Toimintakyky, osallisuus ja ohjaaminen 6 op (JAMK)

Päivitä ammattitaitoasi toimintakyvyn, osallisuuden sekä kuntoutus- ja palvelutarpeen arviointimenetelmistä! Samalla perehdyt ICF-viitekehykseen ja kuntoutus- ja sosiaalialan asiakas- ja palveluprosessien vaiheisiin.

Aika

Lähiopetus pe-la 16.-17.11.2018 ja 19.1.2019 (20 t.)
pe klo 16.30-20.00 ja la klo 9.00-16.00.


Webinaarit torstai-iltaisin esim. 29.11.; 12.12. ja 9.1.2019 klo 16.30-18.15.

Moodle-tentti 24.1.2019

Kohderyhmä                  

Sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalalla toimivat ja ammattikorkeakouluopiskelijat.

Tavoite                            

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • ymmärtää ICF-viitekehyksen asiakkaan toimintakyvyn ja osallisuuden kuvaajana. ymmärtää toimijuuden, osallisuuden ja ohjaamisen käsitteet
 • ymmärtää kuntoutus- ja sosiaalialan asiakas- ja palveluprosessien vaiheet, dokumentoinnin periaatteet sekä tietää ohjaamisen menetelmiä
 • tuntee asiakkaan toimintakyvyn, osallisuuden sekä kuntoutus- ja palvelutarpeen arvioinnin perusteita ja näyttöön perustuvia menetelmiä
 • ymmärtää apuvälineiden hyödyntämisen mahdollisuuksia asiakkaan toimintakyvyn ja osallisuuden tukemisessa sekä
 • ymmärtää apuvälineprosessin vaiheet
Sisältö        
 • ICF-viitekehys asiakaslähtöisen ja moniammatillisen työn jäsentäjänä: yhteinen kieli ja käsitteet, toimintakyvyn ja osallisuuden kuvaus ja edistäminen.
 • Toimintakyvyn, osallisuuden ja ohjaamisen käsitteiden teoreettiset perusteet.
 • Kuntoutus- ja sosiaalialan asiakas- ja palveluprosessin vaiheet ja periaatteet elämänkulun eri vaiheissa.
 • Toiminta- ja työkyvyn arviointimenetelmät ja mittarit sekä arvioinnin tulosten dokumentointi.
 • Tutustuminen toimintakyvyn arviointimenetelmiin ja mittareihin.
 • Toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja turvallisuutta edistävät apuvälineet kuten liikkumisen ja kommunikaation apuvälineet sekä pienapuvälineet.
 • Apuvälinepalveluprosessi.
 • Eri toimintaympäristöjen esteettömyys.

Opintojaksolla käytetään Moodle-oppimisympäristöä, jonne opiskelijat saavat tunnukset.

Opettajat

Lehtori, TtM Teppo Karapalo ja lehtori, FM, AmO Raija Lundahl, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Suoritustapa ja arviointi

Opintojakso sisältää luentoja, työpajoja ja seminaarityyppistä työskentelyä lähiopetuksena noin 20 tuntia, webinaareja noin 8 tuntia. Itsenäinen opiskelu sisältää oppimistehtävien tekemistä ja opiskelumateriaaleihin tutustumista sekä itse- ja vertaisarvioinnin tekemisen.

Numeerinen arviointi 0-5 koostuu yksilötehtävästä (3 op) Case tehtävä; ICF ja toimintakyvyn arviointi, apuvälineet ja apuvälineprosessi ja kirjatentistä (2 op): Toimintakyvyn, osallisuuden ja ohjaamisen käsitteet ja kuntoutus- ja palveluprosessi, ohjaamisen perusteet.

Kirjallisuus

Autti-Rämö Ilona, Salminen Anna-Liisa, Rajavaara Marketta, Ylinen Aarne (toim.) 2016. Kuntoutuminen, s. 20-73, 206-224, 347-363. E-kirja www.oppiportti.fi/op/opk04612

Helminen Jari. 2017. Asiakkaan moniammatillinen ohjaus sosiaali- ja terveydenhuollossa.

ICF-luokitus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://thl.fi/fi/web/toimintakyky/icf-luokitus

Motivoivan keskustelun verkkokurssi. Duodecim.https://www.oppiportti.fi/op/dvk00017

Osallisuus. THL. https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/hyvinvointi/osallisuus

Terveyskylä.fi. Apuvälineet. https://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo/ammattilaisille/apuv%C3%A4lineet

Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallinen asiantuntijaverkosto. TOIMIA-tietokanta. http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/

Vehviläinen Sanna. 2014. Ohjaustyön opas: yhteistyössä kohti toimijuutta.

Opiskelun tukimateriaalina ajankohtaiset julkaisut

Innokylä-avoin innovaatioyhteisö. ICF-verkosto. ICF-materiaalit.https://www.innokyla.fi/web/verkosto567246/materiaalit

Vänskä, K., Laitinen-Väänänen, S., Kettunen, T., & Mäkelä, J. 2011. Onnistuuko ohjaus. Sosiaali- ja terveysalan ohjaustyössä kehittyminen. Helsinki: Edita.

Opintomaksu                

165 €

Ilmoittautuminen     

29.10.2018 mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, puh. 015 210 300 tai ilmoittautumislomakkeella.

Opiskelijat rekisteröityvät Ilmoittautumisen jälkeen Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoiksi.

Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen ilmoittautuminen on sitova.

Lisätietoja    

Opintojakso on Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosionomiopintojen opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Suoritetut opinnot ovat hyväksiluettavissa osaksi ammattikorkeakoulututkintoa.

Paikka        

Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, Unica, 50100 Mikkeli.

Järjestäjä    

Mikkelin kesäyliopisto