Ennakkotieto - muutokset mahdollisia!

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op

Kasvatustieteen perusopintojen ilmiölähtöisessä opiskelussa lähtökohtana ovat todellisen maailman ilmiöt, joita tutkitaan aidossa ympäristössään. Ilmiölähtöinen opiskelu sopii kasvatustieteen opiskeluun, koska kasvatusilmiöt ovat monisyisiä ja niiden ymmärtämisessä tarvitaan monia näkökulmia. Moninäkökulmaisuus syntyy paitsi tieteenalojen eroista myös erilaisista intressiristiriidoista ja kulttuurisista eroista. Kasvatustieteen perusopinnoissa huomioidaan varhaiskasvatustieteen, yleisen kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen näkökulmat ja tutkimusintressit.

Kasvatustieteen opiskelu sopii kaikille, joita kiinnostaa kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen tarkastelu tieteen ja tutkimuksen näkökulmasta. Opiskelun antia voi hyödyntää useissa työtehtävissä, joissa tarvitaan tietoutta eri-ikäisten ihmisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kehityksestä. Opinnoista on hyötyä myös haettaessa erilaisiin opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin.

Kasvatustieteen perusopinnoissa perehdytään mm. seuraaviin teemoihin ja ilmiöihin:

 • Oppimiskäsitykset ja niiden pedagogiset seuraukset
 • Erilaiset oppimisympäristöt
 • Asiantuntijuus yhteisöllisenä ilmiönä
 • Tieteellisen ajattelun tunnuspiirteitä, tutkimuksen lukutaito, kasvatustieteellisen tutkimuksen metodologiset päälinjat
 • Vuorovaikutuksen havainnointi ja tutkiminen
 • Oma vuorovaikutusosaaminen

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:

 • hahmottaa pedagogisia ilmiöitä erilaisista teoreettisista ja käytännöllisistä näkökulmista
 • tunnistaa kokemuksiaan, käsityksiään, tunteitaan ja toimintatapojaan vuorovaikutuksessa
 • osaa tarkastella asiantuntijuuden rakentumista kasvatusalalla
 • osaa jäsentää kasvatusalan ilmiöitä tieteellisesti

Opiskelutavat
Kasvatustieteen perusopinnot toteutetaan ryhmänohjausmallilla. Tavoitteena on hyödyntää ryhmänohjauksen tukea ja kehittää sisällöllisten tavoitteiden lisäksi opiskelijoiden akateemisia valmiuksia. Useissa opintojaksoissa on tarjolla lisäksi asiantuntijaluentoja verkkotallenteina, joita voidaan hyödyntää ryhmänohjauksessa. Ryhmänohjauksen tuntimäärä vaihtelee opintojaksoittain. Ryhmänohjaus järjestetään Mikkelin kesäyliopistossa ja ajankohdista sovitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa.
 

Opintojen rakenne (klikkaamalla lisätietoa)

 • KTKP011 Oppiminen ja ohjaus, osa 1 (2 op)

  KTKP011 kuuluu laajempaan opintojaksoon KTKP010 Oppiminen ja ohjaus (5 op), jonka suoritettuaan opiskelija osaa

  - tarkastella elinikäistä oppimista ja ohjausta eri tilanteissa sekä omia kokemuksiaan niistä tieteellisten käsitteiden avulla
  - eritellä keskeisiä tieteellisen tutkimuksen näkökulmia oppimisen tutkimukseen (erilaiset oppimiskäsitykset, niiden käsitteet ja pedagogiset seuraukset)
  - nähdä oppimisympäristöjen laaja-alaisuuden ja moninaisuuden
  - tarkastella oppimisympäristöjä ja oppimisprosesseja oppijan näkökulmasta
  - jäsentää opetuksen eriyttämisen periaatteita ja käytäntöjä
  - käyttää oppimisen arvioinnin erilaisia menetelmiä
   

  Opintojaksossa KTKP011 (2 op) on kaksi toisilleen vaihtoehtoista oppimistehtävää: Lapsen kehityksen tukeminen ja Oivaltava oppiminen.

  Lapsen kehityksen tukeminen

  Opintojakson suoritettuasi osaat

  • tunnistaa lapsen kehityksen pääpiirteet, yleiset lähtökohdat ja yksilölliset piirteet
  • selittää lapsen kehitystä kuvaavia käsitteitä, teorioita ja tutkimustuloksia
  • soveltaa teoreettisia näkökulmia lapsen kehityksen ja oppimisen tukemisessa.

  Suoritustapa
  oppimistehtävä yksilö- tai parivastauksena ja ryhmäohjausta n. 7 t

  Kirjallisuus
  Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. 2006 tai uudemmat. Ihmisen psykologinen kehitys. Helsinki: WSOY. (Saatavilla e-kirjana).

  TAI

  Oivaltava oppiminen

  Opintojakson suoritettuasi osaat
  - tarkastella oppimisprosesseja oppijan näkökulmasta tai opettajan/ohjaajan/kasvattajan näkökulmasta
  - nähdä oppimismenetelmien ja oppimisympäristöjen laaja-alaisuuden ja moninaisuuden.

  Suoritustapa
  oppimistehtävä yksilö- tai parivastauksena ja ryhmäohjausta n. 7 t

  Kirjallisuus
  Lonka, K. 2015. Oivaltava oppiminen. Helsinki: Otava.

 • KTKP012 Oppiminen ja ohjaus, osa 2 (3 op)

  KTKP012 (3 op) kuuluu laajempaan opintojaksoon KTKP010 Oppiminen ja ohjaus (5 op), jonka suoritettuaan opiskelija osaa
  - tarkastella elinikäistä oppimista ja ohjausta eri tilanteissa sekä omia kokemuksiaan niistä tieteellisten käsitteiden avulla
  - eritellä keskeisiä tieteellisen tutkimuksen näkökulmia oppimisen tutkimukseen (erilaiset oppimiskäsitykset, niiden käsitteet ja pedagogiset seuraukset)
  - nähdä oppimisympäristöjen laaja-alaisuuden ja moninaisuuden
  - tarkastella oppimisympäristöjä ja oppimisprosesseja oppijan näkökulmasta
  - jäsentää opetuksen eriyttämisen periaatteita ja käytäntöjä
  - käyttää oppimisen arvioinnin erilaisia menetelmiä
   

  Oppimiskäsitykset ja oppimisen ohjaus

  Opintojakson suoritettuasi osaat
  - tarkastella oppimista ja ohjausta eri tilanteissa
  - eritellä keskeisiä tieteellisen tutkimuksen näkökulmia oppimisen tutkimukseen (erilaiset oppimiskäsitykset, niiden käsitteet ja pedagogiset seuraukset)
  - nähdä oppimisympäristöjen laaja-alaisuuden ja moninaisuuden
  - jäsentää opetuksen eriyttämisen ja tuen periaatteita ja käytäntöjä.

  Suoritustapa
  ryhmäsuoritus ja ryhmänohjausta n. 5 t

  Kirjallisuus:
  Rauste - von Wright, L., von Wright, J. & Soini, T. 2003. Oppiminen ja koulutus. Helsinki: WSOY. TAI Woolfolk, A. 2007 tai uudempi painos. Educational Psychology. Boston (Mass.): Allyn & Bacon. (luvut: Language Development, Language Diversity and Immigrant Education, Culture and Diversity, Behavioral Views of Learning, Cognitive Views of Learning ja The Learning Sciences and Constructivism.) (Woolfolk saatavilla e-kirjana)
  JA
  Lehtinen, E., Vauras, M. & Lerkkanen, M.-K. 2016. Kasvatuspsykologia. 3. uudistettu painos. Jyväskylä: PS-kustannus.
  TAI
  Puukari, S., Lappalainen, K. & Kuorelahti, M. (toim.) 2017. Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena. Jyväskylä: PS-kustannus.

 • KTKP021 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 1 (3 op)

  KTKP021 (3 op) kuuluu laajempaan opintojaksoon KTKP020 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos (5 op), jonka suoritettuaan opiskelija osaa
  - hahmottaa, miten kasvatus ilmenee yhtäältä yhteiskunnallisten rakenteiden ja käytänteiden osana ja toisaalta niitä muuttavana voimana
  - tarkastella kasvatukseen ja koulutukseen liittyviä sosiaalisia, kulttuurisia, taloudellisia ja poliittisia ilmiöitä sekä kasvatus- ja koulutusinstituutioita yhteiskuntatieteellisiä käsitteitä ja teorioita käyttäen
  - eritellä lapsuuteen, nuoruuteen ja aikuisuuteen liittyviä yhteiskunnallisia ilmiöitä ja niissä tapahtuneita tai tapahtuvia muutoksia

  Koulutus, opettajan työ ja koulutusidentiteetti

  Opintojakson suoritettuasi osaat
  - hahmottaa, miten kasvatus ilmenee yhtäältä yhteiskunnallisten rakenteiden ja käytänteiden osana ja toisaalta niitä muuttavana voimana
  - tarkastella kasvatukseen ja koulutukseen liittyviä sosiaalisia, kulttuurisia, taloudellisia ja poliittisia ilmiöitä sekä kasvatus- ja koulutusinstituutioita yhteiskuntatieteellisiä käsitteitä ja teorioita käyttäen
  - eritellä lapsuuteen, nuoruuteen ja aikuisuuteen liittyviä yhteiskunnallisia ilmiöitä ja niissä tapahtuneita tai tapahtuvia muutoksia.

  Suoritustapa
  verkkokurssi ja ryhmänohjausta n. 6-8 t

  Kirjallisuus
  Antikainen, A. & Rinne, R. & Koski, L. 2006 tai uudemmat. Kasvatussosiologia. Helsinki:WSOY. (saatavilla e-kirjana)
  JA
  Hoikkala, T. & Paju, P. 2013. Apina pulpetissa. Helsinki: Gaudeamus. (saatavilla e-kirjana)

 • KTKP022 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 2 (2 op)

  KTKP022 kuuluu laajempaan opintojaksoon KTKP020 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos (5 op), jonka suoritettuaan opiskelija osaa
  - hahmottaa, miten kasvatus ilmenee yhtäältä yhteiskunnallisten rakenteiden ja käytänteiden osana ja toisaalta niitä muuttavana voimana
  - tarkastella kasvatukseen ja koulutukseen liittyviä sosiaalisia, kulttuurisia, taloudellisia ja poliittisia ilmiöitä sekä kasvatus- ja koulutusinstituutioita yhteiskuntatieteellisiä käsitteitä ja teorioita käyttäen
  - eritellä lapsuuteen, nuoruuteen ja aikuisuuteen liittyviä yhteiskunnallisia ilmiöitä ja niissä tapahtuneita tai tapahtuvia muutoksia

  Opintojaksossa KTKP022 (2op) on kaksi toisilleen vaihtoehtoista oppimistehtävää: Lapsuus yhteiskunnallisena ilmiönä ja Yhteiskunnallinen ilmiö.

  Lapsuus yhteiskunnallisena ilmiönä

  Opintojakson suoritettuasi osaat
  - hahmottaa lapsuuden ymmärtämisessä ja sukupolvijärjestyksessä tapahtuneita tai tapahtuvia muutoksia
  - kuvata yhteiskuntatieteellisesti orientoitunutta lapsuudentutkimusta ja lapsuutta yhteiskunnallisena ilmiönä
  - pohtia lapsuudentutkimuksen antia institutionaaliselle varhaiskasvatukselle.

  Suoritustapa
  oppimistehtävä yksilö- tai parivastauksena ja ryhmänohjausta n. 5 t

  Kirjallisuus
  Alanen, L. & Karila, K. (toim.) 2009. Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta. Tampere: Vastapaino. (Saatavilla e-kirjana)

  TAI

  Yhteiskunnallinen ilmiö

  Opintojakson suoritettuasi osaat
  - tarkastella kasvatukseen ja koulutukseen liittyviä sosiaalisia, kulttuurisia, taloudellisia tai poliittisia ilmiöitä sekä kasvatus- ja koulutusinstituutioita yhteiskuntatieteellisiä käsitteitä ja teorioita käyttäen.

  Suoritustapa
  oppimistehtävä yksilö- tai parivastauksena ja ryhmänohjausta n. 5 t

  Kirjallisuus (valitaan yksi teos):
  - Husso, M. & Heiskala, R. 2016. Sukupuolikysymys. Gaudeamus.
  - Jallinoja, R., Hurme, H. & Jokinen, K. 2014. Perhetutkimuksen suuntauksia. Gaudeamus. (saatavilla e-kirjana)
  - Kiilakoski, T., Tomperi, T. & Vuorikoski, M. 2005. Kenen kasvatus. Kriittinen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus.Tampere: Vastapaino. Sivut 1-308 ja 335–357. (saatavilla e-aineistona)
  - Raiker, A. & Rautiainen, M. 2017. Educating for Democracy in England and Finland. Routledge.
  - Suoranta, J., Kauppila, J. & Rekola, H., Salo, P. & Vanhalakka-Ruoho, M. 2008. Aikuiskasvatuksen risteysasemalla.

 • KTKP030 Osaaminen ja asiantuntijuus (5 op)

  Opintojakson suoritettuasi osaat
  - eritellä asiantuntijuuden ja ammatillisen identiteetin tutkimuksen näkökulmia
  - kuvata asiantuntijuutta ja ammatillista identiteettiä ilmiönä tieteellisten käsitteiden avulla
  - tarkastella tietoisesti ja kriittisesti omia näkökulmiaan asiantuntijuuteen ja ammatilliseen identiteettiin sekä syventää niitä tutkimuksellisesta näkökulmasta
  - tunnistaa oman roolisi aktiivisena asiantuntijuuden ja ammatillisen identiteetin rakentajana

  Suoritustapa
  tentti tai etätentti Kopassa ja ryhmänohjausta n. 4 t

  Kirjallisuus
  - Collin, K., Paloniemi S., Rasku-Puttonen, H. & Tynjälä, P. (toim.) 2010 tai uudemmat. Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus. Helsinki: WSOYpro.
  Kirjasta hyödynnetään lukuja:
      Paloniemi, Rasku-Puttonen & Tynjälä: ”Asiantuntijuudesta identiteettiin – Anneli Eteläpellon tutkimuspolkuja”.
      Palonen & Gruber: ”Satunnainen, rutiininomainen ja tietoinen osaaminen”.
      Tynjälä: ”Asiantuntijuuden kehittämisen pedagogiikkaa”.
      Hökkä, Vähäsantanen & Saarinen: Toimijuuden tilat ja tunnot – opettajien muuttuva työ koulutusorganisaatioissa.
      Collin & Billett: Luovuus ja oppiminen työssä.

  - Eteläpelto, A., Collin, K. & Saarinen, J. (toim.) 2007 tai uudemmat. Työ, identiteetti ja oppiminen. Helsinki: WSOY.
  - Hökkä, P., Paloniemi, S., Vähäsantanen, K., Herranen, S., Manninen, M. & Eteläpelto, A. (toim.) 2014. Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen: luovia voimavaroja työhön! Jyväskylän yliopisto. (Saatavilla e-kirjana)

 • KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto (5 op)

  Opintojakson suoritettuasi osaat
  - tunnistaa arkiajattelun ja tieteellisen ajattelun perusteita ja eroja
  - eritellä argumentoinnin perusteita
  - tarkastella tutkimusten tieteenfilosofisia ja tieto-opillisia perusoletuksia
  - arvioida omia tietoa ja todellisuutta koskevia uskomuksiaan
  - kuvata kasvatustieteellisen tutkimuksen metodologisia päälinjoja ja erilaisia tutkimusmenetelmiä
  - poimia tutkimuksista olennaisia tietoja ja tulkita niitä
  - rakentaa omaa asiantuntijuuttaan tutkimuksiin ja tutkimiseen perustuen

  Suoritustapa
  luennot 10 t ja oppimistehtävä tai ryhmäsuoritus ja ryhmänohjausta n. 12 t

  Kirjallisuus
  - Heikkinen, L. T., Huttunen, R. Niglas, K. & Tynjälä, P. 2005. Kartta kasvatustieteen maastosta. Kasvatus (5), 340 – 354. (Saatavilla e-aineistona Kopassa)
  - Hurtig, J., Laitinen, M. & Uljas-Rautio, K. (toim.) 2010. Ajattele itse! Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. Jyväskylä: PS-Kustannus. (Saatavilla e-kirjana)
  - Kakkuri-Knuuttila, M-L. & Heinlahti, K. 2006. Mitä on tutkimus? Argumentaatio ja tieteenfilosofia. Helsinki: Gaudeamus. (Saatavilla e-kirjana)
  - Kallio, E. (toim.) 2016. Ajattelun kehitys aikuisuudessa - Kohti moninäkökulmaisuutta. Kasvatusalan tutkimuksia 71. Helsinki: Suomen kasvatustieteellinen seura. Sivut 15-55 ja 85-294.
  - Raatikainen, P. 2004. Ihmistieteet ja filosofia. Helsinki: Gaudeamus. (Saatavilla e-kirjana)

 • KTKP050 Vuorovaikutus ja yhteistyö (5 op)

  Opintojakson suoritettuasi osaat
  - havainnoida erilaisia vuorovaikutustilanteita, eritellä niitä valituista näkökulmista ja tarkastella niiden herättämiä tunteita itsessä
  - kuunnella toista ja ilmaista itseäsi ymmärrettävästi
  - tarkastella yksilöä ryhmän jäsenenä sekä ryhmän dynamiikan ja yhteisöllisyyden rakentumista
  - soveltaa ymmärrystäsi ja taitojasi vuorovaikutuksesta ristiriitatilanteissa.

  Suoritustapa
  ryhmäsuoritus ja ryhmänohjausta n. 5 t

  Kirjallisuus
  - Goffman, E. 2012. Vuorovaikutuksen sosiologia. Tampere: Vastapaino.
  - Huttunen, R. 1999. Dialogiopetuksen filosofia. Teoksessa R. Huttunen. Opettamisen filosofia ja kritiikki. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 153, 48-59. (Saatavilla e-aineistona Kopassa)
  - Kumpulainen, K., Mikkola, A., Rajala, A., Hilppö, J. & Lipponen, L. 2015. Positiivisen pedagogiikan jäljillä. Teoksessa L. Uusitalo-Malmivaara (toim.) Positiivisen psykologian voima. Jyväskylä: PS-kustannus, 224-243. (Saatavilla e-kirjana)
  - Suoninen, E., Pirttilä-Backman, A.-M., Lahikainen, A. R. & Ahokas, M. 2013. Arjen sosiaalipsykologia. Helsinki: Sanoma Pro.
  - Vuorikoski, M. & Kiilakoski, T. 2005. Dialogisuuden lupaus ja rajat. Teoksessa T. Kiilakoski, T. Tomperi & M. Vuorikoski (toim.) Kenen kasvatus? Kriittinen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus. Tampere: Vastapaino, 309-334. (Saatavilla e-kirjana)

Kasvatustieteen perusopinnoista järjestetään yhteinen aloitusinfo syyskuussa (tarkempi ajankohta vahvistetaan kesäkuun aikana) Mikkelin kesäyliopistolla, Lönnrotinkatu 5, Mikkeli.

Aloitusinfossa käydään lävitse mm. opintojen rakenne, opiskelu- ja suoritustavat sekä tutustutaan avoimen yliopiston opintokäytänteisiin, Oppimateriaali-Koppaan ja Jyväskylän yliopiston Korppi -opintorekisterijärjestelmään. Paikalla myös opintojen ryhmänohjaaja!

Ilmoittaudu aloitusinfoon viim. edellispäivään mennessä, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi tai puh. 015 210 300.

Tervetuloa mukaan kasvatustieteen opintoihin!


Opintomaksu
395 €
(sis. rekisteröintimaksun).

Toteuttaja
MIikkelin kesäyliopisto
Lönnrotinkatu 5
50100 Mikkeli
p. 015 210 300
koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
www.mikkelinkesäyliopisto.fi

Yhteyshenkilö
koulutussuunnittelija
Tiina Roikonen
p. 044 710 4240
tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi