkkojulkaisuna: http://site.ebrary.com/lib/jyvaskyla/).
• Internet-aineisto osoitteessa http://naisjohtajuus.jyu.fi.
•Tieteelliset julkaisut opettajan ilmoituksen mukaan.

Jakson hinta: 105 € (sis. Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston perimän maksun 40 €)

 

YJOA450 Yritys- ja johtamisetiikka (5 op)

Opettaja: FM, KTM Elina Riivari (lv. 2012 - 2013)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• tunnistaa etiikan käsitteet ja teoriat
• tietää yritys- ja johtamisetiikan pääsuuntaukset
• tunnistaa vastuullisen liiketoiminnan piirteet
• arvioida talouden ja yritysten toimintaa etiikan kehyksen kautta

Sisältö:
• Etiikan käsite
• Eettiset teoriat
• Yrityksen yhteiskuntavastuu
• Arvot, yritys ja yhteiskunta
• Vastuullinen liiketoiminta
• Johtaminen ja luottamus eettisestä perspektiivistä tarkasteltuna
• Vaihtuvia teemoja

Suoritustapa: Oppimistehtävä tai tentti.
Tenttimismahdollisuus seuraavina avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä:
Syyslukukausi 2012: 11.9. ja 6.11.2012
Kevätlukukausi 2013: 19.3. ja 14.5.2013

Kirjallisuus:
• Tieteelliset ja ammatilliset julkaisut (saatavissa oppimateriaali-Kopasta ilmoittautumisen jälkeen).

Jakson hinta: 105 € (sis. Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston perimän maksun 50 €)