Opetushallinto, perusopinnot 25 op (UEF)

Infotilaisuus Itä-Suomen avoimen yliopiston oikeustieteiden opintotarjonnasta sekä opiskelusta (myös tutkintotavoitteisesta opiskelusta) järjestetään 8.9.2016 klo 17.00 Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotink. 5, UNICA, luokka 117. Paikalla opinnoista kertomassa sekä kysymyksiin vastaamassa Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston suunnittelija Seija Tuominen sekä Mikkelin kesäyliopiston henkilökuntaa. OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT KUULEMAAN OPINNOISTA LISÄÄ!


Opintojen kuvaus


Monitieteisen Opetushallinnon opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on saanut asetuksen Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) edellyttämät perustiedot ja –valmiudet toimia koulujen ja oppilaitosten johtotehtävissä sekä muissa opetusalan hallinnollisissa tehtävissä. Opiskelija tuntee opetushallintoa koskevan keskeisen lainsäädännön ja osaa toimia opetushallinnon suunnittelu-, kehittämis- ja johtotehtävissä.

Opintokokonaisuuden suorittaminen täyttää opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2.4 § säädetyn vaatimuksen rehtorilta vaadittavista opinnoista. Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevassa asetuksessa (2 §) todetaan, että:
"rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on: 1) ylempi korkeakoulututkinto; 2) tässä asetuksessa säädetty asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus; 3) riittävä työkokemus opettajan tehtävissä; sekä 4) opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot taikka muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus."


Opintojen suorittaminen

Opetushallinnon opintoihin kuuluu kaikille pakollisia (17 op) ja vapaavalintaisia opintojaksoja (vähintään 8 op). Opintojaksojen keskinäinen suoritusjärjestys on vapaa, mutta opiskelijaa suositellaan aloittamaan kaikille pakolliset opinnot Yleishallinto-oikeus opintojaksolla.

Opintokokonaisuuteen ei voi käyttää sellaisia opintojaksoja, jotka ovat sisältyneet tai sisältyvät toiseen opintokokonaisuuteen. Lisäksi on huomioitava, että Opetushallinnon opintokokonaisuus ei voi koostua yksinomaan oikeustieteiden laitoksen tarjoamista opintojaksoista.

Oikeustieteellisten opintojaksojen yhteydessä ilmoitetut luennot ovat Mikkelin kesäyliopiston järjestämää opetusta tai luento-opetusta Joensuussa (tutkinto-opiskelijoille järjestettyä opetusta).

Pakolliset opintojaksot:
5311024 Oikeustieteen ABC 2 op
5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op
5311316 Koulutusoikeus 5 op
5311307 Virkamiesoikeus 5 op

Valinnaiset opintojaksot:
5311305 Informaatio-oikeus 5 op
5311209 Finanssihallinto-oikeus 5op
5311306 Kunnallisoikeus 5 op
AY2230208a Arviointi kehittämisen tukena, aikuiskasvatustiede 3 op tai
AY2230208b Arviointi kehittämisen tukena, kasvatustiede 3 op
AY2230211 Koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmä 3 op
AY2230213 Työssä oppiminen ja henkilöstötyö 3 op
AY2240207 Organisaatiopsykologia 3 op
AY5210104 Johtamisen perusteet 6op


Verkkoympäristö

Verkko-opetuksen ja -työskentelyn sekä opintojen suorittamisen tukena ja toteutuspaikkana toimivat Moodle -verkko-oppimisympäristöt http://moodle.aducate.fi/ ja http://moodle.uef.fi/


Tenttiminen

Oikeustieteellisten opintojaksojen tenttipäivät löytyvät WebOodista ja Moodle-oppimisympäristöstä. Opintojaksoilla on rajoitettu määrä tenttimahdollisuuksia lukuvuoden aikana, jonka vuoksi opintojen suunnittelu ja aikataulutus on erittäin tärkeää. Tenttiminen on mahdollista maksutta (Mikkelin kesäyliopiston opiskelijat) Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotinkatu 5, UNICA, 50100 MIKKELI. Tenttiin tulee ilmoittautua viim. 10 vrk aiemmin WebOodissa https://weboodi.uef.fi/weboodi/ . Myöhästyneitä tentti-ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Tentti-ilmoittautumisen yhteydessä opiskelija myös ilmoittaa tenttipaikan (esim. Mikkelin kesäyliopisto). Tästä saat tarkat ohjeet opintojesi alkaessa. Jos asut muualla kuin Mikkelissä, voit tenttiä myös omalla kotipaikkakunnallasi - tietoa tenttipaikoista saat sekä Moodlesta että Mikkelin kesäyliopiston henkilökunnalta.


Opintojaksojen arvostelu

Oikeustieteelliset ja kauppatieteelliset opintojaksot:
Opintojaksojen suoritukset arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty tai asteikolla 0–5. Hyväksiluetut (sisällytetyt ja korvatut) opintojaksot arvostellaan aina arvosanalla hyväksytty.

Opintosuorituksen hyväksyminen edellyttää, että opiskelija saa kuulustelussa noin 50 % enimmäispistemäärästä. Arvosanoittain vaadittavat % määrät kuulustelun enimmäispistemäärästä ovat seuraavat:
arvosana 1 = noin 50 % enimmäispistemäärästä
arvosana 2 = noin 60 % enimmäispistemäärästä
arvosana 3 = noin 70 % enimmäispistemäärästä
arvosana 4 = noin 80 % enimmäispistemäärästä
arvosana 5 = noin 90 % enimmäispistemäärästä  

Kun opintosuoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty, pidetään hyväksymisen rajana 50 %:n hallitsemista vaaditusta tietoaineistosta tai vastaavasta. Täysin erheelliset väittämät voidaan ottaa huomioon vastauksen kokonaisarvostelussa. Kuulusteluja arvosteltaessa otetaan lisäksi huomioon osoittaako vastaus kykyä arvioida ja soveltaa teoreettista ja metodologista tietoa.

Kasvatustieteelliset ja psykologian opintojaksot:
Arvostelun lähtökohta on, että opintosuorituksen hyväksyminen edellyttää, että opiskelija saavuttaa noin puolet enimmäispistemäärästä tai erin omaiseen suoritukseen vaadittavasta osaamisesta.  Jos arvostelu perustellusta syystä poikkeaa tästä periaatteesta, opettaja ilmoittaa arvosteluperusteet kurssin alussa. Opintojakson arvosteluperusteet kerrotaan opintojaksokuvauksessa.

Opintosuoritusten arvioinnista käytetään asteikkoa 0—5, jossa arvosanojen merkitys on seuraava: 5 = erinomainen, 4 = kiitettävä, 3 = hyvä, 2 = tyydyttävä, 1 = välttävä ja 0 = hylätty. Suoritukset voidaan arvioida myös asteikolla hyväksytty – hylätty. Hyväksytyn suorituksen vähimmäisvaatimukset määritellään opintojaksokuvauksessa. (Tutkintosääntö 32 §)  

1 välttävä
Opiskelija tunnistaa opintojaksolla käsitellyn asian pääpiirteet. Opiskelijan tiedoissa on sisällöllisiä puutteita.
2 tyydyttävä
Opiskelija osaa selittää opintojaksolla käsiteltyjä asioita. Opiskelijan tiedoissa saa olla vähäisiä tiedollisia puutteita.
3 hyvä
Opiskelija osaa opintojaksolla käsitellyn asian pääpiirteet hyvin.
4 kiitettävä
Opiskelija osaa analysoida opintojaksolla käsiteltyjä asioita. Opiskelijan oma ajattelu näkyy opintojakson suorituksessa.
5 erinomainen
Opiskelija osaa analysoida opintojaksolla käsitellyn asian monipuolisesti.


Opintokokonaisuuden arvostelu

Opintokokonaisuuden suoritukset arvostellaan opintojaksojen
opintopistemäärillä painotettuna keskiarvona seuraavasti:
Keskiarvo -> arvosana
1.00–1.49 -> 1/5 välttävä
1.50–2.49 -> 2/5 tyydyttävä
2.50–3.49 -> 3/5 hyvä
3.50–4.49 -> 4/5 kiitettävä
4.50–5.00 -> 5/5 erinomainen  

Painotetun keskiarvon laskeminen  

Numeerisesti arvostellun opintojakson arvosana kerrotaan opintopistemäärällä. Kerrotut arvosanat lasketaan yhteen ja summa jaetaan näiden opintojaksojen kokonaisopintopistemäärällä.  

Hyväksytty-arvosanalla arvosteltuja opintojaksoja ei oteta huomioon loppuarvosanaa laskettaessa. Jos johonkin opintokokonaisuuteen kuuluvista opinnoista yli puolet opintopistemäärästä on arvosteltu tai hyväksiluettu arvosanalla hyväksytty, kokonaisuuden arvosanaksi tulee hyväksytty.

Opintojaksojen englanninkieliset kuvaukset ovat haettavissa Web-Oodista https://weboodi.uef.fi/weboodi/  

Opintojen rakenne

 • Infotilaisuus opinnoista 8.9.2016

  Infotilaisuus opinnoista 8.9.2016

  Infotilaisuus Itä-Suomen avoimen yliopiston oikeustieteiden opintotarjonnasta sekä opiskelusta (myös tutkintotavoitteisesta opiskelusta) järjestetään 8.9.2016 klo 17.00 Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotink. 5, UNICA, luokka 117. Paikalla opinnoista kertomassa sekä kysymyksiin vastaamassa Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston suunnittelija Seija Tuominen sekä Mikkelin kesäyliopiston henkilökuntaa.

  OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT KUULEMAAN OPINNOISTA LISÄÄ!

 • Kaikille yhteiset opintojaksot 17 op

 • Oikeustieteen ABC 2 op - 5311024

  Oikeustieteen ABC 2 op - 5311024

  Sisältö:
  Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, joilla ei ole aiempaa kokemusta oikeustieteen opinnoista. Opintojaksolla perehdytään oikeustieteen perusteisiin. Lisäksi opintojaksolla opitaan käyttämään keskeisiä oikeudellisia käsitteitä ja lukemaan lakia.

  Osaamistavoitteet:
  Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perusvalmiudet suoriutua oikeustieteen opinnoista. Opiskelija tuntee oikeudellisen sääntelyn ja oikeusjärjestyksen perusteet sekä julkisoikeuden, yksityisoikeuden sekä rikos- ja prosessioikeuden peruskäsitteet. Opintojakson voi sisällyttää lukuvuosina 2016–2017 oikeustieteiden perusopintotasoisiin sivuainekokonaisuuksiin.

  Oppimateriaalit:
  Oikeudellisen ajattelun perusteita. Oikeustieteiden pääsykoekirja 2012. Toim. Tapio Määttä. Oikeustieteiden laitos, Joensuu 2012. Oppikirja on luettavissa Internetissä: http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-0766-0/urn_isbn_978-952-61-0766-0.pdf

  Suoritustavat:
  Itsenäisesti opiskeltava kirjallisuus ja sen tenttiminen.
  Tenttimisvaihtoehtoja on kaksi
  a) sähköisenä tenttinä suoritettava tentti (https://stentti.uef.fi ). Opiskelija voi suorittaa tentin haluamanaan ajankohtana 1.9.2016–31.5.2017 ja 1.9.2017–31.5.2017 Joensuun, Kuopion tai Savonlinnan kampuksen stentti-tiloissa. Tenttiä ei voi uusia ennen edellisen tentin tulosten julkaisua.
  b) oikeustieteiden laitoksen yleisessä tentissä. Yleisessä tentissä opintojakso on tentittävissä kaksi kertaa syksyllä ja yhden kerran keväällä, tenttiajankohdat ja ilmoittautuminen WebOodissa. Yleiseen tenttiin tulee ilmoittautua viim. 10 vrk. aiemmin WebOodissa. Tenttipaikkana toimii Mikkelin kesäyliopisto.

  Arvostelu:
  Hyväksytty-hylätty

  Opettaja:
  Jonna Kosonen

  Lisätietoja:
  Opetuskieli suomi. Lisätietoja opintojakson suorittamisesta ja hylätyn suorituksen arvostelusta jonna.kosonen@uef.fi

 • Yleishallinto-oikeus 5 op - 5311304

  Yleishallinto-oikeus 5 op - 5311304

  Sisältö:
  Hyvä hallinto, hallintomenettely, oikeusturva hallinnossa

  Osaamistavoitteet:
  Opiskelija tuntee hyvän hallinnon ja hallintomenettelyn keskeiset vaatimukset ja hallinnon oikeussuojajärjestelmän keskeiset elementit ja osaa soveltaa tietojaan hallinto-oikeudellisiin tyyppitilanteisiin.

  Oppimateriaalit:
  Heikki Kulla: Hallintomenettelyn perusteet, 9. uudistettu painos (2015) s. 1 – 359. Teos luettavissa sähköisesti Suomen laki -palvelussa.
  Väätänen, Oikein ja joutuisasti, 2011, luku III (s. 139-295).
  Mäenpää, Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet, 2011 tai uudempi (ei lukua 8).
  Harjula – Prättälä, Kuntalaki – Tausta ja tulkinnat, 2015 (luku 16 Oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus, s. 881–965)

  Säädökset:
  Hallintolaki (434/2003).
  Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003).
  Kielilaki (423/2003).
  Hallintolainkäyttölaki (586/1996), luvut 1-6, 11-13.
  Kuntalaki (410/2015), luku 16 Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta (150/1930).

  Opetus ja suoritustavat:
  Luennot pe-la 30.9. -1.10. ja 7.-8.10.2016, pe klo 16.15-20.15 ja la klo 9.00-15.15 sekä luentoihin sisältyvät harjoitukset Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotinkatu 5, UNICA, 50100 MIKKELI. Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja säädöksiin. Säädöksiin ja kirjallisuuteen perustuva kuulustelu yleisenä tenttipäivänä. Yksi tentti-kerta järjestetään Moodle-tenttinä.

  Arvostelu:
  0-5

  Opettajat:
  Vastuuopettajat Ulla Väätänen ja Jonna Kosonen.
  Mikkelin kesäyliopiston luennoitsijana professori emeritus Tarmo Miettinen.

  Edellytykset:
  Muille kuin oikeustieteen tutkinto-opiskelijoille kurssia edeltävänä pakollisena suorituksena Oikeustieteen ABC-kurssi.

  Lisätietoja:
  Opintojaksolla on käytössä Moodle-alusta. Kurssiavaimen saa opintojen alkaessa.
   

  HUOM! 1.8.2016 alkaen Yleishallinto-oikeus 5 op-opintojaksoon tulee pakolliseksi edeltäväksi kurssiksi Oikeustieteen ABC-kurssi 2 op. Ko. kurssi suoritetaan 1) yleisenä tenttipäivänä (2 tenttikertaa syksyllä 2016 ja yksi kerta keväällä 2017) tai 2) sähköisenä tenttinä (https://stentti.uef.fi). Vaihtoehto 1) tentin voi suorittaa Mikkelin kesäyliopistossa. Vaihtoehto 2) opiskelija voi suorittaa tentin haluamanaan ajankohtana 1.9.2016–31.5.2017 ja 1.9.2017–31.5.2017 Joensuun, Kuopion tai Savonlinnan kampuksen stentti-tiloissa.

 • Koulutusoikeus 5 op - 5311316

  Koulutusoikeus 5 op - 5311316

  Sisältö:
  Koulutusjärjestelmän oikeudellinen normipohja ja rakenne, oppilaan/opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet, koulutusoikeuden ajankohtaisia kysymyksiä.

  Osaamistavoitteet:
  Opiskelija tuntee koulutuksen lainsäädännön tavoitteet ja oikeudenalan oikeusperiaatteet, koulutusta koskeva perus- ja ihmisoikeudet, sekä oppilaan/opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet. Opiskelija saa valmiudet tunnistaa opetustoimen alalla esiintyviä oikeudellisia ongelmia ja ratkaista niitä. Opiskelija tuntee oikeuslähteet, joista saa tukea ongelmien ratkaisemiseen.

  Oppimateriaalit:
  Hakalehto (toim.): Lapsen oikeudet koulussa. 2015, josta luetaan seuraavat artikkelit:
  1) Arajärvi: Lapsen ja koulutuksellisen hyvinvoinnin takaaminen, s. 88–131,
  2) Lahtinen – Haanpää: Oppilashuolto perusopetuksessa – näkökulmia moniammatillisen yhteistyön toimivuuteen, s. 132–168,
  3) Mäntylä: Kun mikään ei auta: opetuspaikan muuttaminen ratkaisuksi koulukiusaamistilanteisiin? s. 252–278.
  Hakalehto-Wainio, Oppilaan oikeudet opetustoimessa, 2012.
  Kosonen – Miettinen – Sutela – Turtiainen: Ammattikorkeakoululaki, 2015 (ei lukua 2, s. 41–96)
  Säädökset:
  Perustuslaki (731/1999).
  Perusopetuslaki (628/1998).
  Lukiolaki (629/1998).
  Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998).
  Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998).
  Ammattikorkeakoululaki (932/2014).
  Yliopistolaki (558/2009).
  Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013).

  Opetus ja suoritustavat:
  Vaihtoehto 1: Kursin oppimateriaalin tenttiminen yleisenä tenttipäivänä.
  Vaihtoehto 2: Luentokurssille osallistuminen (15 t) + kurssilla annettujen tehtävien palauttaminen + kirjallisuuden tenttiminen yleisenä tenttipäivänä. Opiskelija saa jättää vastaamatta valintansa mukaan yhteen tenttikysymykseen tentissä.

  Arvostelu:
  0-5

  Opettaja:
  Jonna Kosonen

  Lisätietoja:
  Muille kuin oikeustieteen tutkinto-opiskelijoille (HTK/HTM, ON/OTM) suositellaan opintojakson 5311024 Oikeustieteen ABC 2 op suorittamista.

 • Virkamiesoikeus 5 op - 5311307

  Virkamiesoikeus 5 op - 5311307

  Sisältö:
  Valtion virkamiesten ja kunnan viranhaltijoiden oikeudet, velvollisuudet ja vastuu, virkasuhteen ottaminen ja virkasuhteen päättäminen, virkaehtosopimusjärjestelmä sekä yhteistoimintamenettely kunnissa.

  Osaamistavoitteet:
  Opiskelija tuntee valtion virkamiesten ja kuntien viranhaltijoiden oikeusasemaa sekä kollektiivista virkamiesoikeutta koskevat keskeiset säännökset niin, että osaa soveltaa tietojaan tyypillisiin virkamiesoikeudellisiin tilanteisiin.

  Oppimateriaalit:
  Koskinen - Kulla, Virkamiesoikeuden perusteet, 2013. Oppikirja on saatavilla sähköisesti Talentumin Verkkokirjahyllystä.
  Kulla, Julkishenkilöstön asema: systematiikkaa ja sekamuotoisuutta, Lakimies 7–8/2006 (Edilex).
  Saloheimo, Työ- ja virkaehtosopimusoikeus, 2012 (virkaehtosopimuksia koskevat osat). ). Oppikirja on saatavilla sähköisesti Talentumin Verkkokirjahyllystä.
  Säädökset:
  Valtion virkamieslaki (750/1994).
  Kuntalaki (410/2015), luku 11.
  Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003).
  Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (424/2003).
  Valtion virkaehtosopimuslaki (664/1970).
  Kunnallinen virkaehtosopimuslaki (669/1970).
  Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007).

  Opetus ja suoritustavat:
  Luennot (16 t) Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotinkatu 5, UNICA, 50100 MIKKELI sekä omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja säädöksiin. Säädöksiin ja kirjallisuuteen perustuva kuulustelu. Luennoilla voidaan teettää tehtäviä, joista voi saada lisäpisteitä tenttiin. Tarkemmat ohjeet annetaan luentojen yhteydessä.

  Arvostelu:
  0-5

  Opettaja:
  Maria Ovaska

  Edellytykset:
  Ennen virkamiesoikeuden kurssia suositellaan Yleishallinto-oikeus (5311304) opintojakson suorittamista.

 • Valinnaiset opintojaksot väh. 8 op

 • Informaatio-oikeus 5 op - 5311305

  Informaatio-oikeus 5 op - 5311305

  Sisältö:
  Sananvapaus, julkisuusperiaate ja sen toteuttaminen, salassapitovelvoite ja henkilötietojen suoja.

  Osaamistavoitteet:
  Opiskelija tuntee informaation käsittelyyn ja hallintaan vaikuttavan lainsäädännön sekä osaa soveltaa sitä käytännössä.

  Oppimateriaalit:
  Voutilainen, Oikeus tietoon - informaatio-oikeuden perusteet, 2012 tai uudempi.
  Neuvonen, Viestintä- ja informaatio-oikeuden perusteet, 2013, s. 13–120 ja 162-244
  Voutilainen, Yliopistojen asiakirjahallinnon oikeudellisia kysymyksiä, 2010. (Edilex-artikkeli)
  Mäenpää, Liikesalaisuudet viranomaisen toiminnassa, 2006. (Edilex-artikkeli)
  Voutilainen, Julkisuus ja henkilötietojen suoja oikeustieteellisessä tutkimuksessa 2015 (Edilex)
  Voutilainen, Tiedonsaanti rikosoikeudenkäyntiin liittyvistä asiakirjoista 2016 (Edilex)
  Säädökset:
  Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999).
  Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa (381/2007)
  Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa (370/2007)
  Laki oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä (372/2010)
  Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999).
  Valtioneuvoston asetus tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa (681/2010).
  Henkilötietolaki (523/1999).
  Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä (460/2003).
  Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista (661/2009).
  Arkistolaki (831/1994).
  Rikoslaki (39/1889) 38 luku, 40 luku 5 §.

  Opetus ja suoritustavat:
  Vapaaehtoiset luennot (16 t) Joensuun kampuksella. Opetusaikataulu löytyy WebOodista. Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja säädöksiin. Luennoilla jaettuun materiaaliin, säädöksiin ja kirjallisuuteen perustuva kuulustelu tai kurssin aiheeseen liittyvän referee -artikkelin julkaisu. Luennoilla voidaan antaa tehtäviä, joista voi saada lisäpisteitä tenttiin.

  Arvostelu:
  0-5

  Opettaja:
  Tomi Voutilainen

  Edellytykset:
  Yleishallinto-oikeuden kurssin suorittaminen (pakollinen vaatimus)

 • Finanssihallinto-oikeus 5 op - 5311209

  Finanssihallinto-oikeus 5 op - 5311209

  Sisältö:
  Finanssihallinto-oikeuden keskeinen sisältö

  Osaamistavoitteet:
  Opiskelija tuntee valtion ja kuntien toiminnan ja talouden suunnittelua, talousarviota, tilinpäätöksen ja talouden valvontaa koskevan lainsäädännön pääpiirteet.

  Oppimateriaalit:
  Myrsky - Svensk - Voutilainen, Suomen finanssioikeus, 2014, s. 351–586.
  Määttä – Voutilainen, Julkisten hankintojen sääntely, 2016.

  Säädökset:
  Keskeiset:

  Suomen perustuslaki (731/1999), luku 7.
  Kuntalaki (410/2015), luvut 13, 14 ja 15.
  Laki valtion talousarviosta (423/1988) ja asetus valtion talousarviosta (1243/1992).
  Laki julkisista hankinnoista (348/2007), kunnes uusi hankintalaki on tullut voimaan.
  Asetus julkisista hankinnoista (614/2007)
  Valtionavustuslaki (688/2001)
  Oheiset:
  Laki valtion lainanannosta ja valtiontakauksesta (449/1988).
  Laki valtion liikelaitoksista (1062/2010).
  Laki valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta (1368/2007).
  Valtion maksuperustelaki (150/1992).
  Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta (676/2000).
  Laki valtiontilintarkastajain eräistä tarkastus- ja tiedonsaantioikeuksista (630/1998).
  Laki valtiontilintarkastajain ja valtiontalouden tarkastusviraston oikeudesta tarkastaa eräitä Suomen ja Euroopan yhteisöjen välisiä varainsiirtoja (353/1995)

  Opetus ja suoritustavat:
  Vapaaehtoiset luennot (14 t) Joensuun kampuksella. Opetusaikataulu löytyy WebOodista. Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja säädöksiin. Oppimateriaalin tenttiminen yleisenä tenttipäivänä tai referee-artikkelin julkaiseminen. Luennoilla voidaan antaa tehtäviä, joista voi saada lisäpisteitä tenttiin.

  Arvostelu:
  0-5

  Opettaja:
  Tomi Voutilainen ja Tommi Oikarinen

  Edeltävät opinnot:
  Yleishallinto-oikeus (pakollinen edeltävä suoritus)
   

 • Kunnallisoikeus 5 op - 5311306

  Kunnallisoikeus 5 op - 5311306

  Sisältö
  Kunnallishallinto, kunnallinen päätöksenteko.

  Osaamistavoitteet:
  Opiskelija tuntee kunnallisoikeuden lähtökohdat, kunnallishallintoa ja kunnallista päätöksentekoa sekä asukkaiden ja luottamushenkilöiden asemaa koskevat keskeiset säännökset ja osaa soveltaa niitä tyypillisiin kunnallisoikeudellisiin tilanteisiin.

  Oppimateriaalit:
  Harjula – Prättälä, Kuntalaki – tausta ja tulkinnat, 9. uud. painos, 2015 (ei lukuja 11: henkilöstö, 13: kunnan talous, 14: hallinnon ja talouden tarkastus, 15: kunnan toiminta markkinoilla ja 16: oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus). Oppikirja on saatavilla sähköisesti Talentumin Verkkokirjahyllystä.
  Säädökset:
  Kuntalaki (410/2015), ei lukuja 11, 13, 14, 15 ja 16.
  Kotikuntalaki (201/1994).
  Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (169/2007).
  Laki eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta (490/2014)
  Kuntarakennelaki (1698/2009).

  Opetus ja suoritustavat:
  Vapaaehtoiset luennot (18 t) Joensuun kampuksella. Opetusaikataulu löytyy WebOodista. Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja säädöksiin. Säädöksiin ja kirjallisuuteen perustuva kuulustelu. Luennoilla voidaan teettää tehtäviä, joista voi saada lisäpisteitä tenttiin. Tarkemmat ohjeet annetaan luentojen yhteydessä.

  Arvostelu:
  0-5

  Opettaja:
  Maria Ovaska

  Edellytykset:
  Ennen kunnallisoikeuden kurssia suositellaan Yleishallinto-oikeus -opintojakson suorittamista.

 • Arviointi kehittämisen tukena, aikuiskasvatustiede 3 op AY2230208a TAI Arviointi kehittämisen tukena, kasvatustiede 3 op AY2230208b

  Arviointi kehittämisen tukena, aikuiskasvatustiede 3 op AY2230208a TAI Arviointi kehittämisen tukena, kasvatustiede 3 op AY2230208b

  Sisältö:
  Arviointi ajattelun ja toiminnan muotona. Arvioinnin erilaiset funktiot ja paradigmat. Arvot arvioinnin perustana. Hyvän arvioinnin ehtoja.

  Osaamistavoitteet:
  Opiskelija
  * osaa tarkastella koulutusta ja sen toteuttamisesta kriittisesti arvioinnin näkökulmasta
  * kykenee laatimaan toteuttamiskelpoisia arviointisuunnitelmia tai toteuttamaan pienimuotoisen arvioinnin

  Oppimateriaalit:
  1. Atjonen 2007. Hyvä, paha arviointi tai Atjonen 2015. Kehittävä arviointi kasvatusalalla.
  2. Chelimsky & Shadish (eds.) 1997. Evaluation for the 21st century. A Handbook
  3. Muita opettajan ilmoittamia, ensisijaisesti internetistä saatavia resursseja

  Opetus ja suoritustapa:
  1) Osallistuminen luentoihin 16 t. ja harjoituksiin 8 t. Joensuun kampuksella (opetusaikataulut löytyy Moodlesta), omatoiminen työskentely 57 t. TAI
  2) Opintotehtävien tekeminen Moodlessa, omatoiminen työskentely 81 t. Molemmissa vaihtoehdoissa omatoiminen työskentely sisältää joko arvioinnin toteutuksen tai arviointisuunnitelman laatimisen opiskelijan valitsemasta teemasta, joka vastaa hänen valitsemaansa pääainetta.

  Arvostelu:
  0-5

  Arvosteluperusteet:
  1) Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Arviointiraportin tai -suunnitelman laatu.
  2) Opintotehtävien laatu

  Opettaja:
  Päivi Atjonen

  Lisätiedot:
  Suoritusajankohta kevätlukukausi. Avoimen yliopiston opiskelijat voivat valita suoritustavan.

 • Koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmä 3 op - AY2230211

  Koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmä 3 op - AY2230211

  Sisältö:
  Suomalainen ja eurooppalainen koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmä erityisesti historian näkökulmasta.

  Osaamistavoitteet:
  Opiskelija
  * hallitsee koulutuspolitiikan historiallisen kehityksen eri vaiheet
  * tunnistaa tasa-arvon problematiikkaa suomalaisessa koulutuspolitiikassa
  * tuntee taloudellisten tekijöiden merkityksen politiikan muotoutumisessa
  * tietää globalisaation merkityksen kansalliselle koulutuspolitiikalle.

  Oppimateriaalit:
  Tentitään kaksi (2) teosta seuraavista:
  1. Rinne, Jogi, Leppänen, Korpas & Klemelä (toim.) 2008. Suomalainen ja virolainen koulutus ja EU:n uusi koulutuspolitiikka.
  2. Ahonen 2003. Yhteinen koulu. Tasa-arvoa vai tasapäisyyttä.
  3. Jauhiainen, Rinne, & Tähtinen (toim.) 2001. Koulutuspolitiikka Suomessa ja ylikansalliset mallit.
  4. Lehtisalo & Raivola 1999. Koulutus ja koulutuspolitiikka.
  5. Ball 2005. Education policy and social class – the selected works of Stephen Ball .
  6. Olssen ym. 2004. Education policy: Globalization, citizenship and democracy.
  7. Kallo & Rinne 2006. Supranational regimes and national education policies - encountering challenge.
  8. Whitty 2003. Making sense of educational policy.
  Em. teosten lisäksi opintopiirissä voi käyttää seuraavia teoksia:
  1. Ball 2008. The education debate.
  2. Bell 2006. Education policy: process, themes and impact.
  3. Patomäki & Teivainen 2004. A possible world: democratic transfor-mation of global institutions.
  4. Ward & Eden 2009. Key issues in education policy.
  5. Olssen 2010. Liberalism, neoliberalism, social democracy. Thin communitarian perspectives on political philosophy and education.
  6. Jarvis 2010. Adult education and lifelong learning: Theory and practice (uusittu 4. painos)
  7. Nicoll 2008. Flexibility and lifelong learning. Policy, discourse, politics.
  8. Mitchell ym. 2011. Shaping education policy: Power and process.
  9. Bates ym. 2011. Education policy, practice and the professional.

  Opetus ja suoritustapa:
  Suoritustapa 1: Opintopiiri 18 t., omatoiminen työskentely 63 t. Tarkka ohjeistus Moodlessa.
  TAI
  Suoritustapa 2: Teostentti (kirjallisuustentti) avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä 4 t., omatoiminen työskentely 77t.

  Arvostelu:
  Opintopiiri:
  0-5
  Teostentti 0-5
  HUOM! Molemmat tentittävät teokset on suoritettava hyväksytysti samassa kuulustelussa.

  Opettaja:
  Vahvistetaan myöhemmin

 • Työssä oppiminen ja henkilöstötyö 3 op - AY2230213

  Työssä oppiminen ja henkilöstötyö 3 op - AY2230213

  Sisältö:
  Työssä oppimisen ja ammatillisen kasvun käsitteistön ja teoreettisten perusteiden syventäminen. Henkilöstön kehittämisen perusteet, strategiat ja sovellukset sekä osaamisen johtaminen työelämän organisaatioissa.

  Osaamistavoitteet:
  Opiskelija
  * tuntee työssä oppimiseen liittyvät peruskäsitteet ja ilmiöt
  * tuntee henkilöstön kehittämisen keskeiset lähestymistavat ja niiden historialliset kehitysvaiheet
  * tunnistaa henkilöstötyön perustehtävät.

  Oppimateriaalit:
  Kehittämissuunnitelman pohjana käytetään valikoiden seuraavia teoksia:
  1. Billett 2001. Learning in the Workplace: strategies for effective practice.
  2. Collin 2005. Experience and Shared Practice: Design Engineers’ Learning at Work (myös sähköinen julkaisu).
  3. Eteläpelto, Collin & Saarinen (toim.) 2007. Työ, oppiminen, identiteetti.
  4. Garrick 1998. Informal learning in the workplace. Unmasking human resource development.
  5. Hytönen 2002. Exploring the practice of human resource development as a field of professional expertise (myös sähköinen julkaisu).
  6. Kauhanen 2006. Henkilöstövoimavarojen johtaminen.
  7. Viitala 2005. Johda osaamista! Osaamisen johtamisen teoriasta käytäntöön.
  8. Lindström & Leppänen (toim.) 2002. Työyhteisön terveys ja hyvinvointi.
  9. Virtanen & Sinokki 2013. Hyvinvointia työstä. Työhyvinvoinnin kehittyminen, perusta ja käytännöt.
  Lisäksi valikoiden artikkeleita henkilöstön kehittämisen tieteellisistä aikakausjulkaisuista.

  Opetus ja suoritustapa:
  Aktiivinen osallistuminen luennoille 10 t. tai luentoja korvaavat tehtävät, työelämän kehittämiseen liittyvän kehittämissuunnitelman tekeminen 61 t. ja niiden käsittelyyn osallistuminen 10 t. Tarkka ohjeistus löytyy Moodlesta.

  Arvostelu:
  Kehittämissuunnitelman perusteella 0-5

  Opettaja:
  Vahvistetaan myöhemmin

  Lisätiedot:
  Opintojakso on mahdollista suorittaa kokonaan etäopiskeluna. Monimuoto-opintoina opintojakso suoritetaan luentoja korvaavilla tehtävillä ja laatimalla kehittämissuunnitelma verkkoympäristössä.

 • Organisaatiopsykologia 3 op - AY2240207

  Organisaatiopsykologia 3 op - AY2240207

  Sisältö:
  Kirjallisuus tutustuttaa opiskelijan työ- ja organisaatiopsykologian perusteorioihin, johtamiseen, organisaation muutokseen ja työyhteisöjen kehittämiseen laajemmin.

  Osaamistavoitteet:
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata työ- ja organisaatiopsykologian keskeisimmät teoriasuuntaukset ja käsitteet, osaa soveltaa teoria- ja tutkimustietoa työpaikan käytännön ongelmien ratkaisemiseen, tuntee työyhteisöjen ja johtamisen ajankohtaisia kysymyksiä psykologian näkökulmasta tarkasteltuna sekä tuntee kirjallisuutta luettuaan laajemmin organisaatiopsykologian alan keskeisimpiä kysymyksiä.

  Oppimateriaalit:
  Steptoe-Warren, G. 2013. Occupational psychology: an applied approach ja
  Pyöriä, P. (toim.) 2012 Työhyvinvointi ja organisaation menestys.

  Opetus ja suoritustapa:
  Kirjallisuuden tenttiminen avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä. Tenttipäivät löydät WebOodista, ilmoittautuminen viim. 10 vrk aiemmin WebOodiin.

  Arvostelu:
  0-5

  Opettaja:
  Matti Kuittinen

 • Johtamisen perusteet 6 op - AY5210104

  Johtamisen perusteet 6 op - AY5210104

  Sisältö:
  Johtamisen tehtävät ja tasot. Yksilöiden, tiimien ja ryhmien johtaminen, motivointi ja valmentaminen, johtajuusajattelun ja -mallien kehitys, organisaation sosiaalinen rakenne, henkilöstöresurssien, kulttuurin, innovaatioiden ja muutoksen johtaminen, oppiva organisaatio, johtaminen globaalissa ympäristössä, etiikka, yrityksen yhteiskuntavastuu.

  Osaamistavoitteet:
  Tiedolliset: Opiskelija tietää, mitkä ovat johtamisen ja organisoinnin peruskäsitteet, johtamisen perustehtävät sekä näiden yhteydet uudistuvaan liiketoimintaan. Opiskelija ymmärtää, että liiketoimintaa harjoitetaan globaalien vaikutussuhteiden verkostossa jatkuvasti ja muuttuvassa palvelutaloudessa.
  Taidolliset: Opiskelija osaa käyttää alan keskeistä käsitteistöä ja saa valmiuksia soveltaa oppimaansa erilaisissa johtamis- ja organisointitilanteissa.

  Oppimateriaalit:
  Clegg, S., Kornberger, M. & Pitsis, T. (2008) Managing & Organizations. An Introduction to Theory & Practice. London: Sage.
  Muu materiaali.

  Opetus ja suoritustavat:
  Verkkotentti ja oppimispäiväkirja.

  Arvostelu:
  0-5

  Opettaja:
  Esa Hiltunen

Opintomaksu
440 €, ja maksu sisältää Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston perimän maksun. Opintomaksu laskutetaan kolmessa erässä.

Ilmoittautuminen

18.9. mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, puh. (015) 210 300, 015 210 302 tai ilmoittautumislomakkeella

Toteuttaja

Mikkelin kesäyliopisto

Lönnrotinkatu 5

50100 Mikkeli
Puhelin: 015 210 300, 210 302

Sähköposti: koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
WWW: http://www.mikkelinkesayliopisto.fi

Yhteyshenkilö
Mikkelin kesäyliopiston koulutussuunnittelija Tiina Roikonen, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi