Ravitsemustieteen perusopinnot 25 op (UEF)

Opintojen kuvaus

Ravitsemustiede selvittää ravitsemuksen merkitystä terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa sekä tutkii syömisen merkitystä hyvinvoinnin osatekijänä. Perusopinnoissa perehdytään mm. ravitsemuksen perusteisiin, elintarvikkeisiin,erityisruokavalioiden merkitykseen sairauksien hoidossa sekä ravintofysiologiaan. Aineopinnoissa puolestaan perehdytään tarkemmin elintarvikehygieniaan ja -lainsäädäntöön, ravitsemus- ja terveystietoa tuottaviin medioihin ja niiden tuottajiin sekä terveys- ja ravitsemuspsykologiaan. Opintojen tavoitteena on antaa valmiuksia ymmärtää ravitsemuksen merkitystä terveyden ylläpitäjänä sekä yksilö- että väestötasolla.

Ravitsemustieteen opiskelu tarjoaa hyvän mahdollisuuden täydentää ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta työelämässä ja sopii esim. opettajille, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, liikunnan ja urheilun parissa toimiville, ruokapalvelualalla ja elintarvike-teollisuudessa toimiville sekä kaikille ravitsemuksesta, terveydestä ja omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille. Opinnot soveltuvat hyvin myös sivuaineeksi/osaksi tutkintoa esim. sosiaali-, terveys- ja liikuntatieteiden opiskelijoille.

Oppiaine kuuluu terveystieteiden tiedekuntaan ja oppiaineen vastuuhenkilö on yliopistonlehtori, dos. Sari Voutilainen.

Opinnot vanhenevat 10 vuodessa, jonka jälkeen opintojen päivitystarve arvioidaan oppiaineen vastuuopettajan kanssa.

Ravitsemustieteen opintojen tueksi on perustettu Moodle verkko-oppimisympäristö, mistä löytyy opintomateriaalia, tehtäviä ja ohjeita opiskeluun sekä verkkokeskustelualueet.

Perusopinnot toteutetaan lähiopetuksena Mikkelin kesäyliopistossa sekä verkko-opintoihin verkko-oppimisympäristö Aducate Moodlessa.

Opintojaksot

    Johdanto ravitsemustieteen perusopintojen opiskeluun 0 op
    Ravitsemustieteen perusteet 3 op - AY7021701
    Ravitsemustieteen perusteet, syventävä oppimistehtävä 3 op - AY7021702
    Elintarvikkeet ruokavaliossa 5 op - AY7021703
    Ravitsemus ja ruokavaliot 5 op - AY7021704
    Ravintofysiologia 4 op - AY4460201
    Ruokakulttuuri 2 op - AY7021706
    Ravitsemus ja liikunta 3 op - AY7021503

 

Opintojen rakenne

 • Johdanto ravitsemustieteen perusopintojen opiskeluun 0 op

  Johdanto ravitsemustieteen perusopintojen opiskeluun 0 op

  Ajankohta

  Verkkovälitteinen luento (2 t.) to 29.9.2016 klo 16.30-18.00 Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotinkatu 5, UNICA, 50100 MIKKELI. Luento välitetään reaaliaikaisesti Kuopion kampukselta Mikkelin kesäyliopistoon.

  Sisältö

  Johdanto ravitsemustieteen perusopintoihin ja perehdytys avoimen yliopiston opiskelukäytäntöihin, HOPS:n laatimiseen, verkko-opiskeluun ja käytössä oleviin sähköisiin opintojärjestelmiin.  Tutustumista ja vapaata keskustelua opintoihin liittyvistä asioista.

  Opettaja
  TtM Marja-Liisa Niemi, Itä-Suomen yliopisto, Avoin yliopisto

 • Ravitsemustieteen perusteet 3 op - AY7021701

  Ravitsemustieteen perusteet 3 op

  Aika
  Luentojen ja harjoitusten aikataulu:

  Luennot: pe-la 7.-8.10. ja 14.-15.10.2016, pe klo 17-20 ja la klo 9-14 Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotinkatu 5, UNICA, 50100 MIKKELI.

  Harjoitukset: la 12.11.2016 klo 9-15 Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotinkatu 5, UNICA, 50100 MIKKELI.

  Tentti Mikkelin kesäyliopistossa seuraavina tenttipäivinä:
  ma 21.11.2016 klo 16-20
  I uusinta ma 19.12.2016 klo 16-20
  II uusinta tammikuussa 2017 (tarkka päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin)

  Sisältö
  Ihmisen ravitsemuksen perusteet. Ravintoaineet ja niiden tehtävät ihmisen ravitsemuksessa. Ravinnontarve. Ravitsemussuositukset. Ruoka-ainetaulukot ja -tiedostot.

  Osaamistavoitteet
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee ihmisen ravitsemuksen perusteet.

  Oppimateriaali
  1. Aro, A. ym. (toim.): Ravitsemustiede. Duodecim, 2012..
  2. Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. VRN, 2014. http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/files/attachments/fi/vrn/ravitsemussuositukset_2014_fi_web.2.pdf  
  3. Luentomateriaalit

  Opetus ja suoritustavat
  Luennot ja harjoitukset sekä tentti (yhdistetty luento- ja kirjallisuustentti) (opetuksessa ei ole Moodlea käytössä).

  Opettaja
  TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Linda Viitasalo

  Arvostelu
  0-5

  Opintomaksu
  Yksittäisen opintojakson suorittajalle maksu 165 € (sis. avoimen yliopiston perimän maksun). Muutoin jakson hinta sisältyy Ravitsemustieteen perusopintojen hintaan.

 • Ravitsemustieteen perusteet, syventävä oppimistehtävä 3 op - AY7021702

  Ravitsemustieteen perusteet, syventävä oppimistehtävä 3 op

  Aika
  Oppimistehtävät ovat saatavilla Moodlessa viisi kertaa lukuvuoden aikana        
  Syksy 2016: 27.9. ja 22.11.
  Kevät 2017: 7.2., 4.4. ja 6.6.


  Sisältö

  Ravitsemustieteen perusteet. Eri väestöryhmien ravitsemusongelmat. Ravitsemussuositukset ja niiden toteuttaminen käytännössä.  

  Osaamistavoitteet
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee ravitsemustieteen perusteet ja tuntee väestön ravitsemusongelmat sekä ymmärtää ravitsemussuositusten käytännön toteuttamisen.

  Oppimateriaali
  1. Aro, A. ym. (toim.): Ravitsemustiede. Duodecim, 2012.
  2. Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. VRN, 2014. http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/files/attachments/fi/vrn/ravitsemussuositukset_2014_fi_web.2.pdf
  3. Syödään yhdessä – ruokasuositukset lapsiperheille. THL, 2016. https://www.julkari.fi/handle/10024/129744
  4. Ravitsemussuositukset ikääntyneille. Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2010. http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/attachments/vrn/ikaantyneet.suositus.pdf
  5. Joukkoruokailun kehittäminen Suomessa. Joukkoruokailun seuranta- ja kehittämistyöryhmän toimenpidesuositus. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:11. http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1492345

  Opetus ja suoritustavat
  Oppimistehtävä Moodlessa.

  Opettaja
  TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Riikka Huuskonen

  Arvostelu
  0-5

   

 • Elintarvikkeet ruokavaliossa 5 op - AY7021703

  Elintarvikkeet ruokavaliossa 5 op

  Aika
  Verkko-opinnot 24.10.-16.12.2016.

  Sisältö

  Elintarvikkeiden kulutus ja elintarvikeryhmät. Terveysvaikutteiset ja erityiselintarvikkeet. Ajankohtaista elintarvikkeista.

  Osaamistavoitteet
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot elintarvikevalikoimasta ja niiden koostumuksesta sekä saa hyvän käsityksen siitä, mitä elintarvikealalla on tapahtumassa.

  Oppimateriaali
  Verkossa ilmoitettu materiaali.

  Opetus ja suoritustavat
  Verkko-opinnot: verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely, essee ja verkkotentti. Suoritus sisältää kaksi kaupassa tehtävää tutustumistyötä.  

  Opettaja
  Yliopistonlehtori, dos. Sari Voutilainen

  Arvostelu

  hyväksytty/hylätty

 • Ravitsemus ja ruokavaliot 5 op - AY7021704

  Ravitsemus ja ruokavaliot 5 op

  Aika
  Verkko-opinnot 31.10.-31.12.2016 tai 20.2.-24.4.2017

  Sisältö

  Opintojaksolla käydään läpi yleisimmät ruokavaliot kuten sydänystävällinen ruokavalio, kohonneen verenpaineen ruokavaliohoito, diabeetikon ruokavalio, keliaakikon ruokavalio ja yleisimmät lasten ruokavaliorajoitukset.

  Osaamistavoitteet
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää erityisruokavalioiden merkityksen sairauksien hoidossa.

  Oppimateriaali
  Verkossa ilmoitettu materiaali.

  Opetus ja suoritustavat
  Verkko-opinnot: oppimistehtävät ja vertaistyöskentely


  Opettaja
  TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Marjaana Suominen

  Arvostelu

  0-5


  Lisätiedot
  Opintojakso järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana.

 • Ravintofysiologia 4 op - AY4460201

  Ravintofysiologia 4 op

  Aika
  Verkko-opinnot 10.4.-5.6.2017

  Sisältö

  Opintojakso antaa yleiskuvan organisaatiopsykologiasta, sen teoriahistoriasta, tärkeimmistä tutkimussuuntauksista ja teoreettisista lähestymistavoista. Se perehdyttää kaikille organisaatioille yhteisiin piirteisiin, organisaatioiden tehtäviin ja tavoitteisiin.

  Osaamistavoitteet
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ravintoaineiden ja muiden ruoan bioaktiivisten yhdisteiden aineenvaihdunnan ja vaikutukset elimistössä.

  Oppimateriaali
  Verkossa ilmoitettu materiaali sekä Soveltuvin osin(ravitsemusfysiologian osuus): 1. Aro, A. ym. (toim.): Ravitsemustiede. Duodecim, 2012.

  Opetus ja suoritustavat
  Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely ja verkkotentti.

  Opettaja
  Dos. Jaakko Mursu

  Arvostelu
  0-5

 • Ruokakulttuuri 2 op - AY7021706

  Ruokakulttuuri 2 op

  Aika
  Opintojaksoa voi tenttiä viisi kertaa lukuvuoden 2016-2017 aikana:

  Syksy 2016: 27.9 ja 22.11.
  Kevät 2017: 7.2., 4.4. ja 6.6.

  Verkkotentti on avoinna aina vuorokauden ajan. Opiskelijalla on 4 t aikaa tehdä tentti.

  Sisältö

  Opintojakso käsittelee ruoan ja syömisen sosiologisen tutkimuksen keskeisiä tutkimusnäkökulmia ja käsitteitä. Suomalaisen ja kansainvälisen tutkimuksen avulla esitellään kulttuuristen ja sosiaalisten tekijöiden merkitystä ruoan valinnassa. Erityisen huomion kohteena ovat syömisen järjestelmä, ns. kunnon aterian merkitys syömisessä, ruoan ja syömisen monimutkaistuminen nyky-yhteiskunnassa sekä ruokakulttuuria monipuolistavat uudet suuntaukset.

  Osaamistavoitteet
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kulttuuristen ja sosiaalisten tekijöiden vaikutukset ruokakäyttäytymiseen, tunnistaa ruoan sosiokulttuurisia merkityksiä, tietää perusasioita suomalaisen ruokakulttuurin historiasta, ymmärtävän syömisen erilaisia suuntauksia ja ruokakulttuurien moninaisuutta.

  Oppimateriaali
  1. Suomalaisen ruokakulttuurin ulottuvuuksia. Finfood - Suomen Ruokatieto ry, 2009. http://www.ruokatieto.fi/ruokakulttuuri/aineistoja
  2. Aikamatka arkeen 1/8: Ruoan ja ruokailun historiaa. 2012. http://areena.yle.fi/radio/1702277
  3. Mäkelä, J. & Niva, M.: Muuttuva syöminen – yksilön vastuu ja yhteiskunnan etu. Teoksessa Lammi, M. ym. (toim.): Kulutuksen liikkeet: Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirja 2009. http://www.kuluttajatutkimuskeskus.fi/files/5400/01_makela_niva_muuttuva_syominen.pdf
  4. Leppänen, A.: Ruoan arvostus - Kvantitatiivinen seurantatutkimus ja kvalitatiivinen tutkimus suhtautumisesta ruokakulttuuriin, suomalaiseen ruokaan ja ruoantekijöihin. Kuule Oy 2012. http://www.mmm.fi/attachments/mmm/tiedotteet/6CLAFipw7/Ruoan_arvostustutkimus_2012_kvanti_ja_kvali_Raportti_020912.pdf

  Opetus ja suoritustavat
  Verkkotentti

  Opettaja
  FT Irma Nykänen

  Arvostelu

  0-5

  Lisätiedot

  Verkkotentti on avoinna aina vuorokauden ajan. Opiskelijalla on 4 t aikaa tehdä tentti. Verkkotentti suoritetaan itsenäisesti.

 • Ravitsemus ja liikunta 3 op - AY7021503

  Ravitsemus ja liikunta 3 op

  Aika
  Verkko-opinnot 4.1.-1.3.2017

  Sisältö
  Ravintoaineet ja ravitsemussuositukset, liikuntasuositukset, painonhallinta ja urheilijan ruokavalio.

  Osaamistavoitteet
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee pääpiirteissään ruokavalion merkityksen terveydelle ja fyysiselle suorituskyvylle sekä osaa kuvata ravitsemuksen ja liikunnan merkityksen laihdutuksessa ja painonhallinnassa. 

  Oppimateriaali
  Verkossa oleva materiaali. Oheislukemistona Ilander, O. (toim.): Liikuntaravitsemus. Vk-kustannus 2014.

  Opetus ja suoritustavat
  Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely ja verkkotentti

  Opettaja
  Dos. Jaakko Mursu

  Arvostelu
  0-5


  Lisätiedot
  Opintojakso järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana, mutta sitä ei suositella tehtäväksi heti opintojen alussa vaan 2.-3. lukukaudella eli keväällä -17 tai syksyllä -17. Mikäli opiskelija on suorittanut aiemmin perusopintoihin kuuluneen opintojakson Ravitsemus, liikunta ja terveys 3 op yli viisi vuotta sitten, ei sitä hyväksytä enää perusopintoihin vaan opintojakso tulee suorittaa uudelleen (pätee myös korvaavuuksia haettaessa eli yli viisi vuotta vanhalla suorituksella ei korvaavuutta myönnetä). Opintojakso kuuluu myös liikuntalääketieteen perusopintokokonaisuuteen.

Opintomaksu
395 e, ja maksu sisältää Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston perimän maksun. Opintomaksu laskutetaan kolmessa erässä.

Ilmoittautuminen
27.9. mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, puh. (015) 210 300, 015 210 302 tai ilmoittautumislomakkeella

Toteuttaja

Mikkelin kesäyliopisto

Lönnrotinkatu 5

50100 Mikkeli
Puhelin: 015 210 300, 210 302

Sähköposti: koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
WWW: http://www.mikkelinkesayliopisto.fi

Yhteyshenkilö
Mikkelin kesäyliopiston koulutussuunnittelija Tiina Roikonen, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi