Psyykkiset traumat 3 op

Opintojen kuvaus
Opintojakson tavoitteena on lisätä traumojen ymmärtämistä yksilöpsykologisesta, sosiaalisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Tavoitteena on antaa valmiuksia kriisissä olevan ihmisen kohtaamiseen ja tukemiseen.

Sisältö

• Kriisien kulku ja traumasta selviytymisen keinot
• Trauman vaikutukset ihmisen hyvinvointiin
• Trauman asteen arviointimenetelmät
• Selviytymiskeinot traumaattisen tapahtumien/traumaattisen historian kanssa
• Kriisissä olevan ihmisen kohtaaminen ja tukeminen
• Traumahoito ja päihdekuntoutus.

Osaamistavoitteet
Opiskelija ymmärtää traumojen yksilöpsykologisen näkökulman sekä traumojen sosiaaliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Opiskelijalla on valmiuksia kriisissä olevan ihmisen kohtaamiseen ja tukemiseen.

Kohderyhmä
Opintojakso soveltuu ammattitaidon kehittämiseen henkilöille, jotka työssään tai opinnoissaan tarvitsevat opintojaksojen sisältöön liittyvää tietoa sekä yleissivistäväksi koulutukseksi kaikille aiheesta kiinnostuneille. Opinnot hyväksytään osaksi Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan perustukintojen valinnaisia opintoja.

Suoritustapa

Opetus koostuu asiantuntijaluennoista sekä kahdesta tuutorin vetämästä opintoryhmästä, johon opiskelijat aktiivisesti osallistuvat. Oppimateriaali ja tehtävät ovat Moodle - verkko-oppimisympäristössä, johon opiskelijat saavat tunnukset opintojakson alussa.

Ennen opetuksen alkua kirjallisuuteen pohjautuva alkutentti Moodlessa. Alkutentin tavoitteena on varmistua siitä, että opiskelijalla on hallussaan tarvittavat peruskäsitteet ja lähtötiedot opintojakson opetuksen alkaessa. Tentti sisältää monivalinta- ja yhdistämistehtäviä. Tentti suoritetaan itsenäisesti ja tuloksen saa heti tentin suorittamisen jälkeen. Tarvittaessa tentin voi uusia.

Oppimispäiväkirja kirjallisuuden, luentojen sekä pienryhmäopetuksen pohjalta.

Aika
Itsenäinen tutustuminen opintojakson kirjallisuuteen ja alkutentti Moodlessa 1.-7.10.2016.

Videoluento to 13.10.2016 klo 16.15–17.45. Traumatisoituminen, persoonallisuushäiriöt ja persoonaltaan traumatisoituneen kohtaaminen, professori Jyrki Korkeila.

Videoluento ke 19.10.2016 klo 16.15–17.45. Traumojen hoito, psykologi, psykoterapeutti VET Soili Poijula.

Opintoryhmä tapaaminen ke 26.10.2016 klo 16.30–18.00.  Traumatisoituminen – aiheen lähestyminen tapausesimerkkien pohjalta, tutor, psykoterapeutti, EMDR-terapeutti, TtK Sari Takkinen.

Videoluento ke 2.11.2016 klo 16.15–17.45. Väkivallan dynamiikka ja miestyö, professori Leo Nyqvist.

Videoluento ke 9.11.2016 klo 16.15–17.45. Vakava traumatisoituminen aikuisiässä, esimerkkinä pakolaisten traumatisoituminen, lääkäri Valentina Oroza.

Opintoryhmä tapaaminen (välittömästi viimeisen videoluennon jälkeen) ke 9.11.2016 klo 18.00–19.30. Traumatisoituminen – aiheen käsittelyä kuullun, nähdyn ja koetun pohjaltatutor, psykoterapeutti, EMDR-terapeutti, TtK Sari Takkinen.

Oppimispäiväkirjan palautus 28.11.2016 mennessä.

Luennot ja opintoryhmätapaamiset Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotinkatu 5, UNICA, 50100 MIKKELI. Videoluennot välitetään reaaliaikaisesti Turusta Mikkelin kesäyliopistoon.

Kirjallisuus
Ennakkotenttiin 1.-7.10.2016 tulevat artikkelit ovat luettavissa ja tulostettavissa omasta verkko-oppimisympäristöstä, johon saat ohjeet ja tunnukset ilmoittautumisajan päättymisen yhteydessä.

Ennakkotenttiin luettava kirjallisuus (käytetettävissä myös oppimispäiväkirjassa):
Silvén, M. & Kouvo, A. 2010. Vuorovaikutus, varhainen kiintymyssuhde ja psyykkinen hyvinvointi. Teoksessa M. Silvén (toim.). Varhaiset ihmissuhteet. Polku lapsen suotuisaan kehitykseen. Saarijärvi: Minerva, 65-89.
Punamäki, R-L. 2010. Kun trauma astuu perheeseen: lasten kehitys sekä selviytymisja hoitokeinojen tehokkuus. Teoksessa M. Silvén (toim.). Varhaiset ihmissuhteet. Polku lapsen suotuisaan kehitykseen. Saarijärvi: Minerva, 129-147.
Mäntymaa, M. Luoma, I., Puura, K., & Tamminen, T. 2003. Tunteet, varhainen vuorovaikutus ja aivojen toiminnallinen kehitys. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 119(6),459-465.
Sandberg, S. 2000. Lasten ja nuorten stressi. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 116(20), 2282-2287.
Schulman, G. 2004.  Väkivalta ja sietämättömien tunteiden kierrätys. Suomen lääkärilehti 59 (3), 149-155.
Sinkkonen, J. 2004. Kiintymyssuhdeteoria – tutkimuslöydöksistä käytännön sovelluksiin. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 120(15),1866-73.
Suokas-Cunliffe, A. & Van Der Hart, O. 2006. Dissosiaatiohäiriö – varhaisen, jatkuvan traumatisoitumisen pitkäaikaisseuraamus. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 122 (16), 2001-7.
Toivola,K. 2004. Myötätuntouupumus – auttajatyön työperäinen riski. Työterveyslääkäri 22(3), 330-332.

Lisäksi oppimispäiväkirjan pohjana käytetään seuraavaa kirjallisuutta (valitse 5 artikkelia):
Halla, T. 2007. Psyykkisesti sairas maahanmuuttaja. Aikakauskirja Duodecim 123, 469–475.
Hautamäki, A. 2011 Lapsen kiintymyssuhteet ja niiden vaarantuminen. Teoksessa J.Sinkkonen & M. Kalland. Varhaislapsuuden tunnesiteet ja niiden suojeleminen. Helsinki: WSOYpro Oy,  29-69.
Martin,T, Karlsson,L., Marttunen, M. 2011. Temperamentti ja kiintymyssuhde nuoruusiän masennuksen riskitekijöinä. Suomen lääkärilehti 66 (7), 547-552.
Mäntymaa, M. & Puura. K.2011. Varhainen vuorovaikutus ja aivojen kehitys. Teoksessa  J. Sinkkonen & M. Kalland. Varhaislapsuuden tunnesiteet ja niiden suojeleminen.  Helsinki: WSOYpro Oy, 17-27.
Mäntymaa, M. & Tamminen, T. 1999. Varhainen vuorovaikutus ja lapsen psyykkinen kehitys. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 115(22), 2447-2453.
Rothschild, B. 2003. Traumaterapia turvalliseksi. Teoksessa P. Saarinen, H. Lahti & R. Parttimaa. Matkalla eheäksi ja eläväksi. Traumaterapiakeskuksen loppuraportti 1999-2002.
Sinkkonen, J. 2011. Kiintymyssuhdehäiriöiden yhteydet psykopatologiaan. Teoksessa  J. Sinkkonen & M. Kalland. Varhaislapsuuden tunnesiteet ja niiden suojeleminen.  Helsinki: WSOYpro Oy, 247-270.
Suokas-Cunliffe, A. 2006. Lapsuuden kompleksisen traumatisoitumisen seuraukset aikuisuudessa. Yleislääkäri, 21 (6),  9-14.
Säävälä, H., Nyqvist, L. & Salonen, S. 2006. Väkivallan olemus. Teoksessa H. Säävälä, R. Pohjoisvirta, E. Keinänen & S. Salonen. Mies Varikolle. Apua lähisuhdeväkivaltaan. Oulun ensi- ja turvakoti ry. Oulu: Kalevaprint Oy, 17-29.
Säävälä, H., Nyqvist, L. & Salonen, S. 2006. Väkivallan tekijän taustaa. Teoksessa H. Säävälä, R. Pohjoisvirta, E. Keinänen & S. Salonen. Mies Varikolle. Apua lähisuhdeväkivaltaan. Oulun ensi- ja turvakoti ry. Oulu: Kalevaprint Oy, 31-55.
Traumaperäiset stressireaktiot ja –häiriöt. Käypä hoito -suositus. 24.08.2014.

Opintomaksu
150 €, maksu sisältää Turun yliopiston Avoimen yliopiston perimän maksun.

Opinnot voidaan perua veloituksetta ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen ilmoittautuminen on sitova.

Ilmoittautuminen

26.9. mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, puh. (015) 210 300 tai ilmoittautumislomakkeella

Toteuttaja

Mikkelin kesäyliopisto

Lönnrotinkatu 5

50100 Mikkeli
Puhelin: 015 210 300

Sähköposti: koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
WWW: http://www.mikkelinkesayliopisto.fi

Yhteyshenkilö
Mikkelin kesäyliopiston koulutussuunnittelija Tiina Roikonen, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi