Ennakkotieto - muutokset mahdollisia!

Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op

Kaipaatko valmiuksia aikuisten opetus-, ohjaus- ja koulutustehtäviin? Haluatko kehittyä koulutuksen suunnittelijana? Oletko kiinnostunut työssä oppimisesta tai henkilöstön kehittämisestä esim. mentoroinnin avulla? Haluatko tarkastella ammatillista kasvua ja ammatillista identiteettiä aikuiskasvatustieteellisen tiedon valossa? Näihin teemoihin pääset tutustumaan aikuiskasvatustieteen perusopinnoissa, joissa tarkastellaan aikuisuutta ja aikuista oppijaa yhteiskunnan ja työelämän vaatimusten keskellä. Aikuiskasvatustieteen teemoja voit tarkastella suhteessa omaan työhösi ja halutessasi kehittää työtäsi/organisaatiotasi perusopintoihin sisältyvän projektitehtävän muodossa.

Aikuiskasvatustieteen opiskelu sopii kaikille niille, jotka

 • ovat kiinnostuneita aikuisen oppimisen erityispiirteistä ja jatkuvasta kehittymisestä ihmisenä ja erilaisten yhteisöjen jäsenenä
 • haluavat kehittää omaa asiantuntijuuttaan aikuiskoulutuksen kysymyksissä
 • ovat kiinnostuneita aikuiskasvatustieteestä tieteenalana
 • haluavat saada valmiuksia toimia ohjaus-, kouluttaja- tai opetustehtävissä tai suunnittelevat pätevöitymistä näihin tehtäviin
 • haluavat perehtyä työssä tapahtuvaan oppimiseen ja sen ohjaamiseen
 • haluavat ymmärtää työpaikkansa ja työyhteisönsä tapahtumia ja muutosta sekä arvioida niitä kriittisesti.

Aikuiskasvatustieteen opiskelua voi siis suositella esim. koulutussuunnittelijoille, organisaatioiden henkilöstön kehittämis- ja koulutustehtävissä toimiville, opettajille ja kouluttajille, aikuisten harrastus- tai kansalaistoiminnan ohjaajille, erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä toimiville, esimiehille jne.

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:

 • hahmottaa aikuiskasvatustieteeseen liittyviä pedagogisia ilmiöitä erilaisista teoreettisista ja käytännöllisistä näkökulmista
 • tunnistaa kokemuksiaan, käsityksiään, tunteitaan ja toimintatapojaan vuorovaikutuksessa
 • osaa tarkastella asiantuntijuuden rakentumista aikuiskasvatustieteen alalla
 • osaa jäsentää aikuiskasvatusalan ilmiöitä tieteellisesti
 • pystyy hahmottamaan ja jäsentämään pedagogisen tai organisaation kehittämishankkeen omaksumansa aikuiskasvatustieteellisen teoriataustan avulla

Opiskelua tukeva toiminta
Mikkelin kesäyliopisto järjestää Aikuiskasvatustieteen perusopinnoissa ryhmänohjausta n. 1-2 krt/kk, jolloin sinulla opiskelijana on mahdollisuus tavata kanssaopiskelijoita, kysyä, pohtia ja opiskella myös yhdessä! Olet tervetullut ryhmänohjaukseen silloin kuin sinulle sopii, kokoontumisajoista sovitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa. Ryhmänohjaajaan voit olla tarvittaessa yhteydessä myös muutoin - yhteystiedot saat opintojen alkaessa. Mikkelin kesäyliopistossa ryhmänohjaajana toimii Suvi Korpi.

Opintojen toteutus on suunniteltu siten, että ne voi aloittaa ja suorittaa omaan tahtiin etäopiskellen. Opinnot suositellaan aloitettavaksi opintojaksosta AIKP1001, mutta muuten jaksot voi suorittaa missä järjestyksessä tahansa. Vähintään hyvin tiedoin (yleisarvosana 3) suoritettujen perusopintojen jälkeen opintoja voi jatkaa aikuiskasvatustieteen tai kasvatustieteen aineopintoihin.
 

Opintojen rakenne (klikkaamalla lisätietoa)

 • AIKP1001 Aikuisen ajattelun kehitys, 2 op

  Sisältö
  Opintojaksolla tutustutaan aikuisen kehitykseen ja aikuisen ajattelun kehitykseen teorioiden ja tutkimustiedon valossa.

  Opintojakson tehtyään opiskelija osaa:

  • tunnistaa aikuisen kehityksen keskeisiä käsitteitä
  • hahmottaa aikuisen kehityksen kulkua moniulotteisesti
  • tarkastella perustellen ajattelun kehityksen teorioita ja tutkimustuloksia

  Suoritustapa 1: Oppimistehtävä
  Suoritustapa 2: Etätentti Kopassa
  Suoritustapa 3: Verkkokurssi
  Suoritustapa 4: Ryhmäsuoritus

  Kirjallisuus
  Kirjallisuusvaatimukset saat oppimateriaali-Kopasta opintojen alkaessa.

 • AIKP1002 Aikuisen oppiminen, 3 op

  Sisältö
  Käsitykset siitä, mitä oppiminen on ja miten sitä voidaan edistää, ovat vaihdelleet historian saatossa. Perusolettamuksia, joita kulloinkin tehdään oppimisen luonteesta, kutsutaan oppimiskäsityksiksi. Jaksossa perehdytään erilaisiin oppimiskäsityksiin ja oppimiseen vaikuttaviin tekijöihin sekä sovelletaan lähteistössä kuvattua aikuisen oppimiseen/omaan oppimiseen.

   

  Opintojakson tehtyään opiskelija osaa:

  • tunnistaa ja jäsentää oppimiskäsityksiä
  • tarkastella perustellen aikuisen oppimiseen vaikuttavia tekijöitä omassa oppimisessaan
  • hahmottaa aikuisten oppimisen yksilöllisenä ja sosiaalisena ilmiönä

  Suoritustapa 1: Oppimistehtävä
  Suoritustapa 2: Kirjatentti
  Suoritustapa 3: Verkkokurssi
  Suoritustapa 4: Ryhmäsuoritus

  Kirjallisuus
  Kirjallisuusvaatimukset saat oppimateriaali-Kopasta opintojen alkaessa.

 • AIKP1003 Yhteiskunta, työelämä ja yksilö muutosdialogissa, 5 op

  Sisältö
  Opintojaksolla tutustutaan työelämän muutokseen, työn ja hyvinvoinnin suhteeseen sekä niihin liittyviin mahdollisuuksiin ja haasteisiin.

   

  Opintojakson tehtyään opiskelija osaa:

  • tarkastella kriittisesti työelämän muutoksia
  • jäsentää työn ja hyvinvoinnin suhdetta
  • tunnistaa työelämän mahdollisuuksia ja haasteita yksilön näkökulmasta

  Suoritustapa 1: Oppimistehtävä
  Suoritustapa 2: Kirjatentti
  Suoritustapa 3: Verkkokurssi

  Kirjallisuus
  Kirjallisuusvaatimukset saat oppimateriaali-Kopasta opintojen alkaessa.

 • AIKP1004 Aikuiskasvatustieteellinen tutkimus, 5 op

  Sisältö
  Opintojakso johdattelee tieteellisen tiedon periaatteisiin ja aikuiskasvatustieteen tutkimuskohteisiin. Kirjallisuuden avulla tutustutaan myös aikuiskasvatustieteellisen tutkimuksen kulkuun ja prosessiin sekä perehdytään siihen, millaisilla menetelmillä aikuiskasvatustieteellistä tietoa hankitaan.

   

  Opintojakson tehtyään opiskelija osaa:

  • hahmottaa aikuiskasvatustieteen tutkimuskohteita
  • nimetä tieteellisen tiedon periaatteita sekä tunnistaa arkiajattelun ja tieteellisen tiedon erot
  • tunnistaa määrällisen ja laadullisen tutkimuksen tyypilliset prosessit
  • laatia aikuiskasvatustieteellisen tutkimussuunnitelman

  Suoritustapa 1: Oppimistehtävä
  Suoritustapa 2: Etätentti Kopassa
  Suoritustapa 3: Verkkokurssi

  Kirjallisuus
  Kirjallisuusvaatimukset saat oppimateriaali-Kopasta opintojen alkaessa.

 • AIKP1005 Asiantuntijuus, ammatillinen identiteetti ja toimijuus, 5 op

  Sisältö
  Opintojaksossa perehdytään asiantuntijuuden ja ammatillisen identiteetin kehittymiseen sekä toimijuuteen aikuisuuden eri toimintakentillä, joista yksi keskeinen on työelämä. Asiantuntijuuden, ammatillisen identiteetin ja toimijuuden muotoutuminen on aikuisen elämässä merkittävää ja luonteeltaan monimuotoista.

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • jäsentää asiantuntijuuden, ammatillisen identiteetin ja toimijuuden käsitteitä
  • tarkastella näitä ilmiöitä käytännössä

  Suoritustapa 1: Oppimistehtävä
  Suoritustapa 2: Kirjatentti
  Suoritustapa 3: Verkkokurssi
  Suoritustapa 4: Ryhmäsuoritus

  Kirjallisuus
  Kirjallisuusvaatimukset saat oppimateriaali-Kopasta opintojen alkaessa.

 • AIKP1006 Pedagoginen kehittämishanke, 5 op

  Sisältö
  Muuttuva yhteiskunta ja työelämä haastavat kehittämään oppimis- ja toimintaympäristöjä. Aikuiskasvatustiede pyrkii vastaamaan haasteeseen tutkimuksella. Tutkimustiedon ja reflektion avulla voidaan tiedostaa ongelmia, mikä mahdollistaa kehityksen. Opintokokonaisuuden päättävässä opintojaksossa sovelletaan jakson tutkimuskirjallisuutta ja opintokokonaisuudessa opittua rajattuun pedagogiseen kehittämishankkeeseen jossain itselle tutussa ympäristössä.

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • hahmottaa kehittämistä vaativan didaktisen prosessin vaiheet (tavoitteet, toteutus, arviointi)
  • tunnistaa ja jäsentää aikuiskasvatustieteellisiä oppimisen, ohjauksen ja arvioinnin teorioita koulutustilaisuuden/koulutuksen/kurssin suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
  • tarkastella kehittymisen haasteita sekä
  • tarkastella kriittisesti asennettaan ohjaustyötä ja oppimista kohtaan

  Suoritustapa
  Oppimistehtävä

  Kirjallisuus
  Kirjallisuusvaatimukset saat oppimateriaali-Kopasta opintojen alkaessa.

  Lisätiedot
  Opintojakso on vaihtoehtoinen jakson AIKP1007 Työelämän kehittämishanke (5 op) kanssa!

  Ts. Suoritetaan siis oman valinnan mukaan  AIKP1006 Pedagoginen kehittämishanke, 5 op TAI AIKP1007 Työelämän kehittämishanke (5 op).

 • AIKP1007 Työelämän kehittämishanke, 5 op

  Sisältö
  Muuttuva yhteiskunta ja työelämä haastavat kehittämään oppimis- ja toimintaympäristöjä. Aikuiskasvatustiede pyrkii tutkimuksella vastaamaan haasteeseen. Tutkimustiedon ja reflektion avulla voidaan tiedostaa ongelmia, mikä mahdollistaa kehityksen. Opintojaksossa sovelletaan jakson tutkimuskirjallisuutta ja opintokokonaisuudessa opittua rajattuun organisaation kehittämishankkeeseen jossain itselle tutussa ympäristössä.

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • hahmottaa työelämäkontekstin kehittämistä vaativat kohteet ongelmalähtöisen ajattelun pohjalta
  • tunnistaa ja jäsentää aikuiskasvatustieteellisiä oppimisen, ohjauksen ja arvioinnin teorioita kehityshankeen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
  • tarkastella kehittymisen haasteita sekä tarkastella kriittisesti asenteita kehitystä ja oppimista kohtaan
  • jäsentää ja kehittää omaa työyhteisöään aikuiskasvatustieteellisen tutkimustiedon avulla

  Suoritustapa
  Oppimistehtävä

  Kirjallisuus
  Kirjallisuusvaatimukset saat oppimateriaali-Kopasta opintojen alkaessa.

  Lisätiedot
  Opintojakso on vaihtoehtoinen jakson AIKP1006 Pedagoginen kehittämishanke kanssa!

  Ts. Suoritetaan siis oman valinnan mukaan AIKP1006 Pedagoginen kehittämishanke, 5 op TAI AIKP1007 Työelämän kehittämishanke (5 op).

Aikuiskasvatustieteen perusopinnoista järjestetään yhteinen aloitusinfo torstaina 21.9. klo 16.30 alkaen Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotinkatu 5, Mikkeli.

Aloitusinfossa käydään lävitse mm. opintojen rakenne, opiskelu- ja suoritustavat sekä tutustutaan avoimen yliopiston opintokäytänteisiin, Oppimateriaali-Koppaan ja Jyväskylän yliopiston Korppi -opintorekisterijärjestelmään. Paikalla myös opintojen ryhmänohjaaja Suvi Korpi!

Ilmoittaudu aloitusinfoon viim. edellispäivään mennessä, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi tai puh. 015 210 300.

Tervetuloa mukaan kasvatustieteen opintoihin!


Opintomaksu
395 €
(sis. rekisteröintimaksun).

Toteuttaja
Mikkelin kesäyliopisto
Lönnrotinkatu 5
50100 Mikkeli
p. 015 210 300
koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
www.mikkelinkesayliopisto.fi

Yhteyshenkilö
koulutussuunnittelija
Tiina Roikonen
p. 044 710 4240
tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi