Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op (UEF)

Opintojen kuvaus

Infotilaisuus Itä-Suomen avoimen yliopiston oikeustieteiden opintotarjonnasta sekä opiskelusta (myös tutkintotavoitteisesta opiskelusta) järjestetään 8.9.2016 klo 17.00 Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotink. 5, UNICA, luokka 117. Paikalla opinnoista kertomassa sekä kysymyksiin vastaamassa Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston suunnittelija Seija Tuominen sekä Mikkelin kesäyliopiston henkilökuntaa. OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT KUULEMAAN OPINNOISTA LISÄÄ!

Nyt voit opiskella Yleisiä oikeusjärjestysopintoja Mikkelin kesäyliopistossa! Opinnot alkavat syksyllä 2016 ja opinto-oikeusaikaa opinnoille saat 4 lukukautta, ts. kaksi lukuvuotta.

Työelämässä olevia aikuisopiskelijoita ajatellen avoin yliopisto ja oikeustieteiden laitos ovat kehittäneet erillisen tutkintotavoitteisen etäopiskeluohjelman HTK-opinnot (oikeustieteet) avoimessa yliopistossa, joka toteutetaan yhteistyössä mm. Mikkelin kesäyliopiston kanssa. Yhteistyön tavoitteena on ollut oikeustieteiden koulutuksen saavutettavuuden parantaminen, oikeustieteiden opintojen etä- ja iltaopiskelun tukeminen ja tutkintotavoitteisen opiskelun vahvistaminen.

Alla mainitut Yleiset oikeusjärjestysopinnot (60 op) ovat pakollisia opintoja hallintotieteiden kandidaatin (HTK) ja oikeusnotaarin tutkintoa (ON) (180 op) suorittaville. Opinnot ovat kaikille avoimia, mutta erityisesti suositeltavia niille opiskelijoille, joiden tähtäimessä on hakeutua avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi suorittamaan hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoa. Hallintotieteiden kandidaatin (ja maisterin) tutkinnon voi suorittaa Itä-Suomen yliopiston yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnassa pääaineena eurooppaoikeus, finanssioikeus, hallinto-oikeus, oikeustaloustiede ja lainsäädäntätutkimus (perus- ja aineopinnot verkko-opintoina), rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus (perus- ja aineopinnot verkko-opintoina), siviilioikeus, tai ympäristöoikeus.

Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op, opintojaksot:

HUOM! 1.8.2016 alkaen Yleiset oikeusjärjestysopinnot -opintoihin kuuluvaan Yleishallinto-oikeus 5 op-opintojaksoon tulee pakolliseksi edeltäväksi kurssiksi Oikeustieteen ABC-kurssi 2 op. Ko. kurssi suoritetaan 1) yleisenä tenttipäivänä, joista syksyn tenttikerrat ovat  26.09. ja 11.11.  ja kevään suorituskerta  6.03.2017 tai 2) sähköisenä tenttinä (https://stentti.uef.fi). Vaihtoehto 1) tentin voi suorittaa Mikkelin kesäyliopistossa. Vaihtoehto 2) opiskelija voi suorittaa tentin haluamanaan ajankohtana 1.9.2016–31.5.2017 ja 1.9.2017–31.5.2017 Joensuun, Kuopion tai Savonlinnan kampuksen stentti-tiloissa.

 

Opintojen rakenne

 • Infotilaisuus opinnoista 8.9.2016

  Infotilaisuus opinnoista 8.9.2016

  Infotilaisuus Itä-Suomen avoimen yliopiston oikeustieteiden opintotarjonnasta sekä opiskelusta (myös tutkintotavoitteisesta opiskelusta) järjestetään 8.9.2016 klo 17.00 Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotink. 5, UNICA, luokka 117. Paikalla opinnoista kertomassa sekä kysymyksiin vastaamassa Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston suunnittelija Seija Tuominen sekä Mikkelin kesäyliopiston henkilökuntaa.

  OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT KUULEMAAN OPINNOISTA LISÄÄ!

 • Johdatus oikeustieteeseen 2 op - 5311002

  Johdatus oikeustieteeseen 2 op - 5311002

  Sisältö:

  Opintojaksoa voi suorittaa non stop-periaatteella koko lukuvuoden ajan.
  Itä-Suomen yliopiston opintosuoritusrekisterissä olevat oikeustieteiden opinnot eivät vanhene. Oikeustieteiden opintoja ei voi korvata yli kymmenen (10) lukuvuotta vanhoilla opintosuorituksilla ellei erityisestä syystä muuta johdu.

  Osaamistavoitteet:
  Opintojakso koostuu seuraavista osa-alueista:
  - oikeudelliset peruskäsitteet ja instituutiot
  - oikeudenalajaotuksen perusteet
  - oikeustieteen suuntaukset ja lainopin menetelmälliset perusteet
  - oikeudellisen tiedonhankinnan yleiset perusteet
  - oikeustieteen opiskeleminen ja tutkimusetiikka

  Osaamistavoitteet:
  Opiskelija hallitsee oikeudelliset peruskäsitteet, oikeudenalajaotuksen perusteet sekä lainopin ja oikeudellisen ratkaisutoiminnan menetelmälliset perusteet.

  Opetus ja suoritustavat:
  Taltioidut verkkoluennot (6 oppituntia). Opiskelija perehtyy omatoimisesti oheismateriaaliin ja oikeudellisen tiedon hankinnan ja käytön perusteisiin. Opintojakso suoritetaan oppimistehtävällä (essee 6-10 sivua).
  Opintojakso arvostellaan asteikolla hyv-hyl.
  Opintojakso on pakollinen HTK – tai ON-tutkintoa suorittaville

  Opettajat:
  HTT Mervi Parviainen

 • Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op - 5311015

  Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 5 op - 5311015

  Sisältö:
  Oikeudellisen ratkaisun eri elementit sekä oikeudellisen tulkinnan ja argumentaation perusteet.

  Osaamistavoitteet:
  Opiskelija tuntee kansallisen tuomioistuinjärjestelmän ja oikeudellisessa harkinnassa merkitykselliset ratkaisuperusteet. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii hahmottamaan oikeuslähdeopin tulkinnanvaraisuuden, arvosidonnaisuuden ja muuttuvaisuuden sekä varsinaisen oikeudellisen ratkaisutoiminnan ja argumentaation lähtökohtia.

  Opetus ja suoritustavat:
  Kurssin voi suorittaa kahdella tavalla, Mikkelin kesäyliopiston opiskelijoilla suoritustapa 2) (kirjatentti) käytössä:
  1) Luennot ja esseetehtävät: Opiskelija osallistuu luennoille (12 t) sekä laatii luentojen ja kirjallisuuden perusteella vastaukset luennoilla jaettaviin tehtäviin. Suoritustapa edellyttää osallistumista kaikille luennoille (korkeintaan yhden kerran eli 3 tunnin poissaolo mahdollinen). Luentoja on mahdollista seurata live-nettiluentoina opintojakson Moodlesta löytyvän linkin kautta. Kurssiavain on OikRatk.
  2) Kirjatentti: Opiskelija osallistuu halutessaan luennoille, perehtyy opintojakson kirjallisuuteen ja tenttii sen määrättynä tenttipäivänä.

  Oppimateriaali:
  Laakso, Lainopin teoreettiset lähtökohdat, 2012, s. 219–515.
  Virolainen – Martikainen, Tuomion perusteleminen, 2010, s. 147–521. (Kirja luettavissa sähköisenä Nelli-portaalin kautta: SuomenLaki.com > hakupalvelu > kirjat-välilehti > näytä lisenssiin kuuluvat verkkokirjat.)

  Opettaja:
  HTM Kimmo Malin

  Lisätietoja:
  Opintojakso on pakollinen kaikille HTK- tai ON-tutkintoa suorittaville

 • Johdatus oikeusteoriaan ja oikeushistoriaan 5 op - 5311003

  Johdatus oikeusteoriaan ja oikeushistoriaan 5 op - 5311003

  Sisältö:
  Oikeusjärjestyksen rakenne ja oikeudelliset käytännöt. Yleisten oppien rakenne ja tehtävät oikeudellisessa ajattelussa. Oikeudellisen ratkaisun teorian perusteet. Oikeustieteen ja oikeudellisen ajattelun historialliset kehityslinjat ja nykyiset suuntaukset.

  Osaamistavoitteet:
  Opiskelija hahmottaa modernin oikeusjärjestyksen rakenteen sekä ymmärtää lainopin keskeisyyden oikeustieteen suuntauksena ja lainopin yhteydet muihin oikeudellisiin käytäntöihin. Opiskelija osaa erottaa sisäisen ja ulkoisen näkökulman oikeuteen. Opiskelija hahmottaa oikeuden pätevyydestä käydyn oikeusteoreettisen keskustelun pääsuuntaukset ja tuntee oikeudellisen ratkaisutoiminnan teoreettiset perusteet. Opiskelija tuntee oikeusfilosofisen ja ‑teoreettisen ajattelun historialliset päälinjat.

  Opetus ja suoritustavat:
  Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja kirjallisuuden tenttiminen yleisenä tenttipäivänä. Tenttiin tulee kaksi kysymystä. Kurssin suorittaminen edellyttää lisäksi kolmen sivun mittaisen oikeustapausanalyysin kirjoittamista. Oikeustapausanalyysin kirjoittamisessa tulee hyödyntää tenttikirjallisuutta. Oikeustapausanalyysin aihe ilmoitetaan Moodlessa noin kahta viikkoa ennen kutakin tenttikierrosta, ja kirjoitus tulee palauttaa niin ikään Moodlessa viimeistään päivää ennen sitä tenttikierrosta, jolla opiskelija suorittaa kirjallisuuden tenttimisen. Kirjoitus arvostellaan asteikolla 1–10 ja se muodostaa yhden kolmasosan kurssin kokonaisarvosanasta. Mahdollisuus osallistua luennoille Joensuun kampukselle tutkinto-opiskelijoiden opetusohjelman mukaisesti.

  Oppimateriaalit:
  Siltala, Johdatus oikeusteoriaan, 2001.
  Tuori, Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt, 2003.

  Opettaja:
  OTT Toomas Kotkas

  Lisätietoja:
  Opintojakso on pakollinen kaikille HTK- tai ON-tutkintoa suorittaville.

 • Lainsäädäntötutkimuksen perusteet 4 op - 5311404

  Lainsäädäntötutkimuksen perusteet 4 op - 5311404

  Sisältö:
  Lakien laadinta, lakien toteutuminen ja vaikutukset, oikeussosiologisen tutkimuksen lähtökohdat, viranomaistoiminta.

  Osaamistavoitteet:
  Jakson suorittanut opiskelija ymmärtää lainsäädäntötutkimuksen perusteita ja peruskäsitteitä sekä tutkimuksen lähtökohtia. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perusvalmiudet ymmärtää lakien laadintaa, toteutumista ja vaikutuksia sekä oikeuden suhdetta yhteiskuntaan.

  Oppimateriaalit:
  Tala, Lakien laadinta ja vaikutukset, 2005. (saatavilla myös www.edilex.fi)
  Pakarinen, Tapaustutkimuksia lainvalmistelun kehittämisestä ja sääntelyn toimivuudesta, 2012. Saatavilla sähköisesti.

  Opetus ja suoritustavat:
  Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja kirjallisuuden tenttiminen yleisenä tenttipäivänä.

  Opettaja:
  Professori Anssi Keinänen ja lainsäädäntötutkimuksen yliopisto-opettaja/yliopistonlehtori

  Lisätietoja:
  Opintojakso on pakollinen kaikille HTK- tai ON-tutkintoa suorittaville.

 • Yksityisoikeuden perusteet 5 op - 5311636

  Yksityisoikeuden perusteet 5 op - 5311636

  Sisältö:
  Kurssin keskeisen sisällön muodostaa yksityisoikeuden perusteiden tarkastelu. Käsiteltäviä aihealueita ovat yksityisoikeuden yleiset periaatteet ja käsitteet, velkasuhteisiin, oikeustoimiin, omistukseen, omistajanvaihdokseen, esineoikeudelliseen sivullissuojaan, perusteettoman edun palautukseen sekä markkinoiden sääntelyyn liittyvät kysymykset.

  Osaamistavoitteet:
  Opiskelija tuntee yksityisoikeuden peruskäsitteet ja periaatteet sekä yksityisoikeuden rakenteen. Hän tuntee markkinatalouteen perustuvan oikeusjärjestyksen keskeiset periaatteet ja hahmottaa markkinoiden ja markkinatoimijoiden sääntelyn lähtökohdat. Opiskelija tuntee oikeustoimikelpoisuuden ja oikeustoimen pätevyyden edellytykset. Opiskelija tunnistaa eri velkakirjatyypit ja niiden keskeiset erot sekä velkasuhteen erilaiset lakkaamistavat. Opiskelija hahmottaa omistusoikeuteen, omistajanvaihdokseen ja esineoikeudellisiin suojamuotoihin liittyvän problematiikan ja tuntee perusteettoman edun palautuksen yleiset lähtökohdat.

  Oppimateriaalit:
  Teoksesta Saarnilehto, Ari ym., Varallisuusoikeus, 2012 (WSOYpro):
  Osa I, Lähtökohdat
  Osa II, Velvoite
  Osa III, Sopimus, luvut 1–4
  Osa V, Perusteettoman edun palautus
  Osa VI, Esineoikeus
  Teoksesta Rissanen, Kirsi ym. Yritysoikeus, 2006 (WSOY Pro):
  Osa I, Yritystoiminnan oikeudellinen ympäristö
  Varallisuusoikeus- ja Yritysoikeus-teokset löytyvät Sanomapro.fi-palvelusta: http://www.uef.fi/kirjasto > UEF Nelli > Tietokannat > Juridiikkafokus.
  Säädökset:
  Oheissäädökset:
  Kauppalaki (355/1987), luvut 1–10.
  Korkolaki (633/1982).
  Kuluttajansuojalaki (38/1978), luvut 1–4.
  Lahjanlupauslaki (625/1947).
  Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta (481/1995), 1–3 luvut.
  Laki elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä (1062/1993).
  Laki eräistä yhteisomistussuhteista (180/1958).
  Laki liikehuoneiston vuokrauksesta (482/1995), 1–3 luvut.
  Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa (1061/1978).
  Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista (228/1929).
  Laki velan vanhentumisesta (728/2003).
  Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä (1578/1992).
  Maakaari (540/1995), luvut 1–3, 13 ja 15.
  Velkakirjalaki (622/1947).

  Opetus ja suoritustavat:
  Kurssi muodostuu vapaaehtoisista luennoista (24 t.), itsenäisestä opintomateriaaleihin perehtymisestä sekä Moodle-alueelta löytyvistä oppimistehtävistä ja tentistä.
  http://moodle.uef.fi/course/view.php?id=3790). Syksyllä 2016 tentin voi suorittaa tenttiaikataulun mukaisesti yleisenä tenttipäivänä, keväästä 2017 alkaen Moodle-tenttinä.

  Opettaja:
  Yliopisto-opettajat Onerva-Aulikki Suhonen, Marjo Ylhäinen ja Kaisa Varis

  Edellytykset:
  Muille kuin oikeustieteen tutkinto-opiskelijoille (HTK/HTM, ON/OTM) suositellaan opintojakson 5311024 Oikeustieteen ABC 2 op suorittamista.

  Lisätietoja:
  Opintojakso on pakollinen kaikille HTK- tai ON-tutkintoa suorittaville. Aiemmin opintojakson Johdatus yksityisoikeuteen tai Yksityisoikeuden peruskurssi suorittaneet voivat täydentää suoritustaan vastaamaan Yksityisoikeuden perusteet ‑opintojaksoa. Lisätietoja on siviilioikeuden oppiaineen internet-sivuilla (http://www.uef.fi/fi/oikeustieteet/opinnot-ja-opetus10).

 • Sopimusoikeus 5 op - 5311605

  Sopimusoikeus 5 op - 5311605

  Sisältö:
  Kurssilla käydään läpi yleistä sopimusoikeutta kuten sopimuksen syntyä, pätemättömyyttä ja kohtuullistamista, suhtautumista muuttuviin olosuhteisiin, tulkintaa sekä sopimusvelvoitteiden sisältöä ja tehosteita koskevat opit. Sen lisäksi annetaan yleiskäsitys sopimussuunnittelun perusteista sekä sopimusten merkityksestä erilaisissa toimintaympäristöissä.

  Osaamistavoitteet:
  Kurssilla opitaan sopimusoikeuden yleiset opit sekä ymmärtämään sopimusehtojen, sopimuskäytäntöjen ja lainsäädännön välistä vuorovaikutusta sopimusten laatimisessa ja tulkinnassa.

  Oppimateriaalit:
  Hemmo, Mika, Sopimusoikeuden oppikirja, 2008.
  Saarnilehto – Hemmo – Kartio: Varallisuusoikeus. Luku VII Sopimustyypeistä. Saatavilla Sanomapro.fi-palvelusta: http://www.uef.fi/kirjasto > UEF Nelli > Tietokannat > Juridiikkafokus.
  Säädökset:

  Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista (228/1929).
  Kauppalaki (355/1987).
  Yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista (ns. YK:n kauppalaki 16.9.1988/796, SopS 50/1998).
  L vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista 7.8.2009/617.
  Korkolaki 20.8.1982/633.
  L indeksiehdon käytön rajoittamisesta 21.12.2000/1195.

  Opetus ja suoritustavat:
  Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja säädöksiin sekä niiden tenttiminen.

  Opettaja:
  Professori Antti Kolehmainen

  Edellytykset:
  - Suositellaan edeltäviksi opinnoiksi opintojaksoja Yksityisoikeuden perusteet tai Yritysoikeuden perusteet ja Johdatus yksityisoikeuteen.
  - Opintojakso on pakollinen kaikille HTK- tai ON-tutkintoa suorittaville.

 • Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op - 5311610

  Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op - 5311610

  Sisältö:
  Avioliiton ja muiden parisuhteiden syntyminen ja oikeusvaikutukset, avioehtosopimus, ositus, lapsen asema, pesänselvitys ja perinnönjako, testamentti, holhoustoimi ja edunvalvonta.

  Osaamistavoitteet:
  Opiskelija osaa perhe- ja perintöoikeudelliset keskeiset käsitteet sekä tuntee perhe- ja perintöoikeudellisen systematiikan ja säädökset. Opiskelija tietää avioliiton ja muiden parisuhteiden oikeusvaikutukset osapuolten keskinäiseen asemaan parisuhteen aikana ja sen purkauduttua. Opiskelija tuntee perimysjärjestyksen, pesänselvitys- ja perinnönjakomenettelyn ja testamenttiin liittyvän sääntelyn keskeisiltä osiltaan. Hän tuntee myös lapsen asemaa erotilanteessa koskevan sääntelyn sekä holhousoikeuden keskeisen sisällön.

  Oppimateriaalit:
  Aarnio - Kangas, Perhevarallisuusoikeus, 2010, s. 1-587.
  Gottberg, Perhesuhteet ja lainsäädäntö. 7. uudistettu painos 2013. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Yksityisoikeuden sarja A 133, s. 140-260.
  Välimäki, Edunvalvontaoikeus, 2013, s. 1-162 ja 225-242.
  Säädökset:

  Avioliittolaki (234/1929).
  Laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta (26/2011).
  Perintökaari (40/1965).
  Laki holhoustoimesta (442/1999).
  Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1983).
  Laki lapsen elatuksesta (704/1975).
  IsyysL (11/2015).

  Opetus ja suoritustavat:
  Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja säädöksiin. Oppimateriaalin tenttiminen yleisenä tenttipäivänä.

  Opettaja:
  Professori Antti Kolehmainen ja apulaisprofessori Suvianna Hakalehto

  Edellytykset:
  Muille kuin oikeustieteen tutkinto-opiskelijoille (HTK/HTM, ON/OTM) suositellaan opintojakson 5311024 Oikeustieteen ABC 2 op suorittamista.

  Lisätietoja:
  Opintojakso on pakollinen kaikille HTK tai ON-tutkintoa suorittaville. Opintojakson nimi oli aiemmin Perhe- ja perintöoikeus.

 • Valtiosääntöoikeus 5 op - 5311091

  Valtiosääntöoikeus 5 op - 5311091

  Sisältö:
  Julkisen vallan päälohkot (lainsäädäntövalta, hallitusvalta, tuomiovalta) ja niiden keskinäissuhteet. Perus- ja ihmisoikeusjärjestelmien perusteet ja sisältöjen pääpiirteet. Oikeudenalan yleiset opit (käsitteet, yleiset periaatteet, teoriat). Valtiosääntöoikeuden yhteydet muihin oikeudenaloihin sekä kansainväliseen oikeuteen ja Euroopan unioniin.

  Osaamistavoitteet:
  Opiskelija tuntee valtiosääntöoikeuden ydinsisällön eli julkisen vallan päälohkot (lainsäädäntövalta, hallitusvalta, tuomiovalta) ja niiden keskinäissuhteet, perus- ja ihmisoikeusjärjestelmien perusteet ja sisällöt pääpiirteittäin sekä tuntee ja osaa hyödyntää oikeudenalan tärkeimpiä yleisiä oppeja (käsitteitä, yleisiä periaatteita, teorioita). Lisäksi opiskelija oppii tunnistamaan valtiosääntöoikeuden yhteydet muihin oikeudenaloihin sekä kansainväliseen oikeuteen ja Euroopan unioniin.

  Oppimateriaalit:
  Jyränki – Husa, Valtiosääntöoikeus, 2012, s. 1–372
  Hallberg et al, Perusoikeudet, toinen uudistettu painos, 2011, luvut I – II (Johdanto -osa ja Yleinen osa, s. 29–213) ja luvun III alaluvut 18 ja 19 (Perusoikeuksien turvaamisvelvollisuus (PL 22 §) ja Perusoikeudet poikkeusoloissa (PL 23 §), s. 809–830 ja luvun IV alaluvut 1 ja 2 (Perusoikeuksien merkitys lainsäädäntötyössä ja Perusoikeudet tuomioistuimissa, s. 831–873, teos löytyy Talentumin Juridiikkafokus-palvelusta
  Pellonpää et al, Euroopan ihmisoikeussopimus, 2012, luvut I–IV, s. 1–139, teos löytyy Suomenlaki.com -palvelusta.

  Säädökset:
  Suomen perustuslaki (731/1999).
  Vaalilaki (714/1998).
  Eduskunnan työjärjestys (40/2000).
  Laki valtakunnanoikeudesta ja ministerivastuuasioiden käsittelystä (196/2000).
  Laki valtioneuvostosta (175/2003).
  Oheislukemista (saatavilla Edilexistä www.edilex.fi):
  Markku Helin, Perusoikeuksilla argumentoinnista, Juhlajulkaisu Jarmo Tuomisto, s. 11–30.
  Juha Lavapuro, Tulkintaperiaatteiden kansallisesta sovellettavuudesta. Defensor Legis 4/2011, s. 467–479.
  Pekka Länsineva, Perus- ja ihmisoikeudet yksityisten välisissä oikeusriidoissa. Defensor Legis 4/2011, s. 456–466.
  Markku Fredman, Perus- ja ihmisoikeudet Suomen oikeudessa ja asianajajan työssä. Defensor Legis 4/2011, s. 480–493.
  Kaarlo Tuori: Demokraattisen oikeusvaltion uhkakuvia. Lakimies 1/2014, s. 94–98.

  Opetus ja suoritustavat:
  Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja keskeisimpiin säädöksiin, jotka tentitään yleisenä tenttipäivänä.

  Opettaja:
  Yliopistonlehtori Maija Dahlberg ja Jaana Palander (syksy 2016)

  Edellytykset:
  Muille kuin oikeustieteen tutkinto-opiskelijoille (HTK/HTM, ON/OTM) suositellaan opintojakson 5311024 Oikeustieteen ABC 2 op suorittamista.

  Lisätietoja:
  Opintojakso on pakollinen kaikille HTK-tai ON-tutkintoa suorittaville opiskelijoille.

 • Oikeustieteen ABC 2 op - 5311024

  Oikeustieteen ABC 2 op - 5311024

  Sisältö:
  Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, joilla ei ole aiempaa kokemusta oikeustieteen opinnoista. Opintojaksolla perehdytään oikeustieteen perusteisiin. Lisäksi opintojaksolla opitaan käyttämään keskeisiä oikeudellisia käsitteitä ja lukemaan lakia.

  Osaamistavoitteet:
  Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perusvalmiudet suoriutua oikeustieteen opinnoista. Opiskelija tuntee oikeudellisen sääntelyn ja oikeusjärjestyksen perusteet sekä julkisoikeuden, yksityisoikeuden sekä rikos- ja prosessioikeuden peruskäsitteet. Opintojakson voi sisällyttää lukuvuosina 2016–2017 oikeustieteiden perusopintotasoisiin sivuainekokonaisuuksiin.

  Oppimateriaalit:
  Oikeudellisen ajattelun perusteita. Oikeustieteiden pääsykoekirja 2012. Toim. Tapio Määttä. Oikeustieteiden laitos, Joensuu 2012. Oppikirja on luettavissa Internetissä: http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-0766-0/urn_isbn_978-952-61-0766-0.pdf

  Suoritustavat:

  Itsenäisesti opiskeltava kirjallisuus ja sen tenttiminen.
  Tenttimisvaihtoehtoja on kaksi

  1) yleisenä tenttipäivänä, joista syksyn tenttikerrat ovat  26.09. ja 11.11.  ja kevään suorituskerta  6.3.2017, tentin voi suorittaa Mikkelin kesäyliopistossa tai
  2) sähköisenä tenttinä (https://stentti.uef.fi), haluamanaan ajankohtana 1.9.2016–31.5.2017 ja 1.9.2017–31.5.2017 Joensuun, Kuopion tai Savonlinnan kampuksen stentti-tiloissa.

  Arvostelu:
  Hyväksytty-hylätty

  Opettaja:
  Jonna Kosonen

  Lisätietoja:
  Opetuskieli suomi. Lisätietoja opintojakson suorittamisesta ja hylätyn suorituksen arvostelusta jonna.kosonen@uef.fi

 • Yleishallinto-oikeus 5 op - 5311304

  Yleishallinto-oikeus 5 op - 5311304

  Aika:
  Luennot pe-la 30.9.-1.10. ja 7.-8.10.2016, pe klo 16.15-20.15 ja la klo 9.00-15.15 Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotinkatu 5, UNICA, 50100 MIKKELI.

  Sisältö:

  Hyvä hallinto, hallintomenettely, oikeusturva hallinnossa

  Osaamistavoitteet:
  Opiskelija tuntee hyvän hallinnon ja hallintomenettelyn keskeiset vaatimukset ja hallinnon oikeussuojajärjestelmän keskeiset elementit ja osaa soveltaa tietojaan hallinto-oikeudellisiin tyyppitilanteisiin.

  Oppimateriaalit:
  Heikki Kulla: Hallintomenettelyn perusteet, 9. uudistettu painos (2015) s. 1 – 359. Teos luettavissa sähköisesti Suomen laki -palvelussa.
  Väätänen, Oikein ja joutuisasti, 2011, luku III (s. 139-295).
  Mäenpää, Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet, 2011 tai uudempi (ei lukua 8).
  Harjula – Prättälä, Kuntalaki – Tausta ja tulkinnat, 2015 (luku 16 Oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus, s. 881–965)

  Säädökset:
  Hallintolaki (434/2003).
  Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003).
  Kielilaki (423/2003).
  Hallintolainkäyttölaki (586/1996), luvut 1-6, 11-13.
  Kuntalaki (410/2015), luku 16 Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta (150/1930).

  Opetus ja suoritustavat:
  Luennot Mikkelin kesäyliopistolla sekä niihin sisältyvät harjoitukset. Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja säädöksiin. Säädöksiin ja kirjallisuuteen perustuva kuulustelu yleisenä tenttipäivänä. Yksi tenttikerta järjestetään Moodle-tenttinä.

  Opettajat:
  Vastuuopettajat Ulla Väätänen ja Jonna Kosonen.
  Mikkelin kesäyliopiston luennoitsijana professori emeritus Tarmo Miettinen.

  Edellytykset:
  Muille kuin oikeustieteen tutkinto-opiskelijoille kurssia edeltävänä pakollisena suorituksena Oikeustieteen ABC-kurssi.

  Lisätietoja:
  Opintojaksolla on käytössä Moodle-alusta. Kurssiavaimen saa opintojen alkaessa.
   

  HUOM! 1.8.2016 alkaen Yleishallinto-oikeus 5 op-opintojaksoon tulee pakolliseksi edeltäväksi kurssiksi Oikeustieteen ABC-kurssi 2 op. Ko. kurssi suoritetaan 1) yleisenä tenttipäivänä (2 tenttikertaa syksyllä 2016 ja yksi kerta keväällä 2017) tai 2) sähköisenä tenttinä (https://stentti.uef.fi). Vaihtoehto 1) tentin voi suorittaa Mikkelin kesäyliopistossa. Vaihtoehto 2) opiskelija voi suorittaa tentin haluamanaan ajankohtana 1.9.2016–31.5.2017 ja 1.9.2017–31.5.2017 Joensuun, Kuopion tai Savonlinnan kampuksen stentti-tiloissa.

 • Vero-oikeuden perusteet 5 op - 5311204

  Vero-oikeuden perusteet 5 op - 5311204

  Sisältö:
  Verolainsäädännön keskeinen sisältö.

  Osaamistavoitteet:
  Opiskelija tuntee verotuksen keskeiset käsitteet sekä tärkeimmän verolainsäädännön kuten tuloverotuksen, arvonlisäverotuksen, perintö- ja lahjaverotuksen, kiinteistöverotuksen ja varainsiirtoverotuksen sekä verotusta koskevien menettelytapa- ja muutoksenhakukysymysten yleispiirteet. Sama koskee myös finanssihallinto-oikeutta.

  Oppimateriaalit:
  Myrsky – Svensk – Voutilainen, Suomen finanssioikeus, 2014 (verotusta koskevat osat).
  Myrsky, Suomen veropolitiikka, 2013 (ilman viimeistä lukua ja alaviitteitä).

  Säädökset:
  Keskeiset:
  Tuloverolaki (1535/1992).
  Laki varojen arvostamisesta verotuksessa (1142/2005).
  Oheiset:
  Laki elinkeinotulon verottamisesta (360/1968).

  Opetus ja suoritustavat:
  Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja säädöksiin.

  Opettajat:
  Professori Matti Myrsky, Niko Svensk, Mika Nissinen

  Lisätietoja:
  - Opintojakso on pakollinen kaikille HTK-tai ON-tutkintoa suorittaville.
  - Muille kuin oikeustieteen tutkinto-opiskelijoille (HTK/HTM, ON/OTM) suositellaan opintojakson 5311024 Oikeustieteen ABC 2 op suorittamista.

 • Eurooppaoikeuden perusteet 5 op - 5311104

  Eurooppaoikeuden perusteet 5 op - 5311104

  Sisältö:
  Integraation historian peruslinjat, eurooppaoikeuden oikeuslähteet, instituutiot ja niiden tehtävät sekä sisämarkkina- ja kilpailuoikeuden eri osa-alueet.

  Osaamistavoitteet:
  Opiskelija tuntee integraatiokehityksen taustat, unionin oikeusjärjestelmän luonteen, oikeuslähteet, toimielimet, niiden tehtävät ja päätöksentekojärjestelmän, oikeussuojakeinot sekä keskeisimmät aineellisoikeuden osa-alueet.

  Oppimateriaalit:
  Raitio, Eurooppaoikeus ja sisämarkkinat, 2013. Sivut 1–745. Kappale 1 (sivut 11–100) kursiivisesti. Kirja luettavissa sähköisenä Nelli-portaalin kautta: Suomenlaki.com > hakupalvelu > kirjat-välilehti > näytä lisenssiin kuuluvat verkkokirjat.
  Säädökset: (löytyvät osoitteesta http://eur-lex.europa.eu/fi/index.htm):
  Sopimus Euroopan unionin toiminnasta
  Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta
  Euroopan unionin perusoikeuskirja

  Opetus ja suoritustavat:
  Kirjatentti

  Opettaja:
  Professori Kim Talus ja yliopisto-opettaja Sirja-Leena Penttinen

  Edellytykset:
  - Muille kuin oikeustieteen tutkinto-opiskelijoille (HTK/HTM, ON/OTM) suositellaan opintojakson 5311024 Oikeustieteen ABC 2 op suorittamista.
  - Kurssi suositellaan suoritettavaksi ennen eurooppaoikeus-pääaineen muita perus- ja aineopintojaksoja.

  Lisätietoja:
  Opintojakso on pakollinen kaikille HTK-tai ON-tutkintoa suorittaville opiskelijoille.

 • Ympäristöoikeuden perusteet 5 op - 5311704

  Ympäristöoikeuden perusteet 5 op - 5311704

  Sisältö:
  Ympäristöoikeuden systematiikka, ympäristölainsäädännön keskeispiirteet, ympäristöhallinnon rakenne, ympäristöasioita koskevan päätöksenteon perusteet ja ympäristöpolitiikan ohjauskeinot.

  Osaamistavoitteet:
  Kokonaiskuvan saaminen ympäristöoikeudellisesta sääntelystä. Opiskelija osaa itsenäisesti hyödyntää eri oikeuslähteitä ympäristöasioita koskevassa päätöksenteossa. Opiskelija tunnistaa ympäristöoikeuden monitieteisyyden ja erityispiirteet oikeudenalana.

  Opetus ja suoritustavat:
  Vahvistetaan myöhemmin.

  Opettaja:
  Professori Tapio Määttä

  Edellytykset:
  Muille kuin oikeustieteen tutkinto-opiskelijoille (HTK/HTM, ON/OTM) suositellaan opintojakson 5311024 Oikeustieteen ABC 2 op suorittamista.

  Lisätietoja:
  Opintojakso on pakollinen kaikille HTK-tai ON-tutkintoa suorittaville opiskelijoille.

 • Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op - 5311504

  Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op - 5311504

  Sisältö:
  Rikos- ja prosessioikeuden perusteet.

  Osaamistavoitteet:
  Kurssin suorittaneella on perustiedot keskeisistä rikos- ja prosessioikeuden periaatteista sekä kokonaiskuva rikos- ja prosessioikeuden järjestelmästä.

  Oppimateriaalit:
  Linna, Prosessioikeuden oppikirja, 2012.
  Tapani – Tolvanen, Rikosoikeuden yleinen osa – Vastuuoppi, 2008 tai 2013.
  Tolvanen – Kukkonen, Esitutkinta- ja pakkokeino-oikeuden perusteet, 2011, s. 1–96.

  Opetus ja suoritustavat:
  Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen, vapaaehtoisen esseen kirjoittaminen sekä oikeudenkäyntien seuraamista 10 tuntia, josta kirjoitetaan lyhyt vapaamuotoinen raportti (5 sivua). Oppimateriaalin tenttiminen yleisenä tenttipäivänä. Tuomioistuintoiminnan seuraaminen (10 t) tulee olla suoritettu saman lukuvuoden loppuun mennessä, jolloin tenttikin on suoritettu. Opintojaksosta saa suoritusmerkinnän vasta, kun ko. seuraaminen ja tentti on suoritettu hyväksytysti.

  Opettaja:
  Professori Matti Tolvanen ja yliopistonlehtori Heikki Kallio

  Edellytykset:
  Muille kuin oikeustieteen tutkinto-opiskelijoille (HTK/HTM, ON/OTM) suositellaan opintojakson 5311024 Oikeustieteen ABC 2 op suorittamista.

  Lisätietoja:
  Opintojakso on pakollinen kaikille HTK- tai ON-tutkintoa suorittaville.

Muutamalle Yleisten oikeusjärjestysopintojen opintojaksolle järjestetään myös luento-opetusta ja/tai tietokonevälitteisiä luentoja Mikkelin kesäyliopistossa. Nämä lähiopetusten ajankohdat tarkentuvat kevään ja kesän 2016 aikana. Yleishallinto-oikeus -opintojakson lähiopetus 30.9-1.10. ja 7.-8.10.2016. Pääsääntöisesti opintojaksojen suoritustapana on kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen, muutama opintojakso on tarjolla verkkokurssina sekä opintojaksolla voi myös olla verkkoluentoja itsenäisen opiskelun tueksi.

Opinnoissa käytetään moodle-verkko-oppimisympäristöä (AducateMoodle), jonne kirjaudutaan ilmoittautumisen jälkeen tulevan sähköpostivahvistuksen ohjeistuksen mukaisesti yliopiston käyttäjätunnuksilla. Opintosuoritukset kirjataan yliopiston viralliseen opintorekisteriin WebOodiin.

Opintokokonaisuuden opintojaksoja voi suorittaa myös yksittäin. Opintojaksojen suoritukset arvostellaan asteikolla 0–5. Hyväksiluetut (sisällytetyt ja korvatut) opintojaksot arvostellaan aina arvosanalla hyväksytty. Opintosuorituksen hyväksyminen edellyttää, että opiskelija hallitsee 50 % opintojaksokuvauksessa asetetusta tavoitteesta (vaaditusta tietoaineistosta tai vastaavasta). Opintosuoritusten ja opintokokonaisuuksien arvostelu

Tentteihin (myös etätentteihin) ilmoittaudutaan sähköisesti WebOodissa. Tentteihin ilmoittautuminen päättyy 10 päivää aikaisemmin ennen tenttiä. Lukuvuoden 2016-2017 tenttiaikataulut julkaistaan WebOodissa kesäkuussa 2016. Sieltä löytyvät myös Joensuun kampuksen opetusaikataulut. Tietoja voi selailla ilman käyttäjätunnuksia (sivun vasen laita>> hakuehdoilla). Kuuntele ja katsele tallenne Weboodin käyttämisestä.

Opintojaksoja voit tenttiä Mikkelin kesäyliopistossa, ns. etätentteinä. Tästä saat tarkat ohjeistukset opintojen alussa. Tentit järjestetään aina samaan aikaan kuin Joensuussa (tentinvalvonta myös Itä-Suomen yliopiston Kuopion ja Savonlinnan kampuksilla). Oikeustieteiden laitoksen etäopiskeluun ja etätenttimiseen liittyvät ohjeet.

Opintomaksu
650 e, ja maksu sisältää Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston perimän maksun. Opintomaksu laskutetaan neljässä erässä.

Ilmoittautuminen

18.9.2016 mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, puh. (015) 210 300, 015 210 302 tai ilmoittautumislomakkeella

Toteuttaja

Mikkelin kesäyliopisto

Lönnrotinkatu 5

50100 Mikkeli
Puhelin: 015 210 300, 210 302

Sähköposti: koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
WWW: http://www.mikkelinkesayliopisto.fi

Yhteyshenkilö
Mikkelin kesäyliopiston koulutussuunnittelija Tiina Roikonen, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi