Ennakkotieto - muutokset mahdollisia!

Hoitotieteen kandidaatin tutkielma ja seminaari 8 op

Aika
Kevät 2018, tarkemmat tapaamisajankohdat vahvistetaan myöhemmin.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • muodostaa loogisen ja vastattavissa olevan tutkimuskysymyksen
  • hakea systemaattisesti tietoa eri tietokannoista ja manuaalisista lähteistä esittämäänsä tutkimuskysymykseen
  • arvioida kriittisesti hakemaansa tutkimustietoa ja muuta kirjallisuutta
  • muodostaa loogisen vastauksen tutkimuskysymykseen aiempaan tutkimustietoon perustuen
  • raportoida tulokset tieteellisiä periaatteita noudattavana kirjallisena tutkielmana
  • esittää tutkielman joko tieteellisenä posterina tai suullisena esityksenä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saanut valmiuksia pro gradu -tutkielman tekemiseen.

Sisältö
Kirjallisuuskatsaus tieteellisen tutkimuksen menetelmänä, tieteellisen tiedon hakuprosessi, tieteellinen kirjoittaminen, tieteellinen esittäminen, aineiston analyysi.  

Vastuuopettaja
Ilmoitetaan myöhemmin.

Suoritustapa
Tutkielma, luennot, pienryhmätyöskentely verkkoympäristössä ja seminaarit. Opintojakson lopussa pidettävään seimaariin opiskelijat tekevät joko suullisen esityksen tai posterin.

Edeltävät opinnot
Hoitotieteen aineopinnot, kieli- ja viestintäopinnot.

Lisätietoja
Kieli- ja viestintäopinnot korvautuvat amk-tutkinnolla lukuunottamatta opintojaksoa English Academic Reading Skills (jakso lähiopetuksena Mikkelin kesäyliopistossa keväällä 2018). 

Tutustu tarkemmin opintojaksoon lv. 2016-2017 toteutuksesta.

Opintomaksu
575 € (sis. Itä-Suomen Avoimen yliopiston rekisteröintimaksun).

Ilmoittautuminen
Viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojen alkua.

Toteuttaja
Mikkelin kesäyliopisto
Lönnrotinkatu 5
50100 Mikkeli
p. 015 210 300
koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
www.mikkelinkesäyliopisto.fi

Yhteyshenkilö
koulutussuunnittelija
Tiina Roikonen
p. 044 710 4240
tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi