Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot 25 op

Opintojen kuvaus

OPINTOJEN SISÄLTÖ JA OPISKELUTAVAT

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot sisältävät viisi opintojaksoa, joiden kautta opiskelijalle muodostuu yleinen kuva yhteiskuntatieteistä ja omasta pääaineestaan tieteenalana (sosiaalityö, sosiologia, yhteiskuntapolitiikka, valtio-oppi, filosofia). Opinnot kannattaa aloittaa oppiainekohtaisella johdantokurssilla. Valitse johdantojakso sen mukaan, mihin aineopintokokonaisuuteen olet kenties suuntaamassa. Esim. valitse sosiologian johdanto, mikäli olet suuntaamassa sosiologian aineopintoihin jne. (elämänkatsomustiedon opintoihin suuntauduttaessa johdantokurssi on YFIP140 Filosofian johdanto). Muut opintojaksot ovat kaikille oppiaineille yhteisiä lukuun ottamatta oppiainekohtaisia harjoituksia YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio -opintojakson yhteydessä.

Perusopintokokonaisuuden hintaan sisältyy yksi johdantokurssi. Johdantokursseja voi erillisinä opintojaksoina opiskella useampia.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot suoritettuaan opiskelija
•    oppii hallitsemaan tieteenalallaan tarvittavat keskeiset käsitteelliset lähestymistavat ja analyyttiset perustaidot
•    osaa hahmottaa yhteiskunnallisia ilmiöitä tieteellisen tiedon näkökulmasta.

PERUSOPINTOIHIN SISÄLTYVÄT OPINTOJAKSOT

1. Valitse yksi johdantokurssi:
   • YFIP110 Sosiaalityön johdanto, 5 op
   • YFIP120 Sosiologian johdanto, 5 op
   • YFIP130 Yhteiskuntapolitiikan johdanto, 5 op
   • YFIP140 Filosofian johdanto, 5 op
   • YFIP150 Valtio-opin johdanto, 5 op
2. YFIP210 Sosiaalitieteiden teoriat ja käsitteet, 5 op
3. YFIP220 Yhteiskunta, 5 op
4. YFIP240 Poliittiset instituutiot, 5 op
5. YFIP250 Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio, 5 op

Voit myös ilmoittautua yksittäisille opintojaksoille!
Ota yhteyttä: tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi

 

Opintojen suorittaminen    
Opiskelu on monimuotoista ja opinnoissa on mahdollista edetä itsenäisesti omassa tahdissa. Oppimistehtävät ja tenttiajankohdat rytmittävät opintojasi.

Jaksojen kirjallisuusvaatimukset sekä ohjeet oppimistehtävien suorituksesta ja palautuksesta sekä tenttiohjeistus löytyvät Jyväskylän avoimen yliopiston verkkosivujen oppimateriaali-Kopasta. Ohjeet Oppimateriaali-Koppaan ja Korppi-portaaliin rekisteröitymisestä sekä omien käyttäjätunnusten luomisesta saat opintoihin ilmoittautumisen jälkeen kesäyliopistolta.

Opintojen rakenne

 • Sosiaalityön johdanto (5 op) - YFIP110

  Sosiaalityön johdanto (5 op) - YFIP110

  Opintojen kuvaus    
  Opintojakso tarjoaa johdatuksen sosiaalityön historialliseen kehitykseen sekä ajankohtaisiin keskusteluihin ja tutkimuskohteisiin. Jaksossa rakennetaan kuvaa myös sosiaalityön keskeisistä teoriaperinteistä ja nykysuuntauksista sekä tarkastellaan sosiaalityöhön kytkeytyviä tärkeimpiä haasteita. Jaksossa kuvataan lisäksi sosiaalityön erityispiirteitä ja suhdetta muihin sosiaalitieteisiin.    

  Osaamistavoitteet    
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  •    osaa kuvata pääpiirteissään sosiaalityön historiallisen kehityksen
  •    tuntee sosiaalityön keskeisiä teorioita, käsitteitä, menetelmiä ja ammatillista etiikkaa sekä tutkimuskohteita
  •    osaa hahmottaa sosiaalityön suhteen muihin sosiaalitieteisiin

  Tarkat suoritusvaihtoehdot sekä kirjallisuuden saat opintojen alkaessa Oppimateriaali-Kopasta.

 • Sosiologian johdanto (5 op) - YFIP120

  Sosiologian johdanto (5 op) - YFIP120

  Opintojen kuvaus    
  Opintojakso tarjoaa johdatuksen sosiologian historialliseen kehitykseen sekä ajankohtaisiin keskusteluihin ja tutkimuskohteisiin. Opintojaksossa rakennetaan kuvaa myös sosiologian keskeisistä teoriaperinteistä, nykysuuntauksista ja tutkimusmenetelmistä sekä tarkastellaan sosiologiaan kytkeytyviä tärkeimpiä haasteita. Opintojaksossa kuvataan lisäksi sosiologian erityispiirteitä ja suhdetta muihin sosiaalitieteisiin.

  Osaamistavoitteet    
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  •    tuntee pääpiirteissään sosiologian historiallisen kehityksen
  •    osaa kuvata sosiologian keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä sekä tutkimuskohteita
  •    osaa hahmottaa sosiologian suhteen muihin juonteen sosiaalitieteisiin.

  Tarkat suoritusvaihtoehdot sekä kirjallisuuden saat opintojen alkaessa Oppimateriaali-Kopasta.

 • Yhteiskuntapolitiikan johdanto (5 op) - YFIP130

  Yhteiskuntapolitiikan johdanto (5 op) - YFIP130

  Opintojen kuvaus    
  Opintojakso tarjoaa johdatuksen yhteiskuntapolitiikan historialliseen kehitykseen sekä ajankohtaisiin keskusteluihin ja tutkimuskohteisiin tarkastellen yhteiskuntapolitiikan erityispiirteitä ja suhdetta muihin sosiaalitieteisiin. Lisäksi esitellään yhteiskuntapolitiikan keskeisiä teoriaperinteitä, nykysuuntauksia sekä tärkeimpiä ajankohtaisia haasteita.

  Osaamistavoitteet    
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  •    tuntee pääpiirteissään yhteiskuntapolitiikan historiallisen kehityksen
  •    osaa kuvata yhteiskuntapolitiikan keskeisiä teorioita ja käsitteitä sekä tutkimuskohteita
  •    osaa hahmottaa yhteiskuntapolitiikan suhteen muihin sosiaalitieteisiin.

  Tarkat suoritusvaihtoehdot sekä kirjallisuuden saat opintojen alkaessa Oppimateriaali-Kopasta.

 • Filosofian johdanto (5 op) - YFIP140

  Filosofian johdanto (5 op) - YFIP140

  Opintojen kuvaus    
  Filosofisen tiedon ja tutkimuksen luonne, normatiivisen etiikan keskeiset suuntaukset, ontologian ja tietoteorian peruskäsitteet.

  Osaamistavoitteet    
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee filosofisen kysymyksenasettelun, filosofian eri osa-alueet ja keskeisen filosofisen erityiskäsitteistön sekä ajattelun loogisuuden perusedellytykset.

  Tarkat suoritusvaihtoehdot sekä kirjallisuuden saat opintojen alkaessa Oppimateriaali-Kopasta.

 • Valtio-opin johdanto (5 op) - YFIP150

  Valtio-opin johdanto (5 op) - YFIP150

  Opintojen kuvaus    
  Perehtyminen keskeisten poliittisten käsitteiden historiaan ja nykyisiin käyttötapoihin, niiden merkitykseen poliittisille käytännöille sekä näihin liittyen politiikan tutkimuksen kysymyksenasetteluihin.

  Osaamistavoitteet    
  Opiskelija oppii ymmärtämään politiikasta puhumisen ongelmallisuutta ja kiistanalaisuuden sekä niiden tutkimisen mahdollisuuksia.

  Tarkat suoritusvaihtoehdot sekä kirjallisuuden saat opintojen alkaessa Oppimateriaali-Kopasta.

 • Sosiaalitieteiden teoriat ja käsitteet (5 op) - YFIP210

  Sosiaalitieteiden teoriat ja käsitteet (5 op) - YFIP210

  Opintojen kuvaus    
  Opintojakson aikana käydään läpi sosiaalitieteiden keskeisiä teoreettisia suuntauksia ja käsitteitä.

  Osaamistavoitteet    
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee kuvaamaan sosiaalitieteiden keskeisiä teorioita ja käsitteitä sekä tunnistaa teorioiden ja käsitteiden merkityksen sosiaalitieteissä.

  Tarkat suoritusvaihtoehdot sekä kirjallisuuden saat opintojen alkaessa Oppimateriaali-Kopasta.

 • Yhteiskunta (5 op) - YFIP220

  Yhteiskunta (5 op) - YFIP220

  Opintojen kuvaus    
  Opintojakson aikana perehdytään suomalaisen yhteiskunnan historiallisiin muutoksiin, nykypiirteisiin ja haasteisiin globaalin muutoksen, hyvinvointivaltion, kestävän kehityksen, työelämän ja teknologisen kehityksen osalta. Opintojaksolla esitellään suomalaisen yhteiskunnan erityispiirteitä ja yhteiskunnallista muutosta myös perheen, sosiaalihuollon ja -palvelujen sekä tasa-arvon osalta.

  Osaamistavoitteet    
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata suomalaisen yhteiskunnan historiallisen kehityksen pääpiirteet sekä eritellä sen nykypiirteitä. Opiskelija tunnistaa globalisaation mukanaan tuomat haasteet kansallisvaltioille ja kansallisvaltiolähtöiselle yhteiskunta-ajattelulle.

  Tarkat suoritusvaihtoehdot sekä kirjallisuuden saat opintojen alkaessa Oppimateriaali-Kopasta.

 • Poliittiset instituutiot (5 op) - YFIP240

  Poliittiset instituutiot (5 op) - YFIP240

  Opintojen kuvaus    
  Opintojakson aikana perehdytään monitasoisten poliittisten instituutioiden toimintaan ja niiden muutoksiin sekä kansalaisten poliittisen toiminnan mahdollisuuksiin ja vaikuttavuuteen näissä instituutioissa.

  Osaamistavoitteet    
  Opiskelija hallitsee Suomen ja Euroopan unionin poliittisten järjestelmien keskeiset piirteet ja kansalaisten mahdollisuudet toimia järjestelmissä.

  Tarkat suoritusvaihtoehdot sekä kirjallisuuden saat opintojen alkaessa Oppimateriaali-Kopasta.

 • Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio (5 op) - YFIP250

  Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio (5 op) - YFIP250

  Opintojen kuvaus    
  Opintojaksolla tutustutaan kriittisen ajattelun luonteeseen, ja tarkastellaan retoriikan, argumentaation ja logiikan keskeisiä käsitteitä sekä niiden taustalla olevia ajattelutapoja. Kurssilla harjaannutaan tieteellisessä kommunikaatiossa. Opintojakson keskeisiä teemoja ovat tekstin ja puheen tulkinta-, analysointi- ja arviointitaidot sekä kirjallisen ja suullisen kommunikaation taidot.

  Osaamistavoitteet    
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee argumentaation ja retoriikan perusteet sekä kykenee soveltamaan opintojakson tietoainesta kriittisen ajattelun ja oman perustelutaitonsa kehittämisessä. Opiskelija hallitsee tieteellisen kommunikaation perusteet.

  Tarkat suoritusvaihtoehdot sekä kirjallisuuden saat opintojen alkaessa Oppimateriaali-Kopasta.

Opintomaksu
395 €, ja maksu sisältää Jyväskylän yliopiston Avoimen yliopiston perimän rekisteröintimaksun. Opintomaksu laskutetaan kolmessa erässä. Yksittäisen opintojakson hinta on 85 € (sis. rekisteröintimaksun).


Ilmoittautuminen

23.9.2016 mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, puh. (015) 210 300, 015 210 302 tai ilmoittautumislomakkeella

Toteuttaja

Mikkelin kesäyliopisto

Lönnrotinkatu 5

50100 Mikkeli
Puhelin: 015 210 300, 210 302

Sähköposti: koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
WWW: http://www.mikkelinkesayliopisto.fi

Yhteyshenkilö
Mikkelin kesäyliopiston koulutussuunnittelija Tiina Roikonen, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi