Ruotsin kieli perusopinnot 30 op (UEF)

Opintojen kuvaus

Mikkelin kesäyliopisto järjestää Ruotsin kielen perusopinnot 30 op Itä-Suomen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. Opinnot on mahdollista suorittaa valmiiksi 3 lukukauden aikana, ts. opinto-oikeusaika opinnoille on kevät 2017-kevät 2018. Lähiopetus, harjoitukset ja tentit järjestetään Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotinkatu 5, UNICA, 50100 MIKKELI. Samoin opintoihin hyväksyttämistä edeltävä valintakoe järjestetään Mikkelin kesäylipistossa.

Opinnot alkavat Sanasto- ja keskusteluharjoitukset (ruotsin kieli) 3 op -jakson lähiopetuksella tammikuussa 2017 Mikkelin kesäyliopistossa.

Osaamistavoitteet
Kaikki ruotsin kielen perusopintojen opintojaksot ovat pakollisia. Ruotsin kielen perusopintokokonaisuus (30 op) painottuu peruskielitaidon luomiseen. Perusopinnot ovat sekä pää- että sivuaineopiskelijoille saman laajuiset. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijan kieli- ja viestintätaidot ovat eurooppalaisen viitekehyksen mukaan vähintään tasolla B2.1.

Kieli- ja viestintätaidot
Ruotsin kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija
• hallitsee ruotsin kielen perusrakenteet ja keskeisen sanaston
• pystyy sekä suullisesti että kirjallisesti tuottamaan kieliopillisesti hyväksyttävää ja asiayhteyteen sopivaa ruotsin kieltä
• ääntää ruotsia luontevasti

Sisältötaidot
Ruotsin kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija
• osaa määritellä kieliopin ja kielitieteen keskeiset käsitteet ja selittää lingvistisiä ilmiöitä niitä käyttäen
• pystyy lukemaan itsenäisesti kaunokirjallisuutta nykyruotsiksi sekä luonnehtimaan ja analysoimaan sitä sisällöllisesti ja kielellisesti
• osaa kertoa ruotsalaisesta kielialueesta, sen historiasta, kulttuurista, maantieteestä ja yhteiskunnallisista ilmiöistä

Sisältö

A. Kielitaito-opinnot 16 op
2132207 Sanasto- ja keskusteluharjoitukset (ruotsin kieli) 3 op
2132208 Ruotsin kielen fonetiikka ja fonologia 1, 3 op
2132209 Kirjallinen viestintä 1 (ruotsin kieli), 4 op
2132203 Käännösharjoitukset 1 (ruotsin kieli), 6 op
B. Kielitieteelliset opinnot 5 op
2132210 Ruotsin kielioppi 1, 5 op
C. Kirjallisuus- ja kulttuuriopinnot 9 op
2132211 Kulttuurintuntemus (ruotsin kieli), 4 op
2132206 Kirjallisuus 1 (ruotsin kieli), 5 op

Arvosteluperusteet
Kokonaisuuden loppuarvosanan määrää osasuoritusten keskiarvo painotetun keskiarvon perusteella humanistisen osaston opinto-oppaassa esitetyllä tavalla.

Opettajat
Vastuuhenkilö professori Sinikka Niemi.

Valintakoe
Ruotsin perusopintoihin ilmoittautunut osallistuu myös sivuainekokeeseen. Valintakoe järjestetään ke 4.1.2017, klo 16-18 (kesto 2 t.), Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotinkatu 5, UNICA-rakennus, luokka 117. Tullakseen valituksi, tulee valintakokeesta saada vähintään 24 pistettä, maksimipistemäärä on 56 pistettä. Ruotsin kielen perusopintoihin valintakokeen perusteella hyväksytyt opiskelijat saavat valintansa jälkeen opintokirjeen, josta löytyvät opintojen tarkat tiedot sekä ohjeistus rekisteröitymiseen Itä-Suomen yliopiston UefIlpa-järjestelmässä. Opintoihin ilmoittautuminen on opiskelijaksi valinnan jälkeen (valintakokeesta hyväksytyn pistemäärän saavuttanut) sitova.

Opintojen rakenne

 • A. Kielitaito-opinnot 16 op

 • Sanasto- ja keskusteluharjoitukset (ruotsin kieli) 3 op - 2132207

  Sanasto- ja keskusteluharjoitukset (ruotsin kieli) 3 op - 2132207

  Aika
  Lähiopetus pe-la 20.-21.1.2017, pe-la 3.-4.2.2017 ja pe-la 24.-25.2.2017, pe klo 17.00-20.15 ja la klo 9.00-15.15 Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotinkatu 5, UNICA, 50100 MIKKELI.

  Osaamistavoitteet
  Tavoitteena on, että opiskelija hallitsee ruotsin kielen keskeisimmän sanaston sekä omaa hyvät keskustelutaidot. Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
  •    pystyy osallistumaan aktiivisesti useimpiin puhetilanteisiin
  •    osaa käyttää monipuolisesti ruotsin kielen rakenteita ja laajahkoa sanastoa puheessaan
  •    osaa suullisesti tuottaa arki- ja asiatyylistä ruotsin kieltä
  •    on saavuttanut vähintään eurooppalaisen viitekehyksen suullisen kielitaitotason B2.1.

  Sisältö
  Opintojakson keskusteluharjoitukset koostuvat ruotsinkielisistä suullisista harjoituksista, joissa harjoitellaan aihepiiriin kuuluvaa sanastoa ja keskustelutaitoja. Opiskelijat keskustelevat ryhmissä ja pareittain erilaisista aihepiireistä, esim. ajankohtaisista aiheista. Jokainen opiskelija pitää valitsemastaan aiheesta alustuksen ja toimii vuorollaan myös puheenjohtajana pienryhmissä. Sanaston osaamista testataan sanakokein.

  Suoritustapa
  Suullisia ja kirjallisia harjoituksia 38 tuntia ja esitelmä. Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo 80 %). Itsenäistä työskentelyä (alustuksen valmistelu 12 t). Sanakokeita ja sanastotehtäviä

  Toteutustavat
  Harjoituksia, sanakokeita ja sanastotehtäviä.

  Opettaja
  FM Riikka Halonen

  Kirjallisuus
  Linnapuomi, K: Ord och uttryck – Ruotsin perussanasto (uusin painos).
  Opettajan jakama opetusmateriaali.

  Arvosteluperusteet
  Aktiivinen osallistuminen keskusteluharjoituksiin (80 %), jatkuva arviointi. Sanakokeet ja sanastotehtävät. Korvaavaan suoritukseen tarvitaan näyttökoe.

  Arvostelu
  0-5

 • Ruotsin kielen fonetiikka ja fonologia 1 3 op - 2132208

  Ruotsin kielen fonetiikka ja fonologia 1 3 op - 2132208

  Aika
  Lähiopetus (huom! alustava aikataulu, tälle jaksolle muutokset mahdollisia) pe-la 17.-18.2.2017, pe-la 10.-11.3.2017 ja pe-la 24.-25.3.2017, pe klo 17.00-20.15 ja la klo 9.00-15.15 Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotinkatu 5, UNICA, 50100 MIKKELI.

  Osaamistavoitteet
  Tavoitteena on, että opiskelija tutustuu fonetiikan ja fonologian keskeiseen käsitteistöön ja ruotsin kielen äännejärjestelmään sekä saavuttaa ruotsin kielen ääntämisen perusteet ja hyvät keskustelutaidot. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
  •    nimetä ääntöväylän eri osat latinaksi, suomeksi ja ruotsiksi
  •    kuvailla fonetiikan keskeisiä käsitteitä ja ilmiöitä ruotsiksi
  •    soveltaa kansainvälistä foneettista tarkekirjoitusjärjestelmää (IPA) ruotsin kieleen
  •    tuottaa suomenruotsin vokaalit ja konsonantit tyydyttävästi sekä käyttää suomenruotsille tyypillisiä prosodisia piirteitä kohtalaisesti, tärkeimpinä piirteinä kvantiteetti sekä sana- ja lausepaino
  •    on saavuttanut vähintään eurooppalaisen viitekehyksen suullisen kielitaitotason B2.1.

  Sisältö
  Perehdytään fonetiikan ja fonologian keskeiseen käsitteistöön (mm. foneemi, allofoni, ääntöväylä, konsonanttien ja vokaalien väliset erot) sekä ruotsin kielen äännejärjestelmään, kvantiteettiin, sana- ja lausepainoon ja foneettiseen tarkekirjoitukseen. Harjoitellaan korrektia ääntämistä ja ääneen lukemista.

  Suoritustapa
  Luennot ja harjoitukset 38 t, teoriakoe 2 t ja ääntämiskoe 1 t. Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo 80 %). Itsenäistä työskentelyä 10 t.

  Toteutustavat
  Luentoja, ääntämisharjoituksia, kirjatentti ja ääntämiskoe.

  Kirjallisuus
  Linnapuomi, K: Ord och uttryck – Ruotsin perussanasto (uusin painos).
  Opettajan jakama opetusmateriaali.


  Arvosteluperusteet
  Aktiivinen osallistuminen (80 %), ääntämiskoe ja teoriakoe, arvosana näiden kahden kokeen keskiarvo painottaen ääntämiskokeen arvosanaa. Ääntämiskokeen korvaavaan suoritukseen tarvitaan näyttökoe.

  Arvostelu
  0-5.

  Opettaja
  Ilmoitetaan myöhemmin.

 • Kirjallinen viestintä 1 (ruotsin kieli) 4 op - 2132209

  Kirjallinen viestintä 1 (ruotsin kieli) 4 op - 2132209

  Aika
  Lähiopetus pe-la 6.-7.4.2018 ja pe-la 4.-5.5.2018, pe klo 17.00-20.15 ja la klo 9.00-15.15 Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotinkatu 5, UNICA, 50100 MIKKELI.

  Osaamistavoitteet

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  •    osaa tuottaa erityylistä asiaproosaa sujuvalla ja selkeällä ruotsin kielellä
  •    osaa kielelliset keinot selkeän, sidosteisen tekstin laatimiseksi
  •    osaa muokata ja korjata omia tekstejään
  •    tuntee kirjoittamiseen liittyviä sääntöjä ja normeja (esim. oikeinkirjoitus, kielioppi, jäsentely, välimerkkien käyttö, lyhenteet) ja osaa etsiä tietoa eri kirjoittamiseen liittyvistä oppaista, esim. Svenska skrivregler -kirjasta
  •    tuntee tieteellisen kirjoittamisen perusperiaatteet ja vaatimukset.

  Sisältö
  Opintojakso koostuu luennoista (kurssikirjallisuuden Svenska skrivregler, Skrivprocessen: teori och tillämpning pohjalta) ja kirjallisista harjoituksista. Jokainen opiskelija kirjoittaa kurssilla mm. luentopäiväkirjan, mielipidekirjoituksen, referaatin, työhakemuksen sekä ansioluettelon ja lyhyehkön tieteellisen kirjoitelman. Opiskelija saa palautetta kirjallisista tuotoksistaan ja muokkaa sekä korjaa tekstejään.

  Suoritustapa
  Luennot ja harjoitukset 24 t, joihin aktiivinen osallistuminen (80 %) ja itsenäinen työskentely 50 t. Opiskelija työstää kurssilla kirjoittamistaan teksteistä portfolion

  Toteutustavat
  Luentoja ja harjoituksia (eri tyylilajit, oikeakielisyys ja välimerkkien käyttäminen), joissa opiskelija oppii käyttämään eri tyyylilajien mukaista tekstiä sekä oikeakielisyyttä.

  Kirjallisuus
  Svenska skrivregler (Skrifter utgivna av Svenska språknämnden) (uusin painos).
  Siv Strömquist: Skrivprocessen: teori och tillämpning (2007).

  Arvosteluperusteet
  Jatkuva arviointi ja portfolio.

  Arvostelu
  0-5.

  Opettaja
  FM Riikka Halonen

 • Käännösharjoitukset 1 (ruotsin kieli) 6 op - 2132203

  Käännösharjoitukset 1 (ruotsin kieli) 6 op - 2132203

  Aika
  Lähiopetus pe-la 28.-29.7.2017, pe-la 18.-19.8.2017, pe-la 1.-2.9.2017 ja pe-la 15.-16.9.2017, pe klo 17.00-20.15 ja la klo 9.00-15.15 Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotinkatu 5, UNICA, 50100 MIKKELI.

  Osaamistavoitteet
  Kurssin tavoitteena on analysoida ruotsin ja suomen rakenteellisia eroja sekä parantaa ruotsin kielen sanaston ja rakenteiden hallintaa erilaisten tekstien ja harjoitusten avulla.
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
  • osaa kääntää ohjatusti helpohkoja tekstejä suomesta ruotsin kielelle ja ruotsista suomen kielelle
  • osaa käyttää ruotsin kielen keskeistä sanastoa ja keskeisimpiä rakenteita tuottaessaan tekstiä.

  Sisältö
  Käännetään erityyppisiä ja eri vaikeusasteisia tekstejä suomesta ruotsin kielelle sekä ruotsista suomen kielelle, vertaillaan suomen ja ruotsin rakenteellisia eroja sekä harjoitellaan ruotsin kielen keskeisiä rakenteita ja sanastoa käännettävien tekstien sekä erilaisten harjoitustehtävien avulla. Noin kaksi kolmasosaa käännöksistä (su-ru) tehdään itsenäisinä kotikäännöksinä. Valmiit käännökset palautetaan etukäteen opettajalle, joka antaa niistä palautetta opiskelijoille, jotka sitten muokkaavat ja korjaavat käännöstään kommenttien perusteella. Käännökset ruotsista suomen kielelle tehdään pääosin suullisina harjoituksina.

  Suoritustapa
  Käännösharjoitukset 52 t, joihin aktiivinen osallistuminen (läsnäolo 80 %), itsenäinen työskentely 75 t sekä käännöskoe 2 t.

  Toteutustavat
  Käännösharjoituksia.

  Kirjallisuus
  Harjoituksissa jaettava opetusmateriaali

  Arvosteluperusteet
  Aktiivinen osallistuminen (80 %), jatkuva arviointi sekä käännöskoe.

  Arvostelu
  0-5.

  Opettaja
  FM Susanna Leppäaho

 • B. Kielitieteelliset opinnot 5 op

 • Ruotsin kielioppi 1 5 op - 2132210

  Ruotsin kielioppi 1 5 op - 2132210

  Aika
  Lähiopetus pe-la 28.-29.4.2017, pe-la 12.-13.5.2017, pe-la 9.-10.6.2017 ja pe-la 16.-17.6.2017, pe klo 17.00-20.15 ja la klo 9.00-15.15 Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotinkatu 5, UNICA, 50100 MIKKELI.

  Osaamistavoitteet
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  •    on kerrannut, syventänyt ja laajentanut kieliopin tietojaan
  •    omaa perustiedot nykyruotsin kieliopista ja osaa käyttää asianmukaisia ruotsinkielisiä termejä analysoidessaan kieltä ja selittäessään sen rakenteita
  •    on perehtynyt suomen ja ruotsin kontrastiiviseen analyysiin (esim. osaa vertailla suomen ja ruotsin kielen sanajärjestystä, määräisyyden ilmaisemista sekä genetiivirakenteita)
  •    tuntee ja tunnistaa sanaluokat ja lauseenjäsenet
  •    osaa soveltaa kieliopillista tietoa omaan kielenkäyttöönsä.

  Sisältö
  Luentoja ja harjoituksia, joissa perehdytään nykyruotsin kielioppiin ja sen keskeiseen termistöön, esim. sanaluokkiin ja lauseenjäsennykseen. Opintojaksolla opiskelija kertaa, laajentaa ja syventää kieliopin tietojaan ruotsinkielisiä termejä käyttäen sekä hankkii myös uutta tietoa, joka auttaa häntä jatkamaan kielioppiopintojaan seuraavalla eli aineopintojen tasolla.

  Suoritustapa
  Luennot 24 t ja harjoitukset 28 t, joihin aktiivinen osallistuminen (80 %). Itsenäistä työskentelyä 54 t. Opintojakson lopussa kirjallinen kuulustelu (2 t). Opintojakson voi suorittaa myös kirjatenttinä.

  Toteutustavat
  Luentoja ja harjoituksia, tentti.

  Kirjallisuus
  Kurssilla jaettavaa aineistoa (esim. harjoitusmonisteet).
  Opintojakson aikana kerrataan ja luetaan soveltuvin osin (n. 100 s.):
  NIKANDER, M.-L. & JANTUNEN, A., Ruotsin kielioppi.
  Kielioppiluentojen ja -harjoitusten asemesta tentittävä kirjallisuus (n. 300 s.):
  JOSEFSSON, GUNLÖG, Svensk universitetsgrammatik för nybörjare,
  AMNELL, I.-B. & SAARI, M., Kurs i svensk grammatik 1;
  SAARI, M. & NYSTRÖM, I., Kurs i svensk grammatik 2;
  NIKANDER, M-L. & JANTUNEN, A., Ruotsin kielioppi;
  SAANILA, K.A., Några svårigheter i svensk grammatik för finsktalande.

  Kirjallisuus tentitään sovittavin osin opintojakson vastuuopettajalle.

  Arvosteluperusteet
  Kirjallinen kuulustelu opintojakson lopussa tai kirjatentti.

  Arvostelu
  0-5.

  Opettaja
  FM Riikka Halonen

 • C. Kirjallisuus- ja kulttuuriopinnot 9 op

 • Kulttuurintuntemus (ruotsin kieli) 4 op - 2132211

  Kulttuurintuntemus (ruotsin kieli) 4 op - 2132211

  Aika
  Lähiopetus (huom! alustava aikataulu, tälle opintojaksolle muutokset mahdollisia) pe-la 13.-14.10.2017, pe klo 17.00-20.15 ja la klo 9.00-15.15 sekä pe 8.12.2017, pe klo 17.00-20.15. Kirja-/kotitenttien ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

  Osaamistavoitteet
  Osaamistavoitteet
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
  •    kuvailla ruotsiksi suomenruotsalaisten ja suomenruotsin alkuperää, Ruotsin ja Suomen yhteistä historiaa, Suomen kielilainsäädäntöä ja ruotsin kielen asemaa Suomessa
  •    kertoa ruotsiksi suomenruotsalaisista sekä suomenruotsalaisuuteen keskeisesti kuuluvista käsitteistä (mm. kaksikielisyys, kielisaareke) ja traditioista
  •    kuvailla ruotsiksi Ruotsin yhteiskunnallisia piirteitä, Ruotsin historiaa ja maantiedettä pääpiirteittäin
  •    kertoa ruotsiksi Ruotsin yhteiskuntarakenteesta ja nykypäivän Ruotsista valtiona.

  Sisältö
  Opintojakson ensimmäisessä osassa (Luennot 1) tutustutaan suomenruotsalaisuuteen ja suomenruotsalaisiin eri näkökulmista. Perehdytään suomenruotsalaisten alkuperään, Suomen ja Ruotsin yhteiseen historiaan, kielioloihin eri aikoina sekä ruotsin kielen kehityksen eri vaiheisiin suomenruotsin kannalta. Lisäksi käydään läpi Suomen kielilainsäädäntöä ja kaksikielisyyttä sekä tutustutaan suomenruotsalaisuuteen tämän päivän Suomessa.

  Opintojakson toisessa osassa (Luennot 2) perehdytään Ruotsin historiaan, maantieteeseen sekä nykypäivän Ruotsiin valtiona ja yhteiskuntajärjestelmänä.

  Suoritustapa
  Luentoja 28 t (luennot 1 12 t, luennot 2 16 t), itsenäistä työskentelyä 20 t sekä luentokuulustelut molempien osien lopussa yhteensä 4 t.

  Kurssin voi suorittaa myös kirja-/kotitentteinä.

  Toteutustavat
  Ilmoitetaan myöhemmin.

  Kirjallisuus
  Luennoilla jaettava opetusmateriaali sekä oheislukemistona luettava kirjallisuus (n. 230 s.):
  Svenska Finlands folktingin julkaisemat esitteet Svenskt i Finland ja På svenska - javisst! sekä joitakin artikkeleita suomenruotsalaisuudesta (yht. n. 30 s.) sekä n. 200 s. Ruotsin maantieteestä, historiasta ja yhteiskunnallisista oloista.
  Luentojen sijaan esimerkiksi (ks. myös Lisätietoja):
  Luennot 1:
  AHLSKOG-SANDBERG, B. et al., Boken om Svenskfinland;
  Esitteet Svenskt i Finland, Finlandssvenskarna 2012 ja Vet du att..., jotka ovat saatavilla osoitteesta http://www.folktinget.fi/sv/publikationer/ (yht. n. 200 s.)
  Luennot 2:
  Landguiden Sverige sekä artikkeleita (yht. n. 200 s.)

  Arvosteluperusteet
  Luennoista 1 ja 2 kirjalliset kuulustelut tai kirja-/kotitentit erikseen. Arvosana muodostuu näiden kahden luento-osan keskiarvosta.

  Arvostelu
  0-5.

  Opettaja
  Ilmoitetaan myöhemmin.

 • Kirjallisuus 1 (ruotsin kieli) 5 op - 2132206

  Kirjallisuus 1 (ruotsin kieli) 5 op - 2132206

  Aika
  Lähiopetus (aikatauluista mahdollista myös sopia opiskelijoiden kanssa) pe-la 19.-20.1.2018, pe-la 16.-17.2.2018, pe-la 16.-17.3.2018 ja pe-la 20.-21.4.2018, pe klo 17.00-20.15 ja la klo 9.00-15.15.Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotinkatu 5, UNICA, 50100 MIKKELI.

  Osaamistavoitteet
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • tunnistaa ruotsinkielisen kirjallisuuden kulttuurisen monipuolisuuden
  • kykenee keskustelemaan ohjatusti ruotsin kielellä lukemiensa kirjojen ja katsomiensa elokuvien sisällöstä
  • osaa ilmaista ajatuksiaan lukemastaan ja analysoimaan lukemaansa kaunokirjallisuutta ruotsin kielellä myös kirjallisesti.

  Sisältö
  Luetaan neljä ruotsinkielistä kaunokirjallista teosta ja katsotaan elokuvia.

  Suoritustapa
  Luennot ja harjoitukset 56 t. Itsenäistä työskentelyä 81 t. Keskusteluharjoituksissa läsnäolovaatimus (80 %).

  Toteutustavat
  Harjoituksissa luetaan kirjoja ja katsotaan ruotsalaisia elokuvia, joiden perusteella käydään keskustelua ohjatusti.

  Kirjallisuus
  Kirjallisuutta ja elokuvia.

  Arvosteluperusteet
  Aktiivinen osallistuminen sekä 4 esseetä: 2 kirjan perusteella ja 2 elokuvien perusteella.
  Luennoilla ja harjoituksissa jatkuva arviointi.

  Arvostelu
  0-5.

  Opettaja
  Ilmoitetaan myöhemmin.

Opintomaksu
850 €, ja maksu sisältää Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston perimän maksun 70 €. Opintomaksu laskutetaan neljässä erässä.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset 18.12.2016 mennessä. Ilmoittautuminen Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, puh. (015) 210 300 tai ilmoittautumislomakkeella

Toteuttaja

Mikkelin kesäyliopisto

Lönnrotinkatu 5

50100 Mikkeli
Puhelin: 015 210 300

Sähköposti: koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
WWW: http://www.mikkelinkesayliopisto.fi

Yhteyshenkilö
Mikkelin kesäyliopiston koulutussuunnittelija Tiina Roikonen, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi