Psykologian perusopinnot 25 op

Infotilaisuus opinnoista 5.9.2016
Psykologian perusopinnoista järjestetään yhteinen aloitusinfo 5.9.2016 klo 16.30 - 18.00 Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotinkatu 5, MIKKELI.

Aloistusinfossa käydään lävitse mm. opintoihin ilmoittautuminen Jyväskylän yliopiston Korppi -opintorekisterijärjestelmään, Oppimateriaali-Kopan toiminta sekä avoimen yliopiston opintokäytänteet, opiskelutavat sekä opintojen rakenne. Paikalla myös opintojesi ryhmänohjaaja!

Opintojen kuvaus

OPINTOJEN SISÄLTÖ JA OPISKELUTAVAT

Psykologian perusopinnoissa perehdyt psykologian peruskäsitteisiin ja tutustut eri osa-alueiden keskeisiin teorioihin ja psykologian tiedonhankintamenetelmiin. Perusopinnoissa opit ymmärtämään teoreettista tietoa ja soveltamaan sitä arkielämään ja omiin kokemuksiin.

Psykologian opiskelu on monimuotoista; voit valita vaihtoehtoisista opiskelutavoista itsellesi sopivat suoritusmuodot ja tehdä ne sinulle sopivassa järjestyksessä (katso aikataulumallit psykologian perusopintojen opiskeluun). Osa eri opiskelutapoihin sisältyvistä peruslähteistä (teoksia, artikkeleita, luentoja) on verkossa. Peruslähteistä osa on englannin- ja osa suomenkielisiä.

Opinnot soveltuvat kaikille psykologiasta kiinnostuneille. Psykologiaa opiskelevat haluavat esimerkiksi kehittyä ammatillisesti, rikastaa maailmankuvaansa tai jäsentää elämänkokemuksiaan. Opiskelijoina on mm. terveydenhoitoalalla työskenteleviä, opettajia, asiakaspalvelutehtävissä toimivia ja yritysmaailmassa työskenteleviä. Oman joukkonsa muodostavat yliopistojen sivuaineopiskelijat, lukio-opiskelijat sekä yliopistotutkintoa suunnittelevat eri-ikäiset ihmiset. Psykologia soveltuu hyvin myös talous-, viestintä-, liikunta- tai taideaineiden yhteyteen.

Psykologian perusopinnot (25 op) järjestetään Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen sivuaineopiskelijoiden opetussuunnitelman mukaisesti. Perusopintojen jälkeen opintoja on mahdollista jatkaa psykologian aineopintoihin. Katso lisätietoja tutkintotavoitteisen opiskelun mahdollisuuksista.

Psykologian opinnot pätevöittävät psykologia -oppiaineen opettamiseen. Opettajan pedagogisiin opintoihin yhdistettynä psykologian perus- ja aineopinnot vastaavat maisterin tutkinnon suorittaneilla opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (14.12.98/986) mukaisia vähintään 60 opintopisteen laajuisia opetettavan aineen opintoja.

Opinnot aloitetaan PSYP110 jaksosta, jonka jälkeen opiskelija voi edetä haluamassaan järjestyksessä muihin opintojaksoihin.

 • PSYP110 Kehityspsykologia I 5 op 
 • PSYP121 Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet 5 op
 • PSYP130 Persoonallisuuspsykologia I 5 op
 • PSYP140 Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia 5 op
 • PSYP201 Psykologian tutkimusmenetelmät I 5 op

Voit suorittaa halutessasi myös yksittäisiä opintojaksoja (à 5 op), ota yhteyttä tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi

Opiskelua tukeva toiminta


Mikkelin kesäyliopisto järjestää myös opintoja tukevaa ryhmänohjausta. Ryhmänohjaustapaamiset ovat opiskelijalle vapaaehtoisia, mutta erittäin suositeltavia. Tapaamisiin voit tulla riippumatta siitä, missä tahdissa opintojasi suoritat. Psykologian opintojen ryhmänohjaajana toimii Eija Peura. Lukuvuoden 2016-2017 tapaamisista sovitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa ja ryhmänohjaustapaamisista ilmoitetaan opiskelijoille sähköpostin välityksellä.

Opintojen rakenne

 • Infotilaisuus opinnoista 5.9.2016

  Infotilaisuus opinnoista 5.9.2016
  Psykologian perusopinnoista järjestetään yhteinen aloitusinfo 5.9.2016 klo 16.30 - 18.00 Mikkelin kesäyliopistossa, Lönnrotinkatu 5, MIKKELI.

  Aloistusinfossa käydään lävitse mm. opintoihin ilmoittautuminen Jyväskylän yliopiston Korppi -opintorekisterijärjestelmään, Oppimateriaali-Kopan toiminta sekä avoimen yliopiston opintokäytänteet, opiskelutavat sekä opintojen rakenne. Paikalla myös opintojesi ryhmänohjaaja!

 • Kehityspsykologia I (5 op) - PSYP110

  Kehityspsykologia I (5 op) - PSYP110

  Sisältö

  Opintojakson tavoitteena on tarjota opiskelijalle perustiedot kehityspsykologisten teorioiden ja tutkimuksen ydinkysymyksistä ja kokonaiskuva ihmisen kehityksestä. Kehityspsykologian opintojaksossa perehdytään ihmisen kehitykseen fyysisen ja motorisen, psykososiaalisen sekä kognitiivisen osa-alueen kautta. Kehitystä tarkastellaan elämän eri vaiheissa, ja pohditaan myös perimän ja ympäristön suhdetta ihmisen kehityksessä.

  Osaamistavoitteet 
  Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustietämys kehityksen keskeisistä piirteistä eri ikävaiheissa, kehityspsykologisten teorioiden ja tutkimuksen ydinkysymyksistä ja käsitteistä sekä keskeisistä kehityspsykologisista prosesseista elämän eri vaiheissa.

  Tarkat suoritusvaihtoehdot sekä kirjallisuuden saat opintojen alkaessa Oppimateriaali-Kopasta.

 • Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia (5 op) - PSYP140

  Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia (5 op) - PSYP140

  Sisältö

  Opintojakson tavoitteena on perehtyä ihmisen mielenterveyttä, sen ylläpitoa sekä mielenterveyden häiriöitä koskeviin kysymyksiin. Jakso perehdyttää mielenterveyden lähestymistapoihin ja peruskäsitteisiin, mielenterveyden häiriöiden selitysmalleihin ja esiintyvyyteen, elämänkaareen liittyviin kriittisiin vaiheisiin, kriiseihin ja mielenterveyden ongelmiin, mielenterveyshäiriöiden luokittelujärjestelmiin, terveyden ja mielenterveyden interventioihin sekä psykologin asiantuntijuuteen terveydenhuollossa.

  Osaamistavoitteet
  Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on tietoa mielenterveyden lähestymistavoista ja peruskäsitteistä ja psykologialle ominaisista tavoista käsitteellistää mielenterveyshäiriöitä. Lisäksi opiskelija tunnistaa psykologin ammattikäytäntöön liittyvät terveyden ja mielenterveyden interventiot (tutkimukset, neuvonta‐ ja ohjantatyö sekä psykoterapia) sekä on alustavasti perehtynyt psykologin asiantuntijuuteen ja sen sovelluksiin terveydenhuollossa.

  Tarkat suoritusvaihtoehdot sekä kirjallisuuden saat opintojen alkaessa Oppimateriaali-Kopasta.

 • Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet I (5 op) - PSYP121

  Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet I (5 op) - PSYP121

  Sisältö

  Opintojaksossa tarkastellaan aistimiseen, havaitsemiseen, tarkkaavaisuuteen, oppimiseen ja muistiin liittyvien tiedonkäsittelytapahtumien rakennetta ja luonnetta. Opiskelijalle esitellään myös perustiedot hermoston rakenteesta ja kehityksestä sekä sen sähköisestä ja kemiallisesta toiminnasta. Lisäksi tarkastellaan miten hermosto säätää aisti‐ ja liikejärjestelmien toimintaa, unta, ravitsemusta, sukupuolisuutta, tunteita ja miten se tuottaa oppimisen ja muistamisen.

  Osaamistavoitteet
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija oppii tuntemaan kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian historiaa ja tutkimuskohdetta sekä niiden peruskäsitteistöä ja tutkimusmenetelmiä.

  Tarkat suoritusvaihtoehdot sekä kirjallisuuden saat opintojen alkaessa Oppimateriaali-Kopasta.

 • Persoonallisuuspsykologia I (5 op) - PSYP130

  Persoonallisuuspsykologia I (5 op) - PSYP130

  Sisältö

  Opintojaksolla perehdytään persoonallisuutta koskevaan viimeaikaiseen tutkimustietoon ja erilaisiin persoonallisuuden lähestymistapoihin.

  Osaamistavoitteet

  Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustietämys persoonallisuuden keskeisistä teorioista, tutkimuksen ydinkysymyksistä ja mekanismeista koskien esimerkiksi persoonallisuuden biologista perustaa, motivaatiota, emootioita, selviytymiskeinoja ja sosiaalista toimintaa.

  Tarkat suoritusvaihtoehdot sekä kirjallisuuden saat opintojen alkaessa Oppimateriaali-Kopasta.

 • Psykologian tutkimusmenetelmät I (5 op) - PSYP201

  Psykologian tutkimusmenetelmät I (5 op) - PSYP201

  Sisältö
  Opintojaksolla tarkastellaan mm. teorioita, hypoteeseja, tutkimuseettisiä kysymyksiä, mittaamista ja muuttujia, kokeellisia asetelmia, itsearviointimenetelmiä, haastattelua ja havainnointia, muuttujien riippuvuussuhteita ja laadullisia menetelmiä.

  Osaamistavoitteet
  Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tieteellisen ajattelun perusteet, psykologian tyypilliset tutkimusasetelmat ja tiedonhankintamenetelmät, tutkimuksen teon vaiheet ja näihin liittyvät eettiset kysymykset.

  Tarkat suoritusvaihtoehdot sekä kirjallisuuden saat opintojen alkaessa Oppimateriaali-Kopasta.

Opintomaksu
395 €, ja maksu sisältää Jyväskylän yliopiston Avoimen yliopiston perimän maksun. Opintomaksu laskutetaan kolmessa erässä. Yksittäisen opintojakson hinta 85 €.

Ilmoittautuminen

llmoittautua voi koko lukuvuoden, mutta suositellaan ilmoittautumista ja opintojen aloittamista syyslukukauden aikana. Ilmoittautumiset Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, puh. (015) 210 300, 015 210 302 tai ilmoittautumislomakkeella

Toteuttaja

Mikkelin kesäyliopisto

Lönnrotinkatu 5

50100 Mikkeli
Puhelin: 015 210 300, 210 302

Sähköposti: koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
WWW: http://www.mikkelinkesayliopisto.fi

Yhteyshenkilö
Mikkelin kesäyliopiston koulutussuunnittelija Tiina Roikonen, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi