Hoitotieteen kandidaatintutkielma ja seminaari 8 op AY4310207

Opintojen kuvaus

ENNAKKOTIETO - muutokset opetusohjelmaan mahdollisia

Aika:

Aloitustapaaminen la 12.11.2016, klo 10.00–15.00 Mikkelin kesäyliopistolla, Lönnrotinkatu 5, UNICA, 50100 MIKKELI.
Loput tapaamiset sovitaan ensimmäisellä kerralla. Tapaamisia Mikkelin kesäyliopistolla n. 1 krt/kk. Loppukonferenssi keväällä/alkukesällä 2017.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• muodostaa loogisen ja vastattavissa olevan tutkimuskysymyksen- hakea systemaattisesti tietoa eri tietokannoista ja manuaalisista läh-teistä esittämäänsä tutkimuskysymykseen
• arvioida kriittisesti hakemaansa tutkimustietoa ja muuta kirjalli-suutta- muodostaa loogisen vastauksen tutkimuskysymykseen aiempaan tutkimustietoon perustuen
• raportoida tulokset tieteellisiä periaatteita noudattavana kirjallisena tutkielmana
• esittää tutkielman joko tieteellisenä posterina tai suullisena esityk-senä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saanut valmiuksia pro gradu -tutkielman tekemiseen.

Sisältö:
Kirjallisuuskatsaus tieteellisen tutkimuksen menetelmänä, tieteellisen tiedon hakuprosessi, tieteellinen kirjoittaminen, tieteellinen esittäminen, aineiston analyysi.

Suoritustapa:

Tutkielma, luennot, pienryhmätyöskentely verkkoympäristössä ja seminaarit. Opintojakson lopussa pidettävään seimaariin opiskelijat tekevät joko suullisen esityksen tai posterin.

Toteutustapa:
Monimuoto-opinnot, lähiopetus

Opettaja:
Yliopisto-opettaja Pirkko Mikkanen

Oppimateriaali:
Suositeltava kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa, ajankohtaiset aiheeseen liittyvät artikkelit.

Arvosteluperusteet:

hyväksytty - hylätty

Edeltävät opinnot:
Hoitotieteen aineopinnot, kieli- ja viestintäopinnot

Lisätiedot:
Kieli- ja viestintäopinnot korvautuvat amk-tutkinnolla, lukuunottamatta opintojaksoa English Academic Reading Skills. 
 

Opintomaksu
575 e, ja maksu sisältää Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston perimän maksun. Opintomaksu laskutetaan neljässä erässä.

Ilmoittautuminen

30.10.2016 mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, puh. (015) 210 300 tai ilmoittautumislomakkeella


Toteuttaja

Mikkelin kesäyliopisto

Lönnrotinkatu 5

50100 Mikkeli
Puhelin: 015 210 300, 210 302

Sähköposti: koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
WWW: http://www.mikkelinkesayliopisto.fi

Yhteyshenkilö
Mikkelin kesäyliopiston koulutussuunnittelija Tiina Roikonen, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi