Terveyshallintotieteen aineopinnot 35 op (UEF)

Mikkelin kesäyliopisto järjestää 25.8.2016 samansisältöistä tutkintotavoitteisen opiskelijan infotilaisuutta, joissa kerrotaan Terveyshallintotieteen aineopintojen tutkintotavoitteisesta opiskelusta, sekä käydään lävitse hakeutumista tutkinto-opiskelijaksi Itä-Suomen yliopistoon avoimen yliopiston väylän kautta. Paikalla on vastaamassa Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston suunnittelija Ulla Kekäläinen. 
Olet lämpimästi tervetullut! Kts. aikataulut ja paikkatiedot alhaalta jaksojen kohdalta.

Jos haluat tietää jo nyt lisää opinnoista tai tutkintotavoitteisesta opiskelusta -> ota yhteyttä tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi

Opintojen kuvaus

Terveyshallintotieteen aineopinnot 35 op koostuvat kuudesta opintojaksosta, joissa opetuksen painopistealueita ovat mm. sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden rakenne, niiden organisointi ja arviointi, sekä ohjaus ja toiminnan nykyiset ja tulevat muutokset. Opinnoissa sovelletaan hallinto- ja yhteiskuntatieteiden teoreettisia ja metodologisia lähtökohtia sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä. Aineopintojen opinto-oikeusaika on 2 vuotta. Oppiaineen vastuuhenkilö on professori Jari Vuori.

Opintojen rakenne (muutokset mahdollisia):

- Infotilaisuus opinnoista
- Johdanto opiskeluun 0 op
- Johdatus akateemisiin opiskelutaitoihin 2 op - AY5410125
- Johdatus sosiaali- ja terveyshallintotieteeseen 6 op - AY5410135
- Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet 6 op - AY5425020
- Sosiaali- ja terveyshallinto poliittishallinnollisena järjestelmänä 7 op - AY5410137
- Johtamis- ja organisaatiotieteiden klassiset teoriat 7 op - AY5410136
- Johdatus sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimukseen 7 op tai 9 op - AY5410138
- Tutkintotavoitteisen opiskelijan infotilaisuus 0 op

Edeltävät opinnot:

Opiskelijat, joilla on aiempi väistyvän sosiaali- tai terveysalan koulu- tai opistoasteen tutkinto tai sosiaali- tai terveysalan ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinto, voivat aloittaa terveyshallintotieteen opiskelun suoraan aineopinnoista. Ne opiskelijat, jotka ovat suorittaneet vuoden 2007 jälkeen terveyshallintotieteen perusopinnot Kuopion yliopistossa tai Itä-Suomen yliopistossa, voivat päivittää perusopinnot aineopinnoiksi suorittamalla Johdatus sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimukseen -opintojakson 9 op laajuisena.

Ne, joilla ei ole aiempaa sosiaali- tai terveysalan tutkintoa taustallaan, voivat aloittaa terveyshallintotieteen opiskelun hankkimalla itselleen sosiaali- tai terveysalan tuntemusta suorittamalla jonkun suomalaisen yliopiston järjestämät sosiaali-, terveys-, hallinto- tai yhteiskuntatieteenalan tai valtiotieteen perusopinnot 25 op ja jatkaa sen jälkeen terveyshallintotieteen aineopintoihin.

Opintojen rakenne

 • INFOTILAISUUS OPINNOISTA 25.8.2016

  Infotilaisuus opinnoista 25.8.2016

  Aika ja paikka
  Infotilaisuus 25.8. klo 14.00-15.30 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri/Mikkelin keskussairaala, kokoushuone Marmoria, Porrassalmenkatu 35-37, Mikkeli

  Infotilaisuus 25.8. klo 16.30-18.00 Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, Mikkeli


  Sisältö

  Tilaisuudessa käydään läpi, miten terveyshallintotieteen opiskelun voi aloittaa joustavasti Mikkelin kesäyliopistossa ja miten opinnoissa voi edetä aina yliopistotutkintoon saakka Itä-Suomen yliopistossa.  Tilaisuus on vapaamuotoinen ja siellä voi keskustella kaikista opintoihin ja opiskeluun liittyvistä asioista.

  Opettaja
  Suunnittelija Ulla Kekäläinen, Itä-Suomen yliopiston Avoin yliopisto ja koulutussuunnittelija Tiina Roikonen, Mikkelin kesäyliopisto

 • Johdanto opiskeluun 0 op

  Johdanto opiskeluun 0 op

  Ajankohta
  Verkkovälitteinen luento (2 t.) ti 6.9.2016 klo 16.00-18.00 Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotinkatu 5, UNICA, 50100 MIKKELI. Luento välitetään reaaliaikaisesti Kuopion kampukselta Mikkelin kesäyliopistoon. 

  Sisältö

  Perehdytys avoimen yliopiston opiskelukäytäntöihin, terveyshallintotieteen opiskeluun, HOPS:n laatimiseen, verkko-opiskeluun ja käytössä oleviin sähköisiin opintojärjestelmiin.

  Opettaja

  Suunnittelija Ulla Kekäläinen, Itä-Suomen yliopisto, Avoin yliopisto

 • Johdatus akateemisiin opiskelutaitoihin 2 op - AY5410125

  Johdatus akateemisiin opiskelutaitoihin 2 op

  Aika
  Verkkojakso avoinna 19.9.-23.10.2016 ja 13.2.-31.3.2017

  Sisältö

  Oman oppimisen ja oppijuuden analysointi ja pohdinta. Tieteen kriittinen mediaseuranta. Tieteellisyyden peruskäsitteisiin perehtyminen ja soveltaminen arjen ilmiöihin. Verkkokeskustelu ja rakentavat vertaispalautteet. Tieteellinen argumentointi oppimistehtävissä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen ja tieteellisen kirjoittamisen pelisääntöjä tunnistaen ja noudattaen.

  Osaamistavoitteet
  Opiskelija perehtyy akateemisen opiskelun piirteisiin ja pohtii akateemiseksi toimijaksi kasvun vaatimuksia. Tunnistaa ja tavoitteellisesti arvioi, hyödyntää ja kehittää omia oppimisvalmiuksia ja -taitoja akateemisena aikuisopiskelijana ja verkkoympäristössä. Aktivoituu tieteen seuraamiseen lähdekriittisyyttä soveltaen. Tunnistaa tieteellisyyden keskeisiä piirteitä ja ymmärtää teorian kytköksiä arjen ilmiöihin. Hyödyntää lähdemateriaalia tieteellisen kirjoittamisen periaattein ja soveltaa teoreettista tietoa käytäntöön kriittistä reflektointia harjoitellen itseohjautuvasti ja verkkoympäristössä.

  Oppimateriaali
  1. Hurtig, Johanna & Laitinen, Merja & Uljas-Rautio, Katriina (2010) Ajattele itse! Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. PS-kustannus, Jyväskylä. (soveltuvin osin).
  2. Muu verkko-oppimisympäristöstä saatava oppimateriaali.
  3. Erikseen ilmoitettava vaihtoehtoinen kirjallisuus.

  Opetus ja suoritustavat
  Oppimistehtävät, verkkokeskustelu

  Opettaja
  Tutkijatohtori Sanna Laulainen

 • Johdatus sosiaali- ja terveyshallintotieteeseen 6 op - AY5410135

  Johdatus sosiaali- ja terveyshallintotieteeseen 6 op

  Aika
  Verkkojakso avoinna 17.10.-31.12.2016. Verkkovälitteinen johdantoluento ke 19.10. klo 16-18 Mikkelin kesäyliopistolla

  Sisältö

  Hallinto-, organisaatio- ja johtamistieteiden peruskäsitteet, suomalaisen poliittisen järjestelmän toimintaperiaatteet ja käsitteet. Tieteellisen tiedon, ajattelun ja toiminnan perusymmärrys ja soveltaminen. Hallintotieteiden paradigmakehityksen päälinjojen suhde sosiaali- ja terveyshallintotieteisiin ja yleisemmin hallinto- ja organisaatiotieteisiin.

  Osaamistavoitteet
  Oppii hallintotieteiden peruskäsitteitä, teorioiden pääpiirteitä ja paradigmojen päälinjoja sosiaali- ja terveyshallintotieteissä. Tunnistaa sosiaalihallintotieteen ja terveyshallintotieteen erityistieteinä, tutkimuskohteina ja käytännön toimintana. Osaa määritellä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmän merkityksen yhteiskunnassa. Oppii löytämään tieteellisiä käsitteitä ja erottamaan ne arkikielen ilmaisuista. Ymmärtää tieteellisen tiedon soveltamisen merkityksen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmissä ja niitä koskevassa päätöksenteossa.

  Oppimateriaali
  1) Salminen, Ari 2009 (kokonaan uudistettu painos): Hallintotiede. Edita, Helsinki.
  2) Niiranen, Vuokko & Seppänen-Järvelä, Riitta & Sinkkonen, Merja, & Vartiainen, Pirkko (2011): Johtaminen sosiaalialalla. Gaudeamus, Helsinki. (luvut 1-4, 6.).
  3) Karppi, Ilari & Sinervo, Lotta-Maria (toim.) 2013.: Governance. Uuden hallintatavan jäsentyminen. Tampereen yliopisto. sivut 13-43 saatavilla verkkoversiona osoitteessa: http://www.uta.fi/jkk/opiskelijaksi/valintakoemateriaaliHALL/1-VK-2013Vartola.pdf 
  4) Virtanen, Turo, Ahonen, Pertti, Syväjärvi, Antti, Vartiainen, Pirkko, Vartola, Juha, Vuori, Jari (toim.) 2011.: Suomalainen hallinnon tutkimus. Mistä? Mitä? Minne? Tampere University Press. Artikkelit Juha Vartola: Suomalaisen hallinnon tutkimuksen juuria etsimässä, s. 25-72  sekä Vuokko Niiranen & Johanna Lammintakanen: Hallintotieteen rajapinnoilla – sosiaalihallintotieteen ja terveyshallinto-tieteen tutkimuksen alan ja kohteen näkökulmia, s. 113-139.. 5) Vuori, Jari (2007) Terveys ja johtaminen. Terveyshallintotiede terveydenhuollon työyhteisöissä. 2. painos. WSOY, Helsinki s. 7-74. Erikseen osoitettu verkkomateriaali.

  Opetus ja suoritustavat
  Verkko-opiskelu, verkkotehtävät, verkkokeskustelu ja yksilöllinen kokoava oppimistehtävä.

  Opettaja
  prof. Vuokko Niiranen, prof. Jari Vuori ja tutkija Minna Joensuu

 • Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet 6 op - AY5425020

  Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet 6 op

  Aika
  Verkko-opinnot 16.1.-31.3.20117

  Osaamistavoitteet

  Osaa käyttää johtamisen peruskäsitteitä kirjallisessa ja suullisessa keskustelussa ja tuntee johtamisteoreettisia suuntauksia, määrittelyjä ja johtamisteorioiden historiallisia kehityskulkuja. Tuntee muutoksen teoriaa ja osaa jäsentää muutostilanteita sekä soveltaa muutoksen teoriaa sosiaali- ja terveydenhuollon muutosten analysointiin. Soveltaa johtamisteoriatietoa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kontekstiin että omaan johtamisen kokemusmaailmaansa ja tunnistaa johtamiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä. Osallistuu aktiivisesti opintojakson verkkotyöskentelyyn ja luo toiminnallaan edellytyksiä rakentavalle vuoropuhelulle ja oppimista edistävälle yhteistyölle sekä kehittyy vertaispalautteen antamisessa. Sisältö: Monimuotoinen johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Johtamisen käsitteet, määrittely ja kehityshistoriaa. Johtamisen haasteet ja johtamisosaaminen. Muutostilanteet johtamisen haasteena.

  Oppimateriaali
  1) Seeck, Hannele (2008): Johtamis-opit Suomessa. Gaudeamus, Helsinki.
  2) Rissanen, Sari & Lammintakanen, Johanna (2011): Sosiaali- ja terveysjohtaminen. WSOY, Porvoo.

  Opetus ja suoritustavat
  Oppimistehtävät ja osallistuminen verkkokeskusteluun.

  Opettaja
  yliopistonlehtori Tuula Kivinen

 • Sosiaali- ja terveyshallinto poliittishallinnollisena järjestelmänä 7 op - AY5410137

  Sosiaali- ja terveyshallinto poliittishallinnollisena järjestelmänä 7 op

  Aika
  Opintojakso suoritetaan itsenäisesti tekemällä verkkoympäristössä olevien ohjeiden mukaisesti oppimistehtävä, jonka voi palauttaa johonkin seuraaviin ajankohtiin mennessä: 31.5.2016, 14.8.2016, 31.10.2016, 19.12.2016, 31.3.2017, 31.5.2017, 14.8.2017, 31.10.2017, 18.12.2017, maaliskuu 2018, toukokuu 2018.

  Sisältö

  Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä ja lainsäädäntö. Päätöksenteko, ohjaus ja toimeenpano sosiaali- ja terveydenhuollossa.

  Osaamistavoitteet
  Hahmottaa sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta, tunnistaa ja tehdä yhteenvetoa sosiaali- ja terveydenhuollon poliittis-hallinnollisesta järjestelmästä ja siihen liittyvästä päätöksenteosta, ohjauksesta ja toimeenpanosta kunta, alue ja valtion tasolla. Soveltaa päätöksenteko- ja implementaatioteorioita sosiaali-ja terveydenhuoltoon. Tunnistaa ja tulkita keskeistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjaavaa lainsäädäntöä.

  Oppimateriaali
  1) Verkkomateriaali (lainsäädäntö),
  2) verkkolinkit (STM raportit) ja oheiskirjallisuus.
  3) Antti-roiko, Ari-Veikko & Haveri, Arto & Karhu, Veli & Ryynänen, Aimo & Siitonen, Pentti (toim.) (2007): Kuntien toiminta, johtaminen ja hallintasuhteet. 3. uudistettu painos. TUP.
  4) Hill, Michael James & Hupe, Peter L. (2002): Implementing public policy: governance in theory and practice. Sage, London.
  5) Holli, Anne Maria & Luhtakallio, Eeva & Raevaara, Eeva (2007): Sukupuolten valta/kunta politiikka, muutos ja vastarinta suomalaisissa kunnissa. Vastapaino, Tampere.
  6) Niiranen, Vuokko & Puustinen, Alisa, & Zitting, Joakim. & Kinnunen Juha 2013: Sosiaali- ja terveyspalvelut kunta- ja palvelurakenneuudistuksissa. Acta 245.  Itä-Suomen yliopisto ja Suomen Kuntaliitto. Helsinki.
  7) Karisto, Antti & Takala, Pentti & Haapola, Ilkka (1999): Matkalla nykyaikaan: elintason, elämäntavan ja sosiaalipolitiikan muutos suomessa.  WSOY, Porvoo.
  8) Narikka, Jouko (2008): Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja hankinta. Tietosanoma, Helsinki.
  9) Niiranen, Vuokko (2010): Hallinto ja ohjaus. Teoksessa Pauli Niemelä (toim.) Hyvinvointipolitiikka. WSOYpro, Helsinki,(17 s.).
  10) Oulasvirta, Lasse & Ohtonen, Jukka & Stenvall, Jari (2002): Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus: tasapainoista ratkaisua etsimässä. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2002:19. Hel-sinki.
  11) Rissanen, Sari & Lammintakanen, Johanna (2011): Sosiaali- ja terveysjohtaminen. WSOY, Por-voo. VTV 2010.
  12) Politiikkaohjelmat ohjauskeinona. Esimerkkinä Terveyden edistämisen ohjelma. Valtion-talouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 212/2010. Edita Prima Oy, Helsinki.
  13) Wi-berg, Matti & Paloheimo, Heikki (2008): Politiikan perusteet. WSOY, Porvoo.
  14) Wiberg, Matti (2006): Politiikka Suomessa. WSOY, Porvoo.
  15) Sihto, Marita, Palosuo, Hannele, Topo Päivi, Vuoren-koski Lauri, Leppo Kimmo (toim.) 2013.: Terveyspolitiikan perusta ja käytännöt. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

  Opetus ja suoritustavat
  Oppimistehtävät verkkoympäristössä

  Opettaja
  prof. Sari Rissanen

 • Johtamis- ja organisaatiotieteiden klassiset teoriat 7 op - AY5410136

  Johtamis- ja organisaatiotieteiden klassiset teoriat 7 op

  Aika
  Opintojakson voi suorittaa valitsemanaan ajankohtana suorittamalla itsenäisesti verkossa tentin valitsemanaan tenttipäivänä 14.6.2016, 20.9.2016, 13.12.2016, 14.3.2017, 13.6.2017, 19.9.2017, 12.12.2017, maaliskuu 2018, kesäkuu 2018.

  Sisältö

  Organisaatio- ja hallintotieteiden koulukunnat, keski-aika, kapitalismin ja teollistumisen aikakauden vaikutus modernien organisaatioiden syntyyn ja niiden käsitteelliset ilmentymät nykypäivän organisaatioissa.

  Osaamistavoitteet
  Tunnistaa keskeiset koulukunnat ja kehityksen murroskohdat hallinto-, organisaatio- ja johtamistieteissä. Muistaa mitkä ovat olleet keskeisiä tiedollisia virstanpylväitä erityisesti teollistumista edeltävänä aikakautena aina vuodesta 1491 (eKr.) 1900 -luvun alkuun. Pystyy päättelemään, miten teollistuminen ja valtioiden synty ja kasvu eriyttivät organisaatiotutkimuksen liike- ja kauppa- ja taloustieteiksi sekä julkishallinto ja politiikkatieteiksi. Kykenee osoittamaan eri koulukuntien ristiriitaiset käsitykset ja vertailemaan niitä nykypäivän teorioihin.

  Oppimateriaali
  1) Aschorn Ulla ym. (2010): Yhteiskunta ja terveys. Klassisia teoreettisia näkökulmia. Gaudeamus, Helsinki.
  2) Harisalo, Risto (2008): Organisaatioteoriat. University Press, Tampere. 
  3) Mor-gan, Gareth (1999 tai uudempi painos).: Images of Organization. Sage, London.
  4) Vuori, Jari (2011): Hallinto- ja organisaatioteorioiden tiedon arkeologia: ovatko yksityiset, julkiset vai hybridit organisaatiot julkisen intressin asialla? Teoksessa Virtanen, Turo & Ahonen, Pentti & Syväjärvi Antti & Vartiainen, Pirkko & Vartola Juha & Vuori, Jari (toim.)  Suomalainen hallinnon tutkimus. Mistä, mitä, minne? Tampere University Press, Tampere, s. 371 – 387.

  Opetus ja suoritustavat
  Verkkoluennot, oppimistehtävät verkossa, opintojakson päättää kokoava oppimistehtävä/verkkotentti.

  Opettaja
  prof. Jari Vuori

 • Johdatus sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimukseen 7 op tai 9 op - AY5410138

  Johdatus sosiaali- ja terveyshallintotieteeteen tutkimukseen 7 op tai 9 op

  Vuoden 2007 jälkeen Kuopion yliopiston tai Itä-Suomen yliopiston opetussuunnitelman mukaiset terveyshallintotieteen perusopinnot suorittaneet opiskelijat, joilla on taustallaan aiempi sosiaali- tai terveysalan tutkinto, voivat päivittää terveyshallintotieteen perusopintonsa aineopinnoiksi suorittamalla tämän opintojakson 9 op:een laajuisena. Muut opiskelijat suorittavat tämän opintojakson 7 op:een laajuisena.

  Jos suoritat jakson yksittäisenä, täydentävä 9 op:n jaksona, on jakson hinta 125 e. Muutoin jakso (7 op) sisältyy aineopintokokonaisuuden maksuun.

  Aika
  Verkkojakso avoinna 26.9.-31.12.2016

  Sisältö

  Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimusalueeseen ja metodologiaan perehtyminen soveltuvan kirjallisuuden avulla. Tutkimuksella tuotetun tiedon soveltaminen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kehittämisessä.

  Osaamistavoitteet
  Opiskelija perehtyy sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimusalueeseen ja metodologiaan. Tunnistaa tutkimustiedon käytön mahdollisuudet palvelujärjestelmän kehittämisessä. Saa valmiuksia tiedonhankintaan valitsemassaan aiheessa. Tunnistaa tutkimukseen liittyviä eettisiä valintoja.

  Oppimateriaali
  1) Kakkuri-Knuuttila Marja-Liisa & Heinlahti Kaisa 2006. Mitä on tutkimus? Argumentaatio ja tieteenfilosofia. Gaudeamus, Helsinki. (soveltuvin osin: johdanto, luku 3: tieteen taustaoletukset)
  2) Niiranen Vuokko & Lammintakanen Johanna 2011. Hallintotieteen rajapinnoilla – sosiaalihallintotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimuksen alan ja kohteen näkökulmia. Virtanen Turo, Ahonen Pertti, Syväjärvi Antti, Vartiainen Pirkko, Vartola Juha & Vuori Jari (toim.) Suomalainen hallinnon tutkimus – mistä, mitä, minne? Hallinnon tutkimuksen seuran juhlakirja, Tampere University Press. S. 113-139.
  3) Raunio Kyösti 1999. Positivismi ja ihmistiede sosiaalitutkimuksen perustat ja käytännöt. Gaudeamus, Helsinki
  4) Sinkkonen Sirkka & Kinnunen Juha 1999. Terveystieteiden eriytymisprosessi, terveyshallintotieteen identiteetti ja suhde lähitieteisiin. Hoitotiede 11(6), 311 324.
  5) Vuori Jari 2005. Käsitteet ja tieteenalan määrittely + Terveysjohtaminen ja -hallinto tieteenalana. Kirjassa: Vuori Jari (toim.) Terveys ja johtaminen. Terveyshallintotiede terveydenhuollon työyhteisöissä. WSOY, Helsinki. S. 8-33.

  Opetus ja suoritustavat
  Tehtävät verkko-oppimisympäristössä, verkkokeskusteluun osallistuminen.

  Opettaja
  prof. Johanna Lammintakanen

 • Tutkintotavoitteisen opiskelijan infotilaisuus 0 op

  Tutkintotavoitteisen opiskelijan infotilaisuus 0 op


  Aika
  Verkkovälitteinen luento tiistaina 31.1.2017 klo 16-18.  Luento välitetään reaaliaikaisesti tietokoneen välityksellä Kuopion kampukselta Mikkelin kesäyliopistolle.

  Opettaja
  Suunnittelija Ulla Kekäläinen ja YTT Sanna Laulainen

Opintomaksu
395 €, ja maksu sisältää Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston perimän maksun. Opintomaksu laskutetaan kolmessa erässä.

Ilmoittautuminen

5.9.2016 mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, puh. (015) 210 300, 015 210 302 tai ilmoittautumislomakkeella

Toteuttaja

Mikkelin kesäyliopisto

Lönnrotinkatu 5

50100 Mikkeli
Puhelin: 015 210 300, 210 302

Sähköposti: koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
WWW: http://www.mikkelinkesayliopisto.fi

Yhteyshenkilö
Mikkelin kesäyliopiston koulutussuunnittelija Tiina Roikonen, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi