Markkinointi aineopinnot 30 op (UEF)

Opintojen kuvaus

Opintoihin voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan, mutta opintojaksojen suorittamiseen on tietty aikataulutus.

Opintojaksoja voi suorittaa myös yksittäin! Ota yhteyttä ja kysy lisää, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi

Markkinointi oppiaineena käsittelee markkinoiden rakenteiden ja kilpailun tutkimista sekä markkinoinnin suunnittelua, toimeenpanoa ja valvontaa. Markkinointi on kysyntään ja kilpailuun liittyvien ongelmien paikallistamista, niiden analysointia ja ratkaisemista. Yhteistyö ja verkostoituminen ovat osa innovatiivista liiketoimintaa. Markkinoinnin opinnoissa perehdytään kaikille aloille keskeiseen asiakassuuntautuneeseen ajatteluun, palvelujen markkinointiin sekä kansainvälisiin toimintoihin. Opinnot antavat valmiuksia toimia erilaisissa markkinoinnin asiantuntija-, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.  

Markkinoinnin opintoja on mahdollista opiskella kahdella eri tavalla. Opiskelija voi suorittaa koko Markkinoinnin aineopintokokonaisuuden (60 op). Silloin opinnot muodostuvat Markkinoinnin aineopinnoista 30 op ja Kauppatieteiden perusopinnoista 30 op. Opiskelija saa erillistodistuksen Markkinoinnin aineopintokokonaisuudesta 60 op. Kauppatieteiden perusopinnot on oma opintokokonaisuus ja siihen on ilmoittauduttava erikseen. Toinen mahdollisuus on opiskella 30 op pelkästään markkinoinnin opintoja. Silloin erillistodistus saadaan Markkinoinnin perusopintokokonaisuudesta 30 op. Kauppatieteen perusopintoja ei edellytetä suoritetuksi ennen aineopintojen opiskelun aloittamista. Opiskelijan suorittaessa pelkästään Markkinoinnin sivuaineopintoja 30 op suositellaan, että opintoihin sisällytetään Markkinoinnin perusteet 6 op -jakso. Loput 24 op opiskelija voi koota haluamistaan opintojaksoista.

Aineopintokokonaisuus on markkinoinnin sivuaineopintovaatimusten mukainen eikä sisällä kandidaatin tutkielmaseminaaria. Mikäli opiskelija on aikaisemmin suorittanut Liiketaloustieteen perusopintokokonaisuuden (25 op), on hänen ollut mahdollista suorittaa 60 op:n laajuinen aineopintokokonaisuus (sisältäen lisäksi vähintään 35 op markkinoinnin aineopintoja) siirtymäajan puitteissa 31.12.2015 saakka.

Opiskelu tapahtuu joustavina etäopiskeluun soveltuvina verkko-opintoina ja opinnot voi aloittaa milloin tahansa ympäri vuoden. Opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta – asiantuntijaluentoja, oppimistehtäviä, verkkotenttejä ja materiaaleja on saatavilla verkko-oppimisympäristöissä.

Opintojen rakenne (muutokset mahdollisia):

    Markkinoinnin perusteet (6 op) - AY5210105
    Service Marketing (6 op) - AY5211214
    Markkinoinnin johtaminen (6 op) - AY5211211
    International Business Management (6 op) - AY5211212
    Innovative Networking (6 op) - AY5215112
 
  Relationship Marketing (6 op) - AY5211215
   
Kuluttajakäyttäytyminen (6 op) - AY5213212
    Matkailun liiketoimintaosaaminen (6 op) - AY5712001

Opintojen rakenne

 • Markkinoinnin perusteet 6 op - AY5210105

  Markkinoinnin perusteet 6 op - AY5210105

  Aika:
  Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät:
  12.9.2016, 7.11.2016, 31.1.2017 ja 10.4.2017


  Opintojen kuvaus
  Tiedolliset: Opiskelija saa kokonaiskuvan markkinoinnista ajattelutapana ja suunnitelmallisena toimintana. Kurssin myötä opiskelija ymmärtää, miten markkinointi näkyy ja vaikuttaa länsimaisessa markkinatalousyhteiskunnassa, ja kuinka se toimii tarjonnan ja kysynnän yhteensovittajana. Opiskelijalle tarjotaan yleiskuva markkinoinnin tehtäväkentästä ja perusprosesseista osana liiketoiminnan kokonaisuutta.

  Taidolliset: Opiskelija osaa opintojaksolla saamansa viitekehyksen avulla hahmottaa ja tarkastella kriittisesti yrityksiä, markkinoita ja markkinointia koskevaa informaatiota.

  Sisältö
  Markkinoinnin peruskäsitteistö, markkinointiin vaikuttavat ympäristötekijät, kuluttajakäyttäytyminen, markkinainformaatio, markkinointistrategiat ja kilpailukeinot, palveluiden markkinointi, sähköinen markkinointi.

  Suoritustapa
  Verkkotentti

  Opettaja

  KTT Sasu Tuominen

  Oppimateriaali

  Essentials of Marketing, 2/E. Frances Brassington and Stephen Pettitt. Financial Times Press. 2007.

 • Service Marketing 6 op - AY5211214

  Service Marketing 6 op - AY5211214

  Aika
  Vaihtoehtoiset tehtävänpalautus + verkkotenttipäivät:
  ma 3.10.2016, ti 22.11.2016, ti 31.1.2017, ma 10.4.2017

  Content
  The concept of service; characteristics of services; service quality and its assessment; customer requirements and behavior in services; service delivery through enabling, making and delivering promises.

  Learning outcomes
  Knowledge related: The course discusses the key themes and concepts of marketing services. Students will learn the characteristics of services and the implications they have on marketing planning and implementation. Students will understand the need to approach service marketing from three interrelated perspectives of internal, interactive and external marketing. Other related concepts such as total service offering will be elaborated. 

  Skills: Students create and enhance their abilities of marketing services. They learn to apply service theories and models into practice and inte- grate them with key marketing concepts. Students understand that marketing services is closely related to the concepts of management and leadership.

  Learning Material
  1) Grönroos, C. (2007). Service management and marketing. A customer relationship management approach (3rd edition). John Wiley & Sons. 2) Wilson, A., Zeithaml, V.A., Bitner, M.J. & Gremler, D.D. (2008 or newer). Services marketing. Integrating customer focus across the firm (1st Eu- ropean edition). McGraw-Hill. 3) Scientific journal articles specified in the beginning of the course.

  Suoritustapa
  Oppimistehtävät ja verkkotentti

  Teaching Methods
  E-learning, independent study 

  Teacher
  Saku Hirvonen

  Teaching language
  Opintomateriaali on englanninkielinen. Opiskelija voi suorittaa opintojakson joko suomeksi tai englanniksi.

  Prerequisites
  Introduction to Marketing (MAR) and Introduction to Management (JOP), or equivalent

 • Markkinoinnin johtaminen 6 op - AY5211211

  Markkinoinnin johtaminen 6 op - AY5211211
  Marketing Management

  Aika
  Suoritusaikataulu syyslukukaudella 2016:
  Verkkotentit ti 20.9.2016 ja ma 14.11.2016. Markkinointisuunnitelma palautetaan moodlessa olevaan tehtävänpalautuslaatikkoon 31.12.2016 mennessä.

  Suoritusaikataulu kevätlukukaudella 2017:
  Verkkotentit ti 21.2.2017 ja ma 8.5.2017. Markkinointisuunnitelma palautetaan moodlessa olevaan tehtävänpalautuslaatikkoon 31.7.2017 mennessä.

  Sisältö
  Markkinointistrategiat, markkinoinnin suunnittelu, markkinoinnin kilpailukeinot, markkinoinnin kontrollointi, kannattavuus ja tulosnäkökulma. 

  Osaamistavoitteet
  Tiedolliset: Opiskelija saa kokonaisnäkemyksen markkinoinnin johtamisesta strategiatasolta aina käytännön toimenpiteisiin ja niiden vaikutuksiin saakka.

  Taidolliset: Opiskelija sisäistää markkinoinnin johtamisen integroituna kokonaisuutena ja oppii käyttämään päätöksentekoon tarvittavia apuvälineitä ja analyysejä. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet analysoida yrityksen strategiaa ja tuloksen muodostumista markkinoinnin näkökulmasta käsin.

  Oppimateriaali
  Kotler, P & Keller, K (2009). Marketing Management. Luentomoniste ja mahdollinen muu materiaali verkkoympäristössä.

  Opetus- ja suoritustavat
  Verkkotentti ja oppimistehtävä. Opintojakso suoritetaan kahdessa vaiheessa. Ensin opiskelijat suorittavat verkkotentin ja tämän jälkeen he laativat markkinointisuunnitelma-harjoitustyön.

  Opettaja
  Sasu Tuominen

  Suositeltavat edeltävät opinnot
  Markkinoinnin perusteet ja Laskentatoimen perusteet.

 • International Business Management 6 op - AY5211212

  International Business Management 6 op - AY5211212

  Aika
  Vaihtoehtoiset tehtävänpalautus + verkkotenttipäivät:
  ti 18.10.2016, ma 12.12.2016, ma 6.3.2017, ti 16.5.2017

  Content
  The underlying conditions of the international economy that influence global competitive behavior such as economic, legal, political and cultural differences, exchange rates, comparative national advantage, national economic policy; Perform country, region and firm analysis in an international setting. Understand basic managerial requirements for the successful performance of firms in international business. Ethics in International Business.

  Learning outcomes
  Knowledge related: The students will have the understanding of the complexity and the dynamic nature of international business and the impact of international environment on international business.

  Skills related: The International Business Management course is designed to provide students with the skills and sensitivity required to work within a global environment. You will develop both historical and current, theoretical and practical perspectives on operating in a global context. 

  Study material
  Cavusgil, S. - Knight, G. - Riesenberger, J. (2013) International Business: strategy, management and the new realities.
  Muu materiaali, ilmoitetaan kurssilla, other material informed at the beginning of the course.

  Suoritustapa
  Oppimistehtävät ja verkkotentti

  Teacher
  Markus Raatikainen

 • Innovative Networking 6 op - AY5215112

  Innovative Networking 6 op - AY5215112

  Aika
  Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät:
  ma 12.9.2016, ma 7.11.2016, ma 6.2.2017, ti 18.4.2017

  Sisältö
  Erilaiset lähestymistavat verkostoitumiseen ja verkostoihin yksilön, organisaation ja verkoston tasoilla; organisaation ja sen toimintaympäristön vuorovaikutus innovatiivisten toimintatapojen löytämiseksi; erilaisia innovatiivisia tapoja harjoittaa liiketoimintaa yhdessä ja erikseen.

  Osaamistavoitteet
  Tiedolliset: Ymmärrät yhteistyön ja verkostoitumisen osaksi innovatiivista liiketoimintaa. Tiedät, että yhteistoimintaa voi ilmetä hyvin monimuotoisesti yrityksen toiminnan eri osa-alueilla. Tunnistat organisaatioiden rajat ylittävän toiminnan mahdollisuuksia ja haasteita.

  Taidolliset: Harjaannut akateemisessa lukemisessa ja opit analysoimaan ja käsitteellistämään uutta tutkimusaluetta itsenäisesti.

  Oppimateriaali
  1) Miles, Raymond E., Miles, Grant, Snow, Charles C.: Collaborative Entrepreneurship: How Communities of Networked Firms Use Continuous Innovation to Create Economic Wealth. (2005) (e-Book, Ebrary);
  2) Huxham, Chris and Vangen, Siv: Managing to Collaborate: The The- ory and Practice of Collaborative Advantage. (2005);  
  3) Kleindorfer, Paul R., Wind, Yoram, Gunther Robert E.: The Network Challenge: Strategy, Profit, and Risk in an Interlinked World. (2009).

  Opetus- ja suoritustavat
  Verkkotentti.

  Opettaja
  Esa Hiltunen

  Kieli
  Suomi ja englanti. Suoritukset voi laatia suomeksi tai englanniksi.

  Suositeltavat edeltävät opinnot
  Kauppatieteen perusopinnot

 • Relationship Marketing 6 op - AY5211215

  Relationship Marketing 6 op - AY5211215 

  Aika
  Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät (lopputentti):
  ma 24.10.2016, ma 5.12.2016, ma 13.3.2017, ma 29.5.2017


  Content

  The principles and key theoretical aspects of relationship marketing; customer relationship management and customer portfolio management; the value of relationships with stakeholder groups other than customers; the internal and external requirements for effectively adopting and implementing relational strategies.

  Learning outcomes
  Knowledge related: Students will understand the necessity and benefits of relationship marketing over, but sometimes also in parallel with, transactional marketing. Relational strategies, marketing implementation and performance issues are discussed. Different stakeholder groups, including customers, suppliers, competitors and employees, will be covered during the course. Course participants will learn how these stakeholder groups and the relationships with them form the basis of a successful business endeavor. Also, different business contexts and their effects on the implementation of relational business strategies will be elaborated.

  Skills: Students know how a firm can create, manage and retain profitable relationships with its customers and other stakeholders. They recognize and are able to assess the benefits of long-lasting customer relationships as well as the value of other stakeholder relations, but also the problems associated with relationship marketing. Students know how to apply relationship marketing theories and models into practice. 

  Study Materials 
  1) Egan, J. (2008). Relationship marketing. Exploring relational strate- gies in marketing (3rd edition). FT Prentice Hall. 2) Scientific journal articles specified in the beginning of the course.

  Suoritustapa
  Kirjallinen oppimistehtävä ja verkkotentit (välitentti + lopputentti)

  Teacher
  Yliopistonlehtori Saku Hirvonen

  Teaching language

  English.

  Prerequisites
  Introduction to Marketing (MAR) and Introduction to Management (JOP), or equivalent.

 • Kuluttajakäyttäytyminen 6 op - AY5213212

  Kuluttajakäyttäytyminen 6 op - AY5213212

  Aika
  Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät (lopputentti):
  ma 12.12.2016, ti 21.3.2017, ma 5.6.2017

  Opintojen kuvaus
  Tiedolliset: Ymmärrät monipuolisesti niitä kuluttajan sisäisiä ja  kulutusympäristöön liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat ajatuksiimme ja tekoihimme kuluttajina.
  Taidolliset: Osaat tunnistaa, eritellä ja analysoida kuluttajia ja kulutusta koskevaa tietoa. Ymmärrät miten tätä tietoa voidaan käyttää markkinoinnissa                                               hyväksi.

  Sisältö
  Kuluttajien kognitiiviset ja affektiiviset prosessit, markkinointiaktiviteettien ja  kuluttajien välinen vuorovaikutus, kuluttaja-analyysit asiakaslähtöisen markkinoinnin toteuttamisessa.

  Suoritustapa                               
  Oppimistehtävät ja verkkotentti.

  Opettaja                                       
  Lehtori Teuvo Kantanen.

  Kirjallisuus                                  
  Opintojakson oppimateriaali löytyy Moodle-verkkoympäristöstä.

 • Matkailun liiketoimintaosaaminen (6 op) - AY5712001

  Matkailun liiketoimintaosaaminen (6 op) - AY5712001

  Aika
  Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät:
  ma 26.9.2016, ma 31.10.2016, ma 5.12.2016, ti 21.2.2017, ti 18.4.2017 ja ma 5.6.2017


  Sisältö
  Tämän opintojakson tavoitteena on perehdyttää Sinut matkailuyrityksen liiketoimintaosaamisen peruskäsitteisiin ja niiden välisiin suhteisiin. Liiketoimintaosaaminen on kykyä asemoida yrityksen liiketoiminta toimintaympäristöönsä proaktiivisesti, sekä kykyä kehittää kilpailuetua tuottava johtamis- ja ansaintamalli yrityksen strategisten menestystekijöiden varaan. Liiketoimintaosaamiseen kuuluu myös kyky luoda, kehittää ja johtaa yhteistyösuhteita ja –prosesseja.

  Tämä kurssi ei yksinään tarjoa Sinulle avaimia matkailuliiketoiminnan osaamiseen, vaan se pikemminkin pyrkii integroimaan liiketaloustieteen eri osa-alueiden peruskysymysten ymmärrystä yhteen liiketoimintakontekstiin, nimittäin matkailutoimialalle. Jos Sinulla ei ole aiempaa kokemusta liiketaloustieteen opinnoista, opit ainakin huomaamaan, millaisista asioista Sinun tulisi oppia lisää, jos haluat kehittää tietojasi ja taitojasi liiketalouden perusasioissa. Jos taas olet aiemmin opiskellut esimerkiksi markkinointia tai taloushallintoa, opit näkemään, mitä erityispiirteitä matkailutoimialan liiketoiminnassa on ja millaisia haasteita toimialan piirteet asettavat menestymiselle. Jos Sinulla ei ole aiempia opintoja matkailualalta, huomaat ehkä, että monitieteiset alan opinnot voisivat avata Sinulle kokonaan uuden näkökulman tähän elinkeinoon.

  Oppimateriaali
  Moodlessa ja verkossa.

  Suoritustapa
  Verkkotentti

  Opettaja
  professori Raija Komppula, verkkotentti Jarno Suni

  HUOM! Opintojakso on tarjolla vain lukuvuoden 2016-17, jonka jälkeen se poistuu tarjonnasta.

Opintomaksu
390 €, ja maksu sisältää Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston perimän maksun. Opintomaksu laskutetaan kolmessa erässä.

Yksittäisen opintojakson hinta on 95 €.

Ilmoittautuminen

Opintoihin voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan, mutta opintojaksojen suorittamiseen on tietty aikataulutus. Ilmoittautumiset Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, puh. (015) 210 300, 015 210 302 tai ilmoittautumislomakkeella

Toteuttaja

Mikkelin kesäyliopisto

Lönnrotinkatu 5

50100 Mikkeli
Puhelin: 015 210 300, 210 302

Sähköposti: koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
WWW: http://www.mikkelinkesayliopisto.fi

Yhteyshenkilö
Mikkelin kesäyliopiston koulutussuunnittelija Tiina Roikonen, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi