Työ- ja virkamiesoikeuden perusopinnot 25 op (UEF)

Opintojen kuvaus

ENNAKKOTIETO - muutokset opetusohjelmaan mahdollisia

Infotilaisuus Itä-Suomen avoimen yliopiston oikeustieteiden opintotarjonnasta sekä opiskelusta (myös tutkintotavoitteisesta opiskelusta) järjestetään 8.9.2016 klo 17.00 Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotink. 5, UNICA, luokka 117. Paikalla opinnoista kertomassa sekä kysymyksiin vastaamassa Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston suunnittelija Seija Tuominen sekä Mikkelin kesäyliopiston henkilökuntaa. OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT KUULEMAAN OPINNOISTA LISÄÄ!

Työ- ja virkamiesoikeuden perusopintojen ideana on tarjota mahdollisuus laaja-alaisiin ja perusteellisiin palvelussuhdeoikeudellisiin opintoihin. Opintokokonaisuuden hyväksytty suorittaminen osoittaa kiitettävää perehtyneisyyttä työ- ja virkamiesoikeudellisiin kysymyksiin sekä valmiuksia itsenäiseen palvelussuhdeoikeudelliseen ongelmanratkaisuun.

Työ- ja virkamiesoikeuden opinnot soveltuvat erityisesti sellaisille henkilöille, jotka aikovat suuntautua henkilöstöhallinnon tehtäviin yrityksissä tai julkishallinnossa. Opintokokonaisuus soveltuu hyvin myös lisäopinnoiksi esimies-, henkilöstöhallinto- tai luottamusmiestehtävissä toimiville.

Monimuoto-opetus on joustavaa etä- ja itseopiskelua, jonka aikataulun määrää suurelta osin opiskelija itse - tehtävänpalautus- ja tenttipäivät rytmittävät opiskelua. Opintokokonaisuuden suoritustapoina on kirjallisuuden tenttiminen yleisinä tenttipäivinä ja oppimistehtävien tekeminen. Halutessaan opiskelija voi osallistua Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella perusopetuksen luennoille päiväaikaan. Opintoihin voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan, mutta opintojaksojen suorittamiseen on tietty aikataulutus. Opinnoissa käytetään moodle-verkko-oppimisympäristöä (AducateMoodle), jonne kirjaudutaan ilmoittautumisen jälkeen tulevan sähköpostivahvistuksen ohjeistuksen mukaisesti yliopiston käyttäjätunnuksilla. .  Opintosuoritukset kirjataan yliopiston viralliseen opintorekisteriin WebOodiin.

Perusopintojen opintojaksoja voi suorittaa myös yksittäin. Opintojaksojen suoritukset arvostellaan asteikolla 0–5. Hyväksiluetut (sisällytetyt ja korvatut) opintojaksot arvostellaan aina arvosanalla hyväksytty. Opintosuorituksen hyväksyminen edellyttää, että opiskelija hallitsee 50 % opintojaksokuvauksessa asetetusta tavoitteesta (vaaditusta tietoaineistosta tai vastaavasta). Opintosuoritusten ja opintokokonaisuuksien arvostelu

Tentteihin (myös etätentteihin) ilmoittaudutaan sähköisesti WebOodissa Tentteihin ilmoittautuminen päättyy 10 päivää aikaisemmin ennen tenttiä. Lukuvuoden 2016-2017 WebOodi-oppaasta löytyvät opetuksen aikataulut ja tenttipäivät (opas julkaistaan kesäkuussa 2016). Tietoja voi selailla ilman käyttäjätunnuksia (sivun vasen laita>> hakuehdoilla). Kuuntele ja katsele tallenne Weboodin käyttämisestä.

Mikkelin kesäyliopiston opiskelijana voit tenttiä opintojaksoja Mikkelin kesäyliopistolla. Ilmoittaudu tällöin WebOodissa ja laita tenttipaikaksi Mikkelin kesäyliopisto. Tästä saat tarkat ohjeet opintojesi alussa. Etätenttiminen on mahdollista myös omalla kotipaikkakunnallasi, kunhan tentti on samaan aikaan kuin Joensuussa (tentinvalvonta myös Itä-Suomen yliopiston Kuopion ja Savonlinnan kampuksilla) ja valvotuissa olosuhteissa (joku paikallinen oppilaitos). Oikeustieteiden laitoksen etäopiskeluun ja etätenttimiseen liittyvät ohjeet.

Työ- ja virkamiesoikeuden perusopintojen opintojaksot:
Pakolliset opintojaksot:
5311612 Työoikeus 5 op
5311657 Työoikeuden jatkokurssi 5 op
5311307 Virkamiesoikeus 5 op

Vaihtoehtoiset opintojaksot:
5311626 EU Employment Law 5 op
5311650 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työoikeudessa 5 op
5311651 Kollektiivinen työoikeus - kansallisia ja kansainvälisiä näkökulmia 5 op
5311205 Henkilöverotuksen perusteet 5 op
5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op (pakollisenä edeltävänä kurssina suoritettava Oikeustieteen ABC 2 op)
5311024 Oikeustieteen ABC 2 op
5311309 Sosiaalioikeus, toimeentuloturva ja sosiaali- ja terveyspalvelut 5 op
AY5311504 Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op
AY5311605 Sopimusoikeus 5 op

Opintojen rakenne

 • Infotilaisuus opinnoista 8.9.2016

  Infotilaisuus opinnoista 8.9.2016

  Infotilaisuus Itä-Suomen avoimen yliopiston oikeustieteiden opintotarjonnasta sekä opiskelusta (myös tutkintotavoitteisesta opiskelusta) järjestetään 8.9.2016 klo 17.00 Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotink. 5, UNICA, luokka 117. Paikalla opinnoista kertomassa sekä kysymyksiin vastaamassa Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston suunnittelija Seija Tuominen sekä Mikkelin kesäyliopiston henkilökuntaa.

  OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT KUULEMAAN OPINNOISTA LISÄÄ!

 • PAKOLLISET OPINTOJAKSOT

 • Työoikeus 5 op - 5311612

  Työoikeus 5 op - 5311612

  Sisältö:
  Työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet, työsuhteeseen ottaminen ja työsuhteen päättäminen, työsuhteen ehtojen määräytyminen, työehtosopimusjärjestelmä.

  Osaamistavoitteet:
  Opiskelija ymmärtää keskeiset individuaalisen ja kollektiivisen työoikeuden periaatteet ja työsuhteen ehtojen määräytymiseen liittyvän normijärjestelmän, tuntee työnantajan ja työntekijän oikeusasemaan liittyvät sekä kollektiivista työoikeutta koskevat keskeiset säännökset ja osaa soveltaa näitä.

  Oppimateriaalit:
  Tiitinen – Kröger, Työsopimusoikeus, 2012, lukuun ottamatta seuraavia jaksoja: 2.2.2-2.2.3; 6.6.; 8; 9; 10; 11; 12.6-12.8; 14; 16;17; 18.
  Saloheimo, Työ- ja virkaehtosopimusoikeus, 2012 (työehtosopimuksia koskevat osat).

  Säädökset:

  Työsopimuslaki (55/2001).
  Laki työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta (56/2001).
  Työehtosopimuslaki (436/1946).
  Laki työtuomioistuimesta (646/1974).
  Laki työriitojen sovittelusta (420/1962).
  Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)
  Laki naisten ja miesten tasa-arvosta (609/1986)

  Opetus ja suoritustavat:
  Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen sekä säädöksiin. Säädöksiin ja kirjallisuuteen perustuva kuulustelu.

  Opettaja:
  Yliopistonlehtori Marjo Ylhäinen

  Edellytykset:
  Muille kuin oikeustieteen tutkinto-opiskelijoille (HTK/HTM, ON/OTM) suositellaan opintojakson 5311024 Oikeustieteen ABC 2 op suorittamista.

 • Työoikeuden jatkokurssi 5 op - 5311657

  Työoikeuden jatkokurssi 5 op - 5311657

  Sisältö:
  Yhteistoiminta työelämässä, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskeva sääntely, työelämän tietosuoja, työturvallisuus ja työsuojelun valvonta sekä työajan määräytymiseen liittyvät kysymykset.

  Osaamistavoitteet:
  Opiskelija ymmärtää yhteistoimintamenettelyn pääpiirteet ja periaatteet sekä tuntee tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, työturvallisuutta ja työaikaa koskevan keskeisen sääntelyn ja osaa ratkaista näihin liittyviä työoikeudellisia ongelmia. Opiskelija voi myös perehtyä joihinkin kurssin aihepiiriin liittyvään työoikeuden kysymykseen laatimalla siitä esseen opettajan kanssa sovittavalla tavalla.

  Oppimateriaalit:
  Äimälä – Kärkkäinen, Yhteistoimintalaki, 2015.
  Leppänen: Yhdenvertaisuus työelämässä 2015
  Anttila: Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa koskevan oikeuden keskeisiä kysymyksiä 2015.
  Saloheimo, Työturvallisuus – perusteet, vastuu ja oikeussuoja, 2016.
  Äimälä, Työaikalaki, 2012 (s.13–161 ja 172–203) tai Hietala – Kaivanto, Työaikalaki käytännössä, 2014, (s. 7-151 sekä 171-188).
  Säädökset:

  Laki yhteistoiminnasta yrityksissä (334/2007).
  Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986).
  Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014).
  Työturvallisuuslaki (738/2002).
  Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006).
  Työterveyshuoltolaki (1383/2001).
  Työaikalaki (605/1996).

  Opetus ja suoritustavat:
  Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja säädöksiin. Säädöksiin ja kirjallisuuteen perustuva kuulustelu. Voidaan suorittaa osittain (3/5) esseellä.

  Opettaja:
  Yliopistonlehtori Marjo Ylhäinen

  Edellytykset:
  - Opintojaksolla käsitellään työelämän oikeudellisia erityiskysymyksiä, joten opiskelijoiden on syytä suorittaa ensin työoikeuden tai virkamiesoikeuden opintojakso.
  - Muille kuin oikeustieteen tutkinto-opiskelijoille (HTK/HTM, ON/OTM) suositellaan opintojakson 5311024 Oikeustieteen ABC 2 op suorittamista.

  Lisätietoja:
  Opintojakso soveltuu myös virkamiesoikeuden (ks. hallinto-oikeuden aineopinnot) jatkokurssiksi.

 • Virkamiesoikeus 5 op - 5311307

  Virkamiesoikeus 5 op - 5311307

  Aika:
  Luennot Mikkelin kesäyliopistolla 11.-12.11.2016 ja 25.-26.11.2016, perjantaisin klo 17.00-19.45 ja lauantaisin klo 9.00-14.15.

  Sisältö:
  Valtion virkamiesten ja kunnan viranhaltijoiden oikeudet, velvollisuudet ja vastuu, virkasuhteen ottaminen ja virkasuhteen päättäminen, virkaehtosopimusjärjestelmä sekä yhteistoimintamenettely kunnissa.

  Osaamistavoitteet:
  Opiskelija tuntee valtion virkamiesten ja kuntien viranhaltijoiden oikeusasemaa sekä kollektiivista virkamiesoikeutta koskevat keskeiset säännökset niin, että osaa soveltaa tietojaan tyypillisiin virkamiesoikeudellisiin tilanteisiin.

  Oppimateriaalit:
  Koskinen - Kulla, Virkamiesoikeuden perusteet, 2013. Oppikirja on saatavilla sähköisesti Talentumin Verkkokirjahyllystä.
  Kulla, Julkishenkilöstön asema: systematiikkaa ja sekamuotoisuutta, Lakimies 7–8/2006 (Edilex).
  Saloheimo, Työ- ja virkaehtosopimusoikeus, 2012 (virkaehtosopimuksia koskevat osat). ). Oppikirja on saatavilla sähköisesti Talentumin Verkkokirjahyllystä.
  Säädökset:
  Valtion virkamieslaki (750/1994).
  Kuntalaki (410/2015), luku 11.
  Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003).
  Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (424/2003).
  Valtion virkaehtosopimuslaki (664/1970).
  Kunnallinen virkaehtosopimuslaki (669/1970).
  Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007).

  Opetus ja suoritustavat:
  Luennot (18 t) Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotinkatu 5, UNICA, 50100 MIKKELI sekä omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja säädöksiin. Säädöksiin ja kirjallisuuteen perustuva kuulustelu. Luennoilla voidaan teettää tehtäviä, joista voi saada lisäpisteitä tenttiin. Tarkemmat ohjeet annetaan luentojen yhteydessä.

  Opettaja:
  HTM Maria Ovaska

  Edellytykset:
  Ennen virkamiesoikeuden kurssia suositellaan Yleishallinto-oikeus (5311304) opintojakson suorittamista.

 • VAIHTOEHTOISET OPINTOJAKSOT

 • EU Employment Law 5 op - 5311626

  EU Employment Law 5 op - 5311626

  Learning outcomes:
  Students have made themselves familiar with the regulation and the fundamentals of EU employment law.

  Content:
  The legal basis of employment law in Europe, the rights and duties of employees and employers according to EU law.

  Study materials:
  Riesenhuber, European Employment Law, 2012 (pages 1–626).

  Modes of study:
  A written examination on the required course reading or an essay about some of the EU employment law issues (appr. 12 pages). The topic of the essay must be approved by the teacher. The examination can be taken either in English or in Finnish; the essay is to be written in English.
  Students have an additional possibility to pass the exam or the essay by writing a learning diary based on the lectures (in this case full attendance required). The learning diaries are marked by points 0–10 and the points can be used to support either the exam or the essay.

  Opettaja:
  University Lecturer Marjo Ylhäinen

  Prerequisites:
  It is recommended that students have studied at least the foundations of labour law before taking this course.

 • Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työoikeudessa 5 op - 5311650

  Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työoikeudessa 5 op - 5311650

  Sisältö:
  Syrjintäperusteet, syrjinnän ilmenemismuodot työsuhteen eri vaiheissa, syrjintäolettama, välitön syrjintä ja välillinen syrjintä, yhdenvertaisen kohtelun periaate, tasapuolisen kohtelun periaate, pro rata temporis -periaate, hyväksyttävä syy, oikeuttamisperuste ja positiivinen erityiskohtelu. Kansallisesta lainsäädännöstä ovat keskeisessä asemassa tasa-arvolaki, yhdenvertaisuuslaki sekä työsopimuslaki (erit. TSL 2 luku 1 ja 2 §). Syrjintää koskeva lainsäädäntö on kiinteästi sidoksissa EU-oikeuteen (non-discrimination law)

  Osaamistavoitteet:
  Kurssin tavoitteena on peruskurssia syvällisempi oppiminen yhdenvertaisuuteen, tasa-arvoon ja syrjintään liittyvästä, työoikeuden kannalta merkityksellisestä lainsäädännöstä, oikeuskäytännöstä ja tulkintaperiaatteista. Opiskelija ymmärtää keskeisten syrjintään liittyvien yleisten oppien merkityksen työsuhteessa ja työsopimuksen solmimiseen ja päättämiseen liittyvissä tilanteissa ja osaa soveltaa oppimaansa. Kurssin tavoitteena on lisäksi ryhmätyöskentelytaitojen harjoitteleminen.

  Opetus ja suoritustavat:
  Kurssilla opiskelu edellyttää sekä itsenäistä että ryhmätyöskentelyä. Kurssi koostuu neljästä lähitapaamisesta, joiden välillä kurssilla työskennellään Moodlessa.  (Lähitapaamiset yht. 16 t). Opiskelijat jaetaan viiteen ryhmään, jossa kussakin on neljä opiskelijaa. Kullekin ryhmälle annetaan oma, kurssin teemaan kuuluva aihe, johon liittyviä tehtäviä työstetään kurssin aikana Moodlessa ja lähitapaamisissa. Kurssin aikana ryhmät lisäksi ratkaisevat teemaan liittyvän oikeustapauksen tai vastaavan tehtävän.

  Opettaja:
  Yliopistonlehtori Marjo Ylhäinen

  Edellytykset:
  Kurssille otetaan enintään 20 opiskelijaa. Työoikeuden aineopintojakso on oltava suoritettuna.

  Lisätietoja:
  Lähitapaamisissa edellytetään aktiivista osallistumista työskentelyyn.

 • Kollektiivinen työoikeus - kansallisia ja kansainvälisiä näkökulmia 5 op - 5311651

  Kollektiivinen työoikeus - kansallisia ja kansainvälisiä näkökulmia - 5311651

  Sisältö:
  Työehtosopimusmääräysten oikeusvaikutukset, paikallinen sopiminen, yhteistoimintamenettely, työtaisteluoikeus, työrauhavelvollisuus.

  Osaamistavoitteet:
  Kurssin tavoitteena on peruskurssia syvällisempi oppiminen työehtosopimusoikeuteen ja yhteistoimintaan liittyvissä kysymyksissä. Kurssilla tutustutaan kollektiiviseen työoikeuteen liittyvään eurooppaoikeuteen erityisesti niiltä osin, kun sillä on ollut vaikutusta kansalliseen yhteistoimintamenettelyn sääntelyyn sekä kollektiivisen työoikeuden perusteisiin liittyvään työtaisteluoikeuteen. Opiskelija ymmärtää sekä työehtosopimusoikeuden kansainväliset sidonnaisuudet että työpaikalla tapahtuvan sopimisen tavat sekä sopimisen oikeudellisen luonteen ja erityispiirteet. Kurssin tavoitteena on lisäksi ryhmätyöskentelytaitojen harjoitteleminen.

  Opetus ja suoritustavat:
  Kurssilla opiskelu edellyttää sekä itsenäistä että ryhmätyöskentelyä. Kurssi koostuu neljästä lähitapaamisesta, joiden välillä kurssilla työskennellään moodlessa.  (Lähitapaamiset yht. 16 t). Opiskelijat jaetaan viiteen ryhmään, jossa kussakin on neljä opiskelijaa. Kullekin ryhmälle annetaan oma, kurssin teemaan kuuluva aihe, johon liittyviä tehtäviä työstetään kurssin aikana moodlessa ja lähitapaamisissa. Kurssin aikana ryhmät lisäksi ratkaisevat teemaan liittyvän oikeustapauksen tai vastaavan tehtävän.

  Opettaja:
  Yliopistonlehtori Marjo Ylhäinen

  Edellytykset:
  Kurssille otetaan enintään 20 opiskelijaa. Työoikeuden aineopintojakso on oltava suoritettuna.

  Lisätietoja:
  Lähitapaamisissa edellytetään aktiivista osallistumista työskentelyyn.

 • Henkilöverotuksen perusteet 5 op - 5311205

  Henkilöverotuksen perusteet 5 op - 5311205

  Sisältö:
  Henkilöverotuksen keskeinen sisältö.

  Osaamistavoitteet:
  Opiskelija tuntee verotettavan tulon laskemisen henkilökohtaisen tulon tulolähteessä yksityiskohtaisesti sekä pääpiirteet ennakkoperinnästä ja näitä koskevan lainsäädännön.

  Oppimateriaali:
  Myrsky - Räbinä, Henkilökohtaisen tulon verotus, 2014.
  Säädökset:
  Keskeiset:
  Tuloverolaki (1535/1992).
  Laki varojen arvostamisesta verotuksessa (1142/2005).
  Ennakkoperintälaki (1118/1996).

  Opetus ja suoritustavat:
  Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja säädöksiin. Oppimateriaalin tenttiminen yleisenä tenttipäivänä.

  Opettaja:
  Timo Räbinä
  Jakson vastuuopettaja professori Matti Myrsky

  Edellytykset:
  Muille kuin oikeustieteen tutkinto-opiskelijoille (HTK/HTM, ON/OTM) suositellaan opintojakson 5311024 Oikeustieteen ABC 2 op suorittamista.

 • Yleishallinto-oikeus 5 op - 5311304

  Yleishallinto-oikeus 5 op - 5311304

  Sisältö:
  Hyvä hallinto, hallintomenettely, oikeusturva hallinnossa

  Osaamistavoitteet:
  Opiskelija tuntee hyvän hallinnon ja hallintomenettelyn keskeiset vaatimukset ja hallinnon oikeussuojajärjestelmän keskeiset elementit ja osaa soveltaa tietojaan hallinto-oikeudellisiin tyyppitilanteisiin.

  Oppimateriaalit:
  Heikki Kulla: Hallintomenettelyn perusteet, 9. uudistettu painos (2015) s. 1 – 359. Teos luettavissa sähköisesti Suomen laki -palvelussa.
  Väätänen, Oikein ja joutuisasti, 2011, luku III (s. 139-295).
  Mäenpää, Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet, 2011 tai uudempi (ei lukua 8).
  Harjula – Prättälä, Kuntalaki – Tausta ja tulkinnat, 2015 (luku 16 Oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus, s. 881–965)

  Säädökset:
  Hallintolaki (434/2003).
  Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003).
  Kielilaki (423/2003).
  Hallintolainkäyttölaki (586/1996), luvut 1-6, 11-13.
  Kuntalaki (410/2015), luku 16 Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta (150/1930).

  Opetus ja suoritustavat:
  Luennot pe-la 30.9. -1.10. ja 7.-8.10.2016, pe klo 16.15-20.15 ja la klo 9.00-15.15 sekä luentoihin sisältyvät harjoitukset Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotinkatu 5, UNICA, 50100 MIKKELI. Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja säädöksiin. Säädöksiin ja kirjallisuuteen perustuva kuulustelu yleisenä tenttipäivänä. Yksi tentti-kerta järjestetään Moodle-tenttinä.

  Opettajat:
  Vastuuopettajat Ulla Väätänen ja Jonna Kosonen.
  Mikkelin kesäyliopiston luennoitsijana professori emeritus Tarmo Miettinen.

  Edellytykset:
  Muille kuin oikeustieteen tutkinto-opiskelijoille kurssia edeltävänä pakollisena suorituksena Oikeustieteen ABC-kurssi.

  Lisätietoja:
  Opintojaksolla on käytössä Moodle-alusta. Kurssiavaimen saa opintojen alkaessa.
   

  HUOM! 1.8.2016 alkaen työ-ja virkamiesoikeuden perusopinnoissa valinnaisena olevaan Yleishallinto-oikeus 5 op-opintojaksoon tulee pakolliseksi edeltäväksi kurssiksi Oikeustieteen ABC-kurssi 2 op. Ko. kurssi suoritetaan 1) yleisenä tenttipäivänä (2 tenttikertaa syksyllä 2016 ja yksi kerta keväällä 2017) tai 2) sähköisenä tenttinä (https://stentti.uef.fi). Vaihtoehto 1) tentin voi suorittaa Mikkelin kesäyliopistossa. Vaihtoehto 2) opiskelija voi suorittaa tentin haluamanaan ajankohtana 1.9.2016–31.5.2017 ja 1.9.2017–31.5.2017 Joensuun, Kuopion tai Savonlinnan kampuksen stentti-tiloissa.

 • Oikeustieteen ABC 2 op - 5311024

  Oikeustieteen ABC 2 op - 5311024

  Sisältö:
  Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, joilla ei ole aiempaa kokemusta oikeustieteen opinnoista. Opintojaksolla perehdytään oikeustieteen perusteisiin. Lisäksi opintojaksolla opitaan käyttämään keskeisiä oikeudellisia käsitteitä ja lukemaan lakia.

  Osaamistavoitteet:
  Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perusvalmiudet suoriutua oikeustieteen opinnoista. Opiskelija tuntee oikeudellisen sääntelyn ja oikeusjärjestyksen perusteet sekä julkisoikeuden, yksityisoikeuden sekä rikos- ja prosessioikeuden peruskäsitteet. Opintojakson voi sisällyttää lukuvuosina 2016–2017 oikeustieteiden perusopintotasoisiin sivuainekokonaisuuksiin.

  Oppimateriaalit:
  Oikeudellisen ajattelun perusteita. Oikeustieteiden pääsykoekirja 2012. Toim. Tapio Määttä. Oikeustieteiden laitos, Joensuu 2012. Oppikirja on luettavissa Internetissä: http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-0766-0/urn_isbn_978-952-61-0766-0.pdf

  Suoritustavat:

  Itsenäisesti opiskeltava kirjallisuus ja sen tenttiminen.
  Tenttimisvaihtoehtoja on kaksi

  1) yleisenä tenttipäivänä, joista syksyn tenttikerrat ovat  26.09. ja 11.11.  ja kevään suorituskerta  6.3.2017, tentin voi suorittaa Mikkelin kesäyliopistossa tai
  2) sähköisenä tenttinä (https://stentti.uef.fi), haluamanaan ajankohtana 1.9.2016–31.5.2017 ja 1.9.2017–31.5.2017 Joensuun, Kuopion tai Savonlinnan kampuksen stentti-tiloissa.

  Arvostelu:
  Hyväksytty-hylätty

  Opettaja:
  Jonna Kosonen

  Lisätietoja:
  Opetuskieli suomi. Lisätietoja opintojakson suorittamisesta ja hylätyn suorituksen arvostelusta jonna.kosonen@uef.fi

 • Sosiaalioikeus, toimeentuloturva ja sosiaali- ja terveyspalvelut 5 op - 5311309

  Sosiaalioikeus, toimeentuloturva ja sosiaali- ja terveyspalvelut 5 op - 5311309

  Sisältö:
  Toimeentuloturvan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön perussisältö.

  Osaamistavoitteet:
  Opiskelija tuntee toimeentuloturvan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisen lainsäädännön perussisällön, erityisesti sen oikeudellisesti pulmallisilta tai perusoikeuksiin liittyviltä osilta. Opiskelija tuntee myös järjestelmän organisoinnin ja eri organisaatiomuotojen oikeudelliset edellytykset sekä rahoituksen pääpiirteet.

  Oppimateriaalit:
  Arajärvi, Johdatus sosiaalioikeuteen, 2011, sivut 109-573.
  Säädökset:

  Kansaneläkelaki (568/2007).
  Työntekijän eläkelaki (395/2006).
  Työttömyysturvalaki (1290/2002).
  Sairausvakuutuslaki (1224/2004).
  Sosiaalihuoltolaki (710/1982).
  Lastensuojelulaki (417/2007).
  Laki toimeentulotuesta (1412/1997).
  Terveydenhuoltolaki (1326/2010).

  Opetus ja suoritustavat:
  Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja säädöksiin. Kurssi suoritetaan kolmella kirjallisella tehtävällä, jotka tulee palauttaa Moodlessa viimeistään tenttipäivänä. Kirjallisten tehtävien aiheet ja laatimisohjeet ilmoitetaan kolme viikkoa ennen kutakin tenttikierrosta kurssin sivulla Moodlessa.

  Opettaja:
  Toomas Kotkas ja Heidi Poikonen
  Jakson vastuuopettaja professori Toomas Kotkas

  Edellytykset:
  Opintojakso tulisi suorittaa sosiaalioikeuden yleisen osan jälkeen.

 • Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op - 5311504

  Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op - 5311504

  Sisältö:
  Rikos- ja prosessioikeuden perusteet.

  Osaamistavoitteet:
  Kurssin suorittaneella on perustiedot keskeisistä rikos- ja prosessioikeuden periaatteista sekä kokonaiskuva rikos- ja prosessioikeuden järjestelmästä.

  Oppimateriaalit:
  Linna, Prosessioikeuden oppikirja, 2012.
  Tapani – Tolvanen, Rikosoikeuden yleinen osa – Vastuuoppi, 2008 tai 2013.
  Tolvanen – Kukkonen, Esitutkinta- ja pakkokeino-oikeuden perusteet, 2011, s. 1–96.

  Opetus ja suoritustavat:
  Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen, vapaaehtoisen esseen kirjoittaminen sekä oikeudenkäyntien seuraamista 10 tuntia, josta kirjoitetaan lyhyt vapaamuotoinen raportti (5 sivua). Oppimateriaalin tenttiminen yleisenä tenttipäivänä. Tuomioistuintoiminnan seuraaminen (10 t) tulee olla suoritettu saman lukuvuoden loppuun mennessä, jolloin tenttikin on suoritettu. Opintojaksosta saa suoritusmerkinnän vasta, kun ko. seuraaminen ja tentti on suoritettu hyväksytysti.

  Opettaja:
  Professori Matti Tolvanen ja yliopistonlehtori Heikki Kallio

  Edellytykset:
  Muille kuin oikeustieteen tutkinto-opiskelijoille (HTK/HTM, ON/OTM) suositellaan opintojakson 5311024 Oikeustieteen ABC 2 op suorittamista.

  Lisätietoja:
  Opintojakso on pakollinen kaikille HTK- tai ON-tutkintoa suorittaville.

 • Sopimusoikeus 5 op - 5311605

  Sopimusoikeus 5 op - 5311605

  Sisältö:
  Kurssilla käydään läpi yleistä sopimusoikeutta kuten sopimuksen syntyä, pätemättömyyttä ja kohtuullistamista, suhtautumista muuttuviin olosuhteisiin, tulkintaa sekä sopimusvelvoitteiden sisältöä ja tehosteita koskevat opit. Sen lisäksi annetaan yleiskäsitys sopimussuunnittelun perusteista sekä sopimusten merkityksestä erilaisissa toimintaympäristöissä.

  Osaamistavoitteet:
  Kurssilla opitaan sopimusoikeuden yleiset opit sekä ymmärtämään sopimusehtojen, sopimuskäytäntöjen ja lainsäädännön välistä vuorovaikutusta sopimusten laatimisessa ja tulkinnassa.

  Oppimateriaalit:
  Hemmo, Mika, Sopimusoikeuden oppikirja, 2008.
  Saarnilehto – Hemmo – Kartio: Varallisuusoikeus. Luku VII Sopimustyypeistä. Saatavilla Sanomapro.fi-palvelusta: http://www.uef.fi/kirjasto > UEF Nelli > Tietokannat > Juridiikkafokus.
  Säädökset:

  Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista (228/1929).
  Kauppalaki (355/1987).
  Yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista (ns. YK:n kauppalaki 16.9.1988/796, SopS 50/1998).
  L vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista 7.8.2009/617.
  Korkolaki 20.8.1982/633.
  L indeksiehdon käytön rajoittamisesta 21.12.2000/1195.

  Opetus ja suoritustavat:
  Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja säädöksiin sekä niiden tenttiminen.

  Opettaja:
  Professori Antti Kolehmainen

  Edellytykset:
  - Suositellaan edeltäviksi opinnoiksi opintojaksoja Yksityisoikeuden perusteet tai Yritysoikeuden perusteet ja Johdatus yksityisoikeuteen.
  - Opintojakso on pakollinen kaikille HTK- tai ON-tutkintoa suorittaville.

Opintomaksu
440 €, ja maksu sisältää Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston perimän maksun. Opintomaksu laskutetaan kolmessa erässä.

Ilmoittautuminen

18.9. mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, puh. (015) 210 300, 015 210 302 tai ilmoittautumislomakkeella

Toteuttaja

Mikkelin kesäyliopisto

Lönnrotinkatu 5

50100 Mikkeli
Puhelin: 015 210 300, 210 302

Sähköposti: koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
WWW: http://www.mikkelinkesayliopisto.fi

Yhteyshenkilö
Mikkelin kesäyliopiston koulutussuunnittelija Tiina Roikonen, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi