Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, perusopinnot 25 op (UEF)

Opintojen kuvaus

Lasten ja nuorten psyykkinen pahoinvointi ja mielenterveyden ongelmat ja häiriöt ovat lisääntyneet ja vaikeutuneet viimeisten vuosikymmenten aikana. Erilaisten ongelmien on lisäksi todettu herkästi kasautuvan samoihin perheisiin. Varhainen puuttuminen lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmiin ja vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä voi ehkäistä ongelmien kasautumista. Lasten ja nuorten psyykkisen kehityksen ja siihen liittyvien tekijöiden huomiointi eri ympäristöissä voi edelleen edesauttaa lasten ja nuorten selviytymistä rakentavalla tavalla kasvuun liittyvistä kehitysvaiheista ja niiden haasteista.

Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää perinnöllisten ominaisuuksien, ympäristötekijöiden sekä vallitsevan kulttuurin merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle. Oppiaineen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ymmärrystä ja tietoa monista, samanaikaisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä antaa valmiuksia kohdata nyky-yhteiskunnan ja tämän päivän haasteita lasten ja nuorten moninaisella tehtäväkentällä.

Tämä monitieteinen oppiaine on suunnattu kaikille kasvatustyötä tekeville: lasten ja nuorten vanhemmille ja isovanhemmille sekä terveys-, sosiaali-, kasvatus-, ja nuorisotyötä tekeville henkilöille kuten esim. opettajille, koulunkäyntiavustajille, päivähoitajille, kerhonohjaajille, valmentajille, sairaanhoitajille sekä näiden alojen opiskelijoille. Opintokokonaisuuden yksittäiset opintojaksot vanhenevat 10 vuodessa.

Opintokokonaisuuden johtajina toimivat professori Kirsti Kumpulainen terveystieteiden tiedekunnan kliinisen laitoksen lastenpsykiatrian yksiköstä sekä professori Pirjo Pölkki yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan yhteiskuntatieteiden laitokselta. Opintokokonaisuuden koordinaattorina toimii suunnittelija Marja-Liisa Niemi Avoimesta yliopistosta.

Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi opintojen tueksi on perustettu Moodle verkko-oppimisympäristö, mistä löytyy opintomateriaalia, tehtävät ja ohjeita opiskeluun sekä verkkokeskustelualueet.
 


Opintojaksot

Johdanto lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopintojen opiskeluun 0 op
Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen 5 op - AY7020901
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet 5 op - AY7020902
Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa 5 op - AY7020903
Oppiminen ja koulutusuoriutuminen 5 op - AY7020904
Terveyspalvelut ja sosiaalityö lapsen, nuoren ja perheen tukena 5 op - AY7020905

 

Opintojen rakenne

 • Johdanto lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopintojen opiskeluun 0 op

  Johdanto lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopintojen opiskeluun 0 op

  Aika
  Verkkovälitteinen luento (2 t) perjantaina 30.9.2016 klo 16.15-17.30 Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotinkatu 5, UNICA, 50100 MIKKELI. Luento välitetään reaaliaikaisesti Kuopion kampukselta Mikkelin kesäyliopistoon.

  Sisältö

  Johdanto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopintoihin sekä verkko-oppimisympäristöön ja avoimeen yliopisto-opetukseen tutustuminen.

  Opettaja
  Suunnittelija, TtM Marja-Liisa Niemi, Itä-Suomen yliopisto, Avoin yliopisto.

 • Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen 5 op - AY7020901

  Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen 5 op

  Aika

  Verkkovälitteiset luennot: 30.9.-1.10.2016, pe klo 17.30-20.30 ja la klo 9-15 Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotinkatu 5, UNICA, 50100 MIKKELI. Luennot välitetään reaaliaikaisesti Kuopion kampukselta Mikkelin kesäyliopistoon.

  Sisältö

  Lapsen ja nuoren kehityksellisten, tunne-elämän ja sosiaalisten taitojen muodostuminen; vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteiden synty; lapsuuden ja nuoruuden kehityskaaren eri vaiheiden keskeiset kehitystehtävät; kehityksen kulkuun vaikuttavat riskitekijät sekä tavallisimmin esiintyvät psyykkisen kehityksen ongelmat ja häiriöt.

  Osaamistavoitteet
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa perusteet lapsen ja nuoren biopsykososiaalisesta kehityksestä ja sen eri vaiheista, perusihmissuhteiden syntymiseen vaikuttavista keskeisistä tekijöistä ja tunnistaa psyykkistä häiriintymistä ja syrjäytymistä aiheuttavia riskitekijöitä.

  Oppimateriaali
  1. Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim, 2016. s.20-90, 105-112, 116-127, 428-451, 460-481, 485-491, 493-508, 760-768). sisältää seuraavat osiot: I Lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys;
  Biopsykososiaalinen kehitys, Normaali psyykkinen kehitys eri ikäkausina, Psyykkisen kehityksen riskit ja suojaavat tekijät s. 60-90, II Häiriöiden esiintyminen, luokittelu ja tutkiminen; Häiriöiden esiintyvyys ja luokittelu s. 116-127, IV Palvelujärjestelmä ja hoitoon lähettäminen; Mielenterveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy, Palvelujärjestelmä, Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen yhteistyötahot, V Psykososiaaliset hoidolliset interventiot; Johdatus psykososiaalisiin
  hoitomuotoihin, Perusterveydenhuollon interventiot, Psykoedukaatio, VIII Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erityiskysymyksiä; Adoptio ja sijoitus
  2. Sinkkonen, J.: Nuoruusikä. WSOY, 2010.
  3. Aro, A. & Laakso M-L. (toim.): Taaperosta taitavaksi toimijaksi. Niilo Mäki Instituutti, 2011.
  4. Pihko, H.: Lapsuus muistikuvissamme. Duodecim 2014; 130(24): 2437-41. http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo11984.pdf
  Oheiskirjallisuus:
  5. Kaltiala-Heino, R. ym.: Nuorten mielenterveys koulumaailmassa. Duodecim 2010; 126(17): 2033-9. http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo99043.pdf
  6. Pesonen, A-K.: Varhainen vuorovaikutus on suotuisan psyykkisen kehityksen edellytys. Duodecim 2010; 126: 115-20.
  7. Honkanen, M. ym.: Luokanopettaja lapsen mielenterveydenedistäjänä ja ennustajana. Duodecim 2010; 126(3): 277-82. http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo98606.pdf
  8. Hermanson, E.: Kotineuvola, terveys syntymästä kouluikään. Duodecim, 2012 tai aiempi painos 2007 (nimellä Lapsiperheen oma kirja – terveys syntymästä kouluikään).
  9. Kalland, M. & Sinkkonen, J.: Varhaislapsuuden tunnesiteet. Sanoma Pro, 2011.

  Opetus ja suoritustavat
  Verkkovälitteiset luennot (ac-luennot) 8 t., verkkotyöskentely (luentotallenteet, oppimistehtävät ja vertaistyöskentely)

  Verkkotyöskentely: 26.9.-28.11.2016

  Opettaja
  Lastenpsykiatrian apulaisylilääkäri Anita Puustjärvi

  Arvostelu
  0-5

 • Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet 5 op - AY7020902

  Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet 5 op

  Aika

  Syyslukukaudella verkko-oppimisympäristö avoinna: 31.10.-31.12.2016.

  Sisältö

  Lapsen ja nuoren kehityksen sosiaalisuus, sosiaaliset verkostot ja vertaisryhmät. Sosiaalinen vertailu ja tuki sekä sosiaalisen pääoman muodot lapsilla ja nuorilla. Verkko sosiaalisuuden areenana.

  Osaamistavoitteet
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa erilaisten sosiaalisten verkostojen ja yhteisöjen merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle ja hyvinvoinnille.

  Oppimateriaali
  1. Korkiamäki, R.: Kaveria ei jätetä! Sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 137. Tampereen yliopisto, 2013. http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/68124/978-951-44-9124-5.pdf?sequence=1
  2. Myrskylä, P.: Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella. Työja elinkeinoministeriön julkaisuja 2/2011. http://www.tem.fi/files/29457/TEM_12_2011_netti.pdf
  3. Kupiainen, R. ym. (toim.): LAPSET NETISSÄ – Puheenvuoroja lasten ja nuorten netin käytöstä ja riskeistä. Mediakasvatusseuran julkaisuja 1/2013. http://www.mediakasvatus.fi/files/ISBN978-952-67693-3-2.pdf
  4. Strandell, H.: Lapset iltapäivätoiminnassa. Koululaisten valvottu vapaa-aika. Gaudeamus, 2012.
  5. Ojanen, K. & Mulari, H. & Aaltonen, S. (toim.): Entäs tytöt. Johdatus tyttötutkimukseen. Vastapaino, 2011.
  6. Matikainen, J.: Verkko kasvattajana - mitä aikuisen tulisi tietää ja ajatella verkosta? Palmenia, 2008.
  7. Lahikainen A., Mälkiä T. & Repo, K. (toim.): Media lapsiperheessä. Vastapaino, 2015
  8. Muu verkossa ilmoitettu materiaali

  Opetus ja suoritustavat
  Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely ja verkkotentti. Oppimistehtävä verkossa. Opintakso vastaa aikaisempaa Lapsi ja nuori perheen, ryhmän ja yhteiskunnan jäsenenä 5 op opintojaksoa.

  Opettaja
  YTL Mikko Saastamoinen ja YTM  Mervi Issakainen

  Arvostelu
  0-5

 • Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa 5 op - AY7020903

  Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa 5 op

  Aika

  Verkkoluennot: 13.-14.1.2017, pe klo 17-20 ja la klo 9-14 Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotinkatu 5, UNICA, 50100 MIKKELI. Luennot välitetään reaaliaikaisesti Kuopion kampukselta Mikkelin kesäyliopistoon.

  Sisältö

  Akuutin, kroonisen ja traumaattisen stressin ilmeneminen, synty, ja hoito sekä stressin psyykkiset ja fyysiset vaikutusmekanismit. Erilaisten kriisi- ja traumakokemusten, kaltoinkohtelun, perheväkivallan, viihteellisen väkivallan, koulukiusaamisen ja muiden yhteiskunnassa vaikuttavien eri väkivallan muotojen sekä menetysten ja elämänmuutosten merkitys lapsen kehitykselle.

  Osaamistavoitteet
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa lasta ja nuorta uhkaavien traumojen ja kriisien (mm. kaltoinkohtelun ja väkivallan) lyhyt- ja pitkäkestoisia vaikutuksia kehitykseen ja elämään sekä tunnistaa stressin merkityksen lapsen ja
  nuoren kehityksen kannalta.

  Oppimateriaali
  1. Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim, 2016. s.91-104, 336-344, 392-404, 707-739, 769-775, 783-788. sisältää seuraavat osiot: I Lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys s. 91-104, II Lasten ja nuorten kehityksen ja mielenterveyden häiriöt; Traumaperäiset stressihäiriöt ja sopeutumishäiriöt, Itsetuhokäyttäytyminen, VIII Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erityiskysymyksiä; Kriisitilanteet ja suuronnettomuudet, Lasten ja
  nuorten oikeuspsykiatria, Maahanmuuttajien kanssa työskentely, Lapsen oikeudet ja lastensuojelu
  2. Söderholm, A. ym.: Lapsen kaltoinkohtelu. Duodecim, 2012.
  3. Traumaperäiset stressireaktiot ja -häiriöt http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi50080
  4. Sajaniemi, M. ym.: Stressin säätely. Kehityksen, vuorovaikutuksen ja oppimisen ydin. PS-kustannus, 2015.
  5. Salmivalli, C.: Koulukiusaamiseen puuttuminen: kohti tehokkaita toimintamalleja. PS-Kustannus, 2010.
  Oheiskirjallisuus:
  6. Viheriälä, L. & Rutanen, M.: Lapsen psyykkisen trauman hoito. Duodecim, 2010;126(22):2671-7 http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo99180.pdf
  7. Korhonen, P.: Lasten TV-ohjelmiin liittyvät pelot, painajaisunet ja pelonhallinta. Tampere University Press, 2008. http://acta.uta.fi/pdf/978-951-44-7406-4.pdf
  8. Poijula S.: Lapsi ja kriisi. Selviytymisen tukeminen. Kirjapaja, 2016.
  9. Karlsson ym.: Lapsuuden stressi uhkaa aikuisiän terveyttä. Suomen Lääkärilehti 2007;37:3293-3299
  10. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tutkiminen http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi34040
  11. Savioja, H. & Sumia, M. & Kaltiala-Heino, R.: Seksuaalikokemukset ja mielenterveys nuoruusiässä. Suomen Lääkärilehti 2015; 6; 309-314.
  12. Haravuori, H. ym.: Jokelan ja Kauhajoen nuorten psyykkinen hyvinvointi - miten nuoret voivat tänään. Duodecim 2010;126(22):2661-8. http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo99179.pdf
  13. Haravuori, H. ym.: Trauman kokenut nuori oireilee monimuotoisesti. Lääkärilehti 2009;6:485-492.
  14. Kirves, L. & Stoor-Grenner, M.: Kiusaamisen ehkäisy varhaiskasvatuksessa. Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman laatiminen. MLL raportti, 2010 http://www.mll.fi/kasvattajille/kiusaamisen-ehkaiseminen/kiusaaminenpaivakodissa/kiusaamisen-ehkaisyn-suunnitelma/
  15. Hamarus P.: Haukku haavan tekee. Puututaan yhdessä kiusaamiseen. PS-kustannus, 2012.
  16. Ellonen, N.: Kurin alaiset. Lasten ja vanhempien välisten ristiriitojen ratkaiseminen perheissä. Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 103. Tampereen yliopistopaino, 2012.
  17. Muukkonen, T. & Tulensalo, H.: Lastensuojelun tehtävät, kun lapsen epäillään kokeneen väkivaltaa. Duodecim 2015; 131(10): 973-8. http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/86741/Raportteja103_www.pdf?seq
  18. Tuominen, M. & Ellonen, N: Rikostutkinta lapsiin kohdistuvissa väkivalta- ja seksuaalirikoksissa. Duodecim 2015; 131(10): 979-84.
  19. Joki-Erkkilä, M. & Korkman, J.: Lapseen kohdistuneen seksuaalisen väkivallan epäilyn herätessä- mitä tulee huomioida. Duodecim 2015; 131(10): 985-90.
  20. Lahikainen AR, Mälkiä, T. & Repo, K.: Media lapsiperheissä. Vastapaino, 2014.
  21. KiVa Koulu www.kivakoulu.fi

  Opetus ja suoritustavat
  Luennot 8 t., verkkotyöskentely (verkkotallenteet, -tehtävät ja vertaistyöskentely) sekä essee.

  Verkkotyöskentely: 4.1.-6.3.2017

  Opettaja
  Lastenpsykiatrian apulaisylilääkäri Anita Puustjärvi ja lastenpsykiatrian erikoislääkäri Marja Darth

  Arvostelu
  0-5
   

 • Oppiminen ja koulutusuoriutuminen 5 op - AY7020904

  Oppiminen ja koulusuoriutuminen 5 op

  Aika

  Verkkoympäristö avoinna kevätlukukaudella: 20.2.-18.4.2017

  Sisältö

  Lasten psyykkisten häiriöiden ja oppimisen väliset yhteydet. Aivot ja oppimisvaikeudet; Lasten ja nuorten oppimisvaikeudet ja koulu. Positiivinen psykologia ja vahvuusperustainen opetus. Kodin ja koulun yhteistyö.

  Osaamistavoitteet
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa keskeisiä tekijöitä, jotka biologisella, sosiaalisella ja tunne-elämän tasolla aiheuttavat oppimisvaikeuksia ja ongelmia lasten ja nuorten koulunkäynnissä sekä keinoja niiden tukemiseen.

  Oppimateriaali
  1. Kumpulainen, K. ym. (toim.): Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Duodecim 2016, s. 203-216.
  2. Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus ja Suomen vanhempainliitto, 2007. http://www.oph.fi/download/115274_laatua_kodin_ja_koulun_yhteistyohon.pdf
  3. Mikkonen, K., Nikander, K. & Voutilainen A.: Koulun ja terveydenhuollon keinot oppimisvaikeuksien tunnistamisessa ja hoidossa. Suomen lääkärilehti 12/2015: 70. www.laakarilehti.fi/files/nostot/nosto12_2.pdf
  4. Lasten ja nuorten kielellinen erityisvaikeus http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi50085
  5. Kujala, T. ym. (toim.): Aivot, oppimisen valmiudet ja koulunkäynti. OPH 2012. http://www.oph.fi/download/138958_Aivot_oppimisen_valmiudet_ja_koulunkaynti.PDF
  6. Kaltiala-Heino, R. ym.: Nuorten mielenterveys koulumaailmassa. Duodecim, 2010. http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo99043.pdf
  7. Räsänen, P.: Laskemiskyvyn häiriö eli dyskalkulia. Duodecim 2012;128:1168–77. http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo10309.pdf
  8. Kekäläinen, A. (toim.): Erilaiset oppijat - yhteinen koulu. Opetushallitus 2006. http://www.oph.fi/download/47369_erilaiset_oppijat.pdf
  9. Muu verkossa ilmoitettu materiaali

  Opetus ja suoritustavat
  Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely ja verkkotentti.

  Opettaja
  KM, erityisluokanopettaja Jaana Jerkku

  Arvostelu

  0-5

 • Terveyspalvelut ja sosiaalityö lapsen, nuoren ja perheen tukena 5 op - AY7020905

  Terveyspalvelut ja sosiaalityö lapsen, nuoren ja perheen tukena 5 op

  Aika

  Verkkoympäristö avoinna kevätlukukaudella: 10.4.-5.6.2017

  Sisältö

  Lastenneuvola ja kouluterveydenhuolto. Lastensuojelun sosiaalityön sekä kolmannen sektorin toiminta.

  Osaamistavoitteet
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa terveyspalvelujen ja sosiaalityön eri sektorien toiminnan merkityksen lasten, nuorten ja perheen hyvinvoinnin tukemisessa.

  Oppimateriaali
  1. Lastensuojelulaki 417/2007
  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417
  2. Terveydenhuoltolaki 1326/2010
  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326
  3. Sosiaalihuoltolaki 1301/2014
  http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301
  4. Lastensuojelun käsikirja. THL.
  https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja
  5. Armanto, A. & Koistinen, P. (toim.): Neuvolatyön käsikirja. Tammi, 2009.
  6. Bardy, M.: Lastensuojelun ytimissä. THL, 2013.
  https://www.julkari.fi/handle/10024/104421
  7. Forsberg, H. ym. (toim.): Lapset ja sosiaalityö. Kohtaamisia, menetelmiä ja tiedon uudelleenarviointia. PS-kustannus, 2006.
  8. Hämäläinen, U. & Kangas, O. (toim.).: Perhepiirissä. Kela, 2010
  https://helda.helsinki.fi/handle/10138/17471
  9. Lastenneuvola lapsiperheiden tukena. Opas työntekijöille. Sosiaali- ja terveysministeriö, oppaita 2004:14.
  http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1059213
  10. Paavilainen, E. & Pösö, T. (toim.).: Lapset, perhe ja väkivaltatyö. WSOY 2003.
  Oheiskirjallisuus:
  11. Vuori, J. & Nätkin, R. (toim.): Perhetyön tieto. Vastapaino, 2007.
  12. Helminen J. (toim.): Elämä koettelee, tuki kannattelee. Sosiaali- ja terveysalan työ monimuotoisissa perhesuhteissa. PS-kustannus, 2006.
  13. Perälä, M-L. & Halme, N. & Nykänen, S.: Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen yhteen sovittava johtaminen. THL, 2012.
  http://www.julkari.fi/handle/10024/90893
  14. Roivainen, I. ym. (toim.): Yhteisöt ja sosiaalityö. Kansalaisen vai asiakkaan asialla? PS-kustannus, 2009.
  15. Laakso, R.: Mistä koti huostaan otetulle lapselle? Kunnallisalan kehittämissäätiö 2013.
  http://www.kaks.fi/sites/default/files/Tutkimusjulkaisu_73.pdf

  Opetus ja suoritustavat
  Verkko-opinnot; verkkotallenteet, vertaistyöskentely, oppimistehtävä ja essee.

  Opettaja
  Emeritaprof. Pirjo Pölkki

  Arvostelu
  0-5

Opintomaksu
395 €, ja maksu sisältää Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston perimän maksun. Opintomaksu laskutetaan kolmessa erässä.

Ilmoittautuminen

20.9. mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, puh. (015) 210 300, 015 210 302 tai ilmoittautumislomakkeella

Toteuttaja

Mikkelin kesäyliopisto

Lönnrotinkatu 5

50100 Mikkeli
Puhelin: 015 210 300, 210 302

Sähköposti: koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
WWW: http://www.mikkelinkesayliopisto.fi

Yhteyshenkilö
Mikkelin kesäyliopiston koulutussuunnittelija Tiina Roikonen, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi