Terveyden edistäminen ja terveystieto, aineopinnot 35 op (UEF)

Opintojen kuvaus

Terveyden edistäminen on oppiaine, joka perustuu useiden eri tieteen-alojen tietoperustaan. Opinnot soveltuvat mm. sosiaali- ja terveyspalveluissa, opetustyössä sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville, sivuaineopinnoiksi terveystieteiden ja kasvatustieteiden opiskelijoille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille. Terveyden edistäminen ja terveystieto perus- ja aineopinnot (yhteensä 60 op) antavat opettajille terveystiedon aineenhallinnan opettajakelpoisuuden.

Aineopintojen yhteisissä opinnoissa käsitellään terveyttä, terveyden edistämisen lähtökohtia ja terveysongelmia sekä yhteiskunnan että yksilön elämänkaaren näkökulmasta, vuorovaikutusta, terveysosaamista ja terveyskäyttäytymistä. Valinnaisissa opinnoissa opiskelija voi valita parhaiten omia tarpeitaan/ tavoitteitaan vastaavia opintoja esitetyistä vaihtoehdoista. Esimerkiksi terveystiedon opettajaksi aikova voi valita omia aiempia opintojaan täydentäviä opintojaksoja. Opiskelijaa, joka ei ole aiemmin opiskellut ihmisen anatomiaa ja fysiologiaa, suositellaan suorittamaan lääketieteen perusteita opinnoista opintojakso Elimistön rakenne ja toiminta (4 op). Terveystiedon opettajaksi aikovalle suositellaan seuraavia valinnaisia opintoja: Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet I 4 op ja II 4 op.

Mikäli jokin yhteisistä opintojaksoista on suoritettu muussa yhteydessä, se korvataan valitsemalla vastaava opintopistemäärä valinnaisia opintoja lisää.

YHTEISET OPINTOJAKSOT 20 op
AY7022201 Orientoituminen aineopintoihin 2 op
AY7022202 Terveyden edistämisen teoriat ja mallit 4 op
AY7022203 Terveyden edistämisen ja terveystiedon tutkimus 4 op
AY7022204 Terveyden edistämisen ja terveystiedon teemaseminaari 6 op
AY7022205 Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet III 4 op

VALINNAISET OPINTOJAKSOT 15 op
AY7022206 Terveyden edistämisen johtaminen 5 op
AY7022207 Kouluhenkilöstön työhyvinvoinnin tunnistaminen ja kehittäminen 5 op
AY4310205 Sosiaalinen markkinointi terveyden edistämisessä 5 op (2 op + 3 op)
AY4460415 Terveyspsykologian perusteet 5 op

Terveyden edistäminen ja terveystieto perusopinnot; valinnaiset opintojaksot, joita opiskelija ei ole käyttänyt perusopintokokonaisuuteen (25 op).

Aineopintokokonaisuuden 35 op opinto-oikeusaika on 1.8.2016-31.7.2018. Mutta, aineopintoihin voi ilmoittautua jatkuvasti, jolloin em. 2 vuoden opinto-oikeusaika alkaa ilmoittautumislukukauden alusta (esim. kevätlukukaudella ilmoittautuvien opinto-oikeusaika on 1.1.2017-31.12.2018). Ensimmäiseksi suositeltu verkkojakso Orientoituminen aineopintoihin 2 op on opiskeltavissa viisi kertaa opinto-oikeusajan kuluessa.

Aineopinnoissa ei ole opiskelijakiintiöitä, jolloin kaikki halukkaat opiskelijat mahtuvat mukaan opintoihin.

Opintojen rakenne

 • YHTEISET OPINTOJAKSOT 20 op

  TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA TERVEYSTIETO
  aineopinnot 60 op, sisältävät perusopinnot 25 op  

  YHTEISET OPINTOJAKSOT 20 op
  AY7022201 Orientoituminen aineopintoihin 2 op
  AY7022202 Terveyden edistämisen teoriat ja mallit 4 op
  AY7022203 Terveyden edistämisen ja terveystiedon tutkimus 4 op
  AY7022204 Terveyden edistämisen ja terveystiedon teemaseminaari 6 op
  AY7022205 Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet III 4 op

 • Orientoituminen aineopintoihin 2 op - AY7022201

  Orientoituminen aineopintoihin - AY7022201

  Aika:

  Opintojakso on opiskeltavissa viitenä vaihtoehtoisena ajankohtana lukuvuoden aikana:
  1) 15.8.-2.10.2016
  2) 14.11.-30.12.2016
  3) 30.1.-19.3.2017
  4) 3.4.-21.5.2017
  5) 12.6.-6.8.2017

  Osaamistavoitteet:

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
  1) Arvioida omaa terveyden edistämisen ja terveystiedon osaamistaan ja määritellä henkilökohtaiset oppimistavoitteensa.
  2) Perustellen soveltaa terveyden edistäminen ja terveystieto aineopintojen opetustarjonnan henkilökohtaisen opetussuunnitelmansa laadinnassa.
  3) Arvioida omia opiskelu - ja oppimisen taitojaan sekä laatia arvioinnin pohjalta ehdotuksen opetussuunnitelmaansa, kuinka hyödyntää ja edistää omia oppimisen taitojaan terveyden edistämisen ja terveystiedon opinnoissa.

  Sisältö:
  Terveyden edistämisen ja terveystiedon aineopintojen rakenne, opetustarjonta, tavoitteet ja toteutus sekä henkilökohtaisen opetussuunnitelman laadinta. Oman oppimisorientaation ymmärtäminen ja merkitys omalle oppimiselle sekä terveysopetukselle. Erilaisia oppimismuotoja ja tekniikoita.

  Kirjallisuus:

  Verkkomateriaali

  Suoritustapa:
  Verkko-opinnot ja oppimistehtävä.

  Arviointi:
  hyväksytty-hylätty

  Opettaja:
  TtM, KM Maria Luojus

 • Terveyden edistämisen teoriat ja mallit 4 op - AY7022202

  Terveyden edistämisen teoriat ja mallit 4 op - AY7022202

  Aika:

  Verkkojakso avoinna: 3.10.-4.12.2016.

  Osaamistavoitteet:

  Opiskelija saa valmiuksia hyödyntää terveyden edistämisen teorioita ja malleja terveystiedon sisältöalueissa; tunnistaa terveyden edistämisen arvo- ja tietoperustan moniulotteisuuden ja sen merkityksen nuorten terveysvalintoihin (mm. liikunta, ravitsemus, päihteiden käytön välttäminen, seksuaalikäyttäytyminen, uni ja lepo, mielen-terveys, sosiaaliset suhteet) tukemisessa; saa valmiuksia soveltaa salutogeenista lähestymistapaa nuorten terveyden edistämisessä; arvioi oman asiantuntijuutensa kehittymistä terveystiedon sisältöalueiden syventämisessä soveltaessaan terveyden edistämisen teorioita ja malleja.

  Sisältö:
  Terveyden edistäminen arvosidonnaisena toimintana. Terveyden edistämisen teoriat ja mallit terveystiedon sisältöalueiden jäsentymisessä yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasoilla. Teorioiden ja mallien hyödyntäminen nuorten terveyden edistämisessä. Terveyden edistämisen lähestymistavat, erityisesti salutogeeninen lähestymistapa ja sen soveltaminen terveysvalintoihin ohjaamisessa ja tukemisessa. Asiantuntijuus ja sen kehittyminen erityisesti terveystiedon sisältöalueiden jäsentämisessä soveltamalla terveyden edistämisen teorioita ja malleja.

  Kirjallisuus:

  1. Pietilä A-M. (toim.) Terveyden edistäminen. Teorioista toimintaan. WSOYpro Oy 2010.
  2. Nutbeam D., Harris E. & Wise M.: Theory in a nutshell: a practical guide to health promotion theories. North Ryde, N.S.W.: Mc Graw-Hill Australia Cop. 2010.
  3.Savola, E. & Koskinen-Ollonqvist P. Terveyden edistäminen esimerkein. Käsitteitä ja selityksiä. Terveyden edistämisen keskuksen julkaisuja -sarja 3/2005. Saatavilla www-muodossa http://www.soste.fi/media/pdf/terveyden_edistaminen_esimerkein_2005.pdf (9.5.2016)
  4. Terveyden edistämisen eettiset haasteet. ETENE-julkaisuja 19. 2008.
  5. Lisäksi muu ajankohtainen kirjallisuus. Oppimateriaalia hyödynnetään soveltuvin osin.

  Suoritustapa:

  Verkko-opinnot.

  Arviointi:
  0-5

  Opettaja:
  Dosentti Tiina Rissanen

 • Terveyden edistämisen ja terveystiedon tutkimus 4 op - AY7022203

  Terveyden edistämisen ja terveystiuedon tutkimus 4 op - AY7022203

  Aika:

  Verkkojakso avoinna: 27.2.-30.4.2017.

  Osaamistavoitteet:

  Opiskelija perehtyy terveyden edistämisen ja terveystiedon tutkimuksen käsitteisiin, erilaisiin lähestymistapoihin ja tutkimusprosessin eri vaiheisiin. Opiskelija ymmärtää ja osaa kriittisesti pohtia terveyden edistämisen ja terveystiedon tutkimuksen arvolähtökohtia, eettisyyttä, relevanssia ja tutkimuksella tuotetun tiedon käyttöä. Opiskelija hankkii valmiuksia terveyden edistämisen tutkimusprosessin toteuttamiseen.

  Sisältö:
  Terveystiedon ja terveyden edistämisen tutkimuksen erityispiirteet, kansalliset ja kansainväliset linjaukset. Terveyden edistämisen tutkimuksen kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset lähestymistavat ja -tyypit; tutkimuksen suunnittelu, asetelmat, aineiston hankinta ja analyysit, raportointi ja luotettavuus. Terveyden edistämisen tutkimuksen etiikka. Näyttöön perustuva terveyden edistäminen. Medikalisaatio, sairauksien priorisointi ja terveyserot. Terveystiedon sisältöalueet ajankohtaisten tutkimustulosten perusteella kuten: Nuorten terveystapatutkimus, Kouluterveyskysely, Health Behaviour in Schoolaged Children (HBSC) study, Eurooppalainen koululaiskysely alkoholin ja huumeiden käytöstä. Koulu-yhteisön terveyden edistäminen prosessi (terveellinen ja turvallinen opetus ja oppimisympäristö, fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus, ravitsemus, liikunta, koulu- ja työterveyspalvelut; arvot ja missio, sitoutuminen, voimavarat, osallistuminen ja verkostoituminen; opetus-suunnitelma, terveyden edistämisen arviointi). Terveystiedon opetus ja oppiminen. Mielenterveys (suojaavat ja haavoittavat tekijät). Päihteettömyys ja sen kulttuuriset vertailut. Tupakoimattomuus (yksilö- ja yhteisö-tasot). Ravitsemus. Työhyvinvointi.

  Kirjallisuus:

  Luentotallenteet ja oppimateriaali verkko-oppimisympäristössä. Lisäksi muu ajankohtainen kirjallisuus.

  Suoritustapa:
  Verkko-opinnot ja oppimistehtävät.

  Arviointi:
  0-5

  Opettaja:
  Professori Hannele Turunen

 • Terveyden edistämisen ja terveystiedon teemaseminaari 6 op - AY7022204

  Terveyden edistämisen ja terveystiedon teemaseminaari 6 op - AY7022204

  Aika:

  Verkkojakso avoinna: 20.3.-28.5.2017.

  Osaamistavoitteet:

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
  1) Muodostaa kokonaiskuvan terveyden edistämisen ja terveystiedon opetustapahtumaan ja hyvinvointisuunnitelmaan vaikuttavista tekijöistä
  2) Suunnitella opetustapahtuman / hyvinvointisuunnitelman ajankohtaista terveyteen liittyvää tietoa soveltaen
  3) Arvioida ja kommentoida kriittisesti vertaisoppijoiden oppimistehtäviä

  Sisältö:
  Opintojaksolla opiskellaan terveyden edistämisen ja terveystiedon ajankohtaisia aihealueita ja esitetään suunniteltu terveystiedon opetustapahtuma tai hyvinvointisuunnitelma seminaariryhmälle tai vaihtoehtoisesti kokeillaan uusia menetelmiä työpajassa.

  Kirjallisuus:

  Seminaariaiheisiin liittyvä kirjallisuus ja tutkimusartikkelit.

  Suoritustapa:
  Luentotallenteet, verkko-oppimistehtävät sekä seminaarit (suoritettavissa joko etä- tai lähitapaamisina) tai työpaja (vaihtoehtoinen suoritus seminaareille). Opetustapahtuman tai hyvinvointisuunnitelman ideointi ja suunnittelu.

  Arviointi:
  0-5

  Opettaja:
  FT Jorma Räsänen ja TtT Ari Haaranen

 • Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet III - AY7022205

  Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet III - AY7022205

  Aika:

  Verkkojakso avoinna: 16.1.-19.3.2017.

  Osaamistavoitteet:

  Opiskelija tuntee tavallisimmat suomalaiset kansansairaudet ja niiden riski- ja suojatekijät; saa valmiuksia tunnistaa tavallisimmat tartuntataudit ja tutustuu niiden itsehoitoon; perehtyy ympäristöterveyden peruskysymyksiin ja turvallisuuden uhkiin.

  Sisältö:
  Kansansairaudet ja niiden riski- ja suojatekijät; tavallisimmat tartuntataudit; itsehoito; ympäristöterveys.

  Kirjallisuus:

  Opintojaksolla tarjottava ajankohtainen verkkomateriaali ja muu ajankohtainen kirjallisuus.

  Suoritustapa:
  Verkko-opinnot. Oppimistehtävät, verkkokeskustelu.

  Arviointi:
  0-5

  Opettaja:
  Dosentti Tiina Rissanen

 • VALINNAISET OPINTOJAKSOT 15 op

  VALINNAISET OPINTOJAKSOT 15 op
  AY7022206 Terveyden edistämisen johtaminen 5 op
  AY7022207 Kouluhenkilöstön työhyvinvoinnin tunnistaminen ja kehittäminen 5 op
  AY4310205 Sosiaalinen markkinointi terveyden edistämisessä 5 op (2op + 3op)
  AY4460415 Terveyspsykologian perusteet 5 op  

  Terveyden edistäminen ja terveystieto perusopinnot; valinnaiset opintojaksot, joita opiskelija ei ole käyttänyt perusopintokokonaisuuteen (25 op)

 • Terveyden edistämisen johtaminen 5 op - AY7022206

  Terveyden edistämisen johtaminen 5 op - AY7022206

  Aika:

  Syyslukukauden 2016 tenttipäivät: 22.8., 26.9., 24.10., 21.11., 19.12.2016
  Kevätlukukauden 2017 tenttipäivät: 16.1., 6.2., 6.3., 3.4., 8.5., 5.6.


  Osaamistavotteet:
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
  1) Kuvata terveyden edistämisen johtamisen keskeiset lainsäädännölliset ja terveyspoliittiset perusteet
  2) Hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa terveyden edistämisen johtamisessa ja strategioiden implementoinnissa
  3) Arvioida eritasoisen verkostoitumisen merkitystä terveyden edistämisen johtamisessa
  4) Tunnistaa ja tarkastella terveyden edistämisen johtamisen arvoperus-taa ja eettisiä lähtökohtia

  Sisältö:
  Keskeiset kansalliset ja kansainväliset terveyspolitiikan linjaukset, terveyttä edistävät sairaalat, koulut ja muut työpaikat, terveyden edistämisen johtamisen työvälineet, terveyden edistämisen etiikka

  Kirjallisuus:

  1) Johnson J & Breckon D: Managing Health Education and Promotion Programs: Leadership Skills for the 21st Century. Jones & Bartlett Pub-lishers. Inc.
  2) Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326
  3) Ajankohtaiset artikkelit:
  - Röthlin F. Managerial strategies to reorient hospitals towards health promotion", Journal of Health Organization and Management 2013: 27(6): 747-761
  - Johansson H, Stenlund H, Lundström L, Weinehall L. Reorientation to more health promotion in health services - a study of barriers and possi-bilities from the perspective of health professionals. J Multidisip Healthc. 2010 Nov 26; 3:213-24. doi:10.2147/JMDH.S14900.
  - Kemppainen V, Tossavainen K, Turunen H. Nurses' roles in health promotion practice; an integrative review. Health Promot. Int. (2012) doi: 10.1093/heapro/das034

  Suoritustapa:

  Kirjallisuustentti Avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä.

  Arviointi:

  0-5

  Opettaja:
  Professori Hannele Turunen

 • Koulun henkilöstön työhyvinvoinnin tunnistaminen ja kehittäminen 5 op - AY7022207

  Koulun henkilöstön työhyvinvoinnin tunnistaminen ja kehittäminen 5 op - AY7022207

  Aika:

  Verkkojakso avoinna: 30.1.-30.4.2017.

  Osaamistavoitteet:

  Opiskelija ymmärtää työhyvinvoinnin merkityksen yksilö- ja kouluyhteisötasolla; osaa tunnistaa henkilöstön työhyvinvointiin ja terveyden edistämiseen liittyviä tekijöitä; osaa soveltaa ja arvioida työhyvinvoinnin toimintatapoja, -menetelmiä, -malleja ja prosesseja koulun henkilöstön terveyttä edistävässä toiminnassa; osaa laatia koulun henkilöstön työhyvinvointia ja terveyttä edistävän suunnitelman.

  Sisältö:
  Työhyvinvointi käsitteenä ja siihen liittyvät tekijät, yhteisöllisyys/sosiaalinen pääoma kouluyhteisössä, työhyvinvoinnin edistämisen toimintatapoja, -menetelmiä, -malleja ja prosesseja, koulun henkilöstön työhyvinvoinnin edistämisen suunnitelman laatiminen.

  Kirjallisuus:

  1. Saaranen T, Turunen H, Sormunen M. & Tossavainen K. 2010. Teorian kehittäminen ja testaaminen – esimerkkinä henkilöstön työhyvinvoinnin mallintaminen. Hoitotiede 22 (3), 242-253;
  2. Saaranen T, Pertel T, Streiman K, Laine S & Tossavainen K. 2014. Koulun henkilöstön hyvinvointi: kokemuksia ja tutkimustuloksia toiminta-tutkimushankkeesta Suomessa ja Virossa 2009-2014. (http://epublicati-ons.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-1569-6/)
  3. Nykyri, P. 2011. Terveyttä edistävä koulu. Opas koulun terveys- ja hyvinvointisuunnitelman laatimiseen ja toimeenpanoon. Euroopan terveet koulut. Koulun terveys- ja hyvinvointihanke. Terveyden edistämisen keskuksen julkaisuja 7/2011.Trio-Offset, Helsinki.
  4. Verkkomateriaali.
  5. Lisäksi muu ajankohtainen / vastaava kirjallisuus.

  Suoritustapa:
  Verkko-opinnot, oppimistehtävät.

  Arviointi:
  0-5

  Opettaja:
  Dosentti, yliopistonlehtori TtT Terhi Saaranen

 • Sosiaalinen markkinointi terveyden edistämisessä 5 op (2 op + 3 op) - AY4310205

  Sosiaalinen markkinointi terveyden edistämisessä 5 op (2 op + 3 op) - AY4310205

  Aika:

  Verkkojakso avoinna 2.9.-27.11.2016.
  Opintojakson oppimisympäristö avautuu noin viikkoa ennen opintojen alkua.


  Osaamistavoitteet:

  Mikäli opintojakso suoritetaan 2 op:n laajuisena, opintojakson päätyttyä opiskelija- osaa määritellä sosiaalisen markkinoinnin keskeiset käsitteet ja kuvata teoreettisen taustan- osaa tunnistaa sosiaalisen markkinoinnin käyttötapoja ja menetelmiä terveyden edistämisessä- ymmärtää keskeiset eettiset periaatteet, jotka ohjaavat sosiaalisen markkinoinnin prosessia.

  Mikäli opintojakso suoritetaan 5 op:n laajuisena, opintojakson päätyttyä opiskelija- osaa määritellä sosiaalisen markkinoinnin keskeiset käsitteet ja ku-vata teoreettisen taustan- osaa tunnistaa sosiaalisen markkinoinnin käyttötapoja ja menetel-miä terveyden edistämisessä- ymmärtää keskeiset eettiset periaatteet, jotka ohjaavat sosiaalisen markkinoinnin prosessia- osaa suunnitella sosiaalisen markkinoinnin prosessin sovellettavaksi todelliseen terveysongelmaan tai tilanteeseen- osaa perustella sosiaalisen markkinoinnin suunnitelman ratkaisut- osaa eritellä sosiaalisen markkinoinnin arviointikriteereitä ja valita sopivat prosessin eri vaiheisiin.

  Sisältö:
  Sosiaalisen markkinoinnin käsitteet ja teoreettinen tausta. Markkinoinnin komponentit ja sovellukset terveyskäyttäytymisen edistämisessä ja asenteiden muutoksessa. Sosiaalisen markkinoinnin implementointi ja arviointi. Eettiset näkökohdat sosiaalisessa markkinoinnissa. Sosiaalisen markkinoinnin menetelmät.

  Kirjallisuus:

  - Kotler P. & Lee NR. 2016. Social Marketing. Changing Behaviors for Good (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc. TAI Donovan R. & Henley N. 2010. Principles and Practice of Social Marketing – an international perspective. Cambridge University Press.
  - Sormunen M & Kallio H. 2014. Sosiaalinen markkinointi terveyden edistämisessä – markkinoinnin keinoin käyttäytymisen muutokseen? Pro terveys 41(3): 42-45.
  - Ajankohtaiset artikkelit

  Suoritustapa:
  Verkko-opinnot.

  Arviointi:
  Hyväksytty-hylätty. Opintojakson hyväksytty suoritus vaatii tasolle hyvä (arvosana 3) asetettujen arviointikriteerien täyttymistä.

  Opettaja:
  Tutkijatohtori TtT Marjorita Sormunen

  Lisätiedot:

  Opintojakson voi suorittaa joko 2 op:n tai 5 op:n laajuisena.

 • Terveyspsykologian perusteet 5 op - AY4460415

  Terveyspsykologian perusteet 5 op - AY4460415

  Sisältö:

  Terveyspsykologian keskeiset teoreettiset lähestymistavat ja sisältöalueet.

  Osaamistavoitteet:

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee terveyspsykologian keskeiset teoreettiset lähestymistavat ja sisältöalueet. Opiskelija osaa soveltaa terveyspsykologian tarjoamia työkaluja yksilöllisessä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

  Kirjallisuus:

  1. Verkosta löytyvä materiaali.
  2. Soveltuvin osin: 1. Sarafino: Health psychology: biopsychosocial interactions. John Wiley & Sons, 2012. 2. Heiskanen, Huttunen, Tuulari (toim.): Masennus. Duodecim 2012. 3. Vedhara & Irwin: Human psychoneuroimmunology. Oxford University Press, 2005.

  Suoritustapa:

  Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely.

  Arviointi:
  0-5

  Opettaja:
  Psykologi Marja Louhi

Opintomaksu
495 e, ja maksu sisältää Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston perimän maksun. Opintomaksu laskutetaan kolmessa erässä.

Ilmoittautuminen

Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, puh. (015) 210 300, 015 210 302 tai ilmoittautumislomakkeella

Toteuttaja

Mikkelin kesäyliopisto

Lönnrotinkatu 5

50100 Mikkeli
Puhelin: 015 210 300, 210 302

Sähköposti: koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
WWW: http://www.mikkelinkesayliopisto.fi

Yhteyshenkilö
Mikkelin kesäyliopiston koulutussuunnittelija Tiina Roikonen, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi