Etiikan opintokokonaisuus 25 op

Opintojen kuvaus

Etiikan opintokokonaisuuden tavoite on asiantuntijuus inhimillisessä elämässä ja yhteiskunnan eri alueilla kohdattavien eettisten kysymysten käsittelyssä. Inhimillisen elämän ja erityisesti ammatillisen toiminnan monimutkaistuessa eettinen näkökulma on yhä useammin keskeisellä sijalla päätöksenteossa. Samalla eettinen arviointi on usein vaikeampaa kuin ennen. Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää eettisesti hyvän elämän luonteen ja kykenee käsittelemään oman ammattialansa eettisiä ongelmia rationaalisella ja eettistä osaamista heijastavalla tavalla. Etiikan opintokokonaisuudessa osaaminen rakentuu sekä yleistä filosofista etiikkaa että erityisten aihealueiden etiikkaa koskevien opintojaksojen kautta.

Etiikan opintokokonaisuus koostuu viidestä opintojaksosta, joista muodostuu yhteensä 25 opintopistettä. Voit ilmoittautua myös vain yksittäisille opintojaksoille.

Opintoihin sisältyvät opintojaksot:

Valitse alla olevista opintojaksoista viisi

 • EKTA170 Hyvä elämä ja etiikka (5 op)
 • FILA410 Sosiaalietiikka (5 op)
 • FILA406 Ympäristöfilosofia (5 op)
 • FILA140 Etiikka (5 op)
 • FILA407 Metaetiikka, normatiivisuus ja käytännöllinen järki (5 op)
 • FILY025 Johdatus tieteen etiikkaan (5 op)


 

Opintojen rakenne

 • EKTA170 Hyvä elämä ja etiikka 5 op

  Hyvä elämä ja etiikka 5 op

  Sisältö

  • hyvä elämä ja hyvinvointi
  • arvot ja normatiivisuus
  • hyvä ja paha
  • reflektiivinen elämä


  Osaamistavoitteet

  Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee erilaisia hyvää elämää ja etiikkaa koskevia käsityksiä. Hän kykenee erittelemään, millaisista aineksista yksilölliset ja yhteisölliset käsitykset hyvästä ihmiselämästä ja eettisyydestä koostuvat, sekä millaisia mahdollisuuksia ja vaikeuksia ihmisillä on hyvän elämän tavoittelussa yksilöinä ja yhteisöissä.
   

  Opintojakso on osa etiikan perusopintoja. 

  Tarkat suoritusvaihtoehdot sekä kirjallisuuden saat opintojen alkaessa Oppimateriaali-Kopasta.

 • FILA410 Sosiaalietiikka 5 op

  Sosiaalietiikka 5 op

  Sisältö

  Yleinen hyvä, oikeudenmukaisuus, mahdollisuuksien tasa-arvo, köyhyys, yksilöoikeudet ja itsemääräminen.

   
  Osaamistavoitteet

  Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee erilaisia sosiaalietiikkaa koskevia käsityksiä ja tuntee sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja yksilön itsemääräämisoikeudesta esitettyjä näkemyksiä. Hän kykenee eritellysti arvioimaan eettisestä näkökulmasta erilaisia yhteiskuntajärjestykseen ja yhteisölliseen elämään liittyviä ratkaisuja sekä hyvän yksilöllisen ja yhteisöllisen elämän toteutumista.


  Opintojakso on osa etiikan perusopintoja.

  Tarkat suoritusvaihtoehdot sekä kirjallisuuden saat opintojen alkaessa Oppimateriaali-Kopasta.

 • FILA406 Ympäristöfilosofia 5 op

  Ympäristöfilosofia 5 op


  Sisältö

  Ympäristöetiikan lyhyt historia, keskeiset teoreettiset keskustelut (ympäristöarvot, sentrismit, eläinetiikka) ja ympäristöetiikan suhde käytännön ympäristö- ja eläinsuojelukysymyksiin (mm. ilmastonmuutos ja tuotantoeläimet).

  Osaamistavoitteet

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ympäristöetiikan keskeisimmät kysymykset sekä niihin liittyvän peruskäsitteistön ja ymmärtää ympäristöetiikan merkityksen suhteessa muuhun ympäristötutkimukseen ja -politiikkaan.


  Opintojakso on osa etiikan perusopintoja.

  Tarkat suoritusvaihtoehdot sekä kirjallisuuden saat opintojen alkaessa Oppimateriaali-Kopasta.

 • FILA140 Etiikka 5 op

  Etiikka 5 op

  Sisältö

  Kysymys hyvästä elämästä: hedonismi, haluntyydytysmalli, objektiiviset hyvyyden kriteerit.

  Kysymys oikeasta toiminnasta:

  - velvollisuusetiikan keskeiset muodot (Kantin teorian lisäksi esim. Rossin pluralistinenprima facie-lähestymistapa, partikularismi sekä Scanlonin tai Habermasin kontraktualismi)
  - seurausetiikan keskeiset muodot (klassisen utilitarismin lisäksi esim. sääntökonsekventialismi)
  - hyve-etiikka, moraalisten tuntojen teoria sekä välittämisetiikka mahdollisina vaihtoehtoina velvollisuusetiikalle ja seurausetiikalle
   

  Metaeettinen kysymys etiikan objektiivisuudesta: nihilismi, relativismi, objektivismi.

  Soveltavan etiikan esimerkkikysymys, kuten globaali köyhyys.

  Osaamistavoitteet

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää laajemmin normatiivisen etiikan keskeiset kysymykset (kysymykset hyvästä elämästä ja oikeasta toiminnasta) ja tuntee tärkeimmät niihin esitetyt vastaukset, sekä hallitsee joitain metaetiikan ydinkysymyksiä (erityisesti kysymyksen relativismista, nihilismistä ja objektivismista), sekä perehtyy tapauskohtaiseen eettiseen harkintaan esimerkkien valossa.


  Opintojakso on osa etiikan perusopintoja.

  Tarkat suoritusvaihtoehdot sekä kirjallisuuden saat opintojen alkaessa Oppimateriaali-Kopasta.

 • FILA407 Metaetiikka, normatiivisuus ja käytännöllinen järki 5 op

  Metaetiikka, normatiivisuus ja käytännöllinen järki 5 op

  Osaamistavoitteet

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää normatiivisuuden ja eettisen arvon perusteista käytyä keskustelua ja tuntee tärkeimmät niihin esitetyt vastaukset. Hän hallitsee metaetiikan ydinkysymyksiä ja tuntee erityisesti relativismia, nihilismiä ja objektivismia koskevaa filosofista keskustelua.


  Opintojakso on osa etiikan perusopintoja.

  Tarkat suoritusvaihtoehdot sekä kirjallisuuden saat opintojen alkaessa Oppimateriaali-Kopasta.

 • FILY025 Johdatus tieteen etiikkaan 5 op

  Johdatus tieteen etiikkaan 5 op

  Sisältö

  - Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet
  - Arvioinnin ja ohjauksen eettiset kysymykset
  - Tieteen ja ei-tieteen rajanvetoon liittyvät eettiset ongelmat
  - Tutkimuksen vapaus ja avoimuus
  - Tieteen ja yhteiskunnan välinen suhde
  - Keskeisimmät ihmistutkimukseen ja eläinkokeisiin liittyvät eettiset periaatteet
  - Häirinnän ja plagioinnin vastustaminen
  - Vertaisarviointi ja tekijänoikeudet
  - Tutkimusetiikan tärkeimmät viralliset instituutiot ja koodit

  Opintojakso sopii kaikkiin yliopistotutkintoihin vapaasti valittavina opintoina. Täydentää väyläopintoja.

  Osaamistavoitteet

  Opiskelija tunnistaa päätöksentekotilanteiden eettisen puolen. Hän osaa käyttää etiikan peruskäsitteitä oman alansa eettisten kysymysten analysoimisessa. Hän on sisäistänyt opiskelua ja tutkimusta koskevat eettiset ja juridiset perusvaatimukset (erityisesti Hyvä tieteellinen käytäntö ohjeistus). Hän tunnistaa häirinnän ja plagioinnin sekä tietää miten toimia niitä kohdatessaan. Hän tietää tekijänoikeuksiin, keksintöjen patentointiin, tutkimussopimusten tekemiseen ja tutkimustulosten salaamiseen liittyvät perusasiat.


  Opintojakso on osa etiikan perusopintoja.

  Tarkat suoritusvaihtoehdot sekä kirjallisuuden saat opintojen alkaessa Oppimateriaali-Kopasta.

Opintomaksu
395 €, ja maksu sisältää Jyväskylän yliopiston Avoimen yliopiston perimän maksun. Opintomaksu laskutetaan kolmessa erässä. Yksittäisen opintojakson hinta on 85 €.

Ilmoittautuminen
23.9.2016 mennessä Mikkelin kesäyliopiston toimistoon, Lönnrotinkatu 5, 50100 Mikkeli, puh. (015) 210 300, 015 210 302 tai ilmoittautumislomakkeella

Toteuttaja

Mikkelin kesäyliopisto

Lönnrotinkatu 5

50100 Mikkeli
Puhelin: 015 210 300, 210 302

Sähköposti: koulutus@mikkelinkesayliopisto.fi
WWW: http://www.mikkelinkesayliopisto.fi

Yhteyshenkilö
Mikkelin kesäyliopiston koulutussuunnittelija Tiina Roikonen, tiina.roikonen@mikkelinkesayliopisto.fi