Ennakkotieto - muutokset mahdollisia!


Viestinnän ja median perusopinnot 25 op

Aika
Opinnot alkavat Johdatus viestinnän ja median tutkimukseen 5 op -jaksolla syyskuussa, tarkempi aikataulu vahvistuu toukokuun aikana.


Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija

 • tuntee viestintätieteiden erityisluonteen tieteenaloina ja osaa hahmottaa viestinnän ja median ilmiöitä yhteiskunnassa
 • hahmottaa viestinnän ja median murrosten taustalla olevat keskeiset median ja teknologian kehityslinjat
 • tuntee digitaalisen viestinnän ja sosiaalisen median ominaispiirteet
 • osaa tarkastella työelämää viestintä- ja vuorovaikutusilmiöiden näkökulmasta
 • ymmärtää vaikuttamisen ja argumentoinnin perusteet ja pystyy arvioimaan vaikuttamaan pyrkivää viestintää
 • osaa kriittisesti analysoida mediasisältöjä ja journalistisia tuotteita
 • ymmärtää viestintä- ja vuorovaikutusetiikan merkityksen.

Opintojakso koostuu seuraavista opintojaksoista (klikkaamalla lisätietoa)

 • Johdatus viestinnän ja median tutkimukseen (5 op)

  Aika
  Lähiopetus la 30.9. klo 10-15 Mikkelin kesäyliopistossa.

  Osaamistavoitteet
  Opiskelija
  - ymmärtää, miten ihminen viestii sekä havaitsee, vastaanottaa ja tulkitsee viestintää
  - ymmärtää, millaisen tutkimuskohteen viestintä ja media muodostavat
  - ymmärtää, kuinka käsitys viestinnästä on muuttunut tutkimuksessa
  - tuntee viestintätieteiden keskeiset tieteelliset tiedonlähteet ja löytää viestintätieteiden tutkimustietoa

  Opettaja
  FM Heljä Koski, Jyväskylän yliopisto

  Suoritustapa
  Kontaktiopetus (luennot 6 t), kirjallinen tehtävä (essee)

  Kirjallisuus
  Kunelius, Viestinnän vallassa (5. - 8. painos)
  Trenholm, Thinking through communication (7. painos)

 • Vies­tin­tä ja vai­kut­ta­mi­nen (5 op)

  Aika
  Lähiopetus la 18.11. klo 8.30-16.00 Mikkelin kesäyliopistossa.

  Osaamistavoitteet

  Opiskelija
  - tuntee vaikuttamiseen ja argumentointiin liittyvät peruskäsitteet, keskeiset vaikuttamisen teoriat ja pystyy arvioimaan ja vertailemaan niitä
  - pystyy arvioimaan, missä määrin ja millaisin ehdoin vaikuttamaan pyrkivällä viestinnällä voidaan muuttaa uskomuksia, arvoja, käyttäytymistä tai asenteita
  - osaa tarkastella ja analysoida vaikuttamaan pyrkivää viestintää erilaisista teoreettisista ja eettisistä lähtökohdista
  - tietää, miten vaikuttamispyrkimyksiä voidaan havaita ja arvioida.

  Opettaja
  Jakson tentaattori FM Heljä Koski, Jyväskylän yliopisto
  Jakson luennot FM Jaana Laakkonen

  Suoritustapa
  Oppimistehtävä, ja sitä edeltävät luennot

  Kirjallisuus
  Rieke & Sillars, Argumentation and critical decision making (4. painos tai uudempi, osin) sekä toinen seuraavista:
  Larson, Persuasion (10. tai uudempi painos) tai
  Stiff & Mongeau, Persuasive communication (2. painos).

 • Työ­elä­män vies­tin­tä (5 op)

  Aika
  Lähiopetus 23.-24.2.2018, pe klo 17.00-20.30. ja la klo 9.00-16.00 Mikkelin kesäyliopistossa.

  Osaamistavoitteet
  Opiskelija
  - ymmärtää työelämän viestinnän lähtökohdat ja osaa arvioida niitä
  - tuntee keskeiset ryhmän vuorovaikutuksen käsitteet sekä tuloksellisen tiimityön lähtökohdat
  - ymmärtää vuorovaikutusosaamisen merkityksen työelämässäosaa
  - määrittää viestintä- ja mediatyön toimintaympäristöjä sekä tunnistaa omia tavoitteitaan työelämässä.

  Opettaja
  FM Heljä Koski, Jyväskylän yliopisto

  Edeltävät opinnot
  Edeltävänä suorituksena Johdatus viestinnän ja median tutkimukseen 5 op -jakso

  Suoritustapa
  Kontaktiopetus (luennot n. 12 t), ryhmätyönä tehtävä oppimistehtävä (essee) ja ryhmätyöskentelyn arviointitehtävä. Luennoilla läsnäolovelvollisuus (luennot osa jakson suoritusta).

  Kirjallisuus
  Galanes & Adams, Effective group discussion (12. tai uudempi painos)
  Miller, Organizational communication (4. tai uudempi painos)

 • Me­dia-ana­lyy­si ja me­dia­mai­seman mur­rok­set (5 op)

  Osaamistavoitteet
  Opiskelija
  - tuntee mediajärjestelmien keskeiset kehityslinjat ja -suuntaukset sekä mediamaiseman murrosten olennaiset piirteet
  - ymmärtää journalismin ja median merkityksen yhteiskunnassa
  - ymmärtää digitaalisen viestinnän ja sosiaalisen median ominaispiirteet ja vaikutukset
  - tuntee media-analyysin keskeiset näkökulmat
  - omaksuu mediakriittisen ajattelutavan ja osaa soveltaa sitä mediasisältöjen tulkintaan.

  Opettaja
  FM Ville Manninen, Jyväskylän yliopisto

  Suoritustapa
  Kirjallisuustentti Jyväskylän Avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä. Tenttipäivät nähtävillä täällä.

  Kirjallisuus
  Briggs & Burke 2010 (3. painos). A Social History of the Media: From Gutenberg to the Internet
  Jones & Salter 2012. Digital journalism
  Luostarinen & Raittila (toim.) 2014. Journalistin vapaus
  Malmelin & Villi (toim.) 2015. Mediajohtaminen – näkökulmia uudistuvaan media-alaan
  McQuail 2013. Journalism and Society
  Nieminen & Pantti 2012 (3. uud. painos). Media markkinoilla
  Nordenstreng & Wiio (toim.) 2017. Suomen mediamaisema
  Ramonet 2012. Mediaräjähdys – journalismi hajonneen viestinnän aikakaudella
  Suominen ym. 2013. Sosiaalisen median lyhyt historia

 • Vies­tin­nän etiik­ka ja nor­mit (5 op)

  Aika
  Lähiopetus 13.-14.4.2018, pe klo 16.30-20.30 ja la klo 9.00-15.00 Mikkelin kesäyliopistossa.


  Osaamistavoitteet
  Opiskelija
  - ymmärtää erilaisia teoreettisia lähestymistapoja viestintä- ja vuorovaikutusetiikkaan
  - osaa tarkastella viestintää ja vuorovaikutusta eettisistä näkökulmista
  - tuntee viestinnän ja median sääntelyn keskeiset lainkohdat
  - ymmärtää viestintä- ja media-alan itsesääntelyn periaatteet sekä niiden merkityksen alan ammattilaisen työssä
  - motivoituu pohtimaan omia eettisiä periaatteitaan viestijänä ja osaa arvioida niitä.

  Opettaja
  FT Heikki Kuutti, Jyväskylän yliopisto

  Suoritustapa
  Luennot ja oppimistehtävät

  Kirjallisuus
  Johannesen, Valde & Whedbee, Ethics in Human Communication (6. painos)
  Mäntylä 2008. Journalistin etiikka (2. uud. laitos)
  Neuvonen 2005. Sananvapaus, joukkoviestintä ja sääntely
  Tiilikka 2008. Journalistin sananvapaus


Opintomaksu
445 € sis. rekisteröintimaksun.

Ilmoittautuminen
17.9. mennessä.

Toteuttaja
Mikkelin kesäyliopisto
Lönnrotinkatu 5
50100 Mikkeli
p. 015 210 300
koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
www.mikkelinkesäyliopisto.fi

Yhteyshenkilö
koulutussuunnittelija
Tiina Roikonen
p. 044 710 4240
tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi