Johtaminen, aineopinnot 30 op (UEF)

Opintojen kuvaus

Opintojaksoja voi suorittaa myös yksittäin. Ota yhteyttä ja kysy lisää, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi

Opintoihin voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan, mutta opintojaksojen suorittamiseen on tietty aikataulutus.

ohtamisen opinnoissa opiskelija perehtyy organisaatioihin, niiden johtamiseen ja johtajuuteen. Ihmisten ja asioiden johtamista opiskellaan eri näkökulmista, esimerkiksi henkilöstö- ja muutosjohtamista sekä strategista johtamista. Johtajuuden opinnoissa paneudutaan ihmisten johtamiseen ja organisaatioihin työyhteisönä. Hyvä johtajuus ja esimiestyö? Kuinka kilpailukykyä parannetaan tai miten organisaatiomuutosta johdetaan? Johtamisen opinnoissa käsitellään mm. näitä kysymyksiä.

Opinnot soveltuvat eri organisaatioiden asiantuntija- ja johtotehtäviin tähtääville tai lisäopinnoiksi jo em. tehtävissä toimiville. Opinnot antavat valmiuksia soveltaa oppimaansa kriittisesti käytännön esimies- ja johtamistilanteissa, organisaatioiden kehittämisessä sekä tehokkaassa toiminnan organisoinnissa.

Johtamisen opintoja on mahdollista opiskella kahdella eri tavalla. Opiskelija voi suorittaa koko Johtamisen aineopintokokonaisuuden (60 op). Silloin opinnot muodostuvat Johtamisen aineopinnoista 30 op ja Kauppatieteiden perusopinnoista 30 op. Opiskelija saa erillistodistuksen Johtamisen aineopintokokonaisuudesta 60 op. Kauppatieteiden perusopinnot on oma opintokokonaisuus ja siihen on ilmoittauduttava erikseen. Toinen mahdollisuus on opiskella 30 op pelkästään johtamisen opintoja. Silloin erillistodistus saadaan Johtamisen perusopintokokonaisuudesta 30 op. Kauppatieteen perusopintokokonaisuutta ei edellytetä suoritetuksi ennen aineopintojen opiskelun aloittamista. Kauppatieteen perusopintoja ei edellytetä suoritetuksi ennen aineopintojen opiskelun aloittamista. Opiskelijan suorittaessa pelkästään Johtamisen sivuaineopintoja 30 op suositellaan, että opintoihin sisällytetään Johtamisen perusteet 6 op -jakso. Loput 24 op opiskelija voi koota haluamistaan opintojaksoista - yhteisopintopistemäärä tulee siis olla 30 op (ei valita jokaista jaksoa).

Aineopintokokonaisuus on johtamisen sivuaineopintovaatimusten mukainen eikä sisällä kandidaatin tutkielmaseminaaria. Mikäli opiskelija on aikaisemmin suorittanut Liiketaloustieteen perusopintokokonaisuuden (25 op), on hänen ollut mahdollista suorittaa 60 op:n laajuinen aineopintokokonaisuus (sisältäen lisäksi vähintään 35 op johtamisen aineopintoja) siirtymäajan puitteissa 31.12.2015 saakka.

Opiskelu tapahtuu joustavina etäopiskeluun soveltuvina verkko-opintoina ja opinnot voi aloittaa milloin tahansa ympäri vuoden. Opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta – asiantuntijaluentoja, oppimistehtäviä, verkkotenttejä ja materiaaleja on saatavilla verkko-oppimisympäristöissä.

Opintojen rakenne (muutokset mahdollisia):

    Johtamisen perusteet (6 op) - AY5210104
    Strategic Management (6 op) - AY5210202
    Tietojohtaminen (6 op) - AY5215113
    Muutoksen johtaminen (6 op) - AY5213225
    Johtajuus ja esimiestyö (6 op) - AY5211225
    Henkilöstöresurssien johtaminen (6 op) - AY5210201
    Osuustoiminnan idea ja osuuskunta yritysmuotona (6 op) - AY5211237 
    Luottamus johtajuuden voimavarana ja taitona (6 op) - AY5211239

Opintojen rakenne

 • AY5210104 Johtamisen perusteet 6 op

  Johtamisen perusteet 6 op

  Aika:
  Vaihtoehtoiset tehtävänpalautus + verkkotenttipäivät:
  18.10.2016, 22.11.2016, 21.2.2017 ja 18.4.2017


  Sisältö:

  Johtamisen tehtävät ja tasot. Yksilöiden, tiimien ja ryhmien johtaminen, motivointi ja valmentaminen, johtajuusajattelun ja -mallien kehitys, organisaation sosiaalinen rakenne, henkilöstöresurssien, kulttuurin,  innovaatioiden ja muutoksen johtaminen, oppiva organisaatio,  johtaminen globaalissa ympäristössä, etiikka, yrityksen yhteiskuntavastuu.

  Osaamistavoitteet

  Tiedolliset: Opiskelija tietää, mitkä ovat johtamisen ja organisoinnin peruskäsitteet ja liiketoiminnan perusfunktiot sekä johtamisen perustehtävät. Opiskelija ymmärtää, että liiketoimintaa harjoitetaan globaalien vaikutussuhteiden verkostossa.

  Taidolliset: Opiskelija osaa käyttää alan keskeistä käsitteistöä ja saa valmiuksia soveltaa oppimaansa kriittisesti käytännön esimies- ja johtamistilanteissa.

  Suoritustapa:

   Oppimispäiväkirja ja verkkotentti.


  Opettaja:
  KTT Esa Hiltunen

  Kirjallisuus:
  Clegg, S., Kornberger, M. & Pitsis, T. (2008) Managing & Organizations. An Introduction to Theory & Practice. London: Sage.

 • AY5210202 Strategic Management (STMA) 6 op

  AY5210202 Strategic Management  (STMA) 6 op
  Strateginen johtaminen

  Aika
  Vaihtoehtoiset tehtävänpalautuspäivät:
  31.8.2016, 31.10.2016, 30.11.2016, 31.12.2016, 31.3.2017, 31.5.2017 ja 31.7.2017


  Content

  Foundations of strategic management, tools and techniques; strategic analyses and choices; corporate and business-level strategies; planning, implementation, development, and evaluation.

  Learning Outcomes
  Knowledge related: The student is able to describe the basic concepts and foundations of strategic management and explain how they are interrelated. The student can outline current issues and emerging trends in strategic management.

  Skills related: The student can define strategy, discuss the participants in the strategic management process, select appropriate strategic management tools to diagnose internal and external factors facing organization, explain the most commonly used corporate strategies, synthesize strategic management theory and concepts to explain competitive advantage in the era of globalization.

  Study Materials
  1) Johnson, G., Scholes, K. & Whittington, R.: Exploring Corporate Strategy. 8th edition. Prentice Hall, 2008, or a more recent edition
  2) Additional material given by lecturer.

  Study Modes
  Online. Online examination and/or written assignments

  Teaching Methods
  Self-study 162 h

  Teaching Language
  Opintojakson opintomateriaalit ovat englanninkielisiä. Oppimistehtävät voit kirjoittaa suomeksi tai englanniksi.

  Teacher
  Opintojakson vastuuhenkilö: Kaisa Henttonen

  Prerequisites
  JOP for business students

  HUOM! Strategic Management opintojakson opetussuunnitelma muuttuu 1.8.2016.
  Tarkistathan vielä
  suoritustavan ja kirjallisuustiedot oppimisympäristö Moodlesta ilmoittautumisen jälkeen.

 • AY5215113 Tietojohtaminen 6 op

  AY5215113 Tietojohtaminen 6 op
  Knowledge Management 

  Aika
  Vaihtoehtoiset tehtävänpalautuspäivät:
  30.9.2016, 30.11.2016, 31.12.2016, 31.1.2017, 30.4.2017, 31.7.2017

  Sisältö
  Tiedon merkitys liiketoiminnassa; tiedon luominen, jakaminen ja hyödyntäminen organisaatioissa; tietojohtamisen ideologia sekä erilaiset lähestymistavat ja apuvälineet.

  Osaamistavoitteet
  Tiedolliset: Opiskelija ymmärtää tiedon ja tietämyksen hallinnan monitahoisuuden sekä merkityksen organisaatioissa ja yritysten välisissä suhteissa. Opiskelija havaitsee sekä yksilön, ryhmän, että organisaation mahdollisuudet vaikuttaa tiedon johtamiseen. Opiskelija tutustuu erilaisiin tietojohtamisen apuvälineisiin ja harjaantuu arvioimaan niiden toimivuutta eri tilanteissa.

  Taidolliset: Opiskelija harjaantuu teoreettisen tiedon soveltamisessa käytäntöön. Opiskelija oppii arvioimaan organisaation tietotarpeita, toimintaympäristön vaatimuksia sekä tilanteeseen sopivia toimenpiteitä ja työkaluja ongelmalähtöisesti. Opiskelija harjaantuu tieteelliset kriteerit täyttävässä tiedonhaussa, löydetyn tiedon analysoinnissa ja akateemisessa kirjallisessa ilmaisussa.

  Oppimateriaali
  1) Hislop, D. (2009) Knowledge Management in Organizations. A Critical Introduction. 2nd Edition. Oxford University Press.
  2) Nonaka, I. & Takeuchi, H. The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. 1995. Oxford University Press.

  Opetus- ja suoritustavat
  Oppimistehtävät

  Opettaja
  Esa Hiltunen

  Edeltävät opinnot
  Kauppatieteiden perusopinnot

 • AY5213225 Muutoksen johtaminen 6 op

  AY5213225 Muutoksen johtaminen 6 op
  Managing Change 

  Aika
  Vaihtoehtoiset tehtävänpalautus + verkkotenttipäivät:
  ma 3.10.2016, ma 5.12.2016, ti. 22.3.2017, ma 29.5.2017

  Sisältö
  Organisaatioiden muuttaminen ja kehittäminen; lähestymistavat käytännön ja organisaatiotutkimuksen näkökulmasta.

  Osaamistavoitteet
  Tiedolliset: Opiskelija tietää muutosprosessien vaiheet ja kipukohdat ja ymmärtää, miten pysyvä muutos saadaan aikaan. Opiskelija tuntee keskustelun teoreettiset juuret ja keskeiset menetelmät muutoksen toteuttamiseksi. 

  Taidolliset: Opiskelija harjaantuu tieteellisten tekstien lukemisessa ja oppii analysoimaan ja käsitteellistämään uutta tutkimusaluetta.

  Oppimateriaali
  1) Brenda B. Jones & Michael Brazzel (2006) The NTL Handbook of Organiza-tion Development and Change: Principles, Practices, and Perspectives,
  2) Harvard Business Review on Change  (Paperback - Sep 1998),
  3) John P. Kotter & Dan S. Cohen (2002) Heart of Change: Real-Life Stories of How People Change Their Organizations.

  Opetus- ja suoritustavat
  Verkkotentti ja oppimistehtävät.

  Opettaja
  Esa Hiltunen

 • AY5211225 Johtajuus ja esimiestyö 6 op

  AY5211225 Johtajuus ja esimiestyö 6 op
  Leadership and Managerial Work 

  Aika
  Vaihtoehtoiset tehtävänpalautuspäivät:
  30.9.2016, 30.11.2016, 31.12.2016, 31.3.2017, 31.5.2017, 31.7.2017


  Sisältö

  Johtajuusajattelun näkökulmia ja lähestymistapoja. Johtajuuden ja esimiestyön käytäntöjä.

  Osaamistavoitteet
  Tiedolliset: Perehtyä johtajuuden näkökulmiin ja lähestymistapoihin, oppia johtajuuskäytännöistä sekä esimiehen työstä.
  Taidolliset: Opiskelija syventää perehtymistään soveltavilla case- tehtävillä.

  Oppimateriaali
  1) Avery, G., Understanding Leadership. Paradigms and Cases. Sage, 2004 sekä
  2) Northouse, P.G. Leadership: Theory and Practice. Sage, 2010.
  3) muu suoritusohjeissa ilmoitettava materiaali

  Opetus- ja suoritustavat
  Oppimistehtävät. Kirjalliset oppimistehtävät ohjeiden mukaan, jotka perustuvat johtajuuskirjallisuuteen, aikaisempaan tutkimukseen ja artikkeleihin. Tehdään itsenäisesti ja palautetaan kirjalliset raportit. Johdantoluento verkossa. Itsenäistä työskentelyä 152 t.

  Opettaja
  Taina Savolainen luennot ja Henna Kokkonen oppimistehtävät

 • AY5210201 Henkilöstöresurssien johtaminen 6 op

  AY5210201 Henkilöstöresurssien johtaminen
  6 op
  Human Resource Management

  Aika
  Vaihtoehtoiset tehtävänpalautuspäivät:
  30.9.2016, 30.10.2016, 31.12.2016, 31.1.2017, 30.4.2017, 31.7.2017

  Sisältö
  Henkilöstöjohtamisen keskeiset osa-alueet, rekrytointi, valinta ja perehdyttäminen, suorituksen johtaminen ja palkitseminen, henkilöstön osaamisen kehittäminen ja henkilöstösuunnittelu. Strateginen henkilöstöjohtaminen, kansainvälinen henkilöstöjohtaminen, alaistaidot.

  Osaamistavoitteet
  Tiedolliset: Opiskelija osaa jäsentää henkilöstöresurssien johtamisen (HRM) osa-alueet ja määritellä keskeiset käsitteet. Opiskelija muodostaa jäsentyneen käsityksen siitä, miten erilaiset HRM strategiat vaikuttavat organisaation toimintaan ja käytäntöihin.

  Taidolliset: Opiskelija oppii käyttämään HRM käsitteistöä ja saa valmiuksia soveltaa oppimaansa käytännön tilanteissa.

  Oppimateriaali
  1) Leopold, J., Harris, L. & Watson, T.: The Strategic Managing of Human Resources, Prentice Hall, 2005 or newer edition,
  2) Viitala, R. (2007) Henkilöstöjohtaminen: strateginen kilpailutekijä.
  3) Vapaavalintaisia ajankohtaisia lehtiartikkeleja ja tieteellisiä tutkimusartikkeleja

  Opetus- ja suoritustavat
  Oppimistehtävät

  Opettaja
  yliopistonlehtori Mirjami Ikonen

 • AY5211237 Osuustoiminnan idea ja osuuskunta yritysmuotona 6 op

  AY5211237 Osuustoiminnan idea ja osuuskunta yritysmuotona 6 op 

  Aika
  Vaihtoehtoiset tehtävänpalautuspäivät: 
  30.8.2016, 30.11.2016, 28.2.2017 sekä 31.5.2017.

  Sisältö
  Osuustoiminnan historia. Osuustoiminnallisen yrityksen toimintaperiaate ja  juridinen näkökulma. Osuustoimintamuodot. Osuustoimintayrityksen     johtamisen erityiskysymyksiä. Operatiivisen johtamisen arkea                  osuustoiminnassa. Osuustoiminnan hallinnolliset kysymykset. Osuustoiminta Suomessa ja maailmalla - osuustoiminta osana kansalaisyhteiskuntaa. Nuorten tietämys ja suhtautuminen osuustoimintaa kohtaan. Uusosuustoiminta.

  Osaamistavoitteet
  Tiedolliset: Kurssilla perehdytään osuustoiminnan käsitteeseen ja ilmiökenttään. Tavoitteena on selvittää mitä osuustoiminta on ja miten se eroaa muista paremmin tunnetuista yritysmuodoista. Teemaa tarkastellaan niin osuustoimintaorganisaatioiden, yksittäisten jäsenien kuin yhteiskunnankin näkökulmista.

  Taidolliset: Opintojakso perehdyttää opiskelijan ymmärtämään osuustoiminnallisen yritysmuodon toimintaperiaatteet ja ominaispiirteet sekä osuustoiminnallisten yritysten merkityksen niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan tasoilla. Lisäksi kurssilla perehdytään osuustoiminnallisen yrityksen johtamiseen ja hallintoon.

  Oppimateriaali
  Oppimateriaali moodlessa

  Opetus ja suoritustavat
  Oppimistehtävät ja kotitentti

  Opettaja
  Luennoista ja oppimisjakson sisällöistä vastaa apulaisprofessori Anu Puusa ja talousjohtaja, tohtoriopiskelija Antti Varis.
  Verkkoympäristön ylläpidosta, oppimistehtävistä ja niiden arvioinneista vastaa kurssikoordinaattori, KTM, tohtoriopiskelija Kirsi Hokkila.

  Lisätieto
  Kyseessä on kauppatieteiden aineopintotasoinen opintojakso, jonka voi sisällyttää palvelujohtamisen tai yritysoikeus ja - talouden teema-alueiden aineopintoihin tai markkinoinnin tai johtamisen tai laskentatoimen pääaineiden aineopintojen opintojaksoksi. Opintojakso voidaan sisällyttää myös yrittäjyyden sivuaineopintoihin. Saman opintojakson voi sisällyttää ainoastaan yhteen kokonaisuuteen.

 • AY5211239 - Luottamus johtajuuden voimavarana ja taitona 6 op

  Luottamus johtajuuden voimavarana ja taitona
  6 op

  Aika
  Vaihtoehtoiset tehtävänpalautuspäivät:
  30.9.2016, 31.10.2016, 31.12.2016. 28.2.2017, 30.4.2017 ja 31.7.2017

  Osaamistavoitteet & sisältö
  Opintojakso tarjoaa tietoa, lisää ymmärrystä ja auttaa tiedostamaan luottamuksen merkityksen yhteistyön perustana työyhteisöjen johtamisessa. Opintojakson tavoite on lisätä tietoa, vahvistaa tietoisuutta ja keinoja sekä valmiuksia luottamuksesta tärkeänä johtajuuden ja esimiestyön voimavarana sekä taitona.

  Opintojakso sisältää teemoja luottamuksen luonteesta ja käsitteestä, luottamuksen rakentamisesta, säilyttämisestä ja rikkoutumisesta sekä palauttamisesta. Luottamuksen hyötyjä ja vaikutuksia työpaikoilla ja työyhteisöissä mm. ilmapiiriin, muutoksen kohtaamiseen ja läpielämiseen.

  Opintojakso rakentuu oppimistehtäville antaen tietoa valmiuksia ja keinoja luottamuksen rakentamiseen, säilyttämiseen ja palauttamiseen kirjallisen materiaalin, omakohtaisen pohdinnan sekä case-analyysin kautta.

  Oppimateriaali
  Yhteistoiminta ja luottamus. Tositarinoita hyvästä yhteistoiminnasta 2. Tero Lahdes ja Aarno Ryynänen. Solar Solutions Oy 2015. Artikkelit ja muu materiaali.

  Opetus- ja suoritustavat
  Oppimistehtävät

  Opettaja
  Professori Taina Savolainen vastaa kurssin sisällöistä ja verkkoluennoista, KTT Sari Lindblom-Häkkinen ottaa vastaan oppimistehtävät.

Opintomaksu
390 €, ja maksu sisältää Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston perimän maksun. Opintomaksu laskutetaan kolmessa erässä.

Yksittäisen opintojakson hinta on 95 €.

Ilmoittautuminen

Opintoihin voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan, mutta opintojaksojen suorittamiseen on tietty aikataulutus. Ilmoittautumiset Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, puh. (015) 210 300, 015 210 302 tai ilmoittautumislomakkeella

Toteuttaja

Mikkelin kesäyliopisto

Lönnrotinkatu 5

50100 Mikkeli
Puhelin: 015 210 300, 210 302

Sähköposti: koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
WWW: http://www.mikkelinkesayliopisto.fi

Yhteyshenkilö
Mikkelin kesäyliopiston koulutussuunnittelija Tiina Roikonen, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi