Sosiaalityön aineopinnot (35 op)

Opintojen kuvaus

Osaamistavoitteet:
Aineopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee sosiaalityön teoreettiset, tutkimukselliset ja ammatilliset perusvalmiudet. Opiskelija osaa toimia ja soveltaa tietoa erilaisissa sosiaalityön asiakastilanteissa. Opiskelija perehtyy yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen ja tiedon tuottamiseen sekä liittää ne rakenteelliseen sosiaalityöhön.

Vastuuhenkilö oppiaineessa on professori Riitta Vornanen.

Opintojen rakenne (muutokset mahdollisia):

Tapauskohtainen sosiaalityö suhteina ja prosesseina (TAPI) 5 op - AY5513312
Sosiaalityön käytännön menetelmät 5 op - AY5513303
Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille (TMP) 3 op - 5010102K
Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op - 5010103K
Tilastolliset menetelmät sosiaalityön tutkimuksessa (TMPST) 2 op - AY5513002
Sosiaalioikeus sosiaalityössä (SOS) 5 op - AY5513304
Sosiaalityön etiikka (SEK) 5 op - AY5513314
Tapaustutkimus sosiaalityössä (TASI) 5 op - AY5513313
Laadulliset menetelmät sosiaalityön tutkimuksessa (LMST) 2 op - AY5513003

Opintojen rakenne

 • Johdanto opiskeluun 0 op

  Johdanto opiskeluun 0 op

  Aika

  Sosiaalityön aineopinnoista järjestetään verkkovälitteinen johdantoluento 12.9.2016 klo 17.00 Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotink. 5, UNICA, luokka 117. Luento välitetään reaaliaikaisesti Kuopion kampukselta Mikkelin kesäyliopistoon.

  Sisältö
  Ohjaus sosiaalityön aineopintoihin, Avoimen yliopiston opiskelukäytäntöihin sekä Moodle -oppimisympäristöön. Tilaisuudessa voi vapaasti keskustella kaikista opintoihin liittyvistä käytännön asioista.

 • Tapauskohtainen sosiaalityö suhteina ja prosesseina (TAPI) 5 op - AY5513312

  Tapauskohtainen sosiaalityö suhteina ja prosesseina (TAPI) 5 op - AY5513312

  Ajankohta:
  Syksy 2016, verkkoympäristö (9.9.2016 alkaen) sekä seminaaripäivä lähiopetuksena 8.10.2016 Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotinkatu 5, UNICA, 50100 MIKKELI.

  Osaamistavoitteet:
  Jakson tavoitteena on lisätä opiskelijan teoreettista ja ammatillista tietoa sosiaalityöstä tapauskohtaisena vuorovaikutustyönä sekä kehittää ja harjaannuttaa asiakasta kunnioittavia kohtaamisen taitoja. Tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa sosiaalityössä suunnitelmallisen työn eri vaiheet suhteina ja prosesseina. Opintojakson suoritettuaan opiskelija on harjaantunut tapauskohtaisen sosiaalityön tilannearviointiin, sosiaalityön menetelmiin ja suunnitelmalliseen työhön liittyviin kysymyksiin ja työskentelee niiden mukaisesti.

  Sisältö:
  Kurssin sisältöihin kuuluvat suunnitelmallinen sosiaalityön prosessi, asiakkaan kunnioittava kohtaaminen, motivoiva haastattelu ja haastavat asiakastilanteet

  Suoritustavat:
  Kirjallisuuskuulustelu, oppimistehtävät, osallistuminen seminaareihin. Opintojakso tulee suorittaa kokonaisuudessaan saman lukuvuoden aikana.

  Toteutustavat:
  Monimuoto-opetus, jossa 8 h seminaaria ja 36 h verkkotyöskentelyä ja oppimistehtäviä. Jakso toteutetaan flipped classroom (käänteinen luokkahuone-) –menetelmällä, joka alkaa verkkoympäristössä 9.9.2016.

  Opettaja:
  YTT Riitta-Liisa Kinni

  Oppimateriaali:
  Kirjallisuustentti:
  1. Parrish, Margarete: Social Work Perspectives on Human Behaviour. Open University Press, 2014.
  2. Midgley, James & Conley Amy (eds.): Social Work and Social Development. Theories and Skills for Developmental Social Work. Oxford University Press, 2010.
  Oheismateriaali: 1. Parton N. & O’Byrne: Constructive social work. Towards a new practice. Macmillan, 2000. 1. Richmond, Mary: What is social case work? An introductory description. Russell Sage Foundation, 1922 (tai myöhempi painos). 3. Trevithick, P. Social Work Skills: a Practice Handbook. Open University Press, 2005.

  Arvosteluperusteet:
  0-5. Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu 50 % kirjallisuustentistä ja 50 % oppimistehtävästä.

  Suoritusmahdollisuuksien määrä:
  Luennot ja niihin liittyvät oppimistehtävät kerran lukuvuoden aikana.

  Edeltävät opinnot:
  Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö, Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö, Sosiaalityön käytäntö 1.

 • Sosiaalityön käytännön menetelmät 5 op - AY5513303

  Sosiaalityön käytännön menetelmät 5 op - AY5513303

  Ajankohta:
  Syksy 2016, verkkovälitteiset luennot 30.9.–1.10.2016 Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotinkatu 5, UNICA, 50100 MIKKELI. Seminaaripäivä lähiopetuksena lokakuu-marraskuu 2016 Mikkelin kesäyliopistossa, tarkka päivämäärä ilmoitetaan elokuun aikana.

  Osaamistavoitteet:
  Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaalityön käytännön työmenetelmiä, ymmärtää menetelmien teoreettisia lähtökohtia sekä osaa arvioida niiden eroja, yhteneväisyyksiä ja käytettävyyttä sosiaalityössä.

  Sisältö:
  Sosiaalityössä käytetyt työmenetelmät, menetelmien teoreettiset lähtökohdat ja sovellukset.

  Opettaja:
  Yliopistonopettaja Anssi Savolainen.

  Oppimateriaali:
  Tentittävä kirjallisuus:

  1. Adams R. & Dominelli L. & Payne M.: Critical practice in social work. Palgrave Macmillan, 2009.
  2. Stepney, P. & Ford D.: Social work models, methods and theories. A framework for practice. Hussell House Publishing, 2012.

  Oheiskirjallisuus:
  Brett A. Seabury, B.A., Seabury, B.H. & Garvin, C. D. 2011. Foundations of interpersonal practice in social work: promoting competence in general-ist practice. 3rd ed. Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications
  Folgheraiter, F. 2004. Relational social work: toward networking and soci-etal practices. New York: Jessica Kingsley Publishers
  Healy, K. 2012. Social work methods and skills: the essential foundations of practice. New York: Palgrave Macmillan
  Slater, L.K. & Finck, K. R. 2012. Social work practice and the law. New York: Springer
  Teater, B. 2014. An introduction to applying social work theories and methods. 2nd ed. Maidenhead: McGraw-Hill Education
  Teater, B. 2014. Contemporary Social Work Practice: a Handbook for Students. Maidenhead: McGraw-Hill Education
  Thompson, N. 2009. Practicing social work. New York: Palgrave Macmil-lan
  Thompson, N. 2010. Theorizing social work practice. New York: Palgrave Macmillan
  Trevithick, P. 2012. Social work skills: a practice handbook, 3rd ed. Maid-enhead: McGraw-Hill Education

  Toteutustavat:
  Luennot 12 h, ryhmätyöpajat 14 h, työskentely moodle-verkkoympäristössä.

  Suoritustavat:
  Ryhmäessee, luentotentti ja kirjallisuustentti.

  Arvosteluperusteet:
  0-5; kirjallisuus 50 %, luentotentti 25 % ja ryhmäessee 25 %.

  Edeltävät opinnot:
  Sosiaalityön perusopinnot

  Opetuskieli:
  suomi

 • Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille (TMP) 3 op - 5010102K

  Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille (TMP) 3 op - 5010102K

  Osaamistavoitteet:
  Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva tilastollisten menetelmien lähtökohdista ja niiden käyttötarkoituksesta yhteiskuntatutkimuksessa.

  Sisältö:
  Luennoilla käydään läpi mittaamisen, otannan, tilastollisen kuvailun, kahden muuttujan välisen riippuvuuden toteamisen sekä tilastollisen päättelyn perusteet yleistajuisesti menetelmien käyttäjän näkökulmasta. Opetuksen pääpaino on peruskäsitteiden ja -operaatioiden ymmärtämisessä ja soveltamisessa ilman tilastomatemaattisten kaavojen johtamista ja laskuesimerkkejä. Luennoilla esitellään tutkimusesimerkkejä SPSS:ää hyväksi käyttäen.

  Opettajat:
  Vastuuopettaja professori Pertti Töttö

  Toteutustavat:
  Avoimen yliopiston opintojaksolla verkkotentti.

  Oppimateriaalit:
  Nummenmaa, L., Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Tammi 2007, luvut 1 - 6, 9 - 12 ja 15 - 17.

  Arvosteluperusteet:
  0 - 5

 • Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op - 5010103K

  Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op - 5010103K

  Ajankohta:
  Syksy 2016, verkkoympäristössä ajalla 10.10. – 16.12.2016. Verkkotentti 12.12.2016, 6.2.2017 tai 3.4.2017.

  Osaamistavoitteet:
  Jakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt laadullisen tutkimuksen tietoteoreettiseen ja eettiseen perustaan, laadullisen tutkimustiedon mahdollisuuksiin ja rajoituksiin sekä laadullisen tutkimuksen lähestymistapoihin, analyysimenetelmiin ja raportointiin.

  Sisältö:
  Jaksolla tutustutaan erilaisiin aineistonkeruutapoihin, tutkimuksen analysointimenetelmiin, tutkimuksen raportoinnin periaatteisiin sekä tutkimuseettisiin kysymyksiin.

  Opettaja:
  YTT Sanna Laulainen

  Oppimateriaali:
  Ruusuvuori, J. & Tiittula, L. (toim.): Haastattelu. Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Vastapaino, 2005. Muu opettajan osoittama materiaali.

  Toteutustavat:

  Verkko-opintojakso, jossa luentotallenteita, kirjallisia tehtäviä ja vuorovaikutusta moodle-oppimisympäristössä.

  Suoritustavat:
  Luento- ja kirjatentti. Luennot ja kirjallisuus tentitään samalla kertaa.

  Arvosteluperusteet:
  0-5

  Suoritusmahdollisuuksien määrä:
  HUOM! Jakso on suoritettava kokonaisuudessaan yhden lukuvuoden aikana.

 • Tilastolliset menetelmät sosiaalityön tutkimuksessa (TMPST) 2 op - AY5513002

  Tilastolliset menetelmät sosiaalityön tutkimuksessa (TMPST) 2 op - AY5513002

  Ajankohta:
  Kevät 2017, lähiopetus helmi-maaliskuussa 2017 Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli.

  Osaamistavoitteet:
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kyselyaineiston keruun ja tallentamisen sekä yksinkertaisen analyysin sosiaalityön tutkimukselle tyypillisin menetelmin.

  Sisältö:
  Opiskelijat ideoivat pienryhmissä tutkimusongelman ja suunnittelevat sähköisen kyselylomakkeen. Kurssilaiset voivat täyttää kokeiksi jonkin lomakkeen, jotta saadaan pieni aineisto tallennettavaksi SPSS:lle. Tämän jälkeen opintojakson vetäjä voi käyttää jotain omaa tai laitoksen tuttua aineistoa, jolla SPSS-ohjelmistossa harjoitellaan yksinkertaisia muuttujamuunnoksia, jakaumien tarkastelua ja keskilukujen käyttöä sekä kahden muuttujan välisten riippuvuuksien tarkastelua. Opiskelijat toteuttavat kurssin lopputyönä pienryhmissä pienimuotoisen tutkimuksen.

  Opettaja:
  YTT Veli-Matti Poutanen

  Suoritustavat:
  Kaksi harjoitustyötä, joista laajempi (ryhmissä toteutettava pienimuotoinen tutkimus) on kurssin lopputyö. Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista vähintään 80 prosenttiin kurssin kontaktiopetuksesta.

  Opetusmateriaali:
  Opettajan jaksolla jakama materiaali. .

  Arviointi:

  Hylätty/Täydennettävä/Hyväksytty

  Edeltävät opinnot:
  Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille. Suositellaan Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin- opintojaksoa.

  Lisätietoja:
  Jakson voi korvata suorittamalla Tilastotieteen johdantokurssin 5 op. Muutoin opintojakson voi korvata vain täsmälleen samansisältöisellä suorituksella ja opintojaksokuvauksesta poikkeavat suoritustavat ovat mahdollisia vain erityisjärjestelypäätöksellä.

 • Sosiaalioikeus sosiaalityössä (SOS) 5 op - AY5513304

  Sosiaalioikeus sosiaalityössä (SOS) 5 op - AY5513304

  Ajankohta:
  Kevät 2017, verkko-oppimisympäristö avoinna 9.1. – 31.3.2017.

  Osaamistavoitteet:
  Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijalla on ymmärrys sosiaali- ja terveydenhuollon sääntelyjärjestelmästä ja sen periaatteista ja hän tunteesosiaalihuollon asiakkaan oikeudellisen aseman ja sosiaalityöntekijän velvollisuudet. Opiskelija osaa hankkia juridista tietoa ja on harjoitellut soveltamistaitoja.

  Sisältö:
  Ihmis- ja perusoikeudet, asiakkaan asema ja oikeudet, tietosuoja ja salassapito, sosiaalipalveluiden järjestämisvastuu ja tuottamistavat. Lisäksi erityisesti lastensuojelua, vammaisuutta ja sosiaalista kuntoutusta koskevat oikeudelliset kysymykset sekä ammattihenkilöiden velvollisuudet ja vastuukysymykset.

  Opettaja:
  Yliopisto-opettaja Marja Väänänen-Fomin

  Oppimateriaali:
  1.Tuori, K. & Kotkas, T.: Sosiaalioikeus. Helsinki: WSOY, 2016.
  (Sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevin osin)
  2. Räty, T.: Lastensuojelulaki. Käytäntö ja soveltaminen. Helsinki: Edita, 2015.
  3. Räty, Tapio: Vammaispalvelut, vammaispalvelulain soveltamiskäytäntö. Helsinki: Kynnys ry, 2010.
  4. Opettajan osoittamat säädökset ja muu materiaali. Opintojaksoa tukee verkkomateriaali.

  Toteutustavat:
  Verkkokurssi, johon sisältyy luentotallenteita, kirjallisia tehtäviä ja ryhmätyöskentelyä.

  Suoritustavat:
  Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen, pienryhmissä tehtävät oppimistehtävät verkko-oppimisympäristössä.

  Arvosteluperusteet:
  0-5 (oppimistehtävät)

  Edeltävät opinnot:

  Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö, Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö, Sosiaalityön käytäntö I.

 • Sosiaalityön etiikka (SEK) 5 op - AY5513314

  Sosiaalityön etiikka (SEK) 5 op - AY5513314

  Ajankohta:
  Kevät 2017, verkko-oppimisympäristö avoinna 13.3.-7.5.2017. Opintojaksoon liittyy lähiopetusta maalis-huhtikuussa 2017 Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotinkatu 5, UNICA, 50100 MIKKELI. Lähiopetuksen tarkka ajankohta ilmoitetaan toukokuussa 2016.

  Osaamistavoitteet:
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää eettisten näkökohtien merkityksen sosiaalityössä niin että osaa pohtia sosiaali- ja terveysalan eettistä tilaa eri tasoilla yhteiskunnassa, sosiaalityön käytännöissä sekä tutkimuksessa. Lisäksi hän osaa analysoida ongelmanratkaisujen erilaisia vaihtoehtoja eettiseltä kannalta.

  Sisältö:
  Opintojaksossa perehdytään sosiaalityön eettisiin kysymyksiin, erityisesti sosiaalityön ammattietiikkaan ja palvelujärjestelmien eettisen tilan arviointiin. Kurssilla käsitellään erilaisia eettisiä ristiriitatilanteita ja niihin liittyviä ratkaisuja.

  Opettaja:
  Yliopisto-opettaja Leena Leinonen.

  Toteutustavat:
  Monimuoto-opetus. Työskentely koostuu pienryhmätapaamisista, luento-osuuksista, työskentelystä verkossa ja seminaareissa.

  Suoritustavat:
  Opiskelija rakentaa kurssin aikana opinnäytteen, jossa hän hyödyntää kirjallisuutta, luentomateriaaleja sekä yhteisiä seminaareja. Jakson suorittaminen edellyttää osallistumista luennoille ja esseeseminaariin sekä työskentelyä yhteisellä työalustalla.

  Oppimateriaali:
  Tenttikirjallisuus: Banks, Sarah: Ethics and values in social work. Palgrave Macmillan, 2012. Seminaarityössä hyödynnettävä oheislukemisto annetaan seminaarityön ohjeiden yhteydessä.

  Arvosteluperusteet:

  0-5

  Lisätietoja:
  Opintojaksosta on mahdollista hakea korvaavuutta sosionomi (AMK), geronomi (AMK) tai yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinnoilla.

 • Tapaustutkimus sosiaalityössä (TASI) 5 op - AY5513313

  Tapaustutkimus sosiaalityössä (TASI) 5 op - AY5513313

  Ajankohta:

  Kevät 2017, verkko-oppimisympäristö avoinna 3.4. – 24.5.2017.

  Osaamistavoitteet:
  Opintojakson tavoitteina on lisätä tietoa tapaustutkimuksen teoreettisista lähtökohdista ja käytännön toteutuksen ehdoista. Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää tapaustutkimuksen merkityksen sosiaalityössä sekä osaa soveltaa tapaustutkimusta osana sosiaalityön ammatillisuutta ja tiedontuotantoa.

  Sisältö:
  Tapaustutkimuksen teoreettiset perusteet ja käytännön toteutuksen ehdot ja muodot.

  Opettaja:
  YTT Riitta-Liisa Kinni

  Oppimateriaali:
  1. Laine, M., Bamberg, J. & Jokinen, P. (toim.) Tapaustutkimuksen taito. Gaudeamus, 2007.
  2. Yin, R.K.: Case study research: design and methods. Sage Publications, 2003.
  3. Yin, R.K.: Applications of Case Study Research. Sage 1993 (tai myöhempi painos).
  4) Kinni, R-L.: Gerontologinen sosiaalityö ja ihmisten työstäminen: kategorisointia sairaalan moniammatillisessa työssä. Itä-Suomen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yhteiskuntatieteiden laitos. 2014.
  5. Pekkarinen, Elina: Stadilaispojat, rikokset ja lastensuojelu. Viisi tapaustutkimusta kuudelta vuosikymmeneltä. Nuorisotutkimusseura/ Nuorisotutkimusverkosto julkaisuja 102, 2010.
  6. Richmond, M.E.: Social Diagnosis. Russel Saga Foundation 1917 (tai myöhempi painos)

  Toteutustavat:

  Verkkokurssi.

  Suoritustavat:
  Tapaustutkimuksellisen tutkimussuunnitelman laatiminen. HUOM! Opintojakso tulee suorittaa kokonaisuudessaan saman lukukauden aikana.

  Arvosteluperusteet:
  0-5

  Edeltävät opinnot:
  Sosiaalityön perusopinnot ja Tapauskohtainen sosiaalityö suhteina ja prosesseina.

 • Laadulliset menetelmät sosiaalityön tutkimuksessa (LMST) 2 op - AY5513003

  Laadulliset menetelmät sosiaalityön tutkimuksessa (LMST) 2 op - AY5513003

  Ajankohta:
  Kevät 2017, verkkojakso ajalla 27.3.-7.5.2017.

  Osaamistavoitteet:
  Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perusvalmiudet tehdä sosiaalityön tutkimukselle ominaista laadullista tutkimusta.

  Sisältö:
  Kurssilla harjoitellaan haastattelujen tekemistä, havainnointia, valmiiden aineistojen (esim. tekstiaineisto) käsittelyä, apuvälineiden käyttöä, aineiston analyysia sekä tulosten esittämistä.

  Opettajat:
  YTT Sanna Laulainen.

  Suoritustavat:

  Monimuoto-opetus

  Toteutustavat:
  Verkkojakso, itsenäistä työskentelyä 38 t.

  Arvosteluperusteet:
  0-5

  Edeltävät opinnot:
  Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin, Laadullisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille.

Opintomaksu
650 e, ja maksu sisältää Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston perimän maksun. Opintomaksu laskutetaan neljässä erässä.

Ilmoittautuminen

9.9.2016 mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, puh. (015) 210 300, 015 210 302 tai ilmoittautumislomakkeella

Toteuttaja

Mikkelin kesäyliopisto

Lönnrotinkatu 5

50100 Mikkeli
Puhelin: 015 210 300, 210 302

Sähköposti: koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
WWW: http://www.mikkelinkesayliopisto.fi

Yhteyshenkilö
Mikkelin kesäyliopiston koulutussuunnittelija Tiina Roikonen, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi