Sosiaalityö, perusopinnot 25 op (UEF)

Opintojen kuvaus

Sosiaalityö oppiaineena yhdistää ihmistä ja hänen elämäntilannettaan koskevan tiedon laajempaan ymmärrykseen yhteiskunnasta. Sosiaalityössä korostuvat ihmisten sosiaalisten oikeuksien, toimintaedellytysten ja elämänotteen vahvistaminen. Sosiaalityön opinnot antavat mahdollisuuden sekä ammatilliseen asiakastyöhön että toimimiseen sosiaalityön asiantuntijana suunnittelu-, tutkimus- ja johtotehtävissä.

Osaamistavoitteet: Sosiaalityön perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on perehtynyt sosiaalityön teoreettiseen ja ammatilliseen perustaan. Opiskelija tunnistaa hyvinvoinnin vajeita ja palvelujärjestelmän vaikutusmahdollisuuksia sekä hahmottaa sosiaalityön tutkimusperustaisena ammattina.

Vastuuhenkilö oppiaineessa on professori Riitta Vornanen.

Opiskelun tueksi on perustettu verkko-oppimisympäristö Moodleen, josta opiskelijat saavat esim. luentoihin liittyvän oppimateriaalin, oppimistehtävät, opinto-ohjausta ja ohjeita opiskeluun. Opiskelijat saavat ohjeet käyttäjätunnuksen aktivoinnista sähköpostiinsa ilmoittautumisen jälkeen.

Opintojen rakenne (muutokset mahdollisia):
Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö (RVS) 5 op - AY5513109
Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö (SAT) 5 op - AY 5513107
Sosiaalityön käytäntö (SK1) 5 op - AY5513105
Sosiaalityön teoreettiset perusteet 5 op - AY5513106
Tutkiva sosiaalityö (TUSO) 5 op - AY5513108

Opintojen rakenne

 • Johdanto opiskeluun 0 op

  Johdanto opiskeluun 0 op

  Aika

  Sosiaalityön perusopinnoista järjestetään verkkovälitteinen johdantoluento 14.9.2016 klo 17.00 Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotink. 5, UNICA, luokka 117. Luento välitetään reaaliaikaisesti Kuopion kampukselta Mikkelin kesäyliopistoon.

  Sisältö
  Ohjaus sosiaalityön perusopintoihin, Avoimen yliopiston opiskelukäytäntöihin sekä Moodle -oppimisympäristöön. Tilaisuudessa voi vapaasti keskustella kaikista opintoihin liittyvistä käytännön asioista.

 • Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö (RVS) 5 op - AY5513109

  Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö (RVS) 5 op - AY5513109

  Aika
  Syksy 2016.

  Osaamistavoitteet
  Opintojakson tavoitteena on johdattaa tutkimusperustaiseen ja rakenteelliseen sosiaalityöhön ryhmien, yhteisöjen ja organisaatioiden näkökulmasta, sekä sosiaalityön vaikuttavuuden käsitteeseen ja näkökulmiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiuksia tunnistaa yhteiskunnalliseen kehitykseen liittyviä rakenteellisen sosiaalityön ja hyvinvointipolitiikan haasteita sekä sosiaalityön vaikuttavuuden kysymyksiä.

  Sisältö
  Opintojakson sisältöjä ovat evidence-based -ajattelu sosiaalityön kontekstissa, vaikuttavuuden kysymykset, tutkimuskatsaukset, rakenteellisen ja politiikkatason käsitteet ja lähestymistavat.

  Suoritustapa
  Luennot ja oppimistehtävät.

  Toteutustapa
  Luennot 16 h (verkkovälitteiset luennot Kuopion kampukselta reaaliaikaisesti Mikkelin kesäyliopistoon, tarkka ajankohta ilm. myöh.), itsenäinen työskentely.

  Opettaja
  Vastuuopettaja professori Sari Rissanen ja professori Riitta Vornanen

  Oppimateriaali, Oheiskirjallisuus:
  Raunio, Kyösti. 2010. Onko näyttöön perustuvalla käytännöllä tulevaisuutta sosiaalipalveluissa? Janus, 18(4), 387-395.
  Roivainen, I. & Nylund, M. & Korkiamäki, R. & Raitakari, S. (toim.) 2008. Yhteisöt ja sosiaalityö. Kansalaisen vai asiakkaan asialla?. PS-kustannus.
  Pohjola, A. & Kemppainen, T. & Väyrynen, S. 2012. Sosiaalityön vaikuttavuus. Juvenes Print: Tampere.

  Arvosteluperusteet
  0 – 5

 • Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö (SAT) 5 op - AY 5513107

  Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö (SAT) 5 op - AY 5513107

  Aika

  Jakso aukeaa 5.9.2016 orientaatiolla Moodle-oppimisympäristössä. Verkkovälitteinen luento pe 16.9.2016 klo 16.30-20. Luento välitetään reaaliaikaisesti Kuopion kampukselta Mikkelin kesäyliopistolle.

  Osaamistavoitteet
  Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet paikantaa sosiaalityötä tieteenalana ja käytäntönä, jäsentää sosiaalityötä osana yhteiskunnallista toimintaympäristöä, tunnistaa ja tulkita sosiaalityön kohdeilmiöitä ja eettisiä periaatteita.

  Sisältö
  Sosiaalityön keskeiset käsitteet, arvot, etiikka ja toimintaympäristöt. Sosiaalityön yhteiskunnallinen ja tieteellinen konteksti sekä teoreettisten, käytännöllisten ja tutkimuksellisten lähtökohtien vuorovaikutus. Näitä tarkastellaan suhteessa sosiaalityön kohdeilmiöihin ja niiden määrittymiseen ja sosiaalityön tiedonmuodostukseen osana ammatillista työtä.

  Suoritustapa
  Vuorovaikutteiset luennot (sisältäen luentotallenteita), kirjallisuustentti, tutustumiskäynnit, verkkotyöskentely.

  Toteutustapa
  Monimuoto-opetus sisältäen vuorovaikutteiset luennot (16 tuntia), tutustumiskäynnit (8 tuntia) ja verkkotyöskentelyn. Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen.

  Opettaja

  Ma. yliopisto-opettaja Mari Suonio

  Oppimateriaalit
  Tenttikirjallisuus: 1) Juhila, K.: Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Tampere: Vastapaino, 2006 TAI Törrönen. M. ym. (toim.) Vastavuoroinen sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus, 2016. 2) Saari, J. Huono-osaiset. Gaudeamus 2015. TAI Forssén, K & Roivainen, I. & Ylinen, S. & Heinonen, J. Kohtaako sosiaalityö köyhyyden? Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2011. Unipress.
  Oheismateriaali: Kananoja, J., Lähteinen, M., Marjamäki, P., Laiho, K., Sarvimäki, P., Karjalainen, P. & Seppänen, M.: Sosiaalityön käsikirja. Helsinki: Tietosanoma, 2010.

  Arvosteluperusteet
  0-5. Kirjallisuustentti 50%, luennot, tutustumiskäynnit, verkkotyöskentely 50%

  Lisätietoja
  Opintojakson kirjallisuus voidaan korvata sosionomi amk, geronomi amk tai yhteisöpedagogi amk –tutkinnolla. Luennot tulee kuitenkin suorittaa.

 • Sosiaalityön käytäntö (SK1) 5 op - AY5513105

  Sosiaalityön käytäntö (SK1) 5 op - AY5513105

  Aika
  Kevät 2017 (tammikuu-helmikuu 2017).

  Osaamistavoitteet
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut ammatilliseen sosiaalityöhön, kolmannen sektorin toimintaan ja projektityöhön. Opiskelija hahmottaa sosiaalityön erilaisia asiakkuuksia ja sosiaalityön käytännön roolia osana palvelujärjestelmää.

  Sisältö
  Opintojaksolla käsitellään sosiaalityön asemaa erilaisissatoimintaympäristöissä, sosiaalipalveluiden järjestö- ja projektityötä ja niiden kytkentää sosiaalityöhön.

  Suoritustapa
  Seminaariin osallistuminen, seminaarityön laatiminen josta esitys seminaarissa sekä käytännön harjoittelu 30 tuntia.
  Opiskelija voi suorittaa opintojakson kirjoittamalla erikseen sovittavan tieteellisen esseen (n. 10 sivua) mikäli hänellä on sosiaali- ja terveysalan tutkinto (perustutkinto tai opisto- tai yliopistotutkinto)

  Toteutustapa
  Seminaari 30 tuntia ja käytännön harjoittelu 30 tuntia. Jakso alkaa orientoivalla luennolla 6 h, jonka jälkeen työskentely verkkoympäristössä. Opiskelijat laativat seminaarityön, jotka käsitellään live-seminaarissa jakson loppupuolella. Opiskelijat hankkivat myös harjoittelu/tutustumispaikat itsenäisesti ja laativat käytännön tutustumisestaan raportin.

  Opettajat
  Yliopistonlehtori Heli Kantola tai lehtori Eine Pakarinen.

  Oppimateriaalit
  Strömberg-Jakka. M. & Karttunen, T. (toim.) 2012 Sosiaalityön haasteet. Tukea ammattilaisen arkeen. PS-kustannus. Kotiranta, T. & Niemi, P. & Haaki, R. (toim.): Sosiaalisen toiminnan perusta (2011). Lisäksi opintojakson aikana sovittava muu seminaaritöiden aihepiireihin kuuluva kirjallisuus (kirjallisuuslista Moodlessa).

  Arvosteluperusteet
  0 - 5. Kurssin arviointi: itsearviointi 20 %, seminaarityön arviointi 60 % ja seminaariesityksen arviointi 20 %.

  Lisätietoja
  Opintojakso korvaa aiemman tutkintorakenteen ”Sosiaalityön käytäntö 1”-opintojakson. Jaksoon sisältyvän harjoittelun voi korvata vähintään puolen vuoden sosiaali- tai terveydenhuollon työkokemuksella.

 • Sosiaalityön teoreettiset perusteet 5 op - AY 5513106

  Sosiaalityön teoreettiset perusteet 5 op - AY 5513106

  Aika
  Kevät 2017 (helmikuu-huhtikuu 2017).

  Osaamistavoitteet
  Opiskelija tuntee sosiaalityön keskeiset oppisuunnat ja ymmärtää niiden yhteyksiä erilaisiin ihmis-, yhteiskunta- ja tiedekäsityksiin. Opiskelijalla on valmius kehittää omaa itseymmärrystä sosiaalityöstä osana henkilökohtaista ammatillista kasvua.

  Sisältö
  Sosiaalityön itseymmärrystä muovanneet käsitykset sosiaalityön luonteesta ja tehtävistä. Sosiaalityö tutkimusperustaisena oppi- ja työalana.

  Suoritustapa
  Luennot (12 h) ja luentokuulustelu, kirjatentti.

  Toteutustapa
  Monimuoto-toteutus: reaaliaikaiset verkkovälitteiset luennot, luentotallenteet verkkoympäristössä yht. 12 h.

  Vastuuopettaja
  Professori Juha Hämäläinen

  Oppimateriaalit
  Tenttikirjallisuus:
  Raunio, Kyösti: Olennainen sosiaalityössä. 2. uud. laitos. Gaudeamus 2009 (tai uudempi painos); Toikko, Timo: Sosiaalityön ideat. Johdatus sosiaalityön historiaan. Vastapaino, 2005; Mäntysaari, Mikko & Pohjola, Anneli & Pösö, Tarja (toim.): Sosiaalityö ja teoria. PS-kustannus 2009.

  Arvosteluperusteet

  0–5, Luennot ja luentotentti 33%, kirjatentti 67%. Luennot ja kirjallisuus tentitään erikseen.

 • Tutkiva sosiaalityö (TUSO) 5 op - AY5513108

  Tutkiva sosiaalityö (TUSO) 5 op - AY5513108

  Ajankohta:
  Kevät 2017, verkkojakso avoinna 17.3.-20.5.2017, seminaari lähiopetuksena toukokuussa 2017 Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli.

  Osaamistavoitteet
  Opiskelija osaa tunnistaa sosiaalityön tutkimuskohteita ja tutkimuksellisia lä-hestymistapoja, määritellä sosiaalityön tiedontuottamisen erityisyyttä ja tutkimuseettisiä periaatteita sekä antaa esimerkkejä sosiaalityön tutkimuksen ja käytännön suhteesta. Hän osaa tulkita käytännön ilmiöitä, rakenteita ja toimintoja laajemmassa yhteiskunnallisessa yhteydessä.

  Opiskelija tunnistaa sosiaalityön tutkimuksen raportoinnin muodot ja osaa analysoida sosiaalityön tutkimuksia. Opiskelija osaa rajata tutkimuskysymyksen ja vastata siihen, toteuttaa prosessikirjoittamisen periaatteita, kirjoittaa tieteellisen esseen ja osallistua seminaarityöskentelyyn.

  Sisältö
  Sosiaalityön tutkimuskohteet, tutkimukselliset lähestymistavat ja tutkimuseet-tiset periaatteet. Tieteellinen argumentointi, raportointi sekä tieteellisen kir-joittamisen prosessi, ohjeet ja säännöt. Seminaarityöskentelyn käytännöt.

  Suoritustapa
  Suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista seminaareihin ja verkko-työskentelyyn, tieteellisen esseen kirjoittaminen. HUOM! Opintojakso tulee suorittaa kokonaisuudessaan saman lukuvuoden aikana.

  Toteutustapa
  Monimuoto-opetus. Jakso alkaa orientoivalla luennolla (2 h) jonka jälkeen verkkoluennot ja verkossa työskentely yhteensä 10 h. Opiskelijat laativat jakson sisältöön liittyvän ideapaperin joka käsitellään seminaarissa jakson lopuksi. Seminaari yhteensä 10 h (pe-ilta ja lauantai). Seminaari toukokuussa 2017 lähiopetuksena Mikkelin kesäyliopistossa.

  Oppimateriaalit
  Jakson alussa jaettava materiaali.

  Arvosteluperusteet
  0 - 5

  Opettaja
  Yliopisto-opettaja Mari Suonio ja yliopisto-opettaja Leena Leinonen.

  Lisätietoja

  Soveltuvan yliopistotutkinnon suorittanut opiskelija voi hakea jaksosta korvaavuutta.

Opintomaksu
440 €, ja maksu sisältää Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston perimän maksun. Opintomaksu laskutetaan kolmessa erässä.

Ilmoittautuminen

5.9.2016 mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, puh. (015) 210 300, 015 210 302 tai ilmoittautumislomakkeella

Toteuttaja

Mikkelin kesäyliopisto

Lönnrotinkatu 5

50100 Mikkeli
Puhelin: 015 210 300, 210 302

Sähköposti: koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
WWW: http://www.mikkelinkesayliopisto.fi

Yhteyshenkilö
Mikkelin kesäyliopiston koulutussuunnittelija Tiina Roikonen, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi