Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus
25 op

Opintojen kuvaus

Opintokokonaisuuden tarkoituksena on

 • antaa valmiuksia kohdata monikulttuurisuutta ja toimia monikulttuurisessa ympäristössä;
 • perehdyttää etnisyyteen, etnisen identiteetin perusteisiin, etnisten konfliktien ja rasismin selityksiin;
 • perehdyttää siirtolaisuuden, ylirajaisten muuttoliikkeiden ja pakolaisuuden historiaan, teorioihin ja poliittisiin, sosiaalisiin, kulttuurisiin, uskonnollisiin sekä globaaleihin taustoihin, selityksiin ja seurauksiin;
 • tutustuttaa siirtolaisuuden, monikulttuurisuuden ja rasismin tutkimukseen ja tutkimusmenetelmiin.

Monikulttuurisuuden opinnot soveltuvat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita monikulttuurisuuden, siirtolaisuuden ja rasismin kysymyksistä sekä näihin kohdistuvasta tutkimuksesta. Lisäksi opintokokonaisuus tarjoaa välineitä niille, jotka työskentelevät siirtolaisten ja pakolaisten parissa esim. opetuksen, sosiaalitoimen, terveydenhuollon, psykologian, hallinnon ja juridiikan aloilla tai monikulttuurisissa työympäristöissä.

Opetuksen toteuttaminen
Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena Mikkelin kesäyliopistossa. Opintoihin sisältyy sekä tuutoroitua opintoryhmätyöskentelyä että verkkotehtäviä ja -luentoja verkko-oppimisympäristössä. Opinnot suoritetaan osallistumalla aktiivisesti opintoryhmätyöskentelyyn, lukemalla oheiskirjallisuutta, kirjoittamalla kirjallinen tehtävä tai osallistumalla kirjalliseen tenttiin.

Pakolliset jaksot suoritetaan lukuvuoden aikana, valinnaisia opintojaksoja on mahdollista suorittaa vielä seuraavana syksynä 31.12.2018 asti. Opintojaksojen tarkat kuvaukset löydät alta klikkaamalla opintojakson nimeä.


Opintojaksot:

Pakolliset opinnot (16 op):

 • Johdatus monikulttuurisuuteen 6 op
 • Siirtolaisuus 5 op
 • Kotouttaminen ja ammatilliset käytännöt maahanmuuttajatyössä 5 op

Lisäksi suoritetaan valinnaisia opintojaksoja vähintään 9 op, mahdollisuus suorittaa useampiakin jaksoja

Valinnaiset opinnot:

 • Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op
 • Uskonto ja monikulttuurisuus 3 op
 • Rasismin historia 3 op
 • Monikulttuurisuus, rasismi ja sukupuoli 3 op
 • Kulttuuristen kohtaamisten historiaa 3 op
 • Monikielisyys ja kielipolitiikka 3 op
 • Monikulttuurisuus ja poliittiset järjestelmät 3 op
   

Opinnot järjestetään Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. Opintokokonaisuus on Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen sekä Siirtolaisuusinstituutin yhteinen opintokokonaisuus. 

Opintojen rakenne

 • Johdatus monikulttuurisuuteen 6 op

  Johdatus monikulttuurisuuteen 6 op

  Aikataulu
  Luennot verkossa ja opintoryhmätapaaminen la 23.9. klo 10-15.

  Sisältö
  Opintokokonaisuuden johdantokurssi, jonka aikana tutustutaan monikulttuurisuuteen liittyviin keskeisiin käsitteisiin, niiden oppihistorialliseen taustaan ja teoreettisiin näkökulmiin.

  Osaamistavoitteet

  Kurssin tavoitteena on tutustua monikulttuurisuuteen liittyviin keskeisiin käsitteisiin, niiden oppihistorialliseen taustaan sekä teoreettisiin näkökulmiin. Kurssin jälkeen opiskelija pystyy tarkastelemaan ja analysoimaan monikulttuurisuuteen liittyviä kysymyksiä sekä ymmärtää aihepiirin tutkimukseen liittyvän monitieteisyyden merkityksen, jota syvennetään opintokokonaisuuteen kuuluvilla vaihtoehtoisilla kursseilla.

  Suoritustapa
  Itsenäinen työskentely (verkkoluentomateriaali Moodlessa), ryhmätapaamiset tuutorin johdolla, reaaliaikainen verkkoluento (1 t). Työskentely opintoryhmässä. Kirjatentti ja harjoitustyö tai lukupäiväkirja, joka esitellään ryhmässä.

  Tentti
  Tentti ke 15.11. klo 18.00–21.00
  Uusinta ke 13.12. klo 18.00–21.00
  2. uusinta ke 17.1. klo 18.00–21.00

  Ilmoittautumiset tenttiin viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää  Mikkelin kesäyliopistoon.

  Arviointi
  Luennot ja kirjallisuus arvostellaan yhtenä kokonaisuutena asteikolla 0-5.
  Luentopäiväkirjan arviointi hyväksytty/hylätty.

  Luennoitsija
  FT Johanna Leinonen

  Opintoryhmän tuutor
  Minna Hallikainen

  Kirjallisuus
  Kirjallisuus vahvistetaan vielä ennen kurssin alkua.

  1. Saukkonen, Pasi 2013: Erilaisuuksien Suomi. Vähemmistö- ja kotouttamispolitiikan vaihtoehdot.
  JA
  2. Dahlstedt, Magnus & Neergaard, Anders (eds.) 2015: International Migration and Ethnic Relations: Critical Perspectives. TAI Penninx, Rinus, Berger, Maria & Kraal, Karen (eds.) 2006: The Dynamics of International Migration and Settlement in Europe: A State of the Art. Ladattavissa osoitteessa

  Lisätietoja
  Opintokokonaisuuteen kuuluva pakollinen opintojakso.

 • Siirtolaisuus 5 op

  Siirtolaisuus 5 op

  Aikataulu
  Luennot verkossa ja opintoryhmätapaaminen la 18.11. klo 10-15.

  Sisältö
  1. Muuttoliikekäsitteet ja - teoriat,
  2. Siirtolaisuus globaalina ja yhteiskunnallisena ilmiönä,
  3. Suomalaisen siirtolaisuuden historia,
  4. Ulkomaalaisten maahanmuuton ja pakolaisuuden historia Suomessa ja
  5. Maahanmuuton yksilölliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset (Suomessa).

  Osaamistavoitteet
  Opintojakson tavoitteena on antaa perustiedot siirtolaisuudesta ja pakolaisuudesta suomalaisena, kansainvälisenä ja yhteiskunnallisena ilmiönä sekä niiden poliittisista, taloudellisista, sosiaalisista ja kulttuurisista seurauksista.

  Suoritustapa
  Itsenäinen työskentely (verkkoluentomateriaali Moodlessa) ja ryhmätapaamiset tuutorin johdolla. Työskentelyä opintoryhmässä. Kirjatentti.

  Tentti
  Tentti ke 13.12. klo 18.00–21.00
  Uusinta ke 17.1.2018 klo 18.00–21.00
  2. uusinta ke 14.2.2018 klo 18.00–21.00

  Ilmoittautumiset tenttiin viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää  Mikkelin kesäyliopistoon.

  Arviointi
  0-5

  Luennoitsija

  Dos. Ismo Söderling

  Opintoryhmän tuutor
  Minna Hallikainen

  Kirjallisuus
  1. Martikainen, Tuomas, Saukkonen, Pasi & Säävälä, Minna (toim.) 2013: Muuttajat.
  2. Mubarak, Yusuf M., Nilsson, Eva & Saxén, Niklas 2015: Suomen somalit. Into Kustannus Oy.
  3. Artikkeli: Theories of International Migration: A Review and Appraisal? by Douglas S. Massey et.al. (2011):

  Lisätietoja
  Opintokokonaisuuteen kuuluva pakollinen opintojakso.

 • Kotouttaminen ja ammatilliset käytännöt maahanmuuttajatyössä 5 op

  Kotouttaminen ja ammatilliset käytännöt maahanmuuttajatyössä 5 op

  Aikataulu
  Luennot verkossa ja opintoryhmätapaaminen la 3.2.2018 klo 10-15.

  Sisältö
  Opintojaksolla perehdytään kotouttamispolitiikkaan ja -palveluihin sekä monikulttuurisessa toimintaympäristössä tarvittaviin ammatillisiin käytäntöihin. Monikulttuurisuuteen ja kotoutumiseen liittyviä kysymyksiä tarkastellaan ammatillisten tietojen, taitojen ja vuorovaikutuksen näkökulmista.

  Osaamistavoitteet
  Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot Suomen kotouttamispolitiikasta. Opiskelija ymmärtää ja kykenee analysoimaan kotouttamisen ja kotoutumisen merkityksiä yhteiskunnan, perheen ja yksilöiden näkökulmista.

  Suoritustapa

  Itsenäinen työskentely (verkkoluentomateriaali Moodlessa) ja ryhmätapaamiset tuutorin johdolla. Työskentelyä opintoryhmässä. Kirjatentti.

  Tentti

  Tentti ke 14.3.2018 klo 18.00–21.00
  Uusinta ke 11.4.2018 klo 18.00–21.00
  2. uusinta ke 16.5.2018 klo 18.00–21.00

  Ilmoittautumiset tenttiin viimeistään viikkoa ennen tenttipäivää  Mikkelin kesäyliopistoon.

  Arviointi

  0-5

  Verkkomateriaali ja kirjallisuus arvostellaan yhtenä kokonaisuutena.

  Luennoitsija

  Professori Merja Anis

  Opintoryhmän tuutor

  Minna Hallikainen

  Kirjallisuus

  Tentitään kaksi teosta seuraavista:
  1. Huttunen, Laura 2002: Kotona, maanpaossa, matkalla. Kodin merkitykset maahanmuuttajien omaelämänkerroissa.
  2. Martikainen, Tuomas & Haikkola, Lotta (toim.) 2010: Maahanmuutto ja sukupolvet.
  3. Rastas, Anna & Huttunen, Laura & Löytty, Olli (toim.) 2005: Suomalainen vieraskirja. Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta.
  4. Peltola, Marja 2014: Maahanmuutto, sukupolvet ja yhteiskunnallinen asema.

  Lisätietoja
  Opintokokonaisuuteen kuuluva pakollinen opintojakso.

 • Valinnaiset opintojaksot (vähintään 9 op)

  Valinnaiset opintojaksot (vähintään 9 op)

  Valinnaisia opintoja suoritetaan vähintään 9 op.

 • Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op

  Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op

  Opintojakson kuvaus
  Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää, että henkilön kulttuurillisella taustalla on merkitystä hänen kokemukselleen omasta terveydestään ja sairaudestaan, ja että kulttuuristen erityispiirteiden ymmärtäminen on tärkeä osa onnistunutta vuorovaikutusta terveydenhuollon potilaskohtaamisissa.

  Sisältö
  Tutustutaan aihealustusten ja niihin liittyvän esseen avulla monikulttuurisiin kohtaamisiin terveydenhuollossa ja vuorovaikutuksellisten tekijöiden merkitykseen näissä kohtaamisissa. Käsitellään sitä, miten kulttuuritausta vaikuttaa jokaisen, eli myös ammattilaisen, käsityksiin terveydestä ja sairaudesta. Käsitellään pakolaisten terveydenhuoltoa, jolloin palveluntarjoaja joutuu usein kohtaamaan oman elämänkokemuksensa ulkopuolisia rankkoja taustoja.

  Suoritustapa

  Itsenäinen työskentely ja kirjallinen tehtävä.

  Arviointi
  0-5

  Kirjallisuus

  Pakollinen lukemisto:
  Kleinman, Arthur & Benson, Peter (2006): Anthropology in the Clinic: The Problem of Cultural Competency and How to Fix It. PLoS Med 3(10): e294.
  Biehl, João (2004): Life of the mind: The interface of psychopharmaceuticals, domestic economies, and social abandonment. American Ethnologist, 31: 475 - 496.

  Valinnainen lukemisto: Täydentyy myöhemmin

  Lisätietoja
  Opintokokonaisuuteen kuuluva valinnainen opintojakso (suoritetaan yhteensä 9 op.)

 • Uskonto ja monikulttuurisuus 3 op

  Uskonto ja monikulttuurisuus 3 op

  Sisältö
  Opintojaksossa saadaan kokonaiskuva tämän päivän uskontotilanteessa Suomessa ja keskitytään lisääntyvän monikulttuurisuuden tuomiin haasteisiin suomalaisessa yhteiskunnassa. Erityishuomiota kiinnitetään islamia koskeviin kysymyksiin.

  Osaamistavoitteet
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää uskonnon merkityksen monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Hän tuntee nykypäivän Suomen monikulttuurisen ja moniuskontoisen kentän pääpiirteet. Hän osaa soveltaa oppimaansa tarkastelemalla uskonnon ja maahanmuuton suhdetta suomalaisessa kulttuurissa.

  Suoritustapa

  Itsenäinen työskentely ja kirjallinen tehtävä.

  Arviointi
  0-5

  Kirjallisuus

  Gerd Baumann 1999: Multicultural Riddle. Rethinking national, ethnic, and religious identities.
  Tuomas Martikainen 2013: Religion, Migration, Settlement: Reflections on Post-1990 Immigration to Finland.

  Lisätietoja
  Opintokokonaisuuteen kuuluva valinnainen opintojakso (suoritetaan yhteensä 9 op).

 • Rasismin historia 3 op

  Rasismin historia 3 op

  Sisältö
  Kurssilla käsitellään "rodun" ja rasismin historiaa sekä kansainvälisiä keskusteluja että suomalaista yhteiskuntaa tarkastellen. Rasismin historiaa lähestytään seuraavien teemojen kautta: rasismin käsitteen määrittely; tieteellisen rotuajattelun historia; rasismin, nationalismin ja väkivallan suhde 1900-luvun Euroopassa; kolonialismin ja rasismin yhteen limittynyt historia sekä kolonialismin jäljet nyky-yhteiskunnassa; siirtolaisuusvastaisuus ja "uusi rasismi" 1900-luvun lopun ja 2000-luvun Euroopassa ja rasismin vastustamisen historia.

  Osaamistavoitteet
  Kurssin tavoitteena on tarjota välineitä tarkastella kriittisesti "rodun" ja rasismin historioita. Opiskelija oppii hahmottamaan rasismin ja rodullistamisen ilmiön laajuutta moniulotteisesti sekä tunnistamaan rasismin ja rodullistamisen historioiden ilmentymiä nykyajassa.

  Suoritustapa

  Verkkokurssi (itsenäinen työskentely)

  Arviointi
  0-5

  Lisätietoja
  Opintokokonaisuuteen kuuluva valinnainen opintojakso (suoritetaan yhteensä 9 op).

 • Monikulttuurisuus, rasismi ja sukupuoli 3 op

  Monikulttuurisuus, rasismi ja sukupuoli 3 op

  Sisältö
  Kurssin sisällöt käsittelevät monikulttuurista nuorisoa, politiikkaa monikulttuurisessa yhteiskunnassa, pohjoismaista näkökulmaa kolonialismin historiaan, sukupuoleen ja monikulttuurisuuteen liittyviä yhteiskunnallisia debatteja sekä turvapaikkapolitiikkaa.

  Osaamistavoitteet

  Opiskelija oppii analysoimaan etnisyyden ja rodullistavien käytäntöjen sekä nationalismin ja rasismin merkitystä monikulttuurisissa yhteiskunnissa ja globalisoituvassa maailmassa. Tavoitteena on myös ymmärtää, miten sukupuoleen liittyvät jaottelut yhdistyvät käsityksiin etnisyydestä ja rodusta sekä mitä seurauksia tällä on yhteiskunnallisille prosesseille.

  Suoritustapa
  Itsenäinen työskentely ja kirjatentti.

  Arvointi
  0-5

  Kirjallisuus
  Keskinen, Tuori, Irni &Mulinari 2009: Complying with Colonialism. Gender, Race and Ethnicity in the Nordic Region.
  Puuronen 2011: Rasistinen Suomi.

  Lisätietoja

  Opintokokonaisuuteen kuuluva valinnainen opintojakso (suoritetaan yhteensä 9 op).

 • Kulttuuristen kohtaamisten historiaa 3 op

  Kulttuuristen kohtaamisten historiaa 3 op

  Sisältö
  Kulttuurisia kohtaamisia tarkastellaan historiallisesta näkökulmasta. Tenttikirjallisuus keskittyy saamelaisten ja suomalaisten kohtaamisten historiaan.

  Osaamistavoitteet

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella kulttuuristen kohtaamisten luonnetta ja kulttuurien välisten suhteiden muotoja historiallisesta näkökulmasta.

  Suoritustapa

  Itsenäinen työskentely ja kirjatentti.

  Arviointi
  0-5

  Kirjallisuus

  Lehtola, Veli-Pekka 2012: Saamelaiset suomalaiset - kohtaamisia 1896 - 1953.

  Lisätietoja
  Opintokokonaisuuteen kuuluva valinnainen opintojakso (suoritetaan yhteensä 9 op).

 • Monikielisyys ja kielipolitiikka 3 op

  Monikielisyys ja kielipolitiikka 3 op

  Sisältö
  Opintojaksossa saadaan tuntuma monikielisyyden ilmiöön ja käsitteisiin. Opiskelija saa myös käsityksen siitä, miten yksilön omassa arjessaan käyttämät kielet suhteutuvat ympäristön valtakieleen ja miten kielten status vaikuttaa niiden asemaan ja säilymiseen.

  Osaamistavoitteet

  Opiskelija osaa hahmottaa monikielisyyden merkityksen nykymaailmassa yhteiskunnan, perheen ja yksilön näkökulmasta. Opiskelija ymmärtää monikulttuurisuuden mukanaan tuoman monikielisyyden ja näkee sen sekä haasteena että resurssina yhteiskunnassa.

  Suoritustapa
  Itsenäinen työskentely ja kirjatentti.

  Arviointi
  0-5

  Kirjallisuus

  • Dufva, Hannele - Pietikäinen, Sari 2009: Moni-ilmeinen monikielisyys. Puhe ja kieli, 29:1, s. 1 - 14. Saatavissa osoitteessa

  • Latomaa, Sirkku (toim.) Oma kieli kullan kallis. Opas oman äidinkielen opetukseen. Helsinki: Opetushallitus. Sivut 16 - 25, 36 - 56, 156 - 162, 179 - 186. Saatavissa osoitteessa

  • Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Opetushallitus 2014. Liitteet 1, 2 ja 3. Sivut 446 - 472. Saatavissa Opetushallituksen sivuilta osoitteesta

  • Johansson, Marjut - Pyykkö, Riitta (toim.) 2005: Monikielinen Eurooppa. Kielipolitiikkaa ja käytäntöä. Gaudeamus, Helsinki. S. 283 - 357.

  • Aronin, Larissa - Hufeisen, Britta 2009: The exploration of multilingualism. John Benjamins, Amsterdam. S. 1 - 88, 121 - 138, 155 - 160.

  • Blommaert, Jan - Rampton, Ben: Language and Superdiversity. Diversities Vol. 13, No. 2, 2011. S. 1 - 21. ISSN2079-6595. Saatavissa osoitteessa

  • Aronin, Larissa - Singleton, David: Multilingualism as a New Linguistic Dispensation. International Journal of Multilingualism. Vol. 5, No. 1, 2008. S. 1 - 16. Saatavissa osoitteesta Multilingualism as a New Linguistic Dispensation.

  Lisätietoja
  Opintokokonaisuuteen kuuluva valinnainen opintojakso (suoritetaan yhteensä 9 op).

 • Monikulttuurisuus ja poliittiset järjestelmät 3 op

  Monikulttuurisuus ja poliittiset järjestelmät 3 op

  Sisältö
  Opintojaksossa tutustutaan monikulttuurisuuden politiikkaan Euroopassa ja globaalisti. Erityisongelmina käsitellään väestönliikkeiden aiheuttamia haasteita sekä kansallismielisen populistisen äärioikeiston syntyä ja vaikutusta globalisaatioprosesseihin läntisissä demokratioissa.

  Osaamistavoitteet

  Opintojakso perehdyttää opiskelijan monikulttuurisuuden ja globaalien väestönliikkeiden poliittisiin ulottuvuuksiin sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Opintojakson avulla opiskelija kykenee hahmottamaan monikulttuurisuuden ja migraation asettamia haasteita poliittisille järjestelmille.

  Suoritustapa
  Itsenäinen työskentely ja kirjatentti.

  Arviointi
  0-5

  Kirjallisuus

  Berezin, M. 2009. Illiberal Politics in Neoliberal Times: Culture, Security and Populism in the New Europe
  Castles, S., H. de Haas and M. J. Miller. 2013. The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World, 5. laitos

  Lisätietoja
  Opintokokonaisuuteen kuuluva valinnainen opintojakso (suoritetaan yhteensä 9 op).

Opintomaksu
440 e, ja maksu sisältää Turun yliopiston Avoimen yliopiston perimän maksun. Opintomaksu laskutetaan neljässä erässä.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset 17.9. mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, puh. 015 210 300 tai ilmoittautumislomakkeella

Toteuttaja

Mikkelin kesäyliopisto

Lönnrotinkatu 5

50100 Mikkeli
Puhelin: 015 210 300

Sähköposti: koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
WWW: http://www.mikkelinkesayliopisto.fi

Yhteyshenkilö
koulutussuunnittelija
Tiina Roikonen
p. 044 710 4240
tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi