Suomi toisena vieraana kielenä, perusopinnot 30 op (UEF)

Opintojen kuvaus

Aika
Johdantoluento Suomi toisena vieraana kielenä perusopintoihin perjantaina 30.9. klo 15.45 alkaen Mikkelin kesäyliopistossa (ennen Lauseoppi -opintojakson luentoja).


Tavoitteet
Perusopinnot suoritettuaan opiskelija

 • tuntee vieraan kielen opettamisen perusteet
 • osaa katsoa suomea vieraan kielen näkökulmasta ja erotella suomen kielen ominaispiirteet
 • tunnistaa kulttuuristen seikkojen merkityksen viestinnässä
 • on valmis opettamaan suomen kieltä henkilöille, joiden äidinkieli ei ole suomi.

Sisältö
Suomi toisena/vieraana kielenä -aineen perusopinnot (30 op) koostuvat neljästä osiosta: Toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen (7 op),
Suomi oppijan näkökulmasta (12 op), Kulttuurienvälinen viestintä (6 op) ja Harjoittelu (5 op).

Opintokokonaisuuden arvostelua annettaessa lasketaan opintopisteillä painotettujen opintosuoritusten mukainen keskiarvo.

Kohderyhmä
Opintokokonaisuus on tarkoitettu sivuaineeksi suomen kielen ja sen lähiaineiden opiskelijoille. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat äidinkielenopettajiksi valmistuvat, mutta myös luokanopettajat, lastentarhanopettajat, erityisopettajat ja maahanmuuttajien kouluttajat voivat hyötyä S2-opinnoista.   

Suoritustavat
Opintokokonaisuus suoritetaan verkkotuettuina opintoina, joihin sisältyy mm. moodlessa olevia harjoituksia, oppimistehtäviä sekä avoimen yliopiston kirjallisuuskuulusteluissa tentittäviä kirjatenttejä.

Suoritusmahdollisuuksien määrä lukuvuoden aikana: kirjallisuustenttejä 11 kertaa, oppimistehtävien palautuspäiviä kerran kuussa, luento- ja harjoituskurssit kerran lukuvuoden aikana ja niihin liittyen 2 (+1) tenttimahdollisuutta.  

Arvosteluperusteet
0-5

Opettajat
Lehtori Irja Alho

Valintakriteerit
Opinnot edellyttävät erittäin hyvää suomen kielen taitoa, sillä S2-opettajan pitäisi kyetä ohjaamaan kielenoppijoita eri tasoilla. 
Mikäli äidinkielesi ei ole suomi, sinun on osoitettava äidinkielisen kielitaitoa vastaava kielitaitosi todistuksilla. Kielitaidon riittävyyden osoittamisen vaihtoehdot:

 • todistus yleisestä kielitutkinnosta ylimmällä taitotasolla
 • todistus valtionhallinnon kielitutkinnosta
 • todistus Suomessa suomen kielellä suoritetusta korkeakoulututkinnosta. Opettajalla on oikeus pyytää lisäselvitystä opinnoista (esim. opinnäytetyö).
 • todistus suomen kielen korkeakoulutasoisista opinnoista. Opintoja pitäisi olla noin 60 opintopistettä.
 • Tapauskohtaisesti voidaan ottaa huomioon muita suomen kielen taitoa osoittavia seikkoja, esim. työtodistuksella dokumentoitu opettajakokemus.

Opintojen kuluessa opiskelijaa voidaan pyytää vahvistamaan kielitaitoaan sopivien materiaalien avulla.

Pätevöityminen
Pätevyysvaatimuksista löytyy tietoa os.  s2opettajat.fi.

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi tähtääville suositellaan suomen kielen opintoja, sillä S2-opinnot eivät anna äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuutta.

Opintojen rakenne

 • Johdanto opiskeluun 0 op

  Johdanto opiskeluun 0 op

  Ajankohta

  Johdantoluento Suomi toisena vieraana kielenä perusopintoihin perjantaina 30.9. klo 15.45 alkaen Mikkelin kesäyliopistossa (ennen Lauseoppi -opintojakson luentoja).

 • Lauseoppi I 5 op - AY2121112

  Lauseoppi I 5 op - AY2121112

  Aika:
  Verkkovälitteiset luennot 30.9.–1.10. ja 7.–8.10.2016, perjantaisin klo 16.30
  20.30 ja lauantaisin klo 10.00–15.30 Mikkelin kesäyliopistolla.  (30.9. ennen luennon alkua lähetetään johdantoluento klo 15.45 alkaen)

  Osaamistavoitteet:

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee syntaksin peruskäsitteet ja osaa analysoida suomen kielen keskeisiä rakenteita. Hän ymmärtää rakenteiden hierarkkisen luonteen ja tunnistaa lausekkeiden ja lauseenjäsenten alalajit.

  Sisältö:
  Sanaluokat syntaksin näkökulmasta, verbin valenssi, lauseiden ja lauseenjäsenten prototyypit, sijamuotojen syntaktinen käyttö, lauseenjäsenten rakenteellinen kirjo, moniosaiset predikaatit, lausekkeet.

  Suoritustapa:
  Luento- ja harjoituskurssi 18 h sekä verkossa oleva materiaali ja luentotentti.

  Tentti
  Tentti 21.11.2016 ja uusintatentti 19.12.2016, klo 16-20.

  Opettaja:
  FM Maria Kok

  Oppimateriaalit:

  Luentomateriaali ja verkossa oleva materiaali.

  Arvostelu:
  0-5

 • Toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen 7 op - AY2121506

  Toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen 7 op - AY2121506

  Osaamistavoitteet:
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee vieraan kielen oppimiseen vaikuttavia tekijöitä. Hän osaa eritellä kielen opettamisen menetelmiä, tunnistaa eron formaalisen ja funktionaalisen kielenopetuksen välillä ja kuvata opetuksen suunnittelun periaatteet. Hän osaa ottaa huomioon oppimisen taustatekijät, kuvata oppimistulosten arvioinnin periaatteet ja kertoa, miten käsitykset kielenoppimisesta ovat ajan myötä muuttuneet. 

  Sisältö:
  Vieraan kielen oppimisen perusteet ja edellytykset, opetusmenetelmät ja opetuksen suunnittelu sekä oppimistulosten arviointi.

  Suoritustapa:
  Kirjatentti tai verkkokurssi

  Opettaja:
  Lehtori Irja Alho

  Oppimateriaalit:

  AALTO, EIJA & MUSTONEN, SANNA & TUKIA, KAISA 2009: Funktionaalisuus toisen kielen opetuksen lähtökohtana (Virittäjä 3/2009 tai kysy vastuuhenkilöltä)
  AALTO, EIJA & SUNI, MINNA (toim.) 1993: Kohdekielenä suomi. Näkökulmia opetukseen
  MELA, MARJO & MIKKONEN, PIRJO (toim.) 2003: Suomi kakkonen. Opas opettajille
  NISSILÄ, LEENA & MARTIN, MAISA & VAARALA, HEIDI & KUUKKA, ILONA 2006: Saako olla suomea? Opas suomi toisena kielenä –opetukseen
  SAJAVAARA, KARI & PIIRAINEN-MARSH, ARJA (toim.) 1999: Kielenoppimisen kysymyksiä, s. 73—128
  TANI, HANNA & NISSILÄ, LEENA (toim.) 2010: Tasolta toiselle. Opas kielitaidon tasojen kuvausasteikon käyttöön suomi toisena kielenä -opetuksessa
  TARNANEN, MIRJA & HUHTA, ARI & POHJALA, KALEVI 2007: Mitä on osaaminen? Kielitaidon arviointi vastaajana.
  KIEPO-projektin loppuraportissa s. 381–412 (Kysy vastuuhenkilöltä tai hae verkosta osoitteesta https://www.jyu.fi/hum/laitokset/solki/tutkimus/projektit/kiepo/projektin_loppurap ortti/).

  Arvostelu:

  0-5

 • Suomi oppijan näkökulmasta 12 op - AY2121507

  Suomi oppijan näkökulmasta 12 op - AY2121507

  Osaamistavoitteet:
  Kokonaisuuden suorittanut tunnistaa suomen kielen äänne-, muoto- ja lauserakenteen perusasiat, joihin kuuluvat äänteiden luokittelu, äännevaihtelut, nominien ja verbien taivutus, sanojen taivutustyypit, lausetyypit ja lauseenjäsenet. Lisäksi hän osaa ottaa huomioon kielellisen variaation ja suhteuttaa suomen kielen muihin kieliin. Hän osaa kertoa, mitkä suomen kielen erityispiirteet tuottavat kielenoppijoille vaikeuksia. Hän tuntee Suomen kielipoliittisen tilanteen ja suomen kielen aseman muiden kielten joukossa. 

  Sisältö:
  Suomen kielen rakenteen ja käytön ominaispiirteet, kielellinen variaatio sekä suomen kielen asema muiden kielten joukossa. 

  Suoritustapa:
  Suoritustapa riippuu siitä, onko opiskelija suomen kielen pää- tai sivuaineopiskelija vai ei.

  A. Suomen kielen opiskelijat:
  • AY2121507a (6 op) kirjatenttinä tai oppimistehtävillä verkossa (ks. kohta Lisätietoja)
  • AY2121507b (6 op) kirjatenttinä tai oppimistehtävillä verkossa (ks. kohta Lisätietoja)

  B. Muut kuin suomen kielen opiskelijat:
  • suomen kielen perusopinnoista seuraavat opintojaksot
     - AY2121111 Äänne- ja muoto-oppi (5 op) luento- ja harjoituskurssi 18 h sekä verkossa oleva materiaali ja luentotentti. 
     - AY2121112 Lauseoppi I (5 op) luento- ja harjoituskurssi 18 h sekä verkossa oleva materiaali ja luentotentti
  •  kirjatentti 2121502c (2 op) (ks. kohta Lisätietoja)

  Arviointiperusteet:
  A. Kirjantentit tai oppimistehtävät
  B. Luentokurssit ja kirjatentti  

  Lisätietoja:

  Opintojaksot 2121507a ja 2121507b ovat suomen kielen opiskelijoille, opintojakso 2121502c muille.
   

 • Suomi oppijan näkökulmasta, osa 1 6 op - AY2121507a

  Suomi oppijan näkökulmasta, osa 1 6 op - AY2121507a

  Suoritustapa:
  1) Kirjatentti,
  2) oppimistehtävät verkossa

  Opettaja:
  Lehtori Irja Alho

  Oppimateriaalit:

  JÖNSSON-KORHOLA, HANNELE & LINDGREN, ANNA-RIITTA (toim.) 2003: Monena suomi maailmalla. Suomalaisperäisiä kielivähemmistöjä, s. 7–163 ja s. 386–522
  LEHIKOINEN, LAILA 2005: Suomea ennen ja nyt. Suomen kielen kehitys ja vaihtelu Lisäksi kielipolitiikkaa käsittelevä artikkelipaketti (Kysy vastuuopettajalta!) sekä pragmatiikkaa ja semantiikkaa käsittelevä artikkelipaketti (Kysy vastuuopettajalta!). 

  Arvostelu:

  0-5

 • Suomi oppijan näkökulmasta, osa 2 6 op - AY2121507b

  Suomi oppijan näkökulmasta, osa 2 6 op - AY2121507b

  Suoritustapa:
  1) Kirjatentti,
  2) oppimistehtävät verkossa

  Opettaja:
  Lehtori Irja Alho

  Oppimateriaalit:

  BROWN, ANNELI & LEPÄSMAA, ANNA-LIISA & SILFVERBERG, LEENA 2008: Miten sanoja johdetaan. Suomen kielen johto-oppia LIEKO, ANNELI 1992: Suomen kielen fonetiikkaa ja fonologiaa ulkomaalaisille MUIKKU-WERNER, PIRKKO 1997: “Jättä minut rauhaan, hävi heti”. Suomalaisten pyynnöt ja anteeksipyynnöt WHITE, LEILA 2006: Suomen kielioppia ulkomaalaisille.

  Arvostelu:  
  0-5

 • Suomi oppijan näkökulmasta 2 op - AY2121502c

  Suomi oppijan näkökulmasta 2 op - AY2121502c

  Suoritustapa:
  Kirjatentti

  Opettaja:
  Lehtori Irja Alho

  Oppimateriaalit:

  LEHIKOINEN, LAILA 2005: Suomea ennen ja nyt. Suomen kielen kehitys ja vaihtelu Lisäksi kielipolitiikkaa käsittelevä artikkelipaketti (Kysy vastuuopettajalta!)

  Arvostelu:
  0-5

 • Äänne- ja muoto-oppi (suomi) 5 op - AY2121111

  Äänne- ja muoto-oppi (suomi) 5 op - AY2121111

  Aika:
  Verkkovälitteiset luennot 27.–28.1. ja 3.–4.2.2017, perjantaisin klo 16.30–20.00 ja lauantaisin 10.00–15.30 Mikkelin kesäyliopistolla.

  Osaamistavoitteet:

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee fonetiikan perusteet ja suomen kielen fonologisen ja morfologisen rakenteen. Hän osaa kuvata suomen äänteet artikulatorisin termein, selvittää nominien ja verbien vartalosuhteet sekä analysoida niiden taivutuksessa esiintyvät morfofonologiset vaihtelut. Opiskelija osaa selittää erilaiset taivutusmuodot sekä muodostaa eri muodot annetuista sanoista.

  Sisältö:
  Artikulatorisen fonetiikan perusteet, suomen kielen äännerakenteen erikoispiirteet ja kuvaus, sanaluokat, nominien ja verbien vartalot, morfofonologiset vaihtelut, paradigmatyypit, nominien ja verbien taivutuskategoriat.

  Suoritustapa:

  Luento- ja harjoituskurssi 18 h sekä verkossa oleva materiaali ja luentotentti.

  Tentti:
  Tentti ma 6.3.2017 ja uusintatentti ma 3.4.2017 klo 16-20.

  Opettaja:
  FM Maria Kok

  Oppimateriaalit:

  Luentomateriaali ja verkossa oleva materiaali.

  Arvostelu:
  0-5

 • Kulttuurienvälinen viestintä 6 op - AY2121508

  Kulttuurienvälinen viestintä 6 op - AY2121508

  Osaamistavoitteet:
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ottaa huomioon kulttuuriset seikat kielen opetuksessa ja tuntee monikulttuurisen koulun erityislaadun. Hän osaa kertoa, millä eri tavoilla kulttuuriin voi sopeutua ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat ja miten eri maahanmuuttajaryhmät ovat sopeutuneet suomalaiseen elämään. Hän osaa antaa havainnollisia esimerkkejä kulttuurien kohtaamisesta. Hän pystyy myös erittelemään suomalaisen puhumisen ja keskustelun ominaispiirteitä ja tarkkailemaan suomalaista kulttuuria kriittisesti. 

  Sisältö:
  Monikulttuurisuus, suomalaisen kulttuurin ominaislaatu ja näiden suhde kielelliseen identiteettiin. 

  Suoritustapa:
  Kirjatentti tai oppimistehtävät verkossa.

  Opettaja:
  Professori Pirkko Muikku-Werner

  Oppimateriaalit:

  KUUSELA, JORMA & al. 2008: Maahanmuuttajaoppilaat ja koulutus. Tutkimus oppimistuloksista, koulutusvalinnoista ja työllistämisestä, s. 3-31 (Kysy vastuuhenkilöltä tai hae verkosta osoitteesta http://www.oph.fi/download/46518_maahanmuuttajaoppilaat_ja_koulutus.pdf.)
  LIEBKIND, KARMELA 1988: Me ja muukalaiset, s. 8–61 ja s. 118–138 LIEBKIND, KARMELA (toim.) 2000: Monikulttuurinen Suomi. Etniset suhteet tutkimuksen valossa, s. 13–67 ja 138–170
  SALO-LEE, LIISA & MALMBERG, RAIJA & HALLINOJA, RAIMO 1996: Me ja muut
  TALIB, MIRJA-TYTTI 2002: Monikulttuurinen koulu, s. 18–111 Lisäksi artikkelipaketti (Kysy vastuuopettajalta!). 

  Arvostelu:
  0-5

 • Harjoittelu 5 op - AY2121509

  Harjoittelu 5 op - AY2121509

  Osaamistavoitteet:
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja pitää S2-oppitunnin. 

  Sisältö:
  S2-oppituntien kuuntelu, suunnittelu ja pito.

  Suoritustapa:
  S2-opetuksen seuraamista ja toteuttamista opiskelijan itse järjestämissä harjoittelupaikoissa.

  Opettaja:
  Lehtori Irja Alho

  Toteutustavat:

  Oppituntien kuuntelua (20 x 45 min), oppituntien pitoa (2 x 45 min) sekä yksi seuraavista: kurssien suunnittelu ohjeiden mukaan tai lisää oppituntien pitoa (6 x 45 min) tai yksilö- ja pienryhmäohjausta (12 x 45 min) tai apuopettajana toimimista (18 x 45 min). Harjoittelusta kirjoitetaan raportti ohjeiden mukaan. Suorituslomakkeen ja ohjeet saa vastuuopettajalta. 

  Arvostelu:
  Hyväksytty/hylätty

Opintomaksu
395 €, ja maksu sisältää Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston perimän maksun. Opintomaksu laskutetaan kolmessa erässä.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 18.9.2016 mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, puh. (015) 210 300, 015 210 302 tai ilmoittautumislomakkeella

Toteuttaja

Mikkelin kesäyliopisto

Lönnrotinkatu 5

50100 Mikkeli
Puhelin: 015 210 300, 210 302

Sähköposti: koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
WWW: http://www.mikkelinkesayliopisto.fi

Yhteyshenkilö
Mikkelin kesäyliopiston koulutussuunnittelija Tiina Roikonen, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi