Henkilöstötyön orientoivat opinnot 28 op

Kiinnostaako henkilöstötyö? Oletko suuntautumassa HR-alan moninaisiin tehtäviin?  Henkilöstötyön orientoivilla opinnoilla lisäät asiantuntijavalmiuksiasi ja henkilöstöalan osaamista.

Tavoite
Osaamiskokonaisuuden opinnot suoritettuasi saat yleiskuvan henkilöstätyön keskeisistä osa-alueista. Osaamiskokonaisuudessa perehdytään organisaation perustehtäviin ja tavoitteisiin sekä työntekijän että työnantajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Opinnoissa tarkastellaan vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisössä. Opinnoissa selvitetään myös työhyvinvoinnin edellytyksiä ja sitä tukevia tekijöitä, harjoitellaan digitalisoituvan työelämän taitoja sekä syvennetään työssä oppimisen teoreettisia perusteita.

Sisältö
Monitieteelliset opinnot koostuvat henkilöstötyöhön liittyvistä opintojaksoista, jotka yhdessä muodostavat henkilöstötyön osaamiskokonaisuuden. Kokonaisuuteen suoritetaan yksittäisiä jaksoja mm. työ- ja organisaatiopsykologian, oikeustieteen, kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen sekä ergonomian oppiaineista. Yksittäiset opintojaksot ovat eri tutkintoihin sisältyviä tutkinnon osia ja näin tarvittaessa jatkossa hyödynnettävissä mahdolliseen tutkintoon Itä-Suomen yliopistossa.
Osaamiskokonaisuus ei sellaisenaan ole sivuaineopintokokonaisuus tai sitä vastaava.

Suoritustapa
Kokonaisuus sisältää opintojaksoittain määriteltyjä erilaisia suoristustapoja: luento-opetusta, oppimistehtäviä, muita kirjallisia töitä, verkkotyöskentelyä ja yhden tentin. Opintojaksojen keskinäinen suoritusjärjestys on vapaa, Johdatus oikeustieteeseen on kuitenkin hyvä suorittaa ennen Työoikeus -opintojaksoa. Opinnot alkavat Johdatus oikeustieteeseen 2 op -jakson luennolla lauantaina 23.9.2017 klo 10–16 Mikkelin kesäyliopistossa.

Opintojen rakenne (klikkaamalla lisätietoa)

 • Johdatus oikeustieteeseen 2 op

  Johdatus oikeustieteeseen 2 op

  Opintojen kuvaus
  Opiskelija hallitsee oikeudelliset peruskäsitteet, oikeudenalajaotuksen perusteet sekä lainopin ja oikeudellisen ratkaisutoiminnan menetelmälliset perusteet.

  Opintojen sisältö
  Opintojakso koostuu seuraavista osa-alueista
  - oikeudelliset peruskäsitteet ja instituutiot
  - oikeudenalajaotuksen perusteet
  - oikeustieteen suuntaukset ja lainopin menetelmälliset perusteet
  - oikeudellisen tiedonhankinnan yleiset perusteet
  - oikeustieteen opiskeleminen ja tutkimusetiikka

  Suoritustapa
  Luento lauantaina 23.9. klo 10-16 Mikkelin kesäyliopistossa. Lisäksi opiskelija perehtyy omatoimisesti oheismateriaaliin ja oikeudellisen tiedonhankinnan ja käytön perusteisiin. Opintojakso suoritetaan oppimistehtävällä (essee 6-10 sivua), josta opiskelija saa henkilökohtaisen palautteen.

  Opettaja
  HTT Mervi Parviainen

  Opintomaksu
  Opintojakso sisältyy opintokokonaisuuden maksuun.
  Yksittäisen jakson maksu 95  €.

 • Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan 3 op

  Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan 3 op

  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija saa yleiskuvan organisaatiopsykologiasta, sen teoriahistoriasta, tärkeimmistä tutkimussuuntauksista ja teoreettisista lähestymistavoista sekä ymmärtää psykologisen lähestymistavan sovellutusmahdollisuudet organisaatioiden tutkimiseen ja niiden kehittämiseen. Opiskelija tuntee kaikille organisaatioille yhteiset piirteet ja tietää organisaatioiden tehtävät ja tavoitteet. Hän tuntee työpsykologian, erityisesti työmotivaation ja asenteiden sekä ryhmäkäyttäytymisen perusteita ja osaa soveltaa niitä omaan työkäyttäytymiseen sekä asennoituu myönteisesti työyhteisön ja itsensä kehittämiseen.

  Sisältö
  Opintojakso antaa yleiskuvan organisaatiopsykologiasta, sen teoriahistoriasta, tärkeimmistä tutkimussuuntauksista ja teoreettisista lähestymistavoista. Se perehdyttää kaikille organisaatioille yhteisiin piirteisiin, organisaatioiden tehtäviin ja tavoitteisiin.

  Suoritustapa
  Verkkoluennot. Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävän tekeminen yksilötyönä. Opintojakson voit suorittaa haluamanasi ajankohtana opinto-oikeutesi aikana.

  Opettaja
  PsT Matti Kuittinen

  Kirjallisuus
  1) Chmiel, N. (toim.) (2010). An introduction to work and organizational psychology: An European perspect.
  2) Juuti,P. (2006). Organisaatiokäyttäytyminen. Johtamisen ja organisaation toiminnan perusteet.
  3) Juuti, P. (toim) (2011). Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen.
  4) Lindström, K. & Leppänen, A. (toim.) (2002). Työyhteisön terveys ja hyvinvointi.
  5) Lämsä, A.-M. & Päivike, T. (2013). Organisaatiokäyttäytymisen perusteet.
  6) Steptoe-Warren, G. (2013). Occupational psychology. An applied approach.
  7) Viitala, R. (2010). Henkilöstöjohtaminen: strateginen kilpailutekijä.

  Opintomaksu
  Opintojakso sisältyy opintokokonaisuuden maksuun.
  Yksittäinen opintojakso 65 €.

 • Viestintä ja vuorovaikutus 3 op

  Viestintä ja vuorovaikutus 3 op

  Tavoite
  Opiskelija osaa tarkastella vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisön ilmapiirin ja työn tuloksellisuuden rakentajana, tutustuu ryhmäprosesseihin ja niiden ohjaamiseen sekä kehittää valmiuksiaan työyhteisödynamiikan havainnoimiseen ja ymmärtämiseen.

  Sisältö
  Opintojaksossa tarkastellaan vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisön ilmapiirin ja työn tuloksellisuuden rakentajana. Siinä tutustutaan ryhmäprosesseihin ja niiden ohjaamiseen. Lähdekirjallisuudessa tulevat esille myös kommunikaatioanalyysitaidot ja työryhmien kehitysvaiheiden ilmentymät vuorovaikutuksessa.

  Suoritustapa
  Oppimistehtävien tekeminen yksilötyönä. Opintojakson voit suorittaa haluamanasi ajankohtana opinto-oikeutesi aikana.

  Opettaja
  YTM, työyhteisökouluttaja Arja Hämäläinen

  Kirjallisuus
  Valitaan 2–3 seuraavista:
  1) Dunderfelt, T. (2011). Konttorikemiaa.
  2) Goffman, E. (2012). Vuorovaikutuksen sosiologia.
  3) Goleman, D. (2008). Tunneäly työelämässä.
  4) Goleman, D. (2014). Aivot ja tunneäly, uusimmat oivallukset.
  5) Griffin E. (8. painos 2012 tai 9. painos 2014). A First look at communication theory.
  6) Haddington, P. & Kääntä, L. (toim.) (2011). Kieli, keho ja vuorovaikutus. Multimodaalinen näkökulma sosiaaliseen toimintaan.
  7) Isokorpi, T. (2008). Napit vastakkain.
  8) Jokinen, A., Juhila, K. & Suoninen, E. (2006). Diskurssianalyysi liikkeessä.
  9) Järvinen, P. (2011). Esimies työn vaikeus ja viisaus.
  10) Keltikangas-Järvinen, L. (2010). Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot.
  11) Kopakkala, A. (2005). Porukka, tiimi, jengi.
  12) Kuusela, S. (2013). Esimiehen vuorovaikutustaidot.
  13) Miller, K. (2014). Organizational communication. Approaches  and processes.
  14) Mönkkönen, K. & Roos., S. (2010). Työyhteisötaidot.
  15) Mönkkönen, K. (2007). Vuorovaikutus - dialoginen asiakastyö.
  16) Rasila, M & Pitkonen, M. (2010). Erilaisuuden riesa ja rikkaus.
  17) Rieke, R. D., Sillars, M. O. & Peterson, R. (2013). Argumentation and critical decision making.
  18) Räisänen, K. & Roth, K. (2012). Hankalat tyypit työelämässä.
  19) Saarinen, M. & Aalto-Setälä, P. (2009). Perkele - tunneosaamisen oppikirja esimiehille.
  20) Vartia, M., Lahtinen, M., Joki, M. & Soini, S. (2009). Työyhteisötörmäyksiä - ristiriitojen käsittely työpaikalla. Artikkelit

  Lisämateriaaleja:
  1) Albert, L. S. & Moskowitz, D. S. (2014). Quarrelsomeness in the workplace: An exploration of an interpersonal constract within the organisational context. Organizational Psychology Review 2014. Vol. 4(1), 27–48.
  2) George, J.M. (2010). Dual tuning.
  3) Cote, S. & Hideg, I. (2011). The ability to influence others via emotional displays.
  4) Groth, M. & Grandey, A. (2012). From bad to worse.
  5) Samnani, A-K. (2013). Workplace bullying and employee performance.
  6) Scott, B.A. (2012). A conceptual framework for the study of popularity at workplace.
  7) Van Gleef, G.A. (2012). Emotional influence at work. Take it EASI.

  Opintomaksu
  Opintojakso sisältyy opintokokonaisuuden maksuun.
  Yksittäinen opintojakso 65 €.

 • Digiajan työelämä 3 op

  Digiajan työelämä 3 op

  Aika
  Oppimistehtävien palautuspäivät:
  Syksy 2017: 31.8.2017, 30.9.2017, 31.10.2017, 30.11.2017, 31.12.2017.
  Kevät 2018: 31.1.2018, 28.2.2018, 31.3.2018, 30.4.2018, 31.5.2018, 30.6.2018, 31.8.2018.

  Tavoite
  Opiskelija perehtyy työelämän digitalisoitumiseen ilmiönä ja ymmärtää, millaisia vaikutuksia sillä on työhön. Hän tutustuu sosiaaliseen mediaan ja osaa hyödyntää sosiaalista mediaa omassa työssä, oman osaamisen näkyväksi tekemisessä ja oman verkkoidentiteetin rakentamisessa. Lisäksi opiskelija osaa tuottaa monimediaisia digitaalisia sisältöjä.

  Sisältö
  Opintojaksolla pohditaan sitä, miten digitalisaatio muuttaa työelämää sekä millaista osaamista ja työelämätaitoja silloin tarvitaan. Opinnoissa tarkastellaan käytännön esimerkkien avulla työn ja oppimisen muutosta. Jaksolla harjoitellaan yhdessä digitalisoituvan työelämän taitoja ja välineitä tuottamalla monimediaisia sisältöjä. Tuotokset kootaan yhteen, yhteiseen digitaaliseen työympäristöön, jossa ne vertaisarvioidaan.

  Suoritustapa
  Opiskelija perehtyy kirjallisuuteen ja muuhun ajankohtaiseen oppimateriaaliin sekä suorittaa teemoihin liittyviä oppimistehtäviä yksilö- ja ryhmätehtävinä verkossa sekä osallistuu aktiivisesti verkkokeskusteluun.
   
  Opettaja
  FM Anne Karhapää

  Kirjallisuus
  1) Aalto, T. & Uusisaari, M.Y. (2010). Löydy - Brändää itsesi verkossa.
  2) Isokangas, A. & Kankkunen, P. (2011). Suora yhteys. Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset.
  3) Karppi, T. (2014). Disconnect.Me. User Engagement and Facebook (Disconnect.Me - Käyttäjien sitoutuminen ja Facebook).
  4) Norrena, J. (2013). Opettaja tulevaisuuden taitojen edistäjänä. "Jos haluat opettaa noita taitoja, sinun on ensin hallittava ne itse".
  5) Pönkä, H. (2014). Sosiaalisen median käsikirja.
  6) Vilmilä M. (2011). Brändi ja rekrytointi digitaalisessa maailmassa. Sosiaalinen Media HR – Työkaluna (Pro gradu -tutkielma).

  Opintomaksu                  
  Opintojakso sisältyy opintokokonaisuuden maksuun.
  Yksittäinen opintojakso 65 €.

 • Työoikeus 5 op

  Työoikeus 5 op

  Aika
  Tenttipäivät pe 13.10. klo 8-12, ma 18.12. klo 16-20, ma 5.2. klo 16-20, ma 7.5. klo 16-20

  Tavoite                              
  Opiskelija ymmärtää keskeiset individuaalisen ja kollektiivisen työoikeuden periaatteet ja työsuhteen ehtojen määräytymiseen liittyvän normijärjestelmän, tuntee työnantajan ja työntekijän oikeusasemaan liittyvät sekä kollektiivista työoikeutta koskevat keskeiset säännökset ja osaa soveltaa näitä.

  Sisältö
  Työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet, työsuhteeseen ottaminen ja työsuhteen päättäminen, työsuhteen ehtojen määräytyminen, työehtosopimusjärjestelmä, työehtosopimusten oikeusvaikutukset. 

  Suoritustapa
  Mahdolliset luennot Mikkelin kesäyliopistossa sekä niihin liittyvät harjoitustehtävät. Perehtyminen kirjallisuuteen sekä säädöksiin. Säädöksiin ja kirjallisuuteen perustuva kuulustelu yleisenä tenttipäivänä.
   
  Opettaja
  Yliopistonlehtori, OTT Marjo Ylhäinen

  Kirjallisuus
  Tiitinen – Kröger, Työsopimusoikeus, 2012, lukuun ottamatta seuraavia jaksoja: 2.2.2-2.2.3; 6.6.; 8; 9; 10; 11; 12.6-12.8; 14; 16;17; 18.
  Saloheimo, Työ- ja virkaehtosopimusoikeus, 2012 (työehtosopimuksia koskevat osat). 

  Säädökset:
  Työsopimuslaki (55/2001).
  Laki työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta (56/2001).
  Työehtosopimuslaki (436/1946).
  Laki työtuomioistuimesta (646/1974).
  Laki työriitojen sovittelusta (420/1962).
  Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014).
  Laki naisten ja miesten tasa-arvosta (609/1986).

  Opintomaksu
  Opintojakso sisältyy opintokokonaisuuden maksuun.
  Yksittäinen opintojakso 95 €.

 • Eri-ikäiset työyhteisössä 2 op

  Tavoite
  Opintojakson tavoitteena on oppia ymmärtämään, tunnistamaan ja jäsentämään sukupolvieroja työelämäkokemuksissa. Opiskelija perehtyy kirjallisuuden avulla eri-ikäisten kokemuksia ja yleisemmin työelämämuutoksia valottavaan kirjallisuuteen. Keskeisiä kysymyksiä tehtävävalinnasta riippuen ovat muun muassa: Miten eri sukupolvet suhtautuvat työelämään, erityisesti työelämän muutostilanteessa? Miten eri sukupolvien vahvuudet saadaan työpaikalla käyttöön? Mitä merkitystä sillä on esimerkiksi johtamisen, tiimityön, yhteistyön, työelämän muutosten jne. kannalta, että meillä on työpaikoilla ja työelämässä eri-ikäisiä ihmisiä erilaisine sukupolvikokemuksineen suhteessa työhön?

  Sisältö
  Opiskelija osaa tunnistaa ja eritellä eri-ikäisten työntekijöiden erilaisia työelämäkokemuksia ja suhtautumista työelämään sekä hahmottaa eri-ikäisten yhteistyön haasteita ja vahvuuksia työyhteisössä.

  Suoritustapa
  Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävä. Opintojakson voit suorittaa haluamanasi ajankohtana opinto-oikeutesi aikana.

  Opettaja
  PsT Kati Kasanen

  Kirjallisuus
  Tehtävässä hyödynnettävä teosta
  Järvensivu, A., Nikkanen, R. & Syrjä, S. (toim.) (2014). Työelämän sukupolvet ja muutoksessa pärjäämisen strategiat.

  Lisäksi vähintään kahta muuta seuraavista:
  1) Alasoini, T. (2014). Työn organisoinnin muutostrendit: teknis-taloudellinen ja sosio-kulttuurinen näkökulma. TEM/Työn tulevaisuus -seminaari 5.5.2014.
  2) Ilmarinen, J. (2005). Työtoveri toista sukupolvea.
  3) Lämsä, A-M. & Hautala, T. (2004). Organisaatiokäyttäytymisen perusteet.
  4) Petäjäniemi, T. (2005). Eri-ikäiset samassa työyhteisössä. Artikkeli Ilmarinen.
  5) Pyöriä, P. (toim.) (2012). Työhyvinvointi ja organisaation menestys.
  6) Pyöriä, P., Saari, T., Ojala, S. & Siponen, K. (2013). Onko Y-sukupolvi toista maata? Nuorten työorientaatio 1980-, 1990- ja 2000-luvuilla. Hallinnon tutkimus, 32(3), 197–212.
  7) Siltala, J. (2007). Työelämän huonontumisen lyhyt historia - mukana uudet huononnukset. Muutokset hyvinvointivaltioiden ajasta globaaliin hyperkilpailuun. 2. uudistettu laitos.
  8) Turunen, T. (2012). Työorientaatiot muutoksessa? Suomalaisten palkansaajien työhön ja organisaatioon sitoutuminen sekä työhön kohdistuvat odotukset eurooppalaisessa vertailussa. Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2012:4.

  Opintomaksu
  Opintojakso sisältyy opintokokonaisuuden maksuun.
  Yksittäinen opintojakso 55 €.

 • Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet 4 op

  Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet 4 op

  Aika
  Verkko-opinnot 1.1.-30.4.2018 sekä luennot la 20.1. klo 10-14 ja la 21.4. klo 10-14 Mikkelin kesäyliopistossa.

  Tavoite
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja nimetä ergonomian, työkyvyn sekä työkykyä ja työhyvinvointia tukevan toiminnan peruskäsitteet.

  Sisältö
  Opintojaksolla selvitetään työpaikan ergonomian ja työkykyä ylläpitävän toiminnan edellytyksiä ja kehittämistarpeita sekä laaditaan työpaikalle kehittämissuunnitelma ns. kehittämissyklin avulla.

  Suoritustapa
  Mittaukset työpaikalla; työntekijöiden taustatiedot, työpaikan kokonaistilanteen arviointi. Harjoitustyö ja osallistuminen verkkokeskusteluun; virittäytyminen (1 kommentti), teemakeskustelu (kommentti ja kommentointi), arviointi (1 kommentti). Tehtävät suoritetaan todellisessa työpaikassa (henkilömäärä mielellään yli 5). Kohdetyöpaikka on hyvä olla sovittuna opintoja aloitettaessa.

  Opettaja
  TtM Merja Mäkitalo ja ergonomian yliopistonlehtori, TtT, Eur.erg. Susanna Järvelin-Pasanen

  Kirjallisuus
  Verkossa oleva oppimateriaali ja vähintään yksi harjoitustyöhön liittyvä ulkopuolinen lähde.

  Opintomaksu
  Opintojakso sisältyy opintokokonaisuuden maksuun.
  Yksittäisen jakson maksu 115 €.

 • Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op

  Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op

  Aika
  Oppimistehtävien palautuspäivät:
  Syksy 2017: 31.8.2017, 30.9.2017, 31.10.2017, 30.11.2017, 31.12.2017
  Kevät/kesä 2018: 1.1.2018, 28.2.2018, 31.3.2018, 30.4.2018, 31.5.2018, 30.6.2018.
  Syksy 2018:31.8.2018.


  Tavoite
  Opiskelija tutustuu yleisimpiin työuupumus- ja työn imu -teorioihin, niiden käsitteistöön ja alan suomalaiseen tutkimukseen, oppii teorian kautta tunnistamaan työhyvinvointia edistäviä tekijöitä sekä ymmärtää työpaikkakiusaamisen merkityksen työhyvinvointiin vaikuttavana tekijänä.

  Sisältö
  Opintojaksolla käsitellään työhyvinvointia yksilö- ja organisaatiotasoisena ilmiönä ja perehdytään työhyvinvoinnin kokemiseen vaikuttaviin mekanismeihin.

  Suoritustapa
  Perehtyminen itsenäisesti kirjallisuuteen ja oppimistehtävän tekeminen yksilötyönä.

  Opettaja
  PsM Saara Halme

  Kirjallisuus
  1) Ahola, K. & Hakanen, J. (2010). Terveysammattilaisten työuupumus: erityisenä haasteena vuorovaikutus auttamistyössä. Duodecim, 126,2139–2146.
  2) Einarsen, S. & Nilsen, M.B. (2015). Workplace bullying as an antecedent of mental health problems: a five-year prospective and representative study. International Archives of Occupational and Environmental Health, 88, 131–142.
  3) Hakanen, J. (2002). Työn imu ja työuupumus - laajennetun hyvinvointimallin kehittäminen ja testaaminen. Psykologia, 4,291–301.
  4) Hansen, Å.M., Hogh, A., Garde, A.H. & Persson, R. (2014). Workplace bullying and sleeping difficulties: a 2-year follow-up study. International Archives of Occupational and Environmental Health, 87, 285-294.
  5) Juuti, P.& Salmi, P. (2014). Tunteet ja työ. Uupumuksesta iloon. Soveltuvin osin.
  6) Juuti, P. & Salmi, P. (2014). Työyhteisön ja työkavereiden merkitys työhyvinvoinnille. Teoksessa P. Juuti & P. Salmi (toim.) Tunteet ja työ. Uupumuksesta iloon. Sivut 93– 113.
  7) Luukkala, J. (2011). Jaksaa, jaksaa, jaksaa... -työhyvinvointitaitojen kirja. Soveltuvin osin.
  8) Perhoniemi, R. & Hakanen, J. (2013). Työn imun ja ystävällisyyden siirtyminen työpareilla. Psykologia, 2, 88–101.
  9) Reknes, I., Einarsen, S., Knardahl, S. & Lau, B. (2014). The prospective relationship between role stressors and new cases of self-reported workplace bullying. Scandinavian Journal of Psychology, 5, 45–52.
  10) Salin, D.(2015). Risk factors of workplace bullying for men and women: The role of the psychosocial and physical work environment. Scandinavian Journal of Psychology, 6, 69–77.
  11) Tirkkonen, M. & Kinnunen, U. (2013). Palautumisen tehostaminen kasvattaa työhyvinvointia. Psykologia, 3, 196–208.

  Opintomaksu
  Opintojakso sisältyy opintokokonaisuuden maksuun.
  Yksittäinen opintojakso 65 €.

 • Työssä oppiminen ja henkilöstötyö 3 op

  Työssä oppiminen ja henkilöstötyö 3 op

  AIka
  Tehtävänpalautuspäivät: 31.10.2017, 31.12.2017, 28.2.2018, 30.4.2018, 31.7.2018

  Tavoite
  Opiskelija
  - tuntee työssä oppimiseen liittyvät peruskäsitteet ja ilmiöt
  - tuntee henkilöstön kehittämisen keskeiset lähestymistavat ja niiden historialliset kehitysvaiheet
  - tunnistaa henkilöstötyön perustehtävät

  Sisältö
  Työssä oppimisen ja ammatillisen kasvun käsitteistön ja teoreettisten perusteiden syventäminen. Henkilöstön kehittämisen perusteet, strategiat ja sovellukset sekä osaamisen johtaminen työelämän organisaatioissa.

  Suoritustapa
  Tehtävät, työelämän kehittämiseen liittyvän kehittämissuunnitelman tekeminen ja niiden käsittelyyn osallistuminen verkko-oppimisympäristössä (Moodle).                                                            

  Opettaja
  KT Jyri Manninen

  Kirjallisuus
  Kehittämissuunnitelman pohjana käytetään valikoiden seuraavia teoksia:

  • Billett 2001. Learning in the Workplace: strategies for effective practice.
  • Collin 2005. Experience and Shared Practice: Design Engineers’ Learning at Work (myös sähköinen julkaisu).
  • Eteläpelto, Collin & Saarinen (toim.) 2007. Työ, oppiminen, identiteetti.
  • Garrick 1998. Informal learning in the workplace. Unmasking human resource development.
  • Hytönen 2002. Exploring the practice of human resource development as a field of professional expertise (myös sähköinen julkaisu).
  • Kauhanen 2006. Henkilöstövoimavarojen johtaminen.
  • Viitala 2005. Johda osaamista! Osaamisen johtamisen teoriasta käytäntöön.
  • Lindström & Leppänen (toim.) 2002. Työyhteisön terveys ja hyvinvointi.
  • Virtanen & Sinokki 2013. Hyvinvointia työstä. Työhyvinvoinnin kehittyminen, perusta ja käytännöt. 

   Lisäksi valikoiden artikkeleita Aikuiskasvatus-lehdestä ja muista henkilöstön kehittämisen tieteellisistä aikakausjulkaisuista.

  Opintomaksu
  Opintojakso sisältyy opintokokonaisuuden maksuun.
  Yksittäinen opintojakso 65 €.


Opintomaksu
440 € (sis. rekisteröintimaksun).

Ilmoittautuminen
13.9. mennessä p. 015 210 300 tai ilmoittautumislomakkeella.

Toteuttaja
Mikkelin kesäyliopisto
Lönnrotinkatu 5
50100 Mikkeli
p. 015 210 300
koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
www.mikkelinkesäyliopisto.fi

Yhteyshenkilö
koulutussuunnittelija
Tiina Roikonen
p. 044 710 4240
tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi