Farmasian perusopinnot 25 op (UEF)

Opintojen kuvaus

Opinnot tuovat farmasian alaa tutuksi sekä tieteenalana että oppiaineena, sillä opinnoissa perehdytään farmasian eri osa-alueisiin. Farmasian perusopintojen solubiologian, tautiopin ja lääkeainekemian perusteet auttavat ymmärtämään lääkekehityksen perusperiaatteita. Opinnoissa perehdytään myös lääkeaineiden tehoon ja turvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin sekä lääkkeisiin terveydenhuollon ja yhteiskunnan näkökulmasta.

Opintojen tavoitteena on antaa perustietoa farmasiasta ja lääkehoidosta esimerkiksi oman työn tueksi, osaamisen laajentamiseksi tai päivittämiseksi. Opinnot sopivat hyvin myös alan opintoja suunnitteleville tai muutoin alasta kiinnostuneille. Oppiaine kuuluu terveystieteiden tiedekuntaan ja oppiaineen vastuuhenkilö on prof. Jarkko Ketolainen.  

Opetus on joustavaa monimuoto-opetusta, missä hyödynnetään paljon verkko-oppimisympäristöä. Opintojen tueksi toteutetut luennot voit tulla seuraamaan Mikkelin kesäyliopistolle sekä ne ovat käytettävissä opintojen ajan verkkotallenteina. Oppimisympäristöstä löytyy myös ohjeita opiskeluun, oppimistehtävät, oppimateriaalia sekä keskustelualueet.

Farmasian perusopinnot (25 op) voi sisällyttää valinnaisena sivuaineena Itä-Suomen yliopistossa suoritettaviin perusopintoihin tiedekunnan määräämällä tavalla. Farmaseutin perustutkintoon opintoja voi sisällyttää opintojaksojen lisätiedoissa mainituilla tavoilla.

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

 • Johdanto farmasian opiskeluun 0 op
 • Solubiologian perusteet 3 op
 • Farmakologia 5,5 op
 • Farmaseuttinen kemia 2 op
 • Johdatus akateemisiin opiskelutaitoihin 2 op
 • Lääkkeet terveydenhuollossa 3,5 op
 • Farmakologian ja toksikologian kirjallisuustentti 3 op
 • Lääkkeet ja yhteiskunta 3 op
 • Tautioppi farmasian opiskelijoille, osa I 3 op

Opintojen rakenne

 • Johdanto farmasian opiskeluun 0 op

  Johdanto farmasian opiskeluun 0 op

  Aika

  Verkkovälitteinen johdantoluento tiistaina 13.9.2016 klo 17.00-18.30 Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotinkatu 5, UNICA, 50100 MIKKELI. Luento välitetään reaaliaikaisesti Kuopion kampukselta Mikkelin kesäyliopistoon.

  Sisältö
  Johdanto farmasian opintoihin, farmasian eri osa-alueet ja farmasia tieteenalana. Verkko-oppimisympäristöön ja avoimeen yliopisto-opetukseen tutustuminen.

  Osaamistavoitteet
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata millaista farmasia on tieteen alana ja oppianeena. Hän tuntee avoimen yliopisto-opetuksen periaatteet, sen farmasian opintojen tarjonnan ja hänellä on perustiedot Moodleverkko-oppimisympäristön käyttämiseen.

  Opettaja
  Suunnittelija Riitta Sutinen Itä-Suomen yliopisto, Avoin yliopisto

 • Solubiologian perusteet 3 op - AY7020308

  Solubiologian perusteet 3 op - AY7020308

  Aika
  Verkkovälitteiset luennot Mikkelin kesäyliopistolla syksyllä 2016.

  Sisältö
  Solun rakenne ja eräitä solun toiminnan perusperiaatteita.

  Osaamistavoitteet
  Opintojakson tavoitteena on hallita solun ja soluväliaineen rakenne, ymmärtää solun perustoiminnot, kuten solukalvon toiminta, kalvoliikenne, solunjakautuminen, liikkuminen, erilaistuminen ja solukuolema. Tavoitteena on myös ymmärtää solun rakenteiden ja molekulaaristen mekanismien häiriöitä ja niiden merkitystä esimerkinomaisissa taudeissa, sekä lääkeaineiden vaikutusmekanismeja solutasolla.

  Oppimateriaali
  Luentomateriaali.  Oheislukemisto: www.solunetti.fi tai Jyrki Heino, Matti Vuento: Biokemian ja solubiologian perusteet, WSOY 2007 tai Jyrki Heino, Matti Vuento: Solubiologia, 2004.

  Suoritustapa
  Verkkovälitteiset luennot 5 t, oppimistehtävät ja verkkotentti. 

  Opettaja
  Dos. Kirsi Rilla

  Lisätiedot
  Opintojakso korvaa osan Itä-Suomen yliopiston farmasian koulutusohjelmaan kuuluvasta Farmasian biokemia ja solubiologia – opintojaksosta 6 op (4429301).

 • Farmakologia 5,5 op - AY7020305

  Farmakologia 5,5 op - AY7020305

  Aika
  Verkkovälitteiset luennot Mikkelin kesäyliopistolla syksyllä 2016.

  Sisältö
  Opinnoissa tutustutaan tärkeimpiin farmakologian peruskäsitteisiin sekä lääkeaineiden sitoutumiseen ja vasteeseen. Opinnoissa käydään läpi joidenkin lääkeaineryhmien vaikutusmekanismit, yhteisvaikutukset ja haittavaikutukset.

  Osaamistavoitteet
  Opiskelijan tulee ymmärtää lääkityksestä olennaisimmat asiat ja tietää, mihin asioihin lääkehoidossa tulee kiinnittää huomiota. Opiskelija oppii hakemaan itsenäisesti tietoa lääkkeistä.

  Oppimateriaali
  Koulu M, Tuomisto J ja Paasonen M: Farmakologia ja toksikologia, Kustannusosakeyhtiö Medicina Oy Kuopio, 7., 8. tai 9. painos (soveltuvin osin). HUOM! 6. painos verkkojulkaisuna osoit-
  teessa: http://www.medicina.fi/3

  Suoritustapa

  Oppimistehtävät, verkkotentti, verkkovälitteiset luennot 3 t ja harjoitukset 4 t. Lisäksi itsenäisesti kuunneltavat verkkotallenteet.

  Opettaja
  Dos. Markus Storvik

  Lisätiedot
  Opintojakso korvaa kaksi harjoitustyötä Itä-Suomen yliopiston farmasian koulutusohjelmaan kuuluvalta Farmakologian ja toksikologian -opintojaksolta.

 • Farmaseuttinen kemia 2 op - AY7020310

  Farmaseuttinen kemia 2 op - AY7020310

  Aika
  Verkkovälitteiset luennot Mikkelin kesäyliopistolla keväällä 2017.

  Sisältö
  1) Lääkeaineen keskeiset fysikaaliskemialliset ominaisuudet, kuten lääkeaineen ionisoituminen vesiliuoksissa, pKa-arvo, lääkeaineen vesiliukoisuus ja siihen vaikuttavat tekijät, lääkeaineen jakautumiskerroin.
  2) Liuoksen pH:n laskeminen ja puskuriliuokset.
  3) Lääkeaineen kemiallisen hajoamisen keskeiset mekanismit sekä lääkeaineen kemialliseen hajoamiseen vaikuttavat tekijät.
  4) Lääkeaineen fysikaaliskemiallisten/biofarmaseuttisten ominaisuuksien optimoinnissa käytettävät tekniikat.
  5) Lääkeaineiden suolat.

  Osaamistavoitteet
  Tavoitteena on perehtyä lääkeaineiden kemiaan.

  Oppimateriaali
  Luento- ja verkkomateriaali. Mahdollinen muu erikseen ilmoitettu materiaali.

  Suoritustapa
  Verkkovälitteiset luennot 12 t, luentojen välillä tehtävät harjoitustehtävät ja itsenäisesti kuunneltavat verkkotallenteet. 

  Opettaja
  Prof. Jarkko Rautio

  Edeltävät opinnot
  Suositellaan Lukion kemian kertausta seuraavilta osin: hapot ja emäkset, happo-emästasapaino, hiiliyhdisteiden kemia.

  Lisätiedot
  Opintojakso korvaa 2 op Itä-Suomen yliopiston farmasian koulutusohjelmaan kuuluvasta 5 op laajuisesta Farmaseuttinen kemia -opintojaksosta (4217209).

 • Johdatus akateemisiin opiskelutaitoihin 2 op - AY5410125

  Johdatus akateemisiin opiskelutaitoihin 2 op - AY5410125

  Aika
  Opintojakso järjestetään kaksi kertaa lukuvuodessa. Valitse itsellesi sopiva ajankohta 1.) 19.9.-23.10.2016 tai 2.) 13.2.-31.3.2017

  Sisältö
  Oman oppimisen ja oppijuuden analysointi ja pohdinta. Tieteen kriittinen mediaseuranta. Tieteellisyyden peruskäsitteisiin perehtyminen ja soveltaminen arjen ilmiöihin. Verkkokeskustelu ja rakentavat vertaispalautteet. Tieteellinen argumentointi oppimistehtävissä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen ja tieteellisen kirjoittamisen pelisääntöjä tunnistaen ja noudattaen.

  Osaamistavoitteet

  Opiskelija perehtyy akateemisen opiskelun piirteisiin ja pohtii akateemiseksi toimijaksi kasvun vaatimuksia. Tunnistaa ja tavoitteellisesti arvioi, hyödyntää ja kehittää omia oppimisvalmiuksia ja -taitoja akateemisena aikuisopiskelijana ja verkkoympäristössä. Aktivoituu tieteen seuraamiseen lähdekriittisyyttä soveltaen. Tunnistaa tieteellisyyden keskeisiä piirteitä ja ymmärtää teorian kytköksiä arjen ilmiöihin. Hyödyntää lähdemateriaalia tieteellisen kirjoittamisen periaattein ja soveltaa teoreettista tietoa käytäntöön kriittistä reflektointia harjoitellen itseohjautuvasti ja verkkoympäristössä.

  Oppimateriaali
  Hurtig, Johanna & Laitinen, Merja & Uljas-Rautio, Katriina (2010) Ajattele itse! Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. PS-kustannus, Jyväskylä (soveltuvin osin). Muu verkko-oppimisympäristöstä saatava oppimateriaali. Erikseen ilmoitettava vaihtoehtoinen kirjallisuus.

  Suoritustapa
  Verkko-opiskelu verkkoympäristössä, jossa ovat opintojakson luennot, tehtävät ja keskustelu.

  Opettaja
  Tutkijatohtori Sanna Laulainen

  Lisätiedot
  Opintojakson voi sisällyttää Itä-Suomen yliopiston farmasian koulutusohjelman muihin valinnaisiin opintoihin.

 • Lääkkeet terveydenhuollossa 3,5 op - AY7020304

  Lääkkeet terveydenhuollossa 3,5 op - AY7020304

  Aika
  Verkkovälitteiset luennot Mikkelin kesäyliopistolla keväällä 2017.

  Sisältö
  Suomen terveydenhuoltojärjestelmä, Lääkehuolto osana terveydenhuoltoa, Lääkehoitojen arvioinnin perusteet, Suomalaisten yleisimmät kansansairaudet, Lääkkeiden kulutus ja kustannukset, Potilas lääkehoidon toteuttajana, Farmasian henkilöstö lääkkeiden oikean käytön edistäjänä, Ammattietiikka.

  Osaamistavoitteet

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata, miten terveydenhuoltomme ja lääkehuoltomme toimii, mikä on lääkehuollon rooli osana suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää, minkälaisia suomalaiset ovat lääkkeiden käyttäjinä ja miten farmaseutti voi apteekkityössä edistää lääkkeiden oikeaa käyttöä. Hän on tutustunut suomalaisten kansansairauksien hoidon periaatteisiin sekä lääkkeiden kulutukseen ja kustannuksiin. Lisäksi tavoitteena on oppia yleisiä akateemisia valmiuksia: kriittistä ajattelua, tietolähteiden käyttöä, tieteellisen kirjoittamisen perusteita.

  Oppimateriaali
  Verkko-oppimisympäristön materiaali.

  Suoritustapa
  Verkkovälitteiset luennot 2 t, oppimistehtävät. Lisäksi itsenäisesti kuunneltavat verkkotallenteet.

  Opettaja
  Yliopisto-opettaja Reeta Heikkilä   

  Lisätiedot
  Opintojakso korvaa Itä-Suomen yliopiston farmasian koulutusohjelmaan kuuluvan Lääkkeet terveydenhuollossa 3,5 op opintojakson.

 • Farmakologian ja toksikologian kirjallisuustentti 3 op - AY7020306

  Farmakologian ja toksikologian kirjallisuustentti 3 op - AY7020306

  Aika
  Kirjallisuustentti avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä.

  Sisältö
  Gonadotropiinit ja sukupuolihormonit ja niiden vastavaikuttajat. Lipidien aineenvaihduntaan vaikuttavat lääkeaineet. Diabetes-, kihti - ja reumalääkkeet ja vitamiinit. Immunofarmakologian perusteita. Yleistoksikologiaa. Elintoksikologian perusteita. Mutageenisuus, karsinogeenisuus ja teratogeenisuus. Toksisuuden tutkiminen ja arviointi. Yleisiä näkökohtia akuuteista myrkytyksistä. Tärkeimmät lääkeainemyrkytykset. Alkoholien ja eräiden teknokemiallisten tuotteiden aiheuttamat akuutit myrkytykset. Häkämyrkytys. Sienimyrkytykset. Metallit ja metalloidit. Torjunta-aineet. Orgaaniset ympäristömyrkyt. Terveydelle haitalliset yhdyskuntailman saasteet ja toksiset aineet. Johdanto työtoksikologiaan. 

  Osaamistavoitteet
  Tavoitteena on ymmärtää, miten eri lääkeaineet vaikuttavat, mitkä ovat haittavaikutukset ja yhteisvaikutukset. Ymmärtää, mitä eroja saman ryhmän lääkeaineilla on. Tutustua tärkeimpiin myrkytystä aiheuttaviin aineisiin.

  Oppimateriaali
  Koulu M & Tuomisto J, Farmakologia ja toksikologia, Kustannusosakeyhtiö Medicina Oy, (6. painos), sivut 107-146, 691-748, 755-786, 1029-1121 tai 2007 (7.painos) sivut 113-152,701-763, 773-805 ja 1053-1142 tai 2012 (8. painos) sivut  743-811, 821-858, 1121-1210 tai 2013 (9. painos) vastaava sisältö. HUOM! 6. painos verkkojulkaisuna osoitteessa: http://www.medicina.fi/3  

  Suoritustapa

  Kirjallisuustentti

  Opettaja

  Dos. Markus Storvik

  Lisätiedot

  Opintojakson voi sisällyttää Itä-Suomen yliopiston farmasian koulutusohjelman farmaseutin tutkinnon valinnaisiin opintoihin.

 • Lääkkeet ja yhteiskunta 3 op - AY7020307

  Lääkkeet ja yhteiskunta 3 op - AY7020307

  Aika
  Haluamasi ajankohta opinto-oikeutesi aikana (lukuvuosi 2016-2017).

  Sisältö
  Perehdytään Suomen lääkehuoltoon ja -politiikkaan. Oppimistehtävän aihepiirit käsittelevät suomalaisten kansanterveyttä ja lääkehoidon toteutusta.

  Osaamistavoitteet
  Tavoitteena on perehtyä Suomen lääkepolitiikkaan ja terveydenhuoltojärjestelmän toimintaan sekä etsiä ja soveltaa tietoa yhteen lääkehuollon osa-alueeseen liittyvään aiheeseen.

  Oppimateriaali
  Tieteelliset artikkelit ja julkaistut raportit.

  Suoritustapa
  Verkko-opintoina: oppimistehtävä

  Opettaja
  FaT Leena Lindell-Osuagwu

  Edeltävät opinnot
  Suositellaan Lääkkeet terveydenhuollossa- opintojaksoa. 

  Lisätiedot

  Voi sisällyttää Itä-Suomen yliopiston farmasian koulutusohjelman valinnaisiin opintoihin.

 • Tautioppi farmasian opiskelijoille, osa I 3 op - AY7020309

  Tautioppi farmasian opiskelijoille, osa I 3 op - AY7020309

  Aika
  Verkkovälitteiset luennot Mikkelin kesäyliopistolla syksyllä 2017.

  Sisältö
  Yleinen patofysiologia ja kliininen tautioppi. Potilaan tavallisimmat tutkimusmenetelmät ja laboratorioparametrit.

  Osaamistavoitteet
  Oppia ymmärtämään yleisimpien sairauksien syntymekanismit ja oireet. Lisäksi opiskelija oppii, miten sairaus voidaan diagnosoida, mikä on taudin ennuste ja mitkä ovat hoidon yleiset periaatteet. Tämän lisäksi opiskelija tunnistaa keskeisimmät lääketieteelliset termit ja hän osaa käyttää termejä oikein.
  Aihealueet: Yleinen patofysiologia ja kliininen tautioppi, josta käsitellään endokrinologiset sairaudet, sydän- ja verisuonisairaudet, ruoansulatusjärjestelmän sairaudet, lastentaudit & suomalainen rokotusohjelma, maksasairaudet, geriatriset sairaudet.

  Oppimateriaali
  Vauhkonen I, Holmström P: Sisätaudit, 2012 ( tai 2009), ISBN 9789526301471.  Verkkomateriaali.

  Suoritustapa
  Verkko-opintoina; oppimistehtävät, verkkovälitteiset luennot 3 t. Lisäksi itsenäisesti kuunneltavat verkkotallenteet.

  Opettaja
  Yliopistotutkija Anne Lecklin

  Lisätiedot
  Opintojakso korvaa Itä-Suomen yliopiston farmasian koulutusohjelmaan kuuluvan Tautioppi farmasian opiskelijoille, osa I –opintojakson 3 op. 

Opintomaksu
395 €, maksu sisältää Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston perimän maksun. Opintomaksu laskutetaan kolmessa erässä.

Ilmoittautuminen

14.9.2016 mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, puh. (015) 210 300, 015 210 302 tai ilmoittautumislomakkeella

Toteuttaja

Mikkelin kesäyliopisto

Lönnrotinkatu 5

50100 Mikkeli
Puhelin: 015 210 300, 210 302

Sähköposti: koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
WWW: http://www.mikkelinkesayliopisto.fi

Yhteyshenkilö
Mikkelin kesäyliopiston koulutussuunnittelija Tiina Roikonen, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi