Gerontologian perusopinnot 25 op (UEF)

Opintojen kuvaus
Gerontologian perusopinnot tarjoavat perustiedot vanhuuteen ja vanhenemiseen liittyvistä ilmiöistä ja vanhuudentutkimuksen monitieteisistä lähtökohdista. Opinnoissa johdatetaan realistisen ja kriittisen, tutkittuun tietoon perustuvan näkemyksen omaksumiseen vanhuudesta, ikääntymisestä ja näiden suhteesta terveyteen, sairauteen sekä yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin. Opinnot vahvistavat käytännön vanhustyössä toimivien tietoutta ja laajentavat hallinto- ja suunnittelutehtävissä työskentelevien näkökulmia ikääntymisestä laaja-alaisena ilmiönä.  Opinnot vahvistavat käytännön vanhustyössä toimivien tietoutta ja laajentavat hallinto- ja suunnittelutehtävissä työskentelevien näkökulmia ikääntymisestä laaja-alaisena ilmiönä. Gerontologian perusopintokokonaisuus on myös hyödyllinen ja virikkeellinen sivuaine yliopiston eri aineiden opiskelijoille.

Opinnot suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa vanhuuden ja vanhenemisen monimuotoisena ilmiön.
 • tiedostaa yhteiskunnan ja kulttuurin vaikutuksia elämänkulkuun ja vanhuuteen.
 • tietää vanhenemiseen kuuluvia yleisimpiä fysiologisia ja psykologisia muutoksia.
 • ymmärtää vanhenevan väestön hyvinvointiin ja toimintakykyyn keskeisesti vaikuttavia tekijöitä sekä tunnistaa yleisimpiä sairauksia ja hyvän lääkehoidon perusperiaatteita.
 • hahmottaa suomalaisen yhteiskunnan vanhuspalvelujärjestelmäverkoston hoito- ja palveluketjuineen sekä sen toimintaa sääteleviä lakeja.
 • on saanut valmiuksia arvioida ja jäsentää eri lähteistä saatua vanhenemiseen ja ikääntymiseen liittyvää tietoa.
 • havahtuu pohtimaan ikääntymiseen, vanhustyöhön ja vanhuudentutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

 • Johdatus gerontologiaan 2 op
 • Vanheneminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä 6 op
 • Iäkkään hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 6 op
 • Katsaus palvelujärjestelmiin ja eettisiin kysymyksiin 5 op
 • Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito 6 op

Oppiainesta vastaa monitieteinen ohjausryhmä, johon kuuluvat geriatrian professori Eija Lönnroos, sosiaalityön professori Sari Rissanen, dosentti Merja Korhonen, dosentti Sinikka Vakimo ja avoimen yliopiston suunnittelija Ulla Kekäläinen.

Opintojen rakenne

 • Johdanto opiskeluun 0 op

  Johdanto gerontologian opiskeluun 0 op

  Aika

  Verkkovälitteinen johdantoluento torstaina 1.9. klo 16.00-17.00 Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotinkatu 5, UNICA, 50100 MIKKELI. Luento välitetään reaaliaikaisesti Kuopion kampukselta Mikkelin kesäyliopistoon.

  Sisältö
  Gerontologian perusopintojen sisällöt, tavoitteet ja suoritustavat. Avoimen yliopiston opiskelukäytännöt sekä Moodle-verkko-oppimisympäristöön tututuminen.

  Opettaja
  Suunnittelija Ulla Kekäläinen Itä-Suomen yliopisto, Avoin yliopisto

 • Johdatus gerontologiaan 2 op

  Johdatus gerontologiaan 2 op

  Aika
  Verkkojakso: 5.-30.9.2016

  Sisältö
  Gerontologian kehittyminen historian näkökulmasta, vanheneminen, väestörakenne ja siihen vaikuttavat tekijät, gerontologian tieteenalat ja tutkimusalueet, ikääntymisen heterogeenisuus.

  Osaamistavoitteet
  Opiskelijalla on kokonaiskuva väestörakenteen ja elinajan kehityksestä Suomessa. Hän tunnistaa ikääntymiseen liittyviä ilmiöitä niin yksilön kuin yhteiskunnan näkökulmasta saaden kokonaiskuvan gerontologiasta tieteenalana sekä erilaisista gerontologisista lähestymistavoista.

  Oppimateriaali
  1.) Heikkinen, E. & Rantanen, T. (toim.): Gerontologia. Duodecim, 2013 (tai 2008), luvut 1 (Mitä on gerontologia) ja 2 (Väestörakenteen ja elinajan kehitys Suomessa).
  2.) 11 teesiä ikääntymisestä http://stm.fi/documents/1271139/1408010/Kokeneet+ja+viisaat+-raportti.pdf/110cc96d-7312-424f-b39c-029da6f8d6c0 
  3.) Konsensuslausuma. Kohti parempaa vanhuutta. Suomalainen lääkäriseura Duodecim. Suomen Akatemia. 08.2.2012.
  Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

  Suoritustapa
  Verkkoluennot, tehtävät ja keskustelu verkkoympäristössä.

  Opettaja
  TtM Merja Laitinen

 • Vanheneminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä 6 op

  Vanheneminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä 6 op

  Aika
  Verkkojakso: 3.10.-4.12.2016

  Sisältö
  Muuttuvat (moni)kulttuuriset käsitykset, arvot, traditiot ja sukupuoli vanhuuden määrittäjänä. Ikää koskevat käsitteet. Yhteiskunnan ikääntyminen, sukupolvet ja institutionaalinen elämänkulku. Vanhuuden ja läheissuhteiden monimuotoisuus.

  Osaamistavoitteet
  Opiskelija hahmottaa vanhuuden ja vanhenemisen moninaisuuden kulttuurisia ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Opiskelijalla on yleiskuva siitä, mitkä tekijät säätelevät ja suuntaavat vanhenemiseen ja vanhuuteen liittyviä merkityksiä. Opiskelija hahmottaa kulttuuri- ja sosiaaligerontologisen tutkimuksen keskeisiä näkökulmia vanhuuteen.

  Oppimateriaali
  1.) Vakimo, S.: Paljon kokeva, vähän näkyvä: tutkimus vanhaa naista koskevista kulttuurisista käsityksistä ja vanhan naisen elämänkäytännöistä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 2001.
  2.) Sankari, A. & Jyrkämä, J. (toim.): Lapsuudesta vanhuuteen: iän sosiologiaa. Vastapaino, Tampere, 2001. Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

  Suoritustapa
  Verkkoluennot, lukupiiri ja tehtävät verkkoympäristössä

  Opettaja
  FT Sinikka Vakimo ja VTT Elisa Tiilikainen

  Lisätiedot
  Kesätoteutuksen suoritustapana on laaja oppimistehtävä ilman lukupiiriä.

 • Iäkkään hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 6 op

  Iäkkään hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 6 op

  Aika
  Verkkojakso: 5.12.2016-6.3.2017. Tentti 16.1.2017, uusintatentti 6.3.2017

  Sisältö
  Elämänkulku, vanheneminen ja vanhenemismuutokset. Terveydentilan ja toimintakyvyn arviointi. Vanhuuden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen: Sairauksien ennaltaehkäisy, sosiaalinen ja henkinen aktiivisuus toimintakyvyn edistäjänä, liikunnan, ravitsemuksen ja suun terveyden merkitys toimintakyvyn ylläpitämisessä ja sairauksien ennaltaehkäisyssä.

  Osaamistavoitteet
  Opiskelijalla on kokonaiskuva yksilön elämänkulkuun ja kehitykseen vaikuttavista tekijöistä ja iän myötä tulevista ruumiillisista, kognitiivista ja psykologisista muutoksista. Opiskelija ymmärtää ravitsemuksen, suun terveyden ja liikunnan vaikutukset iäkkään ihmisen terveyteen ja tiedostaa myös psyykkisen ja sosiaalisen ulottuvuuden merkityksen yksilön hyvinvoinnille. Opiskelija tunnistaa keskeisiä toimintakyvyn arvioinnin osa-alueita, menetelmiä ja mittareita.

  Oppimateriaali
  1.) Heikkinen, E. & Rantanen, T. (toim.): Gerontologia. Duodecim, 2013 (tai 2008), soveltuvin osin.
  2.) Hartikainen, S. & Lönnroos, E. (toim.): Geriatria. Arvioinnista kuntoutukseen. Edita Prima, Helsinki, 2008, soveltuvin osin.
  3.) Tilvis, R. ym. (toim.): Geriatria. 2010, soveltuvin osin. Ravitsemusuositukset ikääntyneille     
  http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/attachments/vrn/ikaantyneet.suositus.pdf   
  Muu materiaaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

  Suoritustapa
  Verkkoluennot ja tehtävät verkkoympäristössä. Tentti, jossa tentitään luennot ja kirjallisuus.

  Opettaja
  prof. Eija Lönnroos, dos. Merja Korhonen, FT Irma Nykänen ja muut mahdolliset asiantuntijat.

 • Katsaus palvelujärjestelmiin ja eettisiin kysymyksiin 5 op

  Katsaus palvelujärjestelmiin ja eettisiin kysymyksiin 5 op

  Aika
  Verkkojakso: Helmi-maaliskuu 2017

  Sisältö
  Nykytilan kuvaus palvelujärjestelmistä, toimintaa ohjaava lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus. Kokonaisvastuu iäkkäästä ihmisestä. Sujuvat ja tarkoituksenmukaiset hoitoketjut iäkkään terveyttä tukemassa. Eettiset kysymykset.

  Osaamistavoitteet
  Opiskelijalla on käsitys suomalaisen yhteiskunnan vanhuspalvelujärjestelmästä, sen kehittämisestä ja johtamisesta sekä niihin liittyvistä eettisistä kysymyksistä sekä toimintaa säätelevistä laeista ja säädöksistä.

  Oppimateriaali
  Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

  Suoritustapa
  Verkkoluennot, tehtävät ja keskustelut verkkoympäristössä.

  Opettaja
  YTT Riitta-Liisa Kinni
   

 • Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito 6 op

  Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito 6 op

  Aika
  Verkkojakso: Huhti-kesäkuu 2017

  Sisältö
  Sairastavuus vanhalla iällä ja vanhuspotilaan erityispiirteitä. Yleisimmät sairaudet erityisesti muistisairaudet, verenkiertoelimistön sairaudet ja DM, tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet. Vanhuksen masennus ja psykoottiset oireet. Hyvän lääkehoidon periaatteet. Alkoholi ja ikääntyminen.

  Osaamistavoitteet
  Opiskelijalla on kokonaiskäsitys yleisimmistä ja toimintakyvyn kannalta merkittävimmistä iäkkäiden ihmisten sairauksista sekä hyvän lääkehoidon periaatteista.

  Oppimateriaali
  1.) Heikkinen, E. & Rantanen, T. (toim.): Gerontologia. Duodecim, 2013 (tai 2008), soveltuvin osin.
  2.) Hartikainen, S. & Lönnroos, E. (toim.): Geriatria. Arvioinnista kuntoutukseen. Edita Prima, Helsinki, 2008, soveltuvin osin.
  3.) Tilvis, R. ym. (toim.): Geriatria. 2010, soveltuvin osin.   
  Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

  Suoritustapa
  Verkkoluennot ja välitehtävät verkko-oppimisympäristössä sekä tentti

  Opettaja
  prof. Eija Lönnroos, LL Kristiina Hongisto ja muut mahdolliset asiantuntijat

Opintomaksu
395 €, ja maksu sisältää Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston perimän maksun. Opintomaksu laskutetaan kolmessa erässä.

Ilmoittautuminen

2.9.2016 mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, puh. (015) 210 300 tai ilmoittautumislomakkeella

Toteuttaja

Mikkelin kesäyliopisto

Lönnrotinkatu 5

50100 Mikkeli
Puhelin: 015 210 300, 210 302

Sähköposti: koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
WWW: http://www.mikkelinkesayliopisto.fi

Yhteyshenkilö
Mikkelin kesäyliopiston koulutussuunnittelija Tiina Roikonen, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi