Kemian perusopinnot 25 op (JY)

Opintojen kuvaus

Kemia on kokeellinen luonnontiede, joka tutkii aineen rakennetta ja sen muuntumista. Kemian tutkimuskohteena ovat alkuaineet ja niiden yhdisteet, luonnonaineet, vitamiinit, lääkeaineet, väriaineet, haju- ja makuaineet, muovit, ympäristölle haitalliset aineet ja torjunta-aineet. Kemian soveltavaa tutkimusta hyödynnetään erityisesti teollisuudessa.

Kemian opinnot soveltuvat erinomaisesti täydennyskoulutukseksi laboranteille, sairaanhoitajille tai ympäristöalalla toimiville. Opettajille kemian perusopinnot tuovat lisäosaaamista ja aineopintojen kanssa myös muodollisen lisäpätevyyden kemian aineenopettajaksi biologian tai matematiikan ja fysiikan opettajille. Yliopisto-opintoihin ja tutkintoon tähtääville (kemia, lääketiede, farmasia, ravitsemustiede, biologia yms. luonnontieteet) on hyötyä kemian perusopintojen jaksoista valmistauduttaessa esim. pääsykokeisiin.

Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä jaksoja.
Mikkelin kesäyliopistossa voit aloittaa kemian opinnot jaksosta Kemian perusteet 1 (yleinen kemia 1). Tämän jakson laajuus on 5 op ja se toteutetaan lähiopetuksena syksyllä 2016. Tarkka opetusaikataulu päivittyy elokuussa.

Opintojen rakenne

 • Kemian perusteet 1 (yleinen kemia 1), 5 op - KEMP111

  Kemian perusteet 1 (yleinen kemia 1) 5 op

  Aika

  Lähiopetus syksyllä 2016, tarkempi aikataulu vahvistetaan myöhemmin.

  Sisältö

  • Kemian peruskäsitteet, tieteellinen lähestymistapa
  • Alkuaineet ja jaksollisen järjestelmän rakenne
  • Yhdisteet ja niiden nimeäminen
  • Reaktioyhtälöiden tasapainottaminen ja stoikiometria
  • Kaasujen käyttäytyminen, ideaalikaasulait
  • Johdatus lämpökemiaan, kalorimetria
  • Johdatus atomien ja molekyylien kvanttimekaaniseen malliin
  • Kemiallinen sidos ja molekyylien rakenne: Lewis-, VSEPR-, valenssisidos- ja molekyyliorbitaaliteoriat

  Osaamistavoitteet

  Kurssin hyväksytysti suorittanut opiskelija: 
  • osaa käyttää kemian peruskäsitteitä ja -termejä
  • tietää yhdisteiden nimeämisen perusteet
  • hallitsee reaktioyhtälöiden tasapainottamisen sekä stoikiometriset ja konsentraatiolaskut
  • tuntee ideaalikaasulain taustan ja osaa käyttää sitä kaasujen ominaisuuksien laskemiseen
  • tuntee lämpökemian ja kalorimetrian perusteet sekä osaa laskea erilaisten prosessien entalpianmuutoksia
  • osaa selittää alkuaineiden ominaisuuksia jaksollisen järjestelmän ja elektronikonfiguraation perusteella
  • osaa kvalitatiivisesti selittää atomien ja molekyylien kvanttimekaanisen mallin
  • osaa soveltaa Lewis-, VSEPR-, valenssisidos- ja molekyyliorbitaaliteoriaa molekyylien rakenteen ja ominaisuuksien tarkastelussa

  Opettaja
  Ilmoitetaan myöhemmin

  Suoritustapa
  Luennot 32 t  ja harjoitukset 8 t sekä tentti

  Kirjallisuus

  Tro, Nivaldo J: Chemistry - a Molecular Approach (Pearson Education International, 2011), luvut 1-10. 

  Opintomaksu

  175 €, sisältää Jyväskylän yliopiston Avoimen yliopiston perimän maksun.

 • Kemian perusteet 2 (yleinen kemia 2), 5 op - KEMP112

  Kemian perusteet 2 (yleinen kemia 2) 5 op

  Aika
  Lähiopetus keväällä 2017, tarkempi aikataulu vahvistetaan myöhemmin.

  Sisältö      
  • Molekyylien väliset vuorovaikutukset
  • Aineen olomuodot ja faasimuutokset
  • Liuoskemiaa; liukoisuus, kolligatiiviset ominaisuudet
  • Reaktiokinetiikka, kemiallinen tasapaino
  • Hapot ja emäkset, pH, puskuriliuokset
  • Termodynamiikka, entropian ja Gibbsin energian muutokset
  • Sähkökemia; sähkökemialliset kennot, normaalipotentiaali ja kennopotentiaali

  Osaamistavoitteet
  Kurssin hyväksytysti suorittanut opiskelija:
  • tuntee molekyylien välisten vuorovaikutusten tyypit ja osaa selittää niiden vaikutuksen aineiden ominaisuuksiin
  • tuntee aineen olomuodot ja osaa tulkita faasidiagrammia
  • tuntee liukoisuuden käsitteen ja osaa nimetä siihen vaikuttavia tekijöitä sekä laskea aineiden liukoisuuksia
  • osaa selittää sulamis- ja kiehumispisteen muutokset kolligatiivisten ominaisuuksien avulla
  • tuntee reaktion nopeuteen vaikuttavat tekijät ja osaa määrittää reaktion kertaluvun kokeellisten havaintojen perusteella
  • osaa selittää, miten reaktion tasapainoasemaan voidaan vaikuttaa sekä määrittää reaktion tasapainovakion ja tasapainokonsentraatiot
  • hallitsee happo-emäsreaktioihin liittyvät käsitteet ja ilmiöt sekä osaa tulkita happo-emäs-titrauskäyrää
  • tuntee aineen ja energian välisen yhteyden kemiallisessa reaktiossa
  • osaa kuvata kemiallisen systeemin tilaa termodynaamisten funktioiden avulla
  • tuntee sähkökemiallisen parin toimintaperiaatteen ja osaa kuvata sitä kemian merkkikielellä

  Opettaja
  Ilmoitetaan myöhemmin

  Suoritustapa
  Luennot 28 t  ja harjoitukset 8 t sekä tentti.

  Kirjallisuus
  Tro, Nivaldo J: Chemistry - a Molecular Approach (Pearson Education International, 2011), luvut 11-18.

  Opintomaksu
  175 €, sisältää Jyväskylän yliopiston Avoimen yliopiston perimän maksun.

 • Kemian perusteet 4 (orgaaninen kemia), 6 op - KEMP114

  Kemian perusteet 4 (orgaaninen kemia) 6 op

  Aika

  Lähiopetus keväällä 2017, tarkempi aikataulu vahvistetaan myöhemmin.

  Sisältö
  Orgaanisen kemian opiskelusta
  • Rakenne ja sidokset
  • Orgaanisten rakenteiden piirtäminen
  • Molekyylien avaruudelliseen rakenteesen vaikuttavat tekijät, sidoskulmat- ja pituudet, poolisuus, poolittomuus

  Orgaanisten yhdisteiden reaktiivisuus
  • Happamuuden ja emäksisyyden merkitys orgaanisessa kemiassa ja molekyylien reaktiivisuuden ennustamisessa
  • Orgaanisen kemian reaktiotyypit
  • Sidospituudet ja –vahvuudet

  Funktionaaliset l. toiminnalliset ryhmät

  Hiilivedyt
  • Alkaanit, alkeenit, alkyynit, aromaattiset hiilivedyt
  • Nimeämisen perusteita ja tyypillisimpiä reaktioita

  Stereokemia ja isomeria

  Alkyylihalidit
  • Nimeäminen ja tyypilliset reaktiot

  Alkoholit ja eetterit
  • Nimeäminen ja tyypilliset reaktiot

  Hapetus ja pelkistysreaktiot orgaanisessa kemiassa

  Konjugaatio ja resonanssi (ja dieenit)

  Karboksyylihapot
  • Nimeäminen ja tyypilliset reaktiot

  Aldehydit ja ketonit
  • Nimeäminen ja tyypilliset reaktiot

  Amiinit
  • Nimeäminen ja tyypilliset reaktiot

  Hiilihydraatit ja polymeerit


  Osaamistavoitteet
  Kurssin hyväksytysti suorittanut opiskelija:
  • osaa piirtää ja tunnistaa orgaanisia yhdisteitä sekä hahmottaa yhdisteiden 3-ulotteisuutta (stereokemiaa) ja tuntee isomeriatyypit.
  • osaa nimetä yksinkertaisia orgaanisia yhdisteitä
  • tunnistaa tavallisimmat funktionaaliset ryhmät ja niiden perusreaktiot sekä pystyy arvioimaan niiden fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia.

  Opettaja
  Ilmoitetaan myöhemmin

  Suoritustapa
  Luennot 40 t  ja harjoitukset 12 t sekä tentti.

  Kirjallisuus
  J.G. Smith: Organic Chemistry luvut 1-12, 16, 17, 19, 21, 25 soveltuvin osin

  Opintomaksu
  175 €, sisältää Jyväskylän yliopiston Avoimen yliopiston perimän maksun.

Opintomaksu
175 € / opintojakso, maksu sisältää Jyväskylän yliopiston Avoimen yliopiston perimän maksun.

Ilmoittautuminen

Viimeistään kaksi viikkoa ennen ensimmäisen opintojakson alkua Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, puh. (015) 210 300, 015 210 302 tai ilmoittautumislomakkeella

Toteuttaja

Mikkelin kesäyliopisto

Lönnrotinkatu 5

50100 Mikkeli
Puhelin: 015 210 300, 210 302

Sähköposti: koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
WWW: http://www.mikkelinkesayliopisto.fi

Yhteyshenkilö
Mikkelin kesäyliopiston koulutussuunnittelija Tiina Roikonen, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi