Terveyden edistäminen ja terveystieto, perusopinnot 25 op (UEF)

Opintojen kuvaus


Terveyden edistäminen on oppiaine, joka perustuu useiden eri tieteenalojen tietoperustaan. Opinnot soveltuvat mm. sosiaali- ja terveyspalveluissa, opetustyössä sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville, sivuaineopinnoiksi terveystieteiden ja kasvatustieteiden opiskelijoille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille. Terveyden edistäminen ja terveystieto perus- ja aineopinnot (yhteensä 60 op) antavat opettajille terveystiedon aineenhallinnan opettajakelpoisuuden.

Perusopintojen yhteisissä opinnoissa käsitellään terveyttä, terveyden edistämisen lähtökohtia ja terveysongelmia sekä yhteiskunnan että yksilön elämänkaaren näkökulmasta, vuorovaikutusta, terveysosaamista ja terveyskäyttäytymistä.

Valinnaisissa opinnoissa opiskelija voi valita parhaiten omia tarpeitaan/ tavoitteitaan vastaavia opintoja esitetyistä vaihtoehdoista. Esimerkiksi terveystiedon opettajaksi aikova voi valita omia aiempia opintojaan täydentäviä opintojaksoja. Opiskelijaa, joka ei ole aiemmin opiskellut ihmisen anatomiaa ja fysiologiaa, suositellaan suorittamaan lääketieteen perusteita opinnoista opintojakso Elimistön rakenne ja toiminta (4 op). Terveystiedon opettajaksi aikovalle suositellaan seuraavia valinnaisia opintoja: Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet I 4 op ja II 4 op.

Mikäli jokin yhteisistä opintojaksoista on suoritettu muussa yhteydessä, se korvataan valitsemalla vastaava opintopistemäärä valinnaisia opintoja lisää.


Terveyden edistämisen ja terveystiedon perus- ja aineopintojen johtajina toimivat professori Hannele Turunen ja professori Anna-Maija Pietilä Hoitotieteen laitokselta ja dosentti Tiina Rissanen Lääketieteen laitokselta. Opintojen koordinaattorina toimii koulutusjohtaja Leena Leskinen, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducatesta, Avoimesta yliopistosta.

YHTEISET OPINTOJAKSOT 13 op
AY7022101 Terveyden edistämisen perusteet 5 op
AY7021101 Kansanterveystieteen perusteet 3 op
AY7022102 Terveyspedagogiikan perusteet 5 op

VALINNAISET OPINTOJAKSOT 12 op
Terveyden edistämisen ja terveystiedon oppiaineen omat valinnaiset opintojaksot ovat seuraavat:
AY7022103 Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet I 4 op
AY7022104 Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet II 4 op
AY7022105 Terveyttä edistävä kouluyhteisö 4 op

Voit valita valinnaisiksi opinnoiksi myös opintojaksoja muista opintokokonaisuuksista. Muihin avoimen yliopiston opintokokonaisuuksiin kuuluvat opintojaksot löydät valinnaiset opinnot -kohdan alta ja jaksosisällöt ja toteutustavat kunkin jakson kohdalta.

Opintojen rakenne

 • YHTEISET OPINTOJAKSOT 13 op

 • Johdanto Terveyden edistämisen ja terveystiedon opiskeluun 0 op

  Johdanto Terveyden edistämisen ja terveystiedon opiskeluun 0 op

  Opetuksen aika ja paikka:
  Johdantoluento löytyy tallenteena verkko-oppimisympäristö Aducate-Moodlestasi.

  Sisältö:
  Johdanto Terveyden edistämisen ja terveystiedon opiskelukäytäntöihin, verkko-oppimisympäristöön ja avoimeen yliopisto-opetukseen tutustuminen.

  Opettaja:
  TtM, KM Maria Luojus

 • Terveyden edistämisen perusteet 5 op - AY7022101

  Terveyden edistämisen perusteet 5 op - AY7022101

  Aika:

  Opintojakso on opiskeltavissa viitenä vaihtoehtoisena ajankohtana lukuvuoden aikana:
  1) 15.8.-2.10.2016
  2) 14.11.-30.12.2016
  3) 30.1.-19.3.2017
  4) 3.4.-21.5.2017
  5) 12.6.-6.8.2017


  Osaamistavoitteet:

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
  1) Arvioida omaa terveyden edistämisen ja terveystiedon osaamistaan ja määritellä henkilökohtaiset oppimistavoitteensa.
  2) Perustellen soveltaa terveyden edistäminen ja terveystieto perus-opintojen opetustarjontaa henkilökohtaisen opetussuunnitelmansa laadinnassa.
  3) Nimetä keskeisiä terveyden edistämisen ja terveystiedon käsitteitä ja ajankohtaislähteitä, sekä käyttää niitä asianmukaisesti.
  4) Soveltaa terveyden edistämistoiminnan lähestymismalleja sekä kuvata terveystiedon tehtäviä, tavoitteita ja toimintoja osana terveyden edistämistä.
  5) Ennakoida keskeisiä tulevaisuuden terveyden edistämistoimintoja.

  Sisältö:
  Opintojakso jakautuu kahteen osioon. Ensimmäinen osio on orientaatio-osa, jossa opiskelija perehtyy terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopintokokonaisuuden rakenteeseen, sisältöön, tavoitteisiin ja toteutukseen. Opiskelija suunnittelee, seuraa ja arvioi omaa koulutustaan ja kehitystään henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja tehtävän avulla.

  Toisessa osassa perehdytään terveyden edistämisen historialliseen taustaan, peruskäsitteisiin, periaatteisiin, lähestymistapoihin, tavoitteisiin, tehtäviin ja toimijoihin.

  Kirjallisuus:

  Verkkomateriaali ja ajankohtainen kirjallisuus

  Suoritustapa:
  Tehtävät verkko-oppimisympäristössä.

  Arviointi:
  0-5

  Opettaja:
  TtT Ari Haaranen

 • Kansanterveystieteen perusteet 3 op - AY7021101

  Kansanterveystieteen perusteet 3 op - AY7021101

  Aika:
  Verkko-opinnot, valittavissa kaksi suoritusajankohtaa:
  1) 12.9.-30.10.2016
  2) 6.2.- 31.3.2017


  Osaamistavoitteet:

  Opiskelija ymmärtää kansanterveystieteen kehityksen, peruskäsitteet ja toimintaympäristön sekä tunnistaa keskeisimmät kansanterveysongelmat, niiden riskitekijät ja ratkaisumahdollisuudet.

  Sisältö:
  Kansanterveystiede tieteenä, terveys-sairaus-käsitykset, keskeiset kansanterveysongelmat, terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy, terveydenhuollon rooli.

  Kirjallisuus:

  1. Kauhanen J, Erkkilä A, Korhonen MJ, Myllykangas M, Pekkanen J. Kansanterveystiede. SanomaPro, 2013. Luvut 1-6.
  2. Terveys 2015 –kansanterveysohjelman väliarviointi 2013. Sosiaali- ja terveysministeriö, Raportteja ja muistioita 2012:4. Saatavilla www-muodossa https://www.julkari.fi/handle/10024/126187 (9.5.2016)
  3. Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Saatavilla www-osoitteessa: http://www.thl.fi/fi_FI/web/kaventaja-fi/eriarvoisuus (9.5.2016)  
  4. Muu ajankohtainen opintojaksolla tarjottava materiaali

  Suoritustapa:

  Verkkoluennot (video) 2 t, ja sen pohjalta oppimispäiväkirja. Oppimistehtävät, verkkoavusteinen opetus.

  Arviointi:

  0-5

  Opettaja:

  Dosentti Tiina Rissanen

 • Terveyspedagogiikan perusteet 5 op - AY7022102

  Terveyspedagogiikan perusteet 5 op - AY7022102

  Aika:

  Verkkojakso avoinna: 16.1.-5.3.2017

  Sisältö:
  Terveysopetuksen, -ohjauksen ja -oppimisen taustalla vaikuttavat opetus- ja oppimisnäkemykset, teoreettiset lähtökohdat ja niiden muutokset ajassa. Terveyden lukutaito terveysosaamisen perustana.
  Näyttöön perustuvan terveysopetuksen sisältö ja modernit terveysopetuksen menetelmät. Terveysosaamisen arviointi.

  Kirjallisuus:
  1. Soveltuvin osin Hakkarainen, Lonka & Lipponen: Tutkiva oppiminen: järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. WSOY, 2004, sekä
  2. Ajankohtaiset artikkelit ja luentomateriaalit.

  Suoritustapa:

  Tehtävät verkko-oppimisympäristössä

  Arviointi:
  0-5

  Opettaja:
  Professori Hannele Turunen, Tutkijatohtori TtT Marjorita Sormunen ja TtM Hanna Miettinen

 • VALINNAISET OPINTOJAKSOT 12 op

  Valinnaisia opintoja tulee opiskella perusopintoihin yhteensä 12 op. Valinnaisten opintojen opintojaksotarjonta on sama kuin aineopinnoissa, mutta yhtä opintojaksoa ei voi käyttää kuin joko perus- tai aineopintokokonaisuuteen.


  Terveyden edistäminen ja terveystieto -oppiaineen omat valinnaiset jaksot:
  - AY7022103 Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet I 4 op
  - AY7022104 Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet II 4 op
  - AY7022105 Terveyttä edistävä kouluyhteisö 4 op


  Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopinnoista:
  - AY7020901 Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen 5 op
  - AY7020902 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet 5 op
  - AY7020903 Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa 5 op
  - AY7020904 Oppiminen ja koulusuoriutuminen 5 op AY7020905
  - AY7020905 Terveyspalvelut ja sosiaalityö lapsen, nuoren ja perheen tukena 5 op


  Lääketieteen perusteita perusopinnoista:
  - AY7021902 Elimistön rakenne ja toiminta 4 op
  - AY7021913 Lasten ja nuorten terveys 5 op


  Ravitsemustieteen aineopinnoista:
  - AY7021707 Suomalainen kansanravitsemus 2 op


  Liikuntalääketieteen perusopinnoista:
  - AY7021503 Ravitsemus ja liikunta 3 op

 • Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet I 4 op - AY7022103

  Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet I 4 op - AY7022103

  Aika
  Verkkojakso avoinna: 3.10.-30.11.2016.


  Sisältö

  Terveystiedon keskeiset sisältöalueet ja terveystiedon opetuksen ja terveysoppimisen ajankohtaiset sisällöt:
  1. Kiusaamattomuuden ja väkivallattomuuden vahvistaminen sekä ongelmien ehkäiseminen
  2. Liikunta kouluaikana ja harrastuksissa
  3. Median (ruutuajan) ja viestintäteknologian käytön yhteydet terveyteen
  4. Mielenterveyden voimavarat
  5. Riittävän unen ja levon merkitys arkirytmissä
  6. Seksuaaliterveyden edistäminen terveyttä tukevana kasvuna ja kehityksenä
  7. Sosiaalisten taitojen ja sosiaalisen terveyden merkitys
  8. Suunterveys osana terveystietoa
  9. Tupakoimattomuuden ja päihteettömän elämän edistäminen
  10. Turvallisuus ja tapaturmien ehkäisy arjen tilanteissa


  Osaamistavoitteet
  Opiskelija tarkastelee lapsia ja nuoria käsittelevää ajankohtaista terveystietoperustaa terveystieto-oppiaineen, terveystieteellisen tutkimustiedon ja terveyden edistämisen kansallisten strategioiden, linjausten ja suositusten näkökulmista. Opiskelija perehtyy, kuinka terveystieto-oppiainetta käsitellään Suomen oppilaitoksissa perusopetuksen ja lukio- sekä ammattiopetuksen opetussuunnitelmissa. Opiskelija analysoi valitsemaansa sisältöaluetta kriittisesti ja kuvaa aiheeseen liittyviä terveyden edistämisen haasteita lasten ja nuorten parissa. Opiskelija soveltaa hankkimaansa terveystiedon sisältöä.

  Kirjallisuus
  Verkkomateriaali

  Suoritustapa

  Tehtävät verkko-oppimisympäristössä

  Arviointi
  0-5


  Opettaja
  TtT Marjorita Sormunen ja ja TtM Hanna Miettinen 

 • Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet II 4 op - AY7022104

  Terveystiedon sisältöjen nykyhaasteet II 4 op - AY7022104

  Aika

  Verkkojakso avoinna: 13.3.-14.5.2017.

  Sisältö
  Kansanterveys ja terveyskäyttäytyminen; ravitsemus, ergonomia ja lääkkeiden käyttö terveyden edistämisessä ja ylläpitämisessä; terveyttä edistävät palvelut.

  Osaamistavoitteet

  Opiskelija tuntee suomalaisten kansanterveysongelmat ja niiden merkityksen yhteiskunnan ja yksilön hyvinvoinnille; ymmärtää terveyskäyttäytymisen merkityksen terveyden edistämisessä, ylläpitämisessä ja kansanterveysongelmien ehkäisyssä sekä perehtyy vi-rallisen ja kolmannen sektorin palveluihin ja toimintamalleihin terveyden edistämisessä.


  Kirjallisuus
  Verkkomateriaali.

  Suoritustapa
  Verkko-opinnot; Oppimistehtävät ja verkkokeskustelu.

  Arviointi
  0-5

  Opettaja
  Dosentti Tiina Rissanen

 • Terveyttä edistävä kouluyhteisö 4 op - AY7022105

   Terveyttä edistävä kouluyhteisö 4 op - AY7022105

  Aika

  Verkkojakso avoinna: 27.2.-9.5.2017.

  Sisältö
  Terveys- ja kouluyhteisöajattelu. Kouluyhteisön terveyden edistämisen, teoreettiset perusteet ja ajankohtaiset teemat. Kouluyhteisön kansalliset ja kansainväliset terveyden edistämisen ohjelmat ja tutkimus.

  Osaamistavoitteet
  Opiskelija perehtyy terveyttä edistävän kouluyhteisöajattelun terveyttä ja oppimista tukeviin periaatteisiin, keskeisiin käsitteisiin ja teoreettisiin lähtökohtiin. Opiskelija ymmärtää ja osaa kriittisesti pohtia kouluyhteisön terveyden edistämisen mahdollisuuksia ja haasteita sekä hankkii valmiuksia kehittää kouluyhteisön terveyden edistä-mistä. Opiskelija tutustuu keskeisiin kouluyhteisön kansallisiin ja kansainvälisiin terveyden edistämisen lakeihin, suosituksiin, ohjelmiin, suunnitelmiin ja ajankohtaiseen tutkimustietoon.

  Kirjallisuus
  Verkkomateriaali

  Suoritustapa
  Verkko-opinnot, oppimistehtävät.

  Arviointi
  0-5

  Opettaja
  Tutkijatohtori TtT Marjorita Sormunen

 • Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen 5 op - AY7020901

  Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen 5 op

  Aika
  Verkkovälitteiset luennot: 30.9.-1.10.2016, pe klo 17.30-20.30 ja la klo 9-15 Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotinkatu 5, UNICA, 50100 MIKKELI. Luennot välitetään reaaliaikaisesti Kuopion kampukselta Mikkelin kesäyliopistoon.

  Sisältö

  Lapsen ja nuoren kehityksellisten, tunne-elämän ja sosiaalisten taitojen muodostuminen; vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteiden synty; lapsuuden ja nuoruuden kehityskaaren eri vaiheiden keskeiset kehitystehtävät; kehityksen kulkuun vaikuttavat riskitekijät sekä tavallisimmin esiintyvät psyykkisen kehityksen ongelmat ja häiriöt.

  Osaamistavoitteet
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa perusteet lapsen ja nuoren biopsykososiaalisesta kehityksestä ja sen eri vaiheista, perusihmissuhteiden syntymiseen vaikuttavista keskeisistä tekijöistä ja tunnistaa psyykkistä häiriintymistä ja syrjäytymistä aiheuttavia riskitekijöitä.

  Oppimateriaali
  1. Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim, 2016. s.20-90, 105-112, 116-127, 428-451, 460-481, 485-491, 493-508, 760-768). sisältää seuraavat osiot: I Lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys;
  Biopsykososiaalinen kehitys, Normaali psyykkinen kehitys eri ikäkausina, Psyykkisen kehityksen riskit ja suojaavat tekijät s. 60-90, II Häiriöiden esiintyminen, luokittelu ja tutkiminen; Häiriöiden esiintyvyys ja luokittelu s. 116-127, IV Palvelujärjestelmä ja hoitoon lähettäminen; Mielenterveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy, Palvelujärjestelmä, Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen yhteistyötahot, V Psykososiaaliset hoidolliset interventiot; Johdatus psykososiaalisiin
  hoitomuotoihin, Perusterveydenhuollon interventiot, Psykoedukaatio, VIII Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erityiskysymyksiä; Adoptio ja sijoitus
  2. Sinkkonen, J.: Nuoruusikä. WSOY, 2010.
  3. Aro, A. & Laakso M-L. (toim.): Taaperosta taitavaksi toimijaksi. Niilo Mäki Instituutti, 2011.
  4. Pihko, H.: Lapsuus muistikuvissamme. Duodecim 2014; 130(24): 2437-41. http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo11984.pdf
  Lisäksi muu verkossa ilmoitettu materiaali.

  Suoritustapa
  Verkkovälitteiset luennot (ac-luennot) 8 t., verkkotyöskentely (luentotallenteet, oppimistehtävät ja vertaistyöskentely)

  Verkkotyöskentely: 26.9.-28.11.2016

  Opettaja
  Lastenpsykiatrian apulaisylilääkäri Anita Puustjärvi

  Arviointi
  0-5

 • Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet 5 op - AY7020902

  Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet 5 op

  Aika

  Syyslukukaudella verkko-oppimisympäristö avoinna: 31.10.-31.12.2016.

  Sisältö

  Lapsen ja nuoren kehityksen sosiaalisuus, sosiaaliset verkostot ja vertaisryhmät. Sosiaalinen vertailu ja tuki sekä sosiaalisen pääoman muodot lapsilla ja nuorilla. Verkko sosiaalisuuden areenana.

  Osaamistavoitteet
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa erilaisten sosiaalisten verkostojen ja yhteisöjen merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle ja hyvinvoinnille.

  Oppimateriaali
  1. Korkiamäki, R.: Kaveria ei jätetä! Sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 137. Tampereen yliopisto, 2013. http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/68124/978-951-44-9124-5.pdf?sequence=1
  2. Myrskylä, P.: Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella. Työja elinkeinoministeriön julkaisuja 2/2011. http://www.tem.fi/files/29457/TEM_12_2011_netti.pdf
  3. Kupiainen, R. ym. (toim.): LAPSET NETISSÄ – Puheenvuoroja lasten ja nuorten netin käytöstä ja riskeistä. Mediakasvatusseuran julkaisuja 1/2013. http://www.mediakasvatus.fi/files/ISBN978-952-67693-3-2.pdf
  4. Strandell, H.: Lapset iltapäivätoiminnassa. Koululaisten valvottu vapaa-aika. Gaudeamus, 2012.
  5. Ojanen, K. & Mulari, H. & Aaltonen, S. (toim.): Entäs tytöt. Johdatus tyttötutkimukseen. Vastapaino, 2011.
  6. Matikainen, J.: Verkko kasvattajana - mitä aikuisen tulisi tietää ja ajatella verkosta? Palmenia, 2008.
  7. Lahikainen A., Mälkiä T. & Repo, K. (toim.): Media lapsiperheessä. Vastapaino, 2015
  8. Muu verkossa ilmoitettu materiaali

  Suoritustapa
  Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely ja verkkotentti. Oppimistehtävä verkossa. Opintakso vastaa aikaisempaa Lapsi ja nuori perheen, ryhmän ja yhteiskunnan jäsenenä 5 op opintojaksoa.

  Opettaja
  YTL Mikko Saastamoinen ja YTM  Mervi Issakainen

  Arviointi
  0-5

 • Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa 5 op - AY7020903

  Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa 5 op

  Aika
  Verkkoluennot: 13.-14.1.2017, pe klo 17-20 ja la klo 9-14 Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotinkatu 5, UNICA, 50100 MIKKELI. Luennot välitetään reaaliaikaisesti Kuopion kampukselta Mikkelin kesäyliopistoon.

  Sisältö

  Akuutin, kroonisen ja traumaattisen stressin ilmeneminen, synty, ja hoito sekä stressin psyykkiset ja fyysiset vaikutusmekanismit. Erilaisten kriisi- ja traumakokemusten, kaltoinkohtelun, perheväkivallan, viihteellisen väkivallan, koulukiusaamisen ja muiden yhteiskunnassa vaikuttavien eri väkivallan muotojen sekä menetysten ja elämänmuutosten merkitys lapsen kehitykselle.

  Osaamistavoitteet
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa lasta ja nuorta uhkaavien traumojen ja kriisien (mm. kaltoinkohtelun ja väkivallan) lyhyt- ja pitkäkestoisia vaikutuksia kehitykseen ja elämään sekä tunnistaa stressin merkityksen lapsen ja
  nuoren kehityksen kannalta.

  Oppimateriaali
  1. Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim, 2016. s.91-104, 336-344, 392-404, 707-739, 769-775, 783-788. sisältää seuraavat osiot: I Lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys s. 91-104, II Lasten ja nuorten kehityksen ja mielenterveyden häiriöt; Traumaperäiset stressihäiriöt ja sopeutumishäiriöt, Itsetuhokäyttäytyminen, VIII Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erityiskysymyksiä; Kriisitilanteet ja suuronnettomuudet, Lasten ja
  nuorten oikeuspsykiatria, Maahanmuuttajien kanssa työskentely, Lapsen oikeudet ja lastensuojelu
  2. Söderholm, A. ym.: Lapsen kaltoinkohtelu. Duodecim, 2012.
  3. Traumaperäiset stressireaktiot ja -häiriöt http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi50080
  4. Sajaniemi, M. ym.: Stressin säätely. Kehityksen, vuorovaikutuksen ja oppimisen ydin. PS-kustannus, 2015.
  5. Salmivalli, C.: Koulukiusaamiseen puuttuminen: kohti tehokkaita toimintamalleja. PS-Kustannus, 2010.
  Lisäksi muu verkossa ilmoitettu materiaali.

  Suoritustapa
  Luennot 8 t., verkkotyöskentely (verkkotallenteet, -tehtävät ja vertaistyöskentely) sekä essee.

  Verkkotyöskentely: 4.1.-6.3.2017

  Opettaja
  Lastenpsykiatrian apulaisylilääkäri Anita Puustjärvi

  Arviointi
  0-5

 • Oppiminen ja koulutusuoriutuminen 5 op - AY7020904

  Oppiminen ja koulusuoriutuminen 5 op

  Aika

  Verkkoympäristö avoinna kevätlukukaudella: 20.2.-18.4.2017

  Sisältö

  Lasten psyykkisten häiriöiden ja oppimisen väliset yhteydet. Aivot ja oppimisvaikeudet; Lasten ja nuorten oppimisvaikeudet ja koulu. Positiivinen psykologia ja vahvuusperustainen opetus. Kodin ja koulun yhteistyö.

  Osaamistavoitteet
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa keskeisiä tekijöitä, jotka biologisella, sosiaalisella ja tunneelämän tasolla aiheuttavat oppimisvaikeuksia ja ongelmia lasten ja nuorten koulunkäynnissä sekä keinoja niiden tukemiseen.

  Oppimateriaali
  1. Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim 2016, s. 203-216.
  2. Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus ja Suomen vanhempainliitto, 2007. http://www.oph.fi/download/115274_laatua_kodin_ja_koulun_yhteistyohon.pdf
  3. Mikkonen, K., Nikander, K. & Voutilainen A.: Koulun ja terveydenhuollon keinot oppimisvaikeuksien tunnistamisessa ja hoidossa. Suomen lääkärilehti 12/2015: 70. www.laakarilehti.fi/files/nostot/nosto12_2.pdf
  4. Lasten ja nuorten kielellinen erityisvaikeus http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi50085
  5. Kujala, T. ym. (toim.): Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti. OPH 2012. http://www.oph.fi/download/138958_Aivot_oppimisen_valmiudet_ja_koulunkaynti.PDF
  6. Kaltiala-Heino, R. ym.: Nuorten mielenterveys koulumaailmassa. Duodecim, 2010. http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo99043.pdf
  7. Räsänen, P.: Laskemiskyvyn häiriö eli dyskalkulia. Duodecim 2012;128:1168–77. http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo10309.pdf
  8. Kekäläinen, A. (toim.): Erilaiset oppijat - yhteinen koulu. Opetushallitus 2006. http://www.oph.fi/download/47369_erilaiset_oppijat.pdf
  9. Muu verkossa ilmoitettu materiaali

  Suoritustapa
  Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely ja verkkotentti.

  Opettaja
  KM, erityisluokanopettaja Jaana Jerkku

  Arviointi
  0-5

 • Terveyspalvelut ja sosiaalityö lapsen, nuoren ja perheen tukena 5 op - AY7020905

  Terveyspalvelut ja sosiaalityö lapsen, nuoren ja perheen tukena 5 op

  Aika
  Verkkoympäristö avoinna kevätlukukaudella: 10.4.-5.6.2017

  Sisältö

  Lastenneuvola ja kouluterveydenhuolto. Lastensuojelun sosiaalityön sekä kolmannen sektorin toiminta.

  Osaamistavoitteet
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa terveyspalvelujen ja sosiaalityön eri sektorien toiminnan merkityksen lasten, nuorten ja perheen hyvinvoinnin tukemisessa.

  Oppimateriaali
  1. Lastensuojelulaki 417/2007
  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417
  2. Terveydenhuoltolaki 1326/2010
  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326
  3. Sosiaalihuoltolaki 1301/2014
  http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301
  4. Lastensuojelun käsikirja. THL.
  https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja
  5. Armanto, A. & Koistinen, P. (toim.): Neuvolatyön käsikirja. Tammi, 2009.
  6. Bardy, M.: Lastensuojelun ytimissä. THL, 2013.
  https://www.julkari.fi/handle/10024/104421
  7. Forsberg, H. ym. (toim.): Lapset ja sosiaalityö. Kohtaamisia, menetelmiä ja tiedon uudelleenarviointia. PS-kustannus, 2006.
  8. Hämäläinen, U. & Kangas, O. (toim.).: Perhepiirissä. Kela, 2010
  https://helda.helsinki.fi/handle/10138/17471
  9. Lastenneuvola lapsiperheiden tukena. Opas työntekijöille. Sosiaali- ja terveysministeriö, oppaita 2004:14.
  http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1059213
  10. Paavilainen, E. & Pösö, T. (toim.).: Lapset, perhe ja väkivaltatyö. WSOY 2003.
  Lisäksi muu verkossa ilmoitettu materiaali.

  Suoritustapa
  Verkko-opinnot; verkkotallenteet, vertaistyöskentely, oppimistehtävä ja essee.

  Opettaja
  Emeritaprof. Pirjo Pölkki

  Arviointi
  0-5

 • Elimistön rakenne ja toiminta 4 op - AY7021902

  Elimistön rakenne ja toiminta 4 op

  Aika
  Opintojaksolle on  jatkuva ilmoittautuminen. Verkkotenttiä onmahdollisuus suorittaa kaksi kertaa syyslukukaudella, (syys- ja marraskuussa) ja kaksi kertaa kevätlukukaudella 2017, (helmi- ja huhtikuussa).


  Sisältö

  Elinjärjestelmät, aistit, solut ja kudokset    

  Osaamistavoitteet

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ihmisen elimistön rakenteen ja toiminnan pääpiirteet ja hänellä on peruskäsitys siitä, miten elimistön eri elinjärjestelmien toimintaa voidaan tutkia.

  Oppimateriaali
  Nienstedt ym. Ihmisen fysiologia ja anatomia. WSOY, uusin painos.  Muu opintojaksolla ilmoitettava materiaali. Aihepiiriin valmistavaksi oheismateriaaliksi suositellaan Litmanen, H. ym.: Kunnon kirja. WSOY, uusin painos.

  Suoritustapa
  Verkkoluennot ja -tentti

  Opettaja
  FT, TtM Tiina Heikkinen

 • Lasten ja nuorten terveys 5 op - AY7021913

  Lasten ja nuorten terveys 5 op - AY7021913

  Aika

  Verkko-opinnot keväällä 2017.

  Sisältö

  Raskaus ja sikiön kehitys. Raskausajan ja sikiökauden yleisimmät lapsen ja äidin terveysongelmat ja terveyden edistäminen. Lapsen normaali kasvu ja kehitys, yleisimmät lastensairaudet ja murrosiän erityiskysymykset. Lasten ja nuorten terveyden edistäminen.

  Osaamistavoitteet
  Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva raskausajasta  ja asioista, jotka vaikuttavat sekä sikiön että äidin terveyteen ja hyvinvointiin.  Opiskelija osaa kuvata lapsen normaalin fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityskulun pääpiirteissään ja osaa nimetä tavallisimmat terveyshaasteet sekä tunnistaa keskeisiä keinoja terveyden edistämiseksi.

  Kirjallisuus
  Kirjallisuus päivitetään syksyllä 2016
   1. Ylikorkala, O. & Kauppila, A. (toim.): Naistentaudit ja synnytykset. Duodecim, 2004 (soveltuvin osin) tai Paananen U., Pietiläinen S., Raussi-Lehto E., Väyrynen P. & Äimälä A-M. 2009. Kätilötyö. Helsinki: Edita Publishing Oy (soveltuvin osin). 
  2. Petäjä, J. & Siimes, M. (toim.): Lastentaudit. Duodecim, 2004., 
  3. Lastenneuvola lapsiperheiden tukena. Opas työntekijöille. Sosiaali- ja terveysministeriö, oppaita 2004:14.,
  4. Terho, P. ym. (toim.): Kouluterveydenhuolto. Duodecim, 2002., 
  5. Moilanen, I. ym. (toim.): Lasten- ja nuorisopsykiatria. Duodecim, 2004., 
  6) Lönnqvist, J. ym. (toim.): Psykiatria. Duodecim, 2001, s. 518-556., 
  7) Aalberg, V. & Siimes, MA.: Lapsesta aikuiseksi; nuoren kypsyminen naiseksi ja mieheksi. Gummerus, 2006.

  Suoritustapa

  Verkkoluennot, verkkotentti ja/tai – tehtävät.

  Arviointi
  0-5


  Opettaja
  Ilmoitetaan myöhemmin.

 • Suomalainen kansanravitsemus 2 op - AY7021707

  Suomalainen kansanravitsemus 2 op

  Aika
  Opintojaksoa voi tenttiä viisi kertaa lukuvuoden 2016-2017 aikana:
  Syksy 2016: 27.9 ja 22.11.
  Kevät 2017: 7.2., 4.4. ja 6.6.

  Sisältö
  Suomalaisen kansanravitsemuksen erityispiirteet. Eri väestö- ja ikäryhmien ravitsemus.

  Osaamistavoitteet

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää pääpiirteet suomalaisesta kansanravitsemuksesta.

  Oppimateriaali
  1. Helakorpi, S. ym.: Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät 2014. THL, 2015. http://www.julkari.fi/handle/10024/126023
  2. Vikstedt, T. ym.: Suomalaisnuorten kouluaikainen ateriointi. Ruokapalveluiden seurantaraportti 5. THL, 2012. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90852/URN_ISBN_978-952-245-620-5.pdf?sequence=1
  3. Finravinto 2012 -tutkimus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2013. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110839/URN_ISBN_978-952-245-951-0.pdf?sequence=1

  Suoritustapa

  Verkkotentti. Verkkotentti on avoinna aina vuorokauden ajan. Opiskelijalla on 4 t aikaa tehdä tentti.

  Opettaja
  TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Linda Viitasalo

  Arviointi

  0-5

  Lisätiedot

  Verkkotentti on avoinna aina vuorokauden ajan. Opiskelijalla on 4 t aikaa tehdä tentti. Verkkotentti suoritetaan itsenäisesti.

 • Ravitsemus ja liikunta 3 op - AY7021503

  Ravitsemus ja liikunta 3 op

  Aika
  Opintojakso järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana, josta voit valita itsellesi sopivan ajankohdan; 3.10.-30.11.2016 TAI 4.1.-1.3.2017

  Sisältö
  Ravintoaineet ja ravitsemussuositukset, liikuntasuositukset, painonhallinta ja urheilijan ruokavalio.

  Osaamistavoitteet
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee pääpiirteissään ruokavalion merkityksen terveydelle ja fyysiselle suorituskyvylle sekä osaa kuvata ravitsemuksen ja liikunnan merkityksen laihdutuksessa ja painonhallinnassa. 

  Oppimateriaali
  Verkossa oleva materiaali. Oheislukemistona Ilander, O. (toim.): Liikuntaravitsemus. Vk-kustannus 2014.

  Suoritustapa
  Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely ja verkkotentti

  Opettaja
  Dos. Jaakko Mursu

  Arviointi
  0-5


  Lisätiedot
  Opintojakso järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana, mutta sitä ei suositella tehtäväksi heti opintojen alussa vaan 2.-3. lukukaudella eli keväällä -17 tai syksyllä -17. Mikäli opiskelija on suorittanut aiemmin perusopintoihin kuuluneen opintojakson Ravitsemus, liikunta ja terveys 3 op yli viisi vuotta sitten, ei sitä hyväksytä enää perusopintoihin vaan opintojakso tulee suorittaa uudelleen (pätee myös korvaavuuksia haettaessa eli yli viisi vuotta vanhalla suorituksella ei korvaavuutta myönnetä). Opintojakso kuuluu myös liikuntalääketieteen perusopintokokonaisuuteen.

Opintomaksu
395 €, ja maksu sisältää Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston perimän rekisteröintimaksun. Opintomaksu laskutetaan kolmessa erässä.

Ilmoittautuminen

llmoittautua voi koko lukuvuoden, mutta suositellaan ilmoittautumista ja opintojen aloittamista syyslukukauden aikana. Ilmoittautumiset Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, puh. (015) 210 300, 015 210 302 tai ilmoittautumislomakkeella

Toteuttaja

Mikkelin kesäyliopisto

Lönnrotinkatu 5

50100 Mikkeli
Puhelin: 015 210 300, 210 302

Sähköposti: koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
WWW: http://www.mikkelinkesayliopisto.fi

Yhteyshenkilö
Mikkelin kesäyliopiston koulutussuunnittelija Tiina Roikonen, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi