Ennakkotieto - muutokset mahdollisia!

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

Erityispedagogiikka on soveltava ja laaja-alainen tiede. Sen tavoitteena on poistaa oppimisen ja osallistumisen esteitä sekä kehittää vammaisten ja erityistukea tarvitsevien ihmisten tukemiseen soveltuvia teoreettisia lähestymistapoja, toimintamalleja ja käytäntöjä. Keskeisiä lähtökohtia ovat muun muassa yksilöllisyys, joustavuus, moniammatillisuus ja perhelähtöisyys.Erityispedagogiikan kohderyhmiä ovat esimerkiksi sellaiset lapset ja nuoret, joilla on käyttäytymishäiriöitä tai oppimisvaikeuksia. Opinnoissa perehdytään myös vammaisen henkilön tuen tarpeeseen aikuisiässä.

Kenelle opinnot sopivat?
Erityispedagogiikka sopii hyvin kaikille, jotka kohtaavat päivittäin työssään (esim. luokanopettajat, koulunkäyntiavustajat, kehitysvammaohjaajat, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö) erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä. Samoin ajankohtaisena ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin kytkeytyvänä erityispedagogiikka kiinnostaa erilaisista lähtökohdista tulevia opiskelijoita.

Opiskelutavat
Erityispedagogiikan perusopinnot toteutetaan ryhmänohjausmallilla. Tavoitteena on hyödyntää ryhmänohjauksen tukea ja kehittää sisällöllisten tavoitteiden lisäksi opiskelijoiden akateemisia valmiuksia. Useissa opintojaksoissa on tarjolla lisäksi asiantuntijaluentoja verkkotallenteina, joita voidaan hyödyntää ryhmänohjauksessa. Ryhmänohjauksen tuntimäärä vaihtelee opintojaksoittain. Ryhmänohjaus järjestetään Mikkelin kesäyliopistossa.

Opintojen rakenne (klikkaamalla lisätietoa)

 • ERIP101 Eri­tyis­pe­da­go­gii­kan pe­rus­teet (5 op)

  Osaa­mis­ta­voit­teet
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
  *esittää erityispedagogiikan historialliset ja teoreettiset kehityslinjat
  *määrittää erityispedagogiikan alan keskeisiä käsitteitä ja lähitieteitä
  *eritellä erityispedagogiikan alaan vaikuttavia kansainvälisiä ja kansallisia suuntauksia
  *kuvata erityispedagogiikan tutkimustoiminnan painotukset
  *hyödyntää erityispedagogiikan alan tiedonlähteitä

  Si­säl­tö
  erityispedagogiikan teoriaperusta ja lähitieteet, erityispedagogiikan ja erityisopetuksen historia, erityispedagogiikan alan suuntaukset, erityispedagogiikan tutkimussuuntaukset

  Suo­ri­tus­ta­vat
  Tallenneluennot & tentti.
  Tentit yleisenä tenttipäivänä tai etätentti Kopassa (ensisijaisena suoritusvaihtoehtona suositellaan Koppa-etätenttiä!). Ryhmänohjausta Mikkelin kesäyliopistossa 1-2 tapaamiskertaa (ajankohdat sovitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa).

  Op­pi­ma­te­ri­aa­lit
  Kirjallisuusvaatimukset saat opintojen alkaessa Oppimateriaali-Kopasta.

  Ar­vioin­ti­pe­rus­teet
  Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

 • ERIP102 Eri­tyis­kas­va­tuk­sen toi­min­taym­pä­ris­töt ja yh­teis­työ­ver­kos­tot (5 op)

  Osaa­mis­ta­voit­teet
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
  *kuvailla erityiskasvatuksen toimintaympäristöjä elämänkulun eri vaiheissa
  *jäsentää erityiskasvatuksen yhteistyöverkostoja
  *tunnistaa tukijärjestelmät elämänkulun eri vaiheissa
  *soveltaa keskeistä tukijärjestelmiin liittyvää lainsäädäntöä

  Si­säl­tö
  erityiskasvatuksen toimintaympäristöt, tukijärjestelmät, lainsäädäntö, yhteistyöverkostot

  Suo­ri­tus­ta­vat
  Toimintaympäristöön tutustuminen, ryhmänohjausta ja oppimistehtävä.
  Vierailukäynnit, jonka jälkeen toimintaympäristöön ja lainsäädäntöön tutustuminen puretaan ryhmäkeskusteluna. Lisäksi oppimistehtävä. Ryhmänohjausta Mikkelin kesäyliopistossa 2-3 tapaamiskertaa (ajankohdat sovitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa).

  Op­pi­ma­te­ri­aa­lit
  Kirjallisuusvaatimukset saat opintojen alkaessa Oppimateriaali-Kopasta.

  Ar­vioin­ti­pe­rus­teet
  Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

 • ERIP103 Vam­mai­suus, mo­ni­nai­suus ja am­ma­til­li­nen kas­vu (5 op)

  Osaa­mis­ta­voit­teet
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
  *eritellä vammaisuuteen ja muuhun moninaisuuteen liittyvää kokemustietoa sekä kulttuurisia asenteita, arvoja ja merkityksiä
  *tunnistaa ja tarkastella omia vammaisuuteen ja muuhun moninaisuuteen liittyviä asenteitaan, tunteitaan ja kokemuksiaan
  *jäsentää vammaisuuden ja moninaisuuden kohtaamiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä

  Si­säl­tö
  vammaisuus, moninaisuus, toiseus, eettisyys, ammatillinen kasvu

  Suo­ri­tus­ta­vat
  Ryhmäsuoritus ja oppimispäiväkirja. Ryhmänohjausta Mikkelin kesäyliopistossa (n. 5-7 kertaa, ajankohdat sovitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa).

  Op­pi­ma­te­ri­aa­lit
  Kirjallisuusvaatimukset saat opintojen alkaessa Oppimateriaali-Kopasta.

  Ar­vioin­ti­pe­rus­teet
  Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

 • ERIP104 Yk­si­löl­li­syys op­pi­mi­ses­sa ja osal­lis­tu­mi­sessa (5 op)

  Osaa­mis­ta­voit­teet
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  *tuntee erityyppisten oppimisen ongelmien keskeiset piirteet ja ongelmien syytaustat
  *ymmärtää erityisvaikeuksien luonteen osana taitojen ja oppimisedellytysten yksilöllistä vaihtelua
  *tuntee erilaiset arvioinnin tavoitteet ja arviointitavat sekä arvioinnin roolin oppimisen ja opetuksen tukena

  Si­säl­tö
  oppimisvaikeudet, tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen pulmat, käytöshäiriöt, kehitysvammaisuus, kielen kehityksen vaikeudet, autismin kirjo, arviointi yksilöllisten haasteiden tunnistamisessa ja tukemisessa, arvioinnin tavoitteet

  Suo­ri­tus­ta­vat
  Oppimistehtävä tai tentti oman valinnan mukaan. Lisäksi ryhmänohjausta Mikkelin kesäyliopistossa (n. 3 tapaamiskertaa, ajankohdat sovitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa).

  Op­pi­ma­te­ri­aa­lit
  Kirjallisuusvaatimukset saat opintojen alkaessa Oppimateriaali-Kopasta.

  Ar­vioin­ti­pe­rus­teet
  Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

 • ERIP105 Op­pi­mi­sen ja osal­lis­tu­mi­sen tu­ke­mi­nen (5 op)

  Osaa­mis­ta­voit­teet
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  *ymmärtää portaittaisten tuen mallien perustelut ja tausta-ajattelun
  *tuntee näyttöön perustuvat tuen periaatteet oppimisen ongelmissa
  *osaa käsitteellistää kohdennettua oppimisen tukea interventiona
  *tuntee joustaviin ryhmittelyihin, eriyttämiseen ja yksilöllistämiseen liittyvän pedagogisen keskustelun näkökulmia

  Si­säl­tö
  portaittainen tuki oppimisessa, näyttöön perustuvat tuen periaatteet, yksilöllisen tuen keinot, ryhmässä toteutettava tuki, eriyttäminen, yksilöllistäminen, joustava ryhmittely

  Suo­ri­tus­ta­vat
  Verkkokurssi tai verkkotehtävä. Lisäksi ryhmänohjausta Mikkelin kesäyliopistossa (n. 5 tapaamiskertaa, ajankohdat sovitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa).

  Op­pi­ma­te­ri­aa­lit
  Kirjallisuusvaatimukset saat opintojen alkaessa Oppimateriaali-Kopasta.

  Ar­vioin­ti­pe­rus­teet
  Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Opintojen aikataulut varmistuvat kevään 2017 aikana - seuraa sivujamme!
 

Erityispedagogiikan perusopinnoista järjestetään yhteinen aloitusinfo torstaina 14.9. klo 16.30 alkaen Mikkelin kesäyliopistolla, Lönnrotinkatu 5, Mikkeli.

Aloitusinfossa käydään lävitse mm. opintojen rakenne, opiskelu- ja suoritustavat sekä tutustutaan avoimen yliopiston opintokäytänteisiin, Oppimateriaali-Koppaan ja Jyväskylän yliopiston Korppi -opintorekisterijärjestelmään. Paikalla myös opintojen ryhmänohjaaja Anne Kuvaja!

Ilmoittaudu aloitusinfoon viim. edellispäivään mennessä, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi tai puh. 015 210 300.

Tervetuloa mukaan erityispedagogiikan opintoihin!


Opintomaksu
395 €
(sis. rekisteröintimaksun).

Ilmoittautuminen
17.9. mennessä Mikkelin kesäyliopistoon

Toteuttaja
MIikkelin kesäyliopisto
Lönnrotinkatu 5
50100 Mikkeli
p. 015 210 300
koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
www.mikkelinkesäyliopisto.fi

Yhteyshenkilö
koulutussuunnittelija
Tiina Roikonen
p. 044 710 4240
tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi