Ennakkotieto - muutokset mahdollisia!


Opetushallinnon perusopinnot 25 op

Tavoite
Monitieteisen opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa valmiudet toimia koulujen ja oppilaitosten johtotehtävissä sekä muissa opetusalan hallinnollisissa tehtävissä.

Opintokokonaisuuden suorittaminen täyttää opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2.4 § säädetyn vaatimuksen rehtorilta vaadittavista opinnoista. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevassa asetuksessa (2 §) todetaan, että   "rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on: 1) ylempi korkeakoulututkinto; 2) tässä asetuksessa säädetty asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus; 3) riittävä työkokemus opettajan tehtävissä; sekä 4) opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot taikka muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus."

Sisältö
Opetushallinnon opintoihin kuuluu kaikille pakollisia (17 op) ja vapaava-lintaisia opintojaksoja (vähintään 8 op). Oikeustieteen ABC -opintojakso on edeltävä pakollinen opinto Yleishallinto-oikeus-opintojaksolle. Muutoin kokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen keskinäinen suoritusjärjestys on vapaa, mutta opiskelijaa suositellaan aloittamaan kaikille pakolliset opinnot Oikeustieteen ABC - ja Yleishallinto-oikeus -opintojaksoilla.

Pakolliset opintojaksot:
5311024 Oikeustieteen ABC 2 op
5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op
5311316 Koulutusoikeus 5 op
5311307 Virkamiesoikeus 5 op

Valinnaiset opintojaksot:
5311305 Informaatio-oikeus 5 op
5311209 Finanssihallinto-oikeus 5op
5311306 Kuntien ja maakuntien hallinto 5 op (aiemmalta nimeltään Kunnallisoikeus)
AY2230208a Arviointi kehittämisen tukena, aikuiskasvatustiede 3 op tai
AY2230208b Arviointi kehittämisen tukena, kasvatustiede 3 op
AY2230211 Koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmä 3 op
AY2230213 Työssä oppiminen ja henkilöstötyö 3 op
AY2240207 Organisaatiopsykologia 3 op
AY5210104 Johtamisen perusteet 6op

Suoritustapa
Opintokokonaisuus sisältää opintojaksoittain määriteltyjä erilaisia suoritustapoja: kirjallisuustenttejä ja verkkokursseja.  Oikeustieteellisten opintojaksojen yhteydessä Mikkelin kesäyliopisto järjestää (vapaaehtoista) luento-opetusta. Joidenkin opintojaksojen suorittamismahdollisuuksia on aikataulutettu. Oikeustieteellisillä opintojaksoilla on opintojaksottain määritellyt tenttipäivät (ma 16-20 ja/tai pe 8-12),  lukuvuoden aikana noin 4-5 tenttimahdollisuutta/opintojakso.

Kohderyhmä
Opinnot sopivat henkilöille, jotka työskentelevät koulujen tai oppilaitosten johtotehtävissä tai ovat hakeutumassa vastaaviin tehtäviin.

 

Infotilaisuus Opetushallinnon perusopinnoista sekä muista Itä-Suomen avoimen yliopiston oikeustieteiden opintotarjonnasta (Hallinto-oikeuden perusopinnot 25 op, Työ- ja virkamiesoikeuden perusopinnot 25 op, Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op) järjestetään torstaina 7.9. klo 17.00 alkaen Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotinkatu 5, Mikkeli.

Paikalla opinnoista kertomassa sekä kysymyksiin vastaamassa Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston suunnittelija Seija Tuominen sekä
Mikkelin kesäyliopiston henkilökuntaa.

Olet lämpimästi tervetullut kuulemaan lisää opinnoista!

Opintojen rakenne (klikkaamalla lisätietoa)

 • Oikeustieteen ABC 2 op

  Sisältö
  Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, joilla ei ole aiempaa kokemusta oikeustieteen opinnoista. Opintojaksolla perehdytään oikeustieteen perusteisiin. Lisäksi opintojaksolla opitaan käyttämään keskeisiä oikeudellisia käsitteitä ja lukemaan lakia.

  Osaamistavoitteet
  Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perusvalmiudet suoriutua oikeustieteen opinnoista. Opiskelija tuntee oikeudellisen sääntelyn ja oikeusjärjestyksen perusteet sekä julkisoikeuden, yksityisoikeuden sekä rikos- ja prosessioikeuden peruskäsitteet.

  Oppimateriaalit
  Oikeudellisen ajattelun perusteita. Oikeustieteiden pääsykoekirja 2012.
  Toim. Tapio Määttä. Oikeustieteiden laitos, Joensuu 2012. Oppikirja on
  luettavissa Internetissä: http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-
  952-61-0766-0/urn_isbn_978-952-61-0766-0.pdf

  Suoritustavat
  Itsenäisesti opiskeltava kirjallisuus ja sen tenttiminen.
  Tenttimisvaihtoehtoja on kaksi
  a) sähköisenä tenttinä suoritettava tentti (https://stentti.uef.fi ). Opiskelija
  voi suorittaa tentin haluamanaan ajankohtana 1.9.2017–31.5.2018 Jo-
  ensuun, Kuopion tai Savonlinnan kampuksen stentti-tiloissa. Tenttiä ei
  voi uusia ennen edellisen tentin tulosten julkaisua.
  b) oikeustieteiden laitoksen yleisessä tentissä. Yleisessä tentissä opin-
  tojakso on tentittävissä kaksi kertaa syksyllä ja kaksi kertaa keväällä,
  tenttiajankohdat ja ilmoittautuminen WebOodissa.

  Arvostelu
  Hyv-hyl. Tentti on 30 kysymyksen monivalintatentti, josta opiskelijan on saatava oikein 15 kohtaa.

  Opettaja
  Jonna Kosonen

  Lisätietoja

  Opetuskieli suomi. Opintojakson tenttiä voi harjoitella Moodle-ympäristössä.

 • Yleishallinto-oikeus 5 op

  Sisältö
  Hyvä hallinto, hallintomenettely, oikeusturva hallinnossa

  Osaamistavoitteet
  Opiskelija tuntee hyvän hallinnon ja hallintomenettelyn keskeiset vaatimukset ja hallinnon oikeussuojajärjestelmän keskeiset elementit ja osaa soveltaa tietojaan hallinto-oikeudellisiin tyyppitilanteisiin.

  Oppimateriaalit
  Heikki Kulla: Hallintomenettelyn perusteet, 9. uudistettu painos (2015) s. 1 – 359. Teos luettavissa sähköisesti Suomen laki -palvelussa.
  Väätänen, Oikein ja joutuisasti, 2011, luku III (s. 139-295).
  Harjula – Prättälä, Kuntalaki – Tausta ja tulkinnat, 2015 (luku 16 Oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus, s. 881–965)
  Säädökset:
  Hallintolaki (434/2003).
  Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003).
  Kielilaki (423/2003).
  Hallintolainkäyttölaki (586/1996), luvut 1-6, 11-13.
  Kuntalaki (410/2015), luku 16
  Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta (150/1930).

  Opetus ja suoritustavat
  Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja säädöksiin. Säädöksiin ja kirjallisuuteen perustuva kuulustelu. Lisäksi luennot Mikkelin kesäyliopistosssa syksyllä 2017 ja niihin sisältyvät harjoitukset. Neljä
  kuulusteluista järjestetään oikeustieteiden laitoksen yleisissä tenteissä. Yleisten tenttien lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintojakson kuulustelu vaihtoehtoisesti moodle-oppimisympäristössä.

  Arvostelu
  0-5

  Opettajat
  Ulla Väätänen ja Jonna Kosonen

  Edeltävät opinnot
  Muille kuin oikeustieteen tutkinto-opiskelijoille kurssia
  edeltävänä pakollisena suorituksena Oikeustieteen ABC-kurssi.

  Lisätietoja
  Opintojaksolla on käytössä Moodle-alusta.

 • Koulutusoikeus 5 op

  Sisältö
  Koulutusjärjestelmän oikeudellinen normipohja ja rakenne, oppilaan/opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet, koulutusoikeuden ajankohtaisia kysymyksiä.

  Osaamistavoitteet
  Opiskelija tuntee koulutuksen lainsäädännön tavoitteet ja oikeudenalan oikeusperiaatteet, koulutusta koskeva perus- ja ihmisoikeudet, sekä oppilaan/opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet. Opiskelija saa valmiudet tunnistaa opetustoimen alalla esiintyviä oikeudellisia ongelmia ja ratkaista niitä. Opiskelija tuntee oikeuslähteet, joista saa tukea ongelmien ratkaisemiseen.

  Oppimateriaalit
  Hakalehto (toim.): Lapsen oikeudet koulussa. 2015, josta luetaan seuraavat artikkelit:
  1) Arajärvi: Lapsen ja koulutuksellisen hyvinvoinnin takaaminen, s. 10–
  48,
  2) Lahtinen – Haanpää: Oppilashuolto perusopetuksessa – näkökulmia
  moniammatillisen yhteistyön toimivuuteen, s. 132–168,
  3) Mäntylä: Kun mikään ei auta: opetuspaikan muuttaminen ratkaisuksi
  koulukiusaamistilanteisiin? s. 252–278.
  4) Hakalehto-Wainio, Oppilaan oikeudet opetustoimessa, 2012.
  Kosonen – Miettinen – Sutela – Turtiainen: Ammattikorkeakoululaki,
  2015 (ei lukua 2, s. 41–96)

  Säädökset:
  Perustuslaki (731/1999)
  Perusopetuslaki (628/1998).
  Lukiolaki(629/1998).
  Laki ammatillisesta koulutuksesta(630/1998).
  Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta(631/1998).
  Ammattikorkeakoululaki (932/2014)
  Yliopistolaki (558/2009).
  Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

  Opetus ja suoritustavat
  Vaihtoehto 1: Kursin oppimateriaalin tenttiminen yleisenä tenttipäivänä.
  Vaihtoehto 2: Luentokurssille osallistuminen (15 t) + kurssilla annettujen
  tehtävien palauttaminen + kirjallisuuden tenttiminen yleisenä
  tenttipäivänä. Opiskelija saa jättää vastaamatta valintansa mukaan
  yhteen tenttikysymykseen tentissä

  Arvostelu
  0-5

  Opettaja
  Suvianna Hakalehto

  Lisätietoja
  Muille kuin oikeustieteen tutkinto-opiskelijoille (HTK/HTM, ON/OTM) suositellaan opintojakson 5311024 Oikeustieteen ABC 2 op suorittamista.

 • Virkamiesoikeus 5 op

  Sisältö
  Valtion virkamiesten ja kunnan viranhaltijoiden oikeudet, velvollisuudet ja vastuu, virkasuhteen ottaminen ja virkasuhteen päättäminen, virkaehtosopimusjärjestelmä sekä yhteistoimintamenettely kunnissa.

  Osaamistavoitteet
  Opiskelija tuntee valtion virkamiesten ja kuntien viranhaltijoiden oikeusasemaa sekä kollektiivista virkamiesoikeutta koskevat keskeiset säännökset niin, että osaa soveltaa tietojaan tyypillisiin virkamiesoikeudellisiin tilanteisiin.

  Oppimateriaalit
  Koskinen - Kulla, Virkamiesoikeuden perusteet, 2013. Oppikirja on saatavilla sähköisesti Talentumin Verkkokirjahyllystä.
  Kulla, Julkishenkilöstön asema: systematiikkaa ja sekamuotoisuutta, Lakimies 7–8/2006 (Edilex).
  Saloheimo, Työ- ja virkaehtosopimusoikeus, 2012 (virkaehtosopimuksia koskevat osat). Oppikirja on saatavilla sähköisesti Talentumin Verkkokirjahyllystä.

  Säädökset:
  Valtion virkamieslaki (750/1994).
  Kuntalaki (410/2015), luku 11.
  Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003).
  Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (424/2003).
  Valtion virkaehtosopimuslaki (664/1970).
  Kunnallinen virkaehtosopimuslaki (669/1970).
  Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa
  (449/2007).

  Opetus ja suoritustavat
  Luennot Mikkelin kesäyliopistossa sekä omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja säädöksiin. Säädöksiin ja kirjallisuuteen perustuva kuulustelu.

  Arvostelu
  0-5

  Opettaja
  Tarmo Miettinen

  Edeltävät opinnot
  Ennen virkamiesoikeuden kurssia suositellaan
  Yleishallinto-oikeus (5311304) opintojakson suorittamista.

 • Informaatio-oikeus 5 op

  Sisältö
  Sananvapaus, julkisuusperiaate ja sen toteuttaminen, salassapitovelvoite ja henkilötietojen suoja.

  Osaamistavoitteet
  Opiskelija tuntee informaation käsittelyyn ja hallintaan vaikuttavan lainsäädännön sekä osaa soveltaa sitä käytännössä.

  Oppimateriaalit
  Voutilainen, Oikeus tietoon - informaatio-oikeuden perusteet, 2012 tai uudempi.
  Neuvonen, Viestintä- ja informaatio-oikeuden perusteet, 2013, s. 13–120 ja 162-244
  Voutilainen, Yliopistojen asiakirjahallinnon oikeudellisia kysymyksiä, 2010. (Edilex-artikkeli)
  Mäenpää, Liikesalaisuudet viranomaisen toiminnassa, 2006. (Edilex-artikkeli)
  Voutilainen, Julkisuus ja henkilötietojen suoja oikeustieteellisessä tutkimuksessa 2015 (Edilex)
  Voutilainen, Tiedonsaanti rikosoikeudenkäyntiin liittyvistä asiakirjoista 2016 (Edilex)

  Säädökset
  Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999).
  Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa (381/2007)
  Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa (370/2007)
  Laki oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä (372/2010)
  Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999).
  Valtioneuvoston asetus tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa (681/2010).
  Henkilötietolaki (523/1999).
  Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä (460/2003).
  Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista (661/2009).
  Arkistolaki (831/1994).
  Rikoslaki (39/1889) 38 luku, 40 luku 5 §.

  Opetus ja suoritustavat
  Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja säädöksiin.

  Arvostelu
  0-5

  Opettaja
  Tomi Voutilainen

  Edeltävät opinnot
  Yleishallinto-oikeuden kurssin suorittaminen (pakollinen vaatimus)

 • Finanssihallinto-oikeus 5 op

  Sisältö
  Finanssihallinto-oikeuden keskeinen sisältö

  Osaamistavoitteet
  Opiskelija tuntee valtion ja kuntien toiminnan ja talouden suunnittelua, talousarviota, tilinpäätöksen ja talouden valvontaa
  koskevan lainsäädännön pääpiirteet sekä valtionavustuksia ja julkisia hankintoja koskevan sääntelyn.

  Oppimateriaalit
  Myrsky - Svensk - Voutilainen, Suomen finanssioikeus, 2014, s. 351–503 ja 545-585.
  Määttä – Voutilainen, Julkisten hankintojen sääntely, 2016.

  Säädökset
  Keskeiset:
  Suomen perustuslaki (731/1999)
  Kuntalaki (410/2015)
  Laki valtion talousarviosta (423/1988) ja asetus valtion talousarviosta (1243/1992).
  Laki julkisista hankinnoista (348/2007), kunnes uusi hankintalaki on tullut voimaan.
  Asetus julkisista hankinnoista (614/2007)
  Valtionavustuslaki (688/2001)
  Oheiset:
  Laki valtion lainanannosta ja valtiontakauksesta (449/1988).
  Laki valtion liikelaitoksista (1062/2010).
  Laki valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta (1368/2007).
  Valtion maksuperustelaki (150/1992).
  Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta (676/2000).
  Laki valtiontilintarkastajain eräistä tarkastus- ja tiedonsaantioikeuksista (630/1998).
  Laki valtiontilintarkastajain ja valtiontalouden tarkastusviraston oikeudesta tarkastaa eräitä Suomen ja Euroopan yhteisöjen välisiä varainsiirtoja (353/1995)

  Opetus ja suoritustavat
  Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja säädöksiin. Oppimateriaalin tenttiminen yleisenä tenttipäivänä.

  Arvostelu
  0-5

  Opettaja
  Tomi Voutilainen ja Tommi Oikarinen

  Edeltävät opinnot
  Yleishallinto-oikeus (pakollinen edeltävä suoritus)

 • Kuntien ja maakuntien hallinto 5 op

  Sisältö
  Kuntien ja maakuntien itsehallinto, toimiala ja päätöksentekorakenne. Kunnallisoikeuden perusteet.

  Osaamistavoitteet
  Opiskelija hahmottaa kuntien ja kuntia suurempien alueiden asukkaiden itsehallinnon valtiosääntöoikeudellisen luonteen sekä kuntien ja maakuntien toiminnan hallinto-oikeudelliset lähtökohdat.
  Opiskelija tunnistaa kuntien ja maakuntien palvelutuotannon valtio-ohjauksen ja -valvonnan luonteen sekä oikeudelliset rajat. Opiskelija hahmottaa kunnan toimialan (kunnan yleis- ja erityistoimiala) sekä maakunnan toimialan (annetut tehtävät ilman yleistoimialaa). Opiskelija ymmärtää kunnan ja maakunnan päätöksentekorakenteiden oikeudelliset puitteet. Opiskelija tunnistaa kunnallisoikeuden erityispiiteet ja osaa suhteuttaa ne yleishallinto-oikeuteen.

  Oppimateriaalit
  Harjula – Prättälä: Kuntalaki – tausta ja tulkinnat, 9. uud. painos (2015) tai jokin muu ajantasainen kuntalain kommentaari.
  Haveri, Stenvall & Majoinen: Kunnallisen itsehallinnon peruskivet (2011)
  Matikainen: Rahoitusperiaate kunnallisen itsehallinnon turvaajana (2014)
  Valmisteilla olevaa maakunkuntalakia, maakuntien rahoituslakia ja maakuntajakolakia koskevat hallituksen esitykset opettajan luennoilla ilmoittamilta osin.

  Opettaja voi jakaa Moodlessa myös muuta oppimateriaalia.

  Säädökset
  Kuntalaki (410/2015)
  Kotikuntalaki (201/1994).
  Euroopan neuvoston paikallisen itsehallinnon peruskirja (SopS 65/ ja 66/1991)
  Maakuntalaki (valmisteilla)
  Maakuntien rahoituslaki (valmisteilla)
  Maakuntajakolaki (valmisteilla)

  Suoritustavat
  (Luennot) ja kirjallisuus, jotka suoritetaan kirjallisilla tehtävillä, jotka tulee palauttaa Moodlessa viimeistään tenttipäivänä.
  Kirjallisten tehtävien aiheet ja laatimisohjeet ilmoitetaan viimeistään kolme viikkoa ennen kutakin tenttikierrosta kurssin sivulla Moodlessa.

  Opettajat
  Pauli Rautiainen

  Edeltävät opinnot
  Ennen kurssia suositellaan Yleishallinto-oikeus (5311304) opintojakson suorittamista.

  Lisätiedot
  Luennot tallennetaan Moodleen etäopiskelijoiden katsottavaksi.

  Opintojakso oli aikaisemmin nimeltään Kunnallisoikeus. Jos opiskelija on suorittanut Kunnallisoikeuden, ei hän voi suorittaa opintojaksoa Kuntien ja maakuntien hallinto.

 • Arviointi kehittämisen tukena 3 op (kasvatustiede tai aikuiskasvatustiede)

  Sisältö
  Arviointi ajattelun ja toiminnan muotona. Arvioinnin erilaiset funktiot ja paradigmat. Arvot arvioinnin perustana. Hyvän arvioinnin ehtoja.

  Osaamistavoitteet
  Opiskelija
  - osaa tarkastella koulutusta ja sen toteuttamisesta kriittisesti arvioinnin näkökulmasta
  - kykenee laatimaan toteuttamiskelpoisia arviointisuunnitelmia tai toteuttamaan pienimuotoisen arvioinnin

  Oppimateriaalit
  - Atjonen 2007. Hyvä, paha arviointi tai Atjonen 2015. Kehittävä arviointi kasvatusalalla.
  - Chelimsky & Shadish (eds.) 1997. Evaluation for the 21st century. A Handbook
  - Muita opettajan ilmoittamia, ensisijaisesti internetistä saatavia resursseja

  Opetus ja suoritustapa
  1) Osallistuminen luentoihin 16 t ja harjoituksiin 8 t, omatoiminen työskentely 57 t
  tai
  2) opintotehtävien tekeminen Moodlessa, omatoiminen työskentely 81 t.
  Molemmissa vaihtoehdoissa omatoiminen työskentely sisältää joko arvioinnin toteutuksen tai arviointisuunnitelman laatimisen opiskelijan valitsemasta teemasta, joka vastaa hänen valitsemaansa pääainetta.

  Arvostelu
  0-5

  Arvosteluperusteet
  1) Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Arviointiraportin tai -
  suunnitelman laatu.
  2) Opintotehtävien laatu

  Opettaja
  Päivi Atjonen

  Lisätiedot
  Suoritusajankohta kevätlukukausi.

 • Koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmä 3 op

  Sisältö
  Suomalainen ja eurooppalainen koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmä erityisesti historian näkökulmasta.

  Osaamistavoitteet
  Opiskelija
  - hallitsee koulutuspolitiikan historiallisen kehityksen eri vaiheet
  - tunnistaa tasa-arvon problematiikkaa suomalaisessa koulutuspolitiikassa
  - tuntee taloudellisten tekijöiden merkityksen politiikan muotoutumisessa
  - tietää globalisaation merkityksen kansalliselle koulutuspolitiikalle

  Oppimateriaalit
  Tentitään kaksi (2) teosta seuraavista:
  - Rinne, Jogi, Leppänen, Korpas & Klemelä (toim.) 2008. Suomalainen ja virolainen koulutus ja EU:n uusi koulutuspolitiikka.
  - Ahonen 2003. Yhteinen koulu. Tasa-arvoa vai tasapäisyyttä.
  - Jauhiainen, Rinne, & Tähtinen (toim.) 2001. Koulutuspolitiikka Suomessa ja ylikansalliset mallit.
  - Lehtisalo & Raivola 1999. Koulutus ja koulutuspolitiikka.
  - Ball 2005. Education policy and social class – the selected works of Stephen Ball.
  - Olssen ym. 2004. Education policy: Globalization, citizenship and democracy.
  - Kallo & Rinne 2006. Supranational regimes and national education policies - encountering challenge.
  - Whitty 2003. Making sense of educational policy.

  Em. teosten lisäksi opintopiirissä voi käyttää seuraavia teoksia:

  - Ball 2008. The education debate.
  - Bell 2006. Education policy: process, themes and impact.
  - Patomäki & Teivainen 2004. A possible world: democratic transformation of global institutions.
  - Ward & Eden 2009. Key issues in education policy.
  - Olssen 2010. Liberalism, neoliberalism, social democracy. Thin communitarian perspectives on political philosophy and education.
  - Jarvis 2010. Adult education and lifelong learning: Theory and practice (uusittu 4. painos)
  - Nicoll 2008. Flexibility and lifelong learning. Policy, discourse, politics.
  - Mitchell ym. 2011. Shaping education policy: Power and process.
  - Bates ym. 2011. Education policy, practice and the professional.

  Opetus ja suoritustapa
  Suoritustapa 1: Opintopiiri 18 t, omatoiminen työskentely 63 t.
  Suoritustapa 2: Teostentti avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä 4 t,
  omatoiminen työskentely 77t.

  Arvostelu
  Opintopiiri: 0-5. Teostentti 0-5. Molemmat tentittävät teokset on suoritettava hyväksytysti samassa kuulustelussa.

  Opettaja
  Vahvistetaan myöhemmin

 • Työssä oppiminen ja henkilöstötyö 3 op

  Sisältö
  Työssä oppimisen ja ammatillisen kasvun käsitteistön ja teoreettisten perusteiden syventäminen. Henkilöstön kehittämisen perusteet, strategiat ja sovellukset sekä osaamisen johtaminen työelämän organisaatioissa.

  Osaamistavoitteet
  Opiskelija
  - tuntee työssä oppimiseen liittyvät peruskäsitteet ja ilmiöt
  - tuntee henkilöstön kehittämisen keskeiset lähestymistavat ja niiden historialliset kehitysvaiheet
  - tunnistaa henkilöstötyön perustehtävät

  Oppimateriaalit
  Kehittämissuunnitelman pohjana käytetään valikoiden
  seuraavia teoksia:
  - Billett 2001. Learning in the Workplace: strategies for effective practice.
  - Collin 2005. Experience and Shared Practice: Design Engineers’ Learning at Work (myös sähköinen julkaisu).
  - Eteläpelto, Collin & Saarinen (toim.) 2007. Työ, oppiminen, identiteetti.
  - Garrick 1998. Informal learning in the workplace. Unmasking human resource development.
  - Hytönen 2002. Exploring the practice of human resource development as a field of professional expertise (myös sähköinen julkaisu).
  - Kauhanen 2006. Henkilöstövoimavarojen johtaminen.
  - Viitala 2005. Johda osaamista! Osaamisen johtamisen teoriasta käytäntöön.
  - Lindström & Leppänen (toim.) 2002. Työyhteisön terveys ja hyvinvointi.
  - Virtanen & Sinokki 2013. Hyvinvointia työstä. Työhyvinvoinnin kehittyminen, perusta ja käytännöt.

  Lisäksi valikoiden artikkeleita henkilöstön kehittämisen tieteellisistä aikakausjulkaisuista

  Opetus ja suoritustapa
  Aktiivinen osallistuminen luennoille 10 t tai luentoja korvaavat tehtävät, työelämän kehittämiseen liittyvän kehittämissuunnitelman tekeminen 61 t ja niiden käsittelyyn osallistuminen 10 t.

  Arvostelu
  Kehittämissuunnitelman perusteella 0-5

  Opettaja
  Vahvistetaan myöhemmin

  Lisätiedot
  Opintojakso on mahdollista suorittaa kokonaan etäopiskeluna. Avoimen yliopiston monimuotoisissa opinnoissa opintojakso suoritetaan luentoja korvaavilla tehtävillä ja laatimalla kehittämissuunnitelma verkkoympäristössä.

 • Organisaatiopsykologia 3 op

  Sisältö
  Kirjallisuus tutustuttaa opiskelijan työ- ja organisaatiopsykologian perusteorioihin, johtamiseen, organisaation muutokseen ja työyhteisöjen kehittämiseen laajemmin.

  Osaamistavoitteet
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata työ- ja organisaatiopsykologian keskeisimmät teoriasuuntaukset ja käsitteet, osaa soveltaa teoria- ja tutkimustietoa työpaikan käytännön ongelmien ratkaisemiseen, tuntee työyhteisöjen ja johtamisen
  ajankohtaisia kysymyksiä psykologian näkökulmasta tarkasteltuna sekä tuntee kirjallisuutta luettuaan laajemmin organisaatiopsykologian alan keskeisimpiä kysymyksiä.

  Oppimateriaalit
  Steptoe-Warren, G. 2013. Occupational psychology: an applied approach ja
  Pyöriä, P. (toim.) 2012 Työhyvinvointi ja organisaation menestys.

  Opetus ja suoritustapa
  Kirjallisuuden tenttiminen avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä

  Arvostelu
  0-5

  Opettaja
  Matti Kuittinen

 • Johtamisen perusteet 3 op

  Sisältö
  Johtamisen tehtävät ja tasot. Yksilöiden, tiimien ja ryhmien johtaminen, motivointi ja valmentaminen, johtajuusajattelun ja -mallien kehitys, organisaation sosiaalinen rakenne, henkilöstöresurssien, kulttuurin, innovaatioiden ja muutoksen johtaminen, oppiva organisaatio, johtaminen globaalissa ympäristössä, etiikka, yrityksen yhteiskuntavastuu.

  Osaamistavoitteet
  Tiedolliset: Opiskelija tietää, mitkä ovat johtamisen ja organisoinnin peruskäsitteet, johtamisen perustehtävät sekä näiden yhteydet uudistuvaan liiketoimintaan. Opiskelija ymmärtää, että liiketoimintaa harjoitetaan globaalien vaikutussuhteiden verkostossa jatkuvasti ja muuttuvassa palvelutaloudessa.
  Taidolliset: Opiskelija osaa käyttää alan keskeistä käsitteistöä ja saa valmiuksia soveltaa oppimaansa erilaisissa johtamis- ja organisointitilanteissa.

  Oppimateriaalit
  Clegg, S., Kornberger, M. & Pitsis, T. (2008) Managing & Organizations. An Introduction to Theory & Practice. London: Sage.
  Muu materiaali.

  Opetus ja suoritustavat
  Verkkotentti ja oppimispäiväkirja.

  Arvostelu
  0-5

  Opettaja
  Esa Hiltunen

Opintomaksu
440 € (sis. rekisteröintimaksun).

Ilmoittautuminen
Viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojen alkamista.

Toteuttaja
Mikkelin kesäyliopisto
Lönnrotinkatu 5
50100 Mikkeli
p. 015 210 300
koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
www.mikkelinkesäyliopisto.fi

Yhteyshenkilö
koulutussuunnittelija
Tiina Roikonen
p. 044 710 4240
tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi