Hoitotieteen aineopinnot 38 op

Opintojen kuvaus

Opiskelijat perehtyvät hoitotieteen aineopinnoissa hoitotieteen teoreettiseen perustaan sekä yksilö- ja yhteisötason terveyden edistämiseen, eettiseen toimintaan hoitotyön asiantuntijuusalueella ja näyttöön perustuvaan hoitotyöhön. Opiskelijat saavat valmiuksia hankkia, arvioida ja hyödyntää kriittisesti hoitotieteellistä tietoa. Oppiaine kuuluu terveystieteelliseen tiedekuntaan.

Terveysalan soveltuvan (sairaanhoitaja, kätilö, terveydenhoitaja, ensihoitaja, suuhygienisti, fysioterapeutti, röntgenhoitaja, bioanalyytikko, geronomi, toimintaterapeutti, jalkaterapeutti) ammattikorkeakoulututkinnon, väistyvän terveydenhuollon opistoasteen tutkinnon tai 1994 päättyneen terveydenhuollon opistoasteen erikoistumistutkinnon suorittaneet opiskelijat voivat aloittaa hoitotieteen opinnot suoraan aineopinnoista.

Opintojen rakenne:
Johdanto opiskeluun 0 op
Hoitotieteen arvo- ja tietoperusta 5 op - AY4310201
Näyttöön perustuva hoitotyö 4 op - AY4310204
Kulttuurinen hoitotiede: teoria 4 op - AY4310203
Ohjaamisen pedagogiset perusteet hoitotyössä 5 op - AY4311007
Hoitotieteen tutkimusmenetelmät 5 op - AY4310202
Hoitotyön johtamisen teoreettiset perusteet 5 op - AY4311002
International Issues in Health Care 5 op - AY7020801
Terveyden edistämisen teoreettinen perusta 1: 5 op - AY4310206

Opintojen rakenne

 • INFOTILAISUUS OPINNOISTA 25.8.2016

  Infotilaisuus opinnoista 25.8.2016

  Aika ja paikka
  Infotilaisuus 25.8. klo 14.00-15.30 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri/Mikkelin keskussairaala, kokoushuone Marmoria, Porrassalmenkatu 35-37, Mikkeli

  Infotilaisuus 25.8. klo 16.30-18.00 Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, Mikkeli


  Sisältö

  Tilaisuudessa käydään läpi, miten hoitotieteen opiskelun voi aloittaa joustavasti Mikkelin kesäyliopistossa ja miten opinnoissa voi edetä aina yliopistotutkintoon saakka Itä-Suomen yliopistossa.  Tilaisuus on vapaamuotoinen ja siellä voi keskustella kaikista opintoihin ja opiskeluun liittyvistä asioista.

  Opettaja
  Suunnittelija Ulla Kekäläinen, Itä-Suomen yliopiston Avoin yliopisto ja koulutussuunnittelija Tiina Roikonen, Mikkelin kesäyliopisto

 • Johdanto opiskeluun 0 op

  Johdanto opiskeluun 0 op

  Aika

  Verkkovälitteinen johdantoluento torstaina 1.9. klo 16.00-17.30 Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotinkatu 5, UNICA, 50100 MIKKELI. Luento välitetään reaaliaikaisesti Kuopion kampukselta Mikkelin kesäyliopistoon.

  Sisältö
  Opastus hoitotieteen aineopintojen opiskeluun ja Avoimen yliopiston opiskelukäytäntöihin mm. kirjautuminen Itä-Suomen yliopiston opiskelijaksi, verkkoympäristö Moodleen ja opintorekisteri Web-Oodiin perehdyttäminen. Tilaisuudessa voi vapaasti keskustella kaikista opintoihin liittyvistä käytännön asioista.

  Opettaja
  Suunnittelija Annamari Aura Itä-Suomen yliopisto, Avoin yliopisto

 • Hoitotieteen arvo- ja tietoperusta 5 op - AY4310201

  Hoitotieteen arvo- ja tietoperusta 5 op - AY4310201

  Aika:
  Luennot 14.-15.10.2016, pe klo 8-19 ja la klo 8-15 Mikkelin kesäyliopistolla, Lönnrotinkatu 5, Mikkeli.

  Osaamistavoitteet:

  Ymmärtää hoitotieteen kehittymiseen vaikuttaneet tekijät, osaa määritellä hoitotieteen tutkimuskohteen ja tieteenalan lähtökohdat, osaa kuvata hoitotieteellisen tiedon ja teorian tuottamisen ja sen arvioinnin lähtökohdat, osaa hyödyntää hoitotieteellistä tietoa.

  Sisältö:
  Hoitotieteen kehittyminen ja siihen vaikuttaneet tekijät. Hoitotieteen tutkimuskohde. Hoitotieteellinen tieto ja teorian kehittäminen. Hoitotieteellisen teorian arviointi ja tiedon hyödyntäminen. Hoitotieteen ja tutkimuksen tulevaisuus.

  Suoritustapa:
  Luennot 20 t ja tentti.

  Opettaja:
  Yliopistonlehtori Pirkko Mikkanen

  Oppimateriaalit:

  • Luennot
  • Meleis A.I. 2012. Theoretical Nursing, Development and Progress. Wolters Kluwer Health/ Lippincott Williams & Wilkins. Chapters 2,3,5,6,10,14,15,16.
  • Eriksson K, Leino-Kilpi H & Vehviläinen-Julkunen K. 2008. Hoitotiede ja tiede etiikka. Hoitotiede vol. 20, no 6

  Arviointiperusteet:
  0-5

  Opintomaksu:
  Yksittäisen jakson tekijälle maksu 135 e (sis. avoimen yliopiston perimän maksun). Muutoin jakso sisältyy Hoitotieteen aineopintojen hintaan.

 • Näyttöön perustuva hoitotyö 4 op - AY4310204

  Näyttöön perustuva hoitotyö 4 op - AY4310204

  Aika:
  Verkko-opinnot 17.10.–31.12.2016

  Osaamistavoitteet:

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
  • kuvata NPH:n keskeiset elementit ja merkityksen hoitotyön ja terveyspalvelujärjestelmän kehittämisen kannalta
  • tunnistaa erilaisen näytön roolin np-päätöksenteossa
  • käyttää prosessityöskentelyä np-toiminnan kehittämisessä; muodostaa relevantin kysymyksen, etsiä tasokasta näyttöä, kriittisesti arvioida sitä ja suunnitella käytäntöön vientiä

  Sisältö:

  Näyttöön perustuvan hoitotyön keskeiset käsitteet ja perustelut, pico-/pivo -rakenne kysymysten muotoilussa, näyttöön perustuvan tutkimustiedon hakeminen sähköisistä tietokannoista, tutkimustiedon kriittinen arviointi, uuden tiedon leviämiseen ja käyttöönottoon liittyvät tekijät.

  Suoritustapa:
  Luennot, tehtävät ja keskustelut verkkoympäristössä.

  Opettajat:
  TtT, kliininen tutkija Tarja Välimäki

  Oppimateriaali:
  • Craig JV. & Smyth RL. 2011. The Evidence-based practice manual for nurses. 3.ed. Churchill Livingstone, Elsevier. Edinburgh.
  TAI DiCenso A, Guyatt G & Ciliska D. 2005. Evidence-based nursing. A guide to clinical practice. Mosby-Yearbook Inc. (osa 1, ss. 1-200)
  • Holopainen A, Junttila K, Jylhä V, Korhonen A, Seppänen S. 2013. Johda näyttöä käyttöön. Fioca Oy.
  • Muu opintojakson aikana osoitettava ajankohtainen materiaali.

  Arviointiperusteet:

  0-5

 • Kulttuurinen hoitotiede: teoria 4 op - AY4310203

  Kulttuurinen hoitotiede: teoria 4 op - AY4310203


  Aika:

  Verkko-opinnot 9.1.–31.3.2017.

  Osaamistavoitteet:

  Opintojakson jälkeen opiskelija on perehtynyt kulttuurisen hoitotieteen teoriaan, pystyy analysoimaan kulttuurisen hoitotieteen teoriaa, pystyy kriittisesti arvioimaan kulttuurisen hoitotieteen teoriaa. 

  Sisältö:
  Kulttuurisen hoitotieteen historiallis-filosofinen tausta ja kehityksen lähtökohdat. Kulttuurisen hoitotieteen teoriat ja niiden kehittyminen.

  Suoritustapa:
  Luennot, tehtävät ja keskustelut verkkoympäristössä.

  Opettaja:
  TtM Anja Terkamo-Moisio

  Oppimateriaalit:
  • Giger J.N. 2004. Transcultural Nursing. Assessment & Interven-tion. 6. painos. Mosby, Missouri.
  • Campinha-Bacote J. 2007. The process of cultural competence in the delivery of healthcare services: The journey continues. Trans-cultural C.A.R.E. Associates.
  • McFarland M & Wehbe-Alamah H. 2015. Leininger's Culture Care Diversity And Universality: A Worldwide Nursing Theory. 3. painos. Jones & Bartlett Learning, Burlington MA.
  • Paulanka B & Purnell L. 2013. Transcultural Health Care: A Cul-turally Competent Approach. 4. painos. F.A. Davis Company, Phi-ladelphia.
  • Kankkunen P, Nikkonen M & Paasivaara L 2011 (toim.). Kulttu-urinen hoitotiede ja tutkimus. Publications of the University of Eastern Finland. Reports and Studies in Health Sciences 4. Kopijyvä, Kuopio.
  • Muu mahdollinen oppimateriaali.

  Arviointiperusteet:

  0-5

 • Ohjaamisen pedagogiset perusteet hoitotyössä 5 op - AY4311007

  Ohjaamisen pedagogiset perusteet hoitotyössä 5 op - AY4311007

  Aika:
  Verkko-opinnot 1.3.–15.5.2017.

  Osaamistavoitteet:

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija: osaa tuottaa ja kehittää hoitotyöhön liittyvää ohjausta ja opetusta sekä henkilöstökoulutusta, osaa hyödyntää erilaisia oppimiympäristöjä ja ymmärtää simulaatiopedagogiikan perusteet, osaa arvioida oppimisen prosessia ja tuloksia sekä pedagogisia ratkaisuja.

  Sisältö:
  Opettamisen ja ohjauksen teoreettiset lähestymistavat ja periaatteet oppivassa organisaatiossa. Kehittyvät oppimisympäristöt. Koulutuksen ja ohjauksen suunnittelu: oppija-analyysi, osaamistavoitteet, sisältöjen ja aktivoivien opetus- ja oppimismenetelmien valinta, oppimateriaalin valmistaminen, oppimisen ja opetuksen arviointi. Koulutustapahtuman toteutus ja arviointi. Merkitykselliset oppimiskokemukset. Yhteistoiminnallinen oppiminen. Simulaatiopedagogiikan perusteet.

  Suoritustapa:
  Verkko-opinnot: luentotallenteet, oppimistehtävät ja keskustelut

  Toteutustapa:
  Verkko-opiskelu

  Opettaja:
  Professori Arja Häggman-Laitila, TtM Annamari Aura.

  Oppimateriaalit:
  1) Kennedy D, Hyland A & Ryan N. 2006. Writing and Using Learning Outcomes: A Practical Guide. Bologna Handbook C 3.4-1. http://www.procesbolonski.uw.edu.pl/dane/learning-outcomes.pdf Luettu21.12.2012.
  2) Hetzel Cambell SK & Daley KM. (Ed.) 2009.
  Simulation Scenarios for Nurse Educators. Springer Publishing Company. New York. (Luvut 4 ja 5.) 3) Rolfe G, Jasper M & Freshwater D. 2011. Critical reflection in practice. Generating knowledge for care (2nd ed.). Palgrave Macmillan. Hampshire. (Luku 6.) 4) Ajankohtaiset artikkelit ja materiaali Moodle-ympäristössä.

  Arviointiperusteet:
  Hyväksytty-hylätty. Hyväksytty vastaa hyvää tasoa, joka tarkoittaa vähintää 70% asetetuista tavoitteista.

  Lisätiedot:
  Opintojakso vastaa tiedelaitoksella Henkilöstön ja asiakkaiden opettamisen teoreettiset perusteet 5op – opintojaksoa.

 • Hoitotieteen tutkimusmenetelmät 5 op - AY4310202

  Hoitotieteen tutkimusmenetelmät 5 op - AY4310202

  Aika:
  Verkko-opinnot 13.3.–31.5.2017

  Osaamistavoitteet:

  Opiskelija:
  • osaa nimetä hoitotieteellisen tutkimuksen keskeiset tutkimusmenetelmät ja lähestymistavat
  • osaa muotoilla tutkimusongelman, tarkoituksen ja tavoitteet
  • osaa laatia tutkimussuunnitelman sekä ymmärtää sen merkityksen
  • osaa perustella ja arvioida tutkimuksen metodologiset valinnat
  • on taitoa lukea tieteellistä kirjallisuutta kriittisesti sekä valita ja ar-vioida tieteellistä kirjallisuutta
  • osaa nimetä tutkimuksen etiikan ja luotettavuuden peruskysymykset ja osaa soveltaa niitä oman tutkimusaiheensa valinnassa.

  Sisältö:
  Hoitotieteellisen tutkimuksen keskeiset tutkimusmenetelmät ja lähestymistavat. Tutkimusprosessin vaiheet. Tutkimussuunnitelma ja sen merkitys. Tutkimuskirjallisuuden kriittinen lukeminen. Tutkimuksen etiikan ja luotettavuuden peruskysymykset.

  Toteutustapa:
  Verkko-opinnot: luentotallenteet, oppimistehtävät, keskustelu ja tentti.

  Opettaja:

  TtT Ari Haaranen

  Oppimateriaalit:
  • Polit D & Beck CT. 2006. Essentials of nursing research, methods, appraisal and utilization. (6th edition). Lippincott Williams & Wil-kins.
  TAI
  • Burns N & Grove SK. 2009. The practice of nursing research. Saunders Elsevier. (6th edition). 3) Ajankohtaiset erikseen sovit-tavat artikkelit.
  Arviointiperusteet: 0-5

 • Hoitotyön johtamisen teoreettiset perusteet 5 op - AY4311002

  Hoitotyön johtamisen teoreettiset perusteet 5 op - AY4311002

  Aika:
  Verkko-opinnot 16.1–26.3.2017

  Osaamistavoitteet:

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
  - kuvata toimintaympäristön muutospaineet ja analysoida niiden vaikutuksia tarvittavaan hoitotyön johtamisosaamiseen, - soveltaa tietoa toimintaympäristön muutoksesta johtamistoiminnan suunnitteluun, - määritellä terveyspalvelujärjestelmän vetovoimaisuutta lisäävät tekijät ja analysoida niiden käyttöä hoitotyön johtamisen kehittämiseksi, - tunnistaa turvallisen potilashoidon ja henkilöstöturvallisuuden edellytykset ja analysoida niiden merkitystä johtamistoiminnan kehittämistarpeiden kannalta, -arvioida johtamistoiminnan eettisiä kysymyksiä

  Sisältö:

  Toimintaympäristön muutospaineet, johtamisosaaminen, johtamisen uudet organisointimallit, vetovoimaisen organisaation konsepti (magneettisairaalamalli), transformationaalinen johtaminen, potilas- jahoitajaturvallisuus, turvallisuuskulttuuri, hoitotyön johtamisen etiikka, näyttöön perustuva johtaminen.

  Suoritustapa:
  Verkko-opinnot: luentotallenteet,oppimistehtävät ja keskustelut

  Opettaja:
  Yliopistonlehtori Pirjo Partanen, professori Hannele Turunen

  Oppimateriaalit:
  1) Blanchard KH. 2010. Leading at Higher Level. Revised and expanded edition. BMC, Blanchard Management Corporation. FT Press, New Jersey.
  2) Sullivan EJ & Decker PJ. 2009. Effective Leadership & Management in Nursing. 7th ed.Pearson Prentice Hall, New Jersey (osa 1)
  3) Sydänmaanlakka P. 2004. Älykäs johtajuus. Helsinki: Talentum.
  4) Muu opintojakson aikana osoitettu ajankohtainen materiaali.

  Arviointiperusteet:
  0-5

 • International Issues in Health Care 5 op - AY7020801

  International Issues in Health Care 5 op - AY7020801


  Aika:

  Verkko-opinnot 5.9.–30.11.2016

  Osaamistavoitteet/Learning outcomes:

  Students will - familiarize themselves with health policy and strategies, health care systems, health care education in the international context, as well as, with international organizations and their role in health care, - be able to analyze the issues of health care and its education in their home country and to make comparisons worldwide. - gain knowledge about international and multicultural collaboration within the fields of health care and health care education. -learn to use Internet as a learning environment as well as a source of finding relevant and valid information for international issues in health care.

  Sisältö/Content:
  Global perspectives in health policy and strategies, health care systems, health care education in the international comparison. International organizations and their role in health care.

  Suoritustapa:
  Web-learning environment, self-directed learning and web-based group discussions based on learning tasks. Written assignments. Tutoring.

  Toteutustapa/Modes of study:
  Working in web-based environment

  Oppimateriaali:
  1. Material in the Web-learning environment including links.
  2. Scriven, A. & Garman, S.: Promoting health: global perspectives. Palgrarve Macmillan, 2005.
  3. Dowling, B. & Glendinning, C. (Eds.): The New Primary Care. Modern, Dependable, Successful? Open University Press, 2003.

  Opettaja:
  professor Hannele Turunen, MNs, Suyen Karki and Maliheh Nekouei

  Arvosteluperusteet/Evaluation criteria:
  pass-fail

  Opetuskieli:
  English

  Lisätiedot:

  Opintojakso vastaa tiedelaitoksella Intercultural competence and professionalism – opintojaksoa.

 • Terveyden edistämisen teoreettinen perusta 1: 5 op - AY4310206

  Terveyden edistämisen teoreettinen perusta 1: 5 op - AY4310206

  Aika:

  Verkko-opinnot 1.9 – 30.11.2016

  Osaamistavoitteet:

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • määrittelee ja analysoi terveyden edistämistä sekä sen moniulotteisuutta
  • ymmärtää terveyden edistämisen yhteiskunnallisen kontekstin ja tunnistaa globaalit suuntaviivat
  • saavuttaa valmiudet arvioida terveyden edistämistä yksilötasolta globaaliin tasoon
  • syventää ymmärrystään terveyden edistämisen eettisestä ja teoreettisesta perustasta

  Sisältö:
  • terveyden edistäminen ilmiönä
  • terveyden edistämisen ajankohtaisia kansallisia ja kansainvälisiä suuntauksia sekä linjauksia
  • terveyden edistämisen eettisiä kysymyksiä
  • teoreettiset lähtökohdat terveyden edistämisessä
  • terveyden edistämisen tulevaisuus

  Suoritustapa:

  verkko-opinnot: luentotallenteet ja oppimistehtävä

  Opettaja:
  Professori Anna-Maija Pietilä, TtM Anja Terkamo-Moisio

  Oppimateriaali:
  1. Pietilä A-M (toim.) 2010. Terveyden edistäminen. Teorioistatoimintaan. WSOYpro Oy.
  (soveltuvin osin)
  2. Ståhl T & Rimpelä A. 2010. Terveyden edistäminen tutkimuksen ja päätöksenteon haasteena. Yliopistopaino. Helsinki. 3. Van den Broucke S. (editorial.) Implementing health in all policies post Helsinki 2013: why, what, who and how. Health Promotion International 28 (3), 281-284.
  4. Leppo K, Ollila E, Pena S, Wismar M & Cook S. (edit.) 2013. Health in All Policies. Seizing opportunities, implementing policies. Ministry of Social Affairs and Health, Finland.
  5. Pietilä A-M & Länsimies-Antikainen H (toim.) 2008. Etiikkaa monitieteisesti. Pohdintaa ja
  kysymyksiä. Kuopion yliopiston julkaisuja F 45. Kuopio. (soveltuvin osin).
  6. Seedhouse D. 2007. Health Promotion. Philosophy, Prejudice and Practice. Wiley (soveltuvin
  osin).
  7. Naidoo J. & Wills J. 2009. Foundations for Health Promotion. Bailliere Tindall Elsevier (soveltuvin osin)
  8. Sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta. 2011. ETENE-julkaisuja 32.
  9. Terveyden edistämisen eettiset haasteet 2008. ETENE-julkaisuja 19.
  10. Muut ajankohtaiset julkaisut ja terveyspoliittiset ohjelmat

  Arvosteluperusteet:
  0-5

Opintomaksu
595 e, ja maksu sisältää Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston perimän maksun. Opintomaksu laskutetaan neljässä erässä.

Ilmoittautuminen

2.10.2016 mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, puh. (015) 210 300, 015 210 302 tai ilmoittautumislomakkeella


Toteuttaja

Mikkelin kesäyliopisto

Lönnrotinkatu 5

50100 Mikkeli
Puhelin: 015 210 300, 210 302

Sähköposti: koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
WWW: http://www.mikkelinkesayliopisto.fi

Yhteyshenkilö
Mikkelin kesäyliopiston koulutussuunnittelija Tiina Roikonen, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi