Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

Infotilaisuus opinnoista 7.9.2016

Erityispedagogiikan opinnoista järjestetään infotilaisuus ke 7.9.2016, klo 17 Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli.
Tilaisuudessa käydään lävitse mm. opintoihin ilmoittautuminen Jyväskylän yliopiston Korppi -opintorekisteri-järjestelmään, oppimateriaali-Kopan toiminta sekä avoimen yliopiston opintokäytänteet, opiskelutavat ja ryhmänohjaustoiminta. Paikalla on myös opintojen ryhmänohjaaja Anne Kuvaja! Olet lämpimästi tervetullut kuulemaan opinnoista lisää!

Opintojen kuvaus

Erityispedagogiikka tieteenalana
Erityispedagogiikka on soveltava ja laaja-alainen tiede. Sen tavoitteena on poistaa oppimisen ja osallistumisen esteitä sekä kehittää vammaisten ja erityistukea tarvitsevien ihmisten tukemiseen soveltuvia teoreettisia lähestymistapoja, toimintamalleja ja käytäntöjä. Keskeisiä lähtökohtia ovat muun muassa yksilöllisyys, joustavuus, moniammatillisuus ja perhelähtöisyys.

Erityispedagogiikan kohderyhmiä ovat esimerkiksi sellaiset lapset ja nuoret, joilla on käyttäytymishäiriöitä tai oppimisvaikeuksia. Opinnoissa perehdytään myös vammaisen henkilön tuen tarpeeseen aikuisiässä.

Kenelle opinnot sopivat?
Erityispedagogiikka sopii hyvin kaikille, jotka kohtaavat päivittäin työssään (esim. luokanopettajat, koulunkäyntiavustajat, kehitysvammaohjaajat, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö) erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä. Samoin ajankohtaisena ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin kytkeytyvänä erityispedagogiikka kiinnostaa erilaisista lähtökohdista tulevia opiskelijoita.

Opiskelutavat
Erityispedagogiikan perusopinnot toteutetaan Mikkelin kesäyliopistossa ryhmänohjausmallilla, jolloin saat opintoihisi sekä ryhmänohjaajan että opintoryhmän tuen! Opintojaksoihin liittyy tapaamisia ryhmänohjaan kanssa, ryhmässä työstettäviä tehtäviä, kirjallisuuteen perehtymistä, tutustumiskäyntejä, luento-opetusta sekä itsenäisesti suoritettavia tehtäviä ja tenttejä. Luennot, ryhmätapaamiset ja tutustumiskäynnit ovat aikataulutetut siten, että opinnot on mahdollista suorittaa oman työn ohessa, iltaisin ja viikonloppuisin. Opintojaksot rytmitetään suoritusaikataulujen suhteen siten, että Erityispedagogiikan perusopinnot saadaan valmiiksi vuodessa, ts. syyslukukauden -16 ja kevätlukukauden -17 aikana. Opinnot alkavat Erityispedaogiikan perusteet 5 op -jakson luento-opetuksella Mikkelin kesäyliopistossa pe-la 16.-17.9.2016.

Opintojen ohjaus
Yliopistonopettajat neuvovat opintojen suunnittelussa ja opintojen sisältöihin ja suoritustapoihin liittyvissä kysymyksissä. Opintoihin järjestetään perehdytyksiä sekä livetilanteina, että tallenteina. Erityispedagogiikan opinnoissa saat ryhmänohjausta - opintoryhmä toimii opintojesi tukena!

Mitä perusopintojen jälkeen?
Suoritettuasi erityispedagogiikan perusopinnot vähintään hyvin tiedoin voit halutessaan jatkaa aineopintoihin. Aineopinnot voit aloittaa joustavasti ympäri vuoden.

Sinulla on mahdollisuus hakea avoimen yliopiston opintojen jälkeen yliopiston tutkinto-opiskelijaksi. Lisätietoa tutkintotavoitteisesta opiskelusta www.avoin.jyu.fi/tutkinto.

Opiskelija voi halutessaan suorittaa myös yksittäisiä jaksoja mielenkiintonsa mukaan ja mahdollisesti täydentää myöhemmin suorituksensa perusopintokokonaisuudeksi. Esimerkiksi jakso Erityispedagogiikan perusteet (5 op) on suositeltava jakso yksittäisenä jaksona suoritettavista jaksoista. Tällä jaksolla opiskelija tutustuu erityispedagogiikan sisältöihin ja saa kokonaiskuvan perusopinnoista.

Opintojen rakenne

 • Infotilaisuus opinnoista 7.9.2016

  Infotilaisuus opinnoista 7.9.2016

  Aika

  Erityispedagogiikan opinnoista järjestetään infotilaisuus ke 7.9.2016, klo 17 Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli.

  Sisältö

  Tilaisuudessa käydään lävitse mm. opintoihin ilmoittautuminen Jyväskylän yliopiston Korppi -opintorekisteri-järjestelmään, oppimateriaali-Kopan toiminta sekä avoimen yliopiston opintokäytänteet, opiskelutavat ja tutortoiminta. Paikalla on myös opintojen ryhmänohjaaja Anne Kuvaja!

  Olet lämpimästi tervetullut kuulemaan opinnoista lisää!

 • ERIP101 Erityispedagogiikan perusteet (5 op)

  ERIP101 Erityispedagogiikan perusteet (5 op)


  Aika:
  Alustava aikataulu: luennot  pe-la 16.-17.9. ja la 15.10. Mikkelin kesäyliopistossa.

  Sisältö:

  - erityispedagogiikan teoriaperusta ja lähitieteet
  - erityispedagogiikan ja erityisopetuksen historia
  - erityispedagogiikan alan suuntaukset
  - erityispedagogiikan tutkimussuuntaukset.

  Tavoitteet
  Opintojakson suoritettuasi osaat:
  - esittää erityispedagogiikan historialliset ja teoreettiset kehityslinjat
  - määrittää erityispedagogiikan alan keskeisiä käsitteitä ja lähitieteitä
  - eritellä erityispedagogiikan alaan vaikuttavia kansainvälisiä ja kansallisia suuntauksia
  - kuvata erityispedagogiikan tutkimustoiminnan painotukset
  - hyödyntää erityispedagogiikan alan tiedonlähteitä.

  Suoritustapa
  Luennot Mikkelin kesäyliopistossa ja ohjattu oppimistehtävä, ryhmänohjausta
  Tarkat suoritusvaihtoehdot sekä kirjallisuuden saat opintojen alkaessa myös Oppimateriaali-Kopasta.

  Opettaja
  KT Erja Kautto-Knape

 • ERIP102 Erityiskasvatuksen toimintaympäristöt ja yhteistyöverkostot (5 op)

  ERIP102 Erityiskasvatuksen toimintaympäristöt ja yhteistyöverkostot (5 op)

  Sisältö:
  - erityiskasvatuksen toimintaympäristöt
  - tukijärjestelmät
  - yhteistyöverkosto.

  Tavoitteet
  Opintojakson suoritettuasi osaat:
  - kuvailla erilaisia erityiskasvatuksen toimintaympäristöjä
  - jäsentää yhteistyöverkostoja
  - tunnistaa tukijärjestelmät ihmisen elämänkulun eri vaiheissa
  - löytää keskeistä tukijärjestelmiin liittyvää lainsäädäntöä.

  Suoritustapa
  Toimintaympäristöön tutustuminen, ryhmänohjausta ja oppimitehtävä. Vierailukäynnit loka-marraskuu 2016, jonka jälkeen toimintaympäristöön ja lainsäädäntöön tutustuminen puretaan ryhmäkeskusteluna. Lisäksi oppimistehtävä, jonka palautus viim. 31.12.2016.

  Tarkat suoritusvaihtoehdot sekä kirjallisuuden saat opintojen alkaessa myös Oppimateriaali-Kopasta.

 • ERIP103 Vammaisuus, moninaisuus ja ammatillinen kasvu (5 op)

  ERIP103 Vammaisuus, moninaisuus ja ammatillinen kasvu (5 op)

  Sisältö:
  - vammaisuus
  - moninaisuus
  - eettisyys
  - ammatillinen kasvu.

  Tavoitteet
  Opintojakson suoritettuasi osaat:
  - eritellä vammaisuuteen ja muuhun moninaisuuteen yhdistyviä kulttuurisia asenteita, arvoja ja merkityksiä
  - tunnistaa ja tarkastella omia vammaisuuteen ja muuhun moninaisuuteen liittyviä asenteitasi, tunteitasi ja kokemuksiasi
  - jäsentää vammaisuuden ja moninaisuuden kohtaamiseen liittyviä ammattieettisiä kysymyksiä.

  Suoritustapa
  Ryhmänohjausta, oppimistehtävä. Ryhmäsuoritus tammi-helmikuussa 2017 ja oppimistehtävän palautus viim. 28.2.2017.

  Tarkat suoritusvaihtoehdot sekä kirjallisuuden saat opintojen alkaessa myös Oppimateriaali-Kopasta.

 • ERIP104 Yksilöllisyys oppimisessa ja osallistumisessa (5 op)

  ERIP104 Yksilöllisyys oppimisessa ja osallistumisessa (5 op)

  Sisältö:
  - oppimisvaikeudet
  - tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen pulmat
  - käytöshäiriöt
  - kehitysvammaisuus
  - kielen kehityksen vaikeudet
  - autismin kirjo
  - arviointi yksilöllisten haasteiden tunnistamisessa ja tukemisessa
  - arvioinnin tavoitteet. 

  Tavoitteet
  Opintojakson suoritettuasi:
  - tunnet erityyppisten oppimisen ongelmien keskeiset piirteet ja ongelmien syytaustat
  - ymmärrät erityisvaikeuksien luonteen osana taitojen ja oppimisedellytysten yksilöllistä vaihtelua
  - tunnet erilaiset arvioinnin tavoitteet ja arviointitavat sekä arvioinnin roolin oppimisen ja opetuksen tukena.

  Suoritustapa
  Ryhmänohjausta, itsenäistä opiskelua ja tentti. Tenttipäivät 14.3.2017, 4.4.2017 tai 16.5.2017.

  Tarkat suoritusvaihtoehdot sekä kirjallisuuden saat opintojen alkaessa myös Oppimateriaali-Kopasta.

 • ERIP105 Oppimisen ja osallistumisen tukeminen (5 op)

  ERIP105 Oppimisen ja osallistumisen tukeminen (5 op)

  Sisältö:
  - portaittainen tuki oppimisessa
  - näyttöön perustuvat tuen periaatteet
  - yksilöllisen tuen keinot
  - ryhmässä toteutettava tuki
  - eriyttäminen
  - yksilöllistäminen
  - joustava ryhmittely

  Tavoitteet
  Opintojakson suoritettuasi:
  - ymmärrät portaittaisten tuen mallien perustelut ja tausta-ajattelun
  - tunnet näyttöön perustuvat tuen periaatteet oppimisen ongelmissa
  - osaat käsitteellistää kohdennettua oppimisen tukea interventiona
  - tunnet joustaviin ryhmittelyihin, eriyttämiseen ja yksilöllistämiseen liittyvän pedagogisen keskustelun näkökulmia.

  Suoritustapa
  Verkkokurssi, ryhmänohjausta. Verkkokurssi huhti-kesäkuu 2017. Vaihtoehtoisena tapana verkkokurssille tentti/Koppa-etätentti touko-kesäkuu 2017.

  Tarkat suoritusvaihtoehdot sekä kirjallisuuden saat opintojen alkaessa myös Oppimateriaali-Kopasta.

Opintomaksu
395 €, ja maksu sisältää Jyväskylän yliopiston Avoimen yliopiston perimän maksun. Opintomaksu laskutetaan kolmessa erässä.

Ilmoittautuminen

9.9.2016 mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, puh. (015) 210 300, 015 210 302 tai ilmoittautumislomakkeella

Toteuttaja

Mikkelin kesäyliopisto

Lönnrotinkatu 5

50100 Mikkeli
Puhelin: 015 210 300, 210 302

Sähköposti: koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
WWW: http://www.mikkelinkesayliopisto.fi

Yhteyshenkilö
Mikkelin kesäyliopiston koulutussuunnittelija Tiina Roikonen, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi