Hallinto-oikeuden perusopinnot 25 op (UEF)

Infotilaisuus Itä-Suomen avoimen yliopiston oikeustieteiden opintotarjonnasta sekä opiskelusta (myös tutkintotavoitteisesta opiskelusta) järjestetään 8.9.2016 klo 17.00 Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotink. 5, UNICA, luokka 117. Paikalla opinnoista kertomassa sekä kysymyksiin vastaamassa Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston suunnittelija Seija Tuominen sekä Mikkelin kesäyliopiston henkilökuntaa. OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT KUULEMAAN OPINNOISTA LISÄÄ!

Opintojen kuvaus
Hallinto-oikeus on oikeudenalana, oikeusjärjestyksen osana, varsin laaja. Sen piiriin kuuluvat lukuisat julkishallintoa ja julkisen vallan käyttöä koskevat oikeusnormit: esimerkiksi viranomaisten asiakaspalvelua, kunnan valtuutetun oikeusasemaa, opintotuen takaisinperinnän edellytyksiä, oikeutta saada tietoa julkisista rekistereistä sekä viranomaisten järjestysmuotoa koskevat oikeuskysymykset kuuluvat hallinto-oikeuden alaan. Hallinto-oikeuden laajuutta osoittaa myös se, että Suomen Laki II -teoksesta hallinto-oikeuden alaan liittyviä säädöksiä löytyy kaikista tämän lakikirjan osastoista. Hallinto-oikeus tieteenalana tutkii julkisten viranomaisten velvollisuuksia, viranomaisten ja sen asiakkaiden välistä oikeussuhdetta sekä viranomaisessa asioivan oikeusasemaa ja oikeusturvaa. Joensuun yliopistossa opetuksen ja tutkimuksen painopisteenä ovat hyvinvointivaltioon liittyvät aineellisoikeudelliset kysymykset: mm. hyvän hallinnon vaatimukset sekä koulutuksen sekä sosiaaliturvan oikeudelliset kysymykset.

Opiskelu oikeustieteissä on joustavaa; lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua, jonka aikataulun määrää suurelta osin opiskelija itse - luennot ja tenttipäivät rytmittävät opiskelua. Pääsääntöisesti opintojaksojen suoritustapana on kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen. Opinnoissa järjestetään luento-opetusta, joiden aikataulut päivittyvät aina ko. opintojakson alle. Opintoihin voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan, mutta opintojaksojen suorittamiseen on tietty aikataulutus. Opinnoissa käytetään moodle-verkko-oppimisympäristöä (AducateMoodle), jonne kirjaudutaan ilmoittautumisen jälkeen tulevan sähköpostivahvistuksen ohjeistuksen mukaisesti yliopiston käyttäjätunnuksilla. Vaihtoehtoisia tenttikertoja on lukuvuoden aikana n.4 -6. Opintosuoritukset kirjataan yliopiston viralliseen opintorekisteriin WebOodiin.

Perusopintojen opintojaksoja voi suorittaa myös yksittäin. Opintojaksojen suoritukset arvostellaan asteikolla 0–5. Hyväksiluetut (sisällytetyt ja korvatut) opintojaksot arvostellaan aina arvosanalla hyväksytty. Opintosuorituksen hyväksyminen edellyttää, että opiskelija hallitsee 50 % opintojaksokuvauksessa asetetusta tavoitteesta (vaaditusta tietoaineistosta tai vastaavasta). Opintosuoritusten ja opintokokonaisuuksien arvostelu

Tentteihin (myös etätentteihin) ilmoittaudutaan sähköisesti WebOodissa. Tentteihin ilmoittautuminen päättyy 10 päivää aikaisemmin ennen tenttiä. Lukuvuoden 2016-2017 WebOodi-oppaasta löytyvät opetuksen aikataulut ja tenttipäivät (opas julkaistaan kesäkuussa 2016). Tietoja voi selailla ilman käyttäjätunnuksia (sivun vasen laita>> hakuehdoilla). Kuuntele ja katsele tallenne Weboodin käyttämisestä.

Mikkelin kesäyliopiston opiskelijana voit tenttiä opintojaksoja Mikkelin kesäyliopistolla. Tällöin WebOodissa tekemääsi tentti-ilmoittautumiseen laitat tenttipaikaksi Mikkelin kesäyliopiston. Tästä saat vielä tarkat ohjeet opintojesi alkaessa. Etätenttiminen on mahdollista myös muualla (esim. Mikkelin ulkopuolella, omalla kotipaikkakunnallasi), kunhan tentti on samaan aikaan kuin Joensuussa (tentinvalvonta myös Itä-Suomen yliopiston Kuopion ja Savonlinnan kampuksilla) ja valvotuissa olosuhteissa (joku paikallinen oppilaitos). Oikeustieteiden laitoksen etäopiskeluun ja etätenttimiseen liittyvät ohjeet.

Hallinto-oikeuden perusopinnot 25 op suositellaan koottavan seuraavista opintojaksoista:
5311024 Oikeustieteen ABC 2 op
5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op
5311305 Informaatio-oikeus 5 op
5311306 Kunnallisoikeus 5 op
5311307 Virkamiesoikeus 5 op
5311308 Sosiaalioikeus, yleinen osa 5 op
5311209 Finanssihallinto-oikeus 5 op

Opintojen rakenne

 • Infotilaisuus opinnoista 8.9.2016

  Infotilaisuus opinnoista 8.9.2016

  Infotilaisuus Itä-Suomen avoimen yliopiston oikeustieteiden opintotarjonnasta sekä opiskelusta (myös tutkintotavoitteisesta opiskelusta) järjestetään 8.9.2016 klo 17.00 Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotink. 5, UNICA, luokka 117. Paikalla opinnoista kertomassa sekä kysymyksiin vastaamassa Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston suunnittelija Seija Tuominen sekä Mikkelin kesäyliopiston henkilökuntaa.

  OLET LÄMPIMÄSTI TERVETULLUT KUULEMAAN OPINNOISTA LISÄÄ!

 • Oikeustieteen ABC 2 op - 5311024

  Oikeustieteen ABC 2 op - 5311024

  Sisältö:
  Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, joilla ei ole aiempaa kokemusta oikeustieteen opinnoista. Opintojaksolla perehdytään oikeustieteen perusteisiin. Lisäksi opintojaksolla opitaan käyttämään keskeisiä oikeudellisia käsitteitä ja lukemaan lakia.

  Osaamistavoitteet:
  Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perusvalmiudet suoriutua oikeustieteen opinnoista. Opiskelija tuntee oikeudellisen sääntelyn ja oikeusjärjestyksen perusteet sekä julkisoikeuden, yksityisoikeuden sekä rikos- ja prosessioikeuden peruskäsitteet. Opintojakson voi sisällyttää lukuvuosina 2016–2017 oikeustieteiden perusopintotasoisiin sivuainekokonaisuuksiin.

  Oppimateriaalit:
  Oikeudellisen ajattelun perusteita. Oikeustieteiden pääsykoekirja 2012. Toim. Tapio Määttä. Oikeustieteiden laitos, Joensuu 2012. Oppikirja on luettavissa Internetissä: http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-0766-0/urn_isbn_978-952-61-0766-0.pdf

  Suoritustavat:
  Itsenäisesti opiskeltava kirjallisuus ja sen tenttiminen.
  Tenttimisvaihtoehtoja on kaksi

  1) yleisenä tenttipäivänä, joista syksyn tenttikerrat ovat  26.09. ja 11.11.  ja kevään suorituskerta  6.3.2017, tentin voi suorittaa Mikkelin kesäyliopistossa tai
  2) sähköisenä tenttinä (https://stentti.uef.fi), haluamanaan ajankohtana 1.9.2016–31.5.2017 ja 1.9.2017–31.5.2017 Joensuun, Kuopion tai Savonlinnan kampuksen stentti-tiloissa.

  Arvostelu:
  Hyväksytty-hylätty

  Opettaja:
  Jonna Kosonen

  Lisätietoja:
  Opetuskieli suomi. Lisätietoja opintojakson suorittamisesta ja hylätyn suorituksen arvostelusta jonna.kosonen@uef.fi

 • Yleishallinto-oikeus 5 op - 5311304

  Yleishallinto-oikeus 5 op - 5311304

  Aika:
  Luennot pe-la 30.9.-1.10. ja 7.-8.10.2016, pe klo 16.15-20.15 ja la klo 9.00-15.15 Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotinkatu 5, UNICA, 50100 MIKKELI.

  Sisältö:

  Hyvä hallinto, hallintomenettely, oikeusturva hallinnossa

  Osaamistavoitteet:
  Opiskelija tuntee hyvän hallinnon ja hallintomenettelyn keskeiset vaatimukset ja hallinnon oikeussuojajärjestelmän keskeiset elementit ja osaa soveltaa tietojaan hallinto-oikeudellisiin tyyppitilanteisiin.

  Oppimateriaalit:
  Heikki Kulla: Hallintomenettelyn perusteet, 9. uudistettu painos (2015) s. 1 – 359. Teos luettavissa sähköisesti Suomen laki -palvelussa.
  Väätänen, Oikein ja joutuisasti, 2011, luku III (s. 139-295).
  Mäenpää, Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet, 2011 tai uudempi (ei lukua 8).
  Harjula – Prättälä, Kuntalaki – Tausta ja tulkinnat, 2015 (luku 16 Oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus, s. 881–965)

  Säädökset:
  Hallintolaki (434/2003).
  Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003).
  Kielilaki (423/2003).
  Hallintolainkäyttölaki (586/1996), luvut 1-6, 11-13.
  Kuntalaki (410/2015), luku 16 Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta (150/1930).

  Opetus ja suoritustavat:
  Luennot Mikkelin kesäyliopistolla sekä niihin sisältyvät harjoitukset. Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja säädöksiin. Säädöksiin ja kirjallisuuteen perustuva kuulustelu yleisenä tenttipäivänä. Yksi tenttikerta järjestetään Moodle-tenttinä.

  Arvostelu:
  0-5

  Opettajat:
  Vastuuopettajat Ulla Väätänen ja Jonna Kosonen.
  Mikkelin kesäyliopiston luennoitsijana professori emeritus Tarmo Miettinen.

  Edellytykset:
  Muille kuin oikeustieteen tutkinto-opiskelijoille kurssia edeltävänä pakollisena suorituksena Oikeustieteen ABC-kurssi.

  Lisätietoja:
  Opintojaksolla on käytössä Moodle-alusta. Kurssiavaimen saa opintojen alkaessa.
   

  HUOM! 1.8.2016 alkaen Yleishallinto-oikeus 5 op-opintojaksoon tulee pakolliseksi edeltäväksi kurssiksi Oikeustieteen ABC-kurssi 2 op, joka suoritetaan tenttimällä.

  Tenttimisvaihtoehtoja on kaksi

  1) yleisenä tenttipäivänä, joista syksyn tenttikerrat ovat  26.09. ja 11.11.  ja kevään suorituskerta  6.3.2017, tentin voi suorittaa Mikkelin kesäyliopistossa tai

  2) sähköisenä tenttinä (https://stentti.uef.fi), haluamanaan ajankohtana 1.9.2016–31.5.2017 ja 1.9.2017–31.5.2017 Joensuun, Kuopion tai Savonlinnan kampuksen stentti-tiloissa.

 • Informaatio-oikeus 5 op - 5311305

  Informaatio-oikeus 5 op - 5311305

  Sisältö:
  Sananvapaus, julkisuusperiaate ja sen toteuttaminen, salassapitovelvoite ja henkilötietojen suoja.

  Osaamistavoitteet:
  Opiskelija tuntee informaation käsittelyyn ja hallintaan vaikuttavan lainsäädännön sekä osaa soveltaa sitä käytännössä.

  Oppimateriaalit:
  Voutilainen, Oikeus tietoon - informaatio-oikeuden perusteet, 2012 tai uudempi.
  Neuvonen, Viestintä- ja informaatio-oikeuden perusteet, 2013, s. 13–120 ja 162-244
  Voutilainen, Yliopistojen asiakirjahallinnon oikeudellisia kysymyksiä, 2010. (Edilex-artikkeli)
  Mäenpää, Liikesalaisuudet viranomaisen toiminnassa, 2006. (Edilex-artikkeli)
  Voutilainen, Julkisuus ja henkilötietojen suoja oikeustieteellisessä tutkimuksessa 2015 (Edilex)
  Voutilainen, Tiedonsaanti rikosoikeudenkäyntiin liittyvistä asiakirjoista 2016 (Edilex)
  Säädökset:
  Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999).
  Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa (381/2007)
  Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa (370/2007)
  Laki oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä (372/2010)
  Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999).
  Valtioneuvoston asetus tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa (681/2010).
  Henkilötietolaki (523/1999).
  Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä (460/2003).
  Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista (661/2009).
  Arkistolaki (831/1994).
  Rikoslaki (39/1889) 38 luku, 40 luku 5 §.

  Opetus ja suoritustavat:
  Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja säädöksiin. Säädöksiin ja kirjallisuuteen perustuva kuulustelu.

  Arvostelu:
  0-5

  Opettaja:
  Tomi Voutilainen

  Edellytykset:
  Yleishallinto-oikeuden kurssin suorittaminen (pakollinen vaatimus)

 • Kunnallisoikeus 5 op - 5311306

  Kunnallisoikeus 5 op - 5311306

  Sisältö
  Kunnallishallinto, kunnallinen päätöksenteko.

  Osaamistavoitteet:
  Opiskelija tuntee kunnallisoikeuden lähtökohdat, kunnallishallintoa ja kunnallista päätöksentekoa sekä asukkaiden ja luottamushenkilöiden asemaa koskevat keskeiset säännökset ja osaa soveltaa niitä tyypillisiin kunnallisoikeudellisiin tilanteisiin.

  Oppimateriaalit:
  Harjula – Prättälä, Kuntalaki – tausta ja tulkinnat, 9. uud. painos, 2015 (ei lukuja 11: henkilöstö, 13: kunnan talous, 14: hallinnon ja talouden tarkastus, 15: kunnan toiminta markkinoilla ja 16: oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus). Oppikirja on saatavilla sähköisesti Talentumin Verkkokirjahyllystä.
  Säädökset:
  Kuntalaki (410/2015), ei lukuja 11, 13, 14, 15 ja 16.
  Kotikuntalaki (201/1994).
  Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (169/2007).
  Laki eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta (490/2014)
  Kuntarakennelaki (1698/2009).

  Opetus ja suoritustavat:
  Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja säädöksiin. Säädöksiin ja kirjallisuuteen perustuva kuulustelu.

  Arvostelu:
  0-5

  Opettaja:
  Maria Ovaska

  Edellytykset:
  Ennen kunnallisoikeuden kurssia suositellaan Yleishallinto-oikeus -opintojakson suorittamista.

 • Virkamiesoikeus 5 op - 5311307

  Virkamiesoikeus 5 op - 5311307

  Aika:
  Luennot Mikkelin kesäyliopistolla 11.-12.11.2016 ja 25.-26.11.2016, perjantaisin klo 17.00-19.45 ja lauantaisin klo 9.00-14.15.


  Sisältö:
  Valtion virkamiesten ja kunnan viranhaltijoiden oikeudet, velvollisuudet ja vastuu, virkasuhteen ottaminen ja virkasuhteen päättäminen, virkaehtosopimusjärjestelmä sekä yhteistoimintamenettely kunnissa.

  Osaamistavoitteet:
  Opiskelija tuntee valtion virkamiesten ja kuntien viranhaltijoiden oikeusasemaa sekä kollektiivista virkamiesoikeutta koskevat keskeiset säännökset niin, että osaa soveltaa tietojaan tyypillisiin virkamiesoikeudellisiin tilanteisiin.

  Oppimateriaalit:
  Koskinen - Kulla, Virkamiesoikeuden perusteet, 2013. Oppikirja on saatavilla sähköisesti Talentumin Verkkokirjahyllystä.
  Kulla, Julkishenkilöstön asema: systematiikkaa ja sekamuotoisuutta, Lakimies 7–8/2006 (Edilex).
  Saloheimo, Työ- ja virkaehtosopimusoikeus, 2012 (virkaehtosopimuksia koskevat osat). ). Oppikirja on saatavilla sähköisesti Talentumin Verkkokirjahyllystä.
  Säädökset:
  Valtion virkamieslaki (750/1994).
  Kuntalaki (410/2015), luku 11.
  Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003).
  Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (424/2003).
  Valtion virkaehtosopimuslaki (664/1970).
  Kunnallinen virkaehtosopimuslaki (669/1970).
  Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007).

  Opetus ja suoritustavat:
  Luennot (18 t) Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotinkatu 5, UNICA, 50100 MIKKELI sekä omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja säädöksiin. Säädöksiin ja kirjallisuuteen perustuva kuulustelu. Luennoilla voidaan teettää tehtäviä, joista voi saada lisäpisteitä tenttiin. Tarkemmat ohjeet annetaan luentojen yhteydessä.

  Arvostelu:
  0-5

  Opettaja:
  HTM Maria Ovaska

  Edellytykset:
  Ennen virkamiesoikeuden kurssia suositellaan Yleishallinto-oikeus (5311304) opintojakson suorittamista.

 • Sosiaalioikeus, yleinen osa 5 op - 5311308

  Sosiaalioikeus, yleinen osa 5 op - 5311308

  Sisältö:
  Sosiaaliturvajärjestelmän rakenne. Sosiaaliset perus- ja ihmisoikeudet, sosiaalioikeuden oikeusperiaatteet ja keskeiset yleislait. Sosiaalioikeuteen sisältyvän lainsäädännön yhteydet muuhun lainsäädäntöön, erityisesti hallinto-oikeudelliseen lainsäädäntöön.

  Osaamistavoitteet:
  Opiskelija ymmärtää sosiaaliturvan yhteiskunnallisen merkityksen sekä sosiaaliturvajärjestelmän rakenteen ja pääasiallisen sisällön. Opiskelija tuntee sosiaalioikeuden aseman oikeusjärjestyksessä ja hahmottaa sosiaalisten perusoikeuksien aseman sosiaaliturvalainsäädännön perustana. Opiskelija tuntee sosiaaliturvajärjestelmän asiakkaan keskeiset menettelylliset oikeudet ja muutoksenhakujärjestelmän. Opiskelijalla on käsitys sosiaalioikeuden kansainvälisistä yhteyksistä.

  Oppimateriaalit:
  Tuori – Kotkas, Sosiaalioikeus, 2016.
  Säädökset:
  Perustuslaki (731/1999), 2 luku.
  Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992).
  Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000).

  Opetus ja suoritustavat:
  Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja säädöksiin. Kurssi suoritetaan kolmella kirjallisella tehtävällä, jotka tulee palauttaa Moodlessa viimeistään tenttipäivänä. Kirjallisten tehtävien aiheet ja laatimisohjeet ilmoitetaan kolme viikkoa ennen kutakin tenttikierrosta kurssin sivulla Moodlessa.

  Arvostelu:
  0-5

  Opettajat:
  Vastuuopettaja Toomas Kotkas

  Edellytykset:
  Opiskelijan olisi hyvä suorittaa Yleishallinto-oikeus (5311304) ennen sosiaalioikeuden yleistä osaa. Lisäksi sivuaineopiskelijoiden suositellaan suorittavan Oikeustieteiden ABC-kurssi (531102).

 • Finanssihallinto-oikeus 5 op - 5311209

  Finanssihallinto-oikeus 5 op - 5311209

  Sisältö:
  Finanssihallinto-oikeuden keskeinen sisältö

  Osaamistavoitteet:
  Opiskelija tuntee valtion ja kuntien toiminnan ja talouden suunnittelua, talousarviota, tilinpäätöksen ja talouden valvontaa koskevan lainsäädännön pääpiirteet.

  Oppimateriaalit:
  Myrsky - Svensk - Voutilainen, Suomen finanssioikeus, 2014, s. 351–586.
  Määttä – Voutilainen, Julkisten hankintojen sääntely, 2016.

  Säädökset:
  Keskeiset:

  Suomen perustuslaki (731/1999), luku 7.
  Kuntalaki (410/2015), luvut 13, 14 ja 15.
  Laki valtion talousarviosta (423/1988) ja asetus valtion talousarviosta (1243/1992).
  Laki julkisista hankinnoista (348/2007), kunnes uusi hankintalaki on tullut voimaan.
  Asetus julkisista hankinnoista (614/2007)
  Valtionavustuslaki (688/2001)
  Oheiset:
  Laki valtion lainanannosta ja valtiontakauksesta (449/1988).
  Laki valtion liikelaitoksista (1062/2010).
  Laki valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta (1368/2007).
  Valtion maksuperustelaki (150/1992).
  Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta (676/2000).
  Laki valtiontilintarkastajain eräistä tarkastus- ja tiedonsaantioikeuksista (630/1998).
  Laki valtiontilintarkastajain ja valtiontalouden tarkastusviraston oikeudesta tarkastaa eräitä Suomen ja Euroopan yhteisöjen välisiä varainsiirtoja (353/1995)

  Opetus ja suoritustavat:
  Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja säädöksiin. Säädöksiin ja kirjallisuuteen perustuva kuulustelu.

  Arvostelu:
  0-5

  Opettaja:
  Tomi Voutilainen ja Tommi Oikarinen

  Edeltävät opinnot:
  Yleishallinto-oikeus (pakollinen edeltävä suoritus)

Opintomaksu
440 €, ja maksu sisältää Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston perimän maksun. Opintomaksu laskutetaan kolmessa erässä.

Ilmoittautuminen

18.9. mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, puh. (015) 210 300, 015 210 302 tai ilmoittautumislomakkeella

Toteuttaja

Mikkelin kesäyliopisto

Lönnrotinkatu 5

50100 Mikkeli
Puhelin: 015 210 300, 210 302

Sähköposti: koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
WWW: http://www.mikkelinkesayliopisto.fi

Yhteyshenkilö
Mikkelin kesäyliopiston koulutussuunnittelija Tiina Roikonen, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi